Click here to load reader

SCHÖCK ISOKORB -Tehnična Informacija (November 2014)

  • View
    294

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of SCHÖCK ISOKORB -Tehnična Informacija (November 2014)

http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 1/184
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 2/184
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 3/184
ax: 5 [email protected]
Stik
TI Schöck Isokorb®/SI/2014.1/november
         P        r        e           d        s          t        a        v          i          t        e        v
8/18/2019 SCHÖCK ISOKORB -Tehnina Informacija (November 2014)
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 4/184
 Tehnine informacije   Tehnine informacije za uporabo proizvodov Schöck Bauteile GmbH so vsakokratno veljavne le kot celota. Pri le delnem
objavljanju besedil in slik obstaja nevarnost posredovanja nezadostnih in popa enih informacij, zato je za njihovo raz irjanjeodgovoren le uporabnik oz. tisti, ki jih obdeluje!   Te tehnine informacije veljajo samo za Slovenijo in se ravnajo po standardih, ki se uporabljajo v tej dravi.   e je vgrajevanje v drugi dravi, je potrebno uporabljati ustrezne tehnine informacije tiste drave.   Vedno je treba uporabljati trenutno veljavne tehnine informacije. Trenutna razliica je na razpolago na http://www.schoeck.
si/sl/dokumenti-o-nacrtovanju.
nformacijah. V teh primerih lahko zahtevate posebne konstrukcije pri našem tehninem svetovalcu (za stik glejte stran 3 ).
Pomembno: e se betonsko elezo elementov Schöck Isokorb® krivi ali ravna na objektu, Schöck Bauteile GmbH ne more vplivati
na upoštevanje in nadziranje takratnih pogojev.Zato v takih primerih preneha naša garancija.
pozor n s m o
 Opozor o na nevarnost Rumeni trikotnik s klicajem ozna uje opozorilo na nevarnost. To pomeni, da ob neupo tevanju grozi nevarnost za telo in ivljenje!
 In o Okence z i oznauje pomembne informacije, ki jih je npr. treba upoštevati pri dimenzioniranju.
 Kontro n seznam
Okence s kljukico oznauje kontrolni seznam. Tukaj so na kratko povzete bistvene toke pri dimenzioniranju.
Opozorila | simboli
I Schöck Isokorb®/SI/2014.1/november
     P      r      e      d      s      t      a      v      i      t      e      v
8/18/2019 SCHÖCK ISOKORB -Tehnina Informacija (November 2014)
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 5/184
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 6/184
Konzolni balkoni
Betonirani balkoni
K-HV
Betonirani balkoni
K-BH
Betonirani balkoni
K-WO
Betonirani balkoni
K-WU
Betonirani balkoni
Betonirani balkoni
sebina
I Schöck Isokorb®/SI/2014.1/november
     P      r      e      d      s      t      a      v      i      t      e      v
8/18/2019 SCHÖCK ISOKORB -Tehnina Informacija (November 2014)
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 7/184 7
Podprti balkoni s pozitivnimi in z negativnimi prenimi silami
Q-VV
  Betonirani balkoni
QP
  Betonirani balkoni V tovarni montanih elementov  
Montani balkoni
Balkoni iz montanih elementov
Podprti balkoni s pozitivnimi in z negativnimi prenimi silami z maksimalnimi tokovnimi obremenitvami
QP-VV
  Betonirani balkoni
D
  Betonirani balkoni
EQ
  Betonirani balkoni
TI Schöck Isokorb®/SI/2014.1/november
         P        r        e           d        s          t        a        v          i          t        e        v
8/18/2019 SCHÖCK ISOKORB -Tehnina Informacija (November 2014)
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 8/184 8
Konzolne stenske ploše
  Betoniranje
S
  Betoniranje
TI Schöck Isokorb®/SI/2014.1/november
     P      r      e      d      s      t      a      v      i      t      e      v
Nadzidki in atike
  Betoniranje
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 9/184
elezobeton/elezobeton
    b     ®
8/18/2019 SCHÖCK ISOKORB -Tehnina Informacija (November 2014)
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 10/184
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 11/184
otek toplote v balkonskih prikljukih od temno obarvanega mrzlega balkona do svetlo obarvanega toplega notranjega dela.
evo: neprekinjen elezobetonski strop brez toplotne loitve. Desno: toplotna loitev s Schöck Isokorb®.
