O Piaścieby Aleksander Brückner

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academyof Sciences in Prague

  O Piacie by Aleksander BrcknerListy filologick / Folia philologica, Ro. 25, s. 5 (1898), pp. 416-417Published by: Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academy ofSciences in PragueStable URL: http://www.jstor.org/stable/23437531 .Accessed: 14/06/2014 02:13

  Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

  .JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

  .

  Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academy of Sciences in Prague iscollaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Listy filologick / Folia philologica.

  http://www.jstor.org

  This content downloaded from 185.44.79.40 on Sat, 14 Jun 2014 02:13:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=icsipcasphttp://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=icsipcasphttp://www.jstor.org/stable/23437531?origin=JSTOR-pdfhttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsphttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • 416 vahy a zprvy.

  dlouh, ale nespn vyjednvn vyloil prof. A. A. Koubinsk v knize HaiajibHbie ro^bi pyccKaro cjiaBaHOBt^tniH, O^ecca 18871888. Dopisy nyn otitn nebyly vak Koubinskmu jet pstupny. Od t doby objasnna tato zleitost sten t

  ve spise K. Jireka, P. J. afak mezi Jihoslovany, V Praze 1895, 118 a nsl. Ale pravou pinu nezdaru celho plnu admirala

  ikov a vrnho jeho pomocnka Kppena dovdme se teprve

  nyn. Prof. Koubinsk (1. 1. 305 a nsl.) dval vinu naim uencm samm, kte vhali pr pijmouti povoln rusk Aka

  demie. Podobn ji Hanka pedstral, e kunkttorstv afakovo

  celou vc zmailo, co afak ovem odmtal (Jireek 121). Ale

  vina byla pece jen opt na stran rusk, jak nyn z listu Kppe

  nova, psanho r. 1861 prof. J. J. Sreznevskmu, vychz na jevo. T osm dosud neznmch list afakovch, kter v 1. 1835

  a 1837 psal Kppenovi, pin tato kniha Jagiova. Jsou to

  vesms listy obsan, kter opt ukazuj povahu afakovu

  v osvtlen nejkrsnjm

  AleJcsander Briickner, O Piacie. W Krakowie. 1897. 8. 46. Zvi. ot. z XXXV sv. Rozprav tdy hist.-filos. Akad.

  vd v Krakov.

  Tato dvtipn rozprava prof. Briicknera m i pro ns pmou

  dleitost, nebo je zaloena na podivuhodn shod, kter v sttn

  a spoleensk prav, v ivot nrodnm a rozvoji hospodskm

  panovala v dvn dob mezi Polky a echy. Vsledky, ku

  kterm prof. Briiekner dospv, tkaj se nejstarch, v mlhch

  bjench zahalench dob, z nich se nm jen kus podn zachovala. Ale vklady sv opr spisovatel ponejvce o filo

  logick rozbor starch nzv osobnch, mstnch a t

  appellativ, kter skoro vesms nachzme t v ei na. Chci

  proto zde podati krtk pehled nzv, v tto rozprav vylo ench a objasnnch.

  Hned prvn vysvtlen je vysoce pozoruhodn. Tk se

  slova vtz, stslov. vitzh. Vklad toho zajmavho slova

  podno hojn. Neteba jich zde opakovati. Naposledy jet Mi klosich v Etym. slovnku drel se pvodu cizho, odvdje slovo

  od nzvu nmeckho kmene Vithung. Prof. Brckner prvem

  zavrhuje tento vklad a prav: jak od roboty nazvni byli robotzi ili robotnci, tak od *viti obdreli sv jmno vtzi ili *vtnci. A co jest *vitb? To jest onen torques de subere tortus (wi krcona z yka), o kterm n leto

  pisec Kozmas k r. 1039 zachoval zprvu (Fontes rerum boh.

  II, 70), objasujc zmnky polskch pramen z XIV a pozdjch stolet (>wici). Vtzi pak byli pvodn vojsko, kter do

  vprav vlench, zvlt zahraninch, vt ili provazem

  lkovm volno bylo. V Cechch zvyk takov pr ji v XI stol.

  This content downloaded from 185.44.79.40 on Sat, 14 Jun 2014 02:13:45 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • vahy a zprvy. 417

  pln zanikl, kdeto v Polsce, v podob pozmnn, a do po slednch stolet se zachoval.

  Widukindovy Slavi qui dicuntur Licicaviki vykld prof. Briickner za Lestkovice.

  Vklad jmna >Semovit pivd na pvod osobnch jmen vbec. Prof. Brckner pipomn, e jak u ek a jinch nrod,

  tak zajist i u Slovan dvna dtem jmna pvodu boskho

  (omen nomine quaerunt, fausta nomina). Jmna, sloen s -vit,

  vyskytuj se ve jmnech bostev slovanskch: Svtovit, Ru

  jevit, Jarovit a j. Takov jmna byla tedy bosk, fausta

  nomina. >Semovit; jest pr *smo-vit familiae prosperitas

  (srovn. Siemirad, Siemiradzki).

  Podn Gallovo o Piast povauje prof. Briickner za bjen.

  Nzvy osob tlumo zcela pirozen: dd Chwocisko ili

  Choeisko nazvn byl podle dkch, rozcuchanch vlas, otec Piast (t. j. esky pst, pista = tlouek) podle postavy, matka Rzepka (t. j. esky epka) t podle tvaru tlesnho,

  snad podle nosu, krl Popiel (esky popel) podle barvy

  oblieje anebo t vlas.

  Rozum se, e prof. Brckner ani esk podn o Libui

  a Pemyslu nepokld za historickou pravdu. Ale velmi pozoru

  hodn jest dkaz, jak na vklad Kozmv patrn vliv mla dje

  prava biblick, Slova Libuina ku p. (filios vestros et Alias in

  obsequiis suis ponet etc.) shoduj se skoro doslovn se slovy

  Samuelovmi I. Reg. 8, 1118.

  Z dalch etymologi uvdm: kmeti pochz od comits,

  jako kmotr od compater; zpadoslov. pn, p i je zkrceninou

  od upan, upani, srovn. rusk suda z g osu da, polsk ks ze XVI stol. z ksige

  upozoruji, e tak vysvtloval

  slovo pn ji Dobrovsk, v listu Kopitarovi r. 1824, viz Jagi, Briefw. 511 ; pol. smard vznikl skuten od smradu

Recommended

View more >