Domain name server (DNS) IPv4, IPv6

 • View
  26

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Domain name server (DNS) IPv4, IPv6. DNS. DNS (eng. Domain Name Server ) je sustav Internet posluitelja u kojem se nalaze informacije o povezanosti IP adresa i njihovih logikih (simbolikih) imena. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • DNS (eng. Domain Name Server) je sustav Internet posluitelja u kojem se nalaze informacije o povezanosti IP adresa i njihovih logikih (simbolikih) imena.

 • svaka stranica je u stvari na nekom serveru. Server ima svoju IP adresu. Dakle, mi ustvari pristupamo nekom konkretnom sadraju (web stranici) na nekom serveru. Tako ispada da npr. www.google.com ima IP adresu 74.125.43.147 --> DNS slui da pretvori simboliko ime (www.google.com) u odgovarajuu IP adresu (74.125.43.147), te nae raunalu ustvari pristupa raunalu sa tom IP adresom.

 • to to konkretno znai???

 • U va internet preglednik moete upisati 74.125.43.147 umjesto www.google.com i opet ete dobiti tu stranicu.

  A : Kako sami moemo nai IP adresu neke stranice ( npr. www.facebook.com ) ?B: Tako da u command promtu (dobijete ga tako da u Run u windowsima upiete cmd) upiete ping www.facebook.com .U sluaju prestanka rada DNS servera vi opet moete pristupiti stranicama, ali iskljuivo koristei IP adresu stranice koju elimo pristupiti. A DNS ustvari postoji kako ne bismo morali pamtiti sve te IP adrese, ve samo da ukucavamo simbolika imena.

 • IP broj ili IP adresa je jedinstvena brojana oznaka raunala na internetu.Svako raunalo koje je povezano na Internet mora imati jednoznano dodijeljenu IP adresu. Te adrese su nune da bi se paketi upueni s izvorinog raunala mogli preusmjeriti do odredinog. Taj postupak preusmjeravanja vre raunala specifine namjene koje nazivamo usmjerivai.

 • IPv4 je najraireniji Inernet Protokol na najveoj raunaloj mrei danas - Internetu.Najvanija karakteristika IPv4 protokola je da koristi 32-bitnu IP adresu, tj. propisana duljina svake IP adrese u ovoj verziji protokola je 32 bita.

 • IPv4 adresa je u osnovi 32-bitni binarni broj. Kako je u pravilu vrlo teko pamtiti niz od 32 znaka '0' ili '1', ee se koriste druge notacije, a najee od svih decimalna notacija.

  Decimalnu notaciju se od 32-bitnog binarnog broja dobije na slijedei nain: 32-bitni broj se odvoji u etiri 8-bitne grupe, svaka grupa se zapie u dekadskom obliku, te zatim u zapisu prikau odvojene tokama.

 • Binarni zapis: 00100000111100000000111100001111(odvajanje u 4 grupe po 8 bitova): 00100000 11110000 00001111 00001111 (svaka grupa se zapisuje dekadski): 32 240 15 15 (dodavanje toki izmeu brojeva): 32.240.15.15Decimalni zapis: 32.240.15.15

 • Internet protokol verzija 6, ili krae IPv6 je relativno nova verzija internet protokola koja e najvjerojatnije postati sljedea standardna verzija komunikacijskog protokola na najveoj raunaloj mrei danas - Internetu.

 • Najvanija karakteristika IPv6 je da koristi 128-bitnu IP adresu, tj. propisana duljina svake IP adrese u ovoj verziji protokola je 128 bita.

 • IPv6 adresa je u osnovi niz od 128 bitovaUobiajeno je da se ti binarni brojevi iz razloga jednostavnosti zapisuju kao osam grupa od po etiri heksadekadske znamenke odvojene dvotokama.

 • Ako je jedna od grupa od 4 znamenke 0000, te se nule u prikazu mogu ispustiti. Primjerice, 2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344 moemo skratiti u prikazu kao 2001:0db8:85a3::1319:8a2e:0370:7344. Ako dalje nastavimo po istom pravilu, bilo koji broj 0000 grupa koje slijede jedna za drugom mogu se ispustiti i zamijeniti s dvije dvotoke, ali samo dok imamo samo jednu dvotoku u zapisu.

 • 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab 2001:0DB8:0000:0000:0000::1428:57ab 2001:0DB8:0:0:0:0:1428:57ab 2001:0DB8:0::0:1428:57ab 2001:0DB8::1428:57ab

 • 2001:0000:0000:0000:0000:25de:0000:cade 2001:0000:0000:0000:25de:0000:0000:cade 2001:0000:0000:25de:0000:0000:0000:cade 2001:0000:25de:0000:0000:0000:0000:cade

 • Ako bi bilo doputeno viestruko koritenje dvostrukih dvotoaka, sve bi te adrese mogli skratiti na isti oblik, to jasno ne bi smjelo biti mogue: 2001::25de::cade.Vodee nule unutar jedne grupe od 4 znamenke se takoer mogu ispustiti. Tako recimo adresu 2001:0DB8:02de::0e13 moemo pisati kao 2001:DB8:2de::e13.

 • Juraj Kasa &Juraj Krsnik