De n c a top otn mostov Toplotni mostovi so lokalna obmoja v ovoju stavbe, kjer nastopajo veje toplotne izgube. Veje toplotne izgube nastanejo zato,
ker del gradbenega elementa nima ravne oblike (geometrijski toplotni most) ali ker so v delu gradbenega elementa materiali ze jo toplotno prevodnostjo materialni toplotni most .
Posledice toplotnih mostov Veje lokalne toplotne izgube povzroijo znianje notranjih površinskih temperatur na obmoju toplotnega mostu. im površinska temperatura pade pod kritino vrednost, nastaja plesen. e pa pade celo pod temperaturo rosiša θ , je zna ilno, da prostorska zra na vlaga na hladnih povr inah kondenzira v obliki rose.
Ko nastane na mestu toplotnega mostu plesen, lahko nastopijo znatne zdravstvene te ave stanovalcev zaradi trosov, ki jih plesen oddaja v prostor. Trosi plesni delujejo alergeno in lahko zaradi tega povzro ijo pri ljudeh mo ne alergijske reakcije, kot npr. netje sinusov, nahod in astmo. Zaradi na splošno dolgotrajne izpostavljenosti v stanovanjih obstaja veliko tveganje, da postanejo
alergijske reakcije kronine.
Torej e povzamemo, so posledice toplotnih mostov naslednje:   nevarnost nastajanja plesni;   nevarnost ogro anja zdravja alergije itd. ;   nevarnost rosenja;   eje izgube ogrevalne energije.
Ne zo ran onzo n gra en e ement Pri neizoliranih konzolnih gradbenih elementih, kot so npr. elezobetonski balkoni ali jekleni nosilci, nastaja zaradi skupnega uinkovanja geometrinega toplotnega mostu (uinek hladilnih reber konzolnega elementa) in materialnega toplotnega mostu preboj toplotnoizolacijske ravnine z elezobetonom ali jeklom mo no uhajanje toplote. Zato spadajo konzolni elementi med
najbolj kriti ne toplotne mostove v ovoju zgradbe. Posledica neizoliranih konzolnih elementov so znatne toplotne izgube in
pomembno znianje površinske temperature. To vodi do precej višjih stroškov ogrevanja in zelo velike nevarnosti nastajanja plesni v predelu prikljuka konzolnega elementa.
Uinkovito toplotno izoliranje s Schöck Isokorb® Schöck Isokorb® predstavlja zaradi svoje toplotnotehnine in statino optimirane konstrukcije (minimalni presek armature pri optimalni nosilnosti in uporaba posebno dobro toplotno izolativnih materialov) zelo uinkovito izolacijo konzolnega elementa.
Top otn mostov
Schöck Isokorb® - osnove
    b     ®
8/18/2019 SCHÖCK ISOKORB -Tehnina Informacija (November 2014)
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 12/184
smer vgrajevanja proti balkonu
Schöck Isokorb® - osnove
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 13/184
Ima dve glavni nalogi:
  oplotnoizolacijski element toplotno louje balkonsko plošo od stropne konstrukcije in s tem zmanjša toplotni most;
  Schöck Isokorb® prena a obremenitve z balkonske plo e na strop.
Schöck Isokorb® - osnove
    b     ®
8/18/2019 SCHÖCK ISOKORB -Tehnina Informacija (November 2014)
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 14/184
 Schöck Isokorb®: tlani leaj HTE s preno palico
Da se lahko obremenitev balkonske plo e prena a na strop, potekajo natezne palice in prene palice skozi izolacijsko telo. la ni le aj HTE je vgrajen v izolacijsko telo. Deluje kot tla ni
le aj in prena a tla ne sile z balkona v strop. Tla ni le aj HTE je z betona visoke trdnosti, ki je mikroarmiran z jeklenimi vlakni n obdan s plastinim ovojem.
gornja plastina letev trdno dri natezne palice. Njihov premer je 8 ali 12 mm, prene palice pa imajo premer 8 mm.
Schöck Isokorb® je na razpolago v razli nih razredih nosilnosti. Razredi nosilnosti se ravnajo po zahtevani obremenitvi. Odvisno od razreda nosilnosti se spreminjajo tevila nateznih palic, pre nih palic in tla nih le ajev HTE. Schöck Isokorb® tip K se izdeluje v višinah od 160 mm do 280 mm.
onstru c a pro zvo a
Schöck Isokorb® - osnove
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 15/184 5
Materiali in gradiva Schöck Isokorb® Material Ustreznost materiala
Natezna palica, tlana palica, prena palica
Betonsko elezo B500 B Nerjavno gladko paliasto jeklo, gradivo 1.4571 ali 1.4404 (S460) Nerjavno rebrasto betonsko elezo B500B NR, št. gradiva 1.4362 ali 1.4571
DIN 488-1
vlakni)Plaš iz plastike PE-HD
Jeklene ploše tlanega leaja S 235 JRG1, S 235 JO, S 235 J2, S 355 J2, S 355 JO DIN EN 10025-2
Izolacijsko telo Trda polistirenska pena Neopor® (trgovska znamka BASF), debeline 80 oz. 120 mm, WLG 031, razreda poarne odpornosti B1 (teko vnetljivo)
Protipoarni material Lahkogradbene ploše razreda A1 Protipoarne ploše na osnovi cementa Integrirane protipoarne trakove
c c Iso or - mater a n gra va
Schöck Isokorb® ni grajen simetri no. Vedno je treba paziti na smer vgrajevanja.
Pušica mora pri vgrajevanju kazati v smeri proti balkonu.Identifikacijska nalepka na zgornji strani Schöck Isokorb® sebuje podatke o tipu, razredu nosilnosti, višini, proizvajalcu n smeri vgrajevanja ter slikovno navodilo za vgrajevanje kot
dopolnilo k iz rpnemu navodilu, ki je prilo eno po iljki.
Konstrukcija proizvoda | materiali
Schöck Isokorb® - osnove
    b     ®
8/18/2019 SCHÖCK ISOKORB -Tehnina Informacija (November 2014)
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 16/184
 Schöck Isokorb® tip K v protipoarni izvedbi 
 Schöck Isokorb® tip Q P: protipoarna izvedba z oblogo protipoarnih p loš po vsem obodu
Poarna zašita s Schöck Isokorb® pri linearni razporeditvi Schöck Isokorb® je na razpolago tudi v protipoarni izvedbi (R90 in R120). V ta namen se tipi Schöck Isokorb®, ki se vgrajujejo v
rsti eden za drugim, tovarniško oblagajo s protipoarnimi plošami na zgornji in spodnji strani. Vgrajeni protipoarni trakovi izekspandirajo ega materiala in protipo arne plo e na zgornji strani Schöck Isokorb® zagotavljajo, da se stiki v smeri proti delovanju po ara u inkovito zaprejo, tako da vro i plini ne morejo dose i armaturnih palic v Schöck Isokorb®.
Poarna zašita s Schöck Isokorb® v loeni namestitvi
ipi Schöck Isokorb®, ki se namešajo na medsebojni razdalji, so v protipoarni izvedbi e v tovarni obloeni s protipoarnimi plo ami po vsem obodu na zgornji in spodnji strani, levo in desno .
rotipo arna izvedba
Schöck Isokorb® - osnove
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 17/184 7
 Schöck Isokorb® tip K: pos redno ulea jen balkonski prikljuek 
Material prikljunega gradbenega elementa
Betonsko elezo B500A, B500B SIST EN 10080, SIST EN 1992-1-1
Beton Normalni beton, suha prostorninska masa > 2000 kg/m ne lahki beton
SIST EN 1992-1-1
SIST EN 1992-1-1
SIST EN 1992-1-1
Balkoni in drugi zunanji gradbeni elementi se izvajajo v skladu s SIST EN 1992-1-1. Balkonska konstrukcija s Schöck Isokorb® se lahko izvede s posrednim ali neposrednim leajenjem. Neposredno leajenje pomeni, da je balkonska ploša prikljuena na stropno plošo in je slednja v prikljuku uleajena na steno ali na spodnjo vez. Pri posrednem le ajenju je balkonska plo a priklju ena s Schöck Isokorb® samo na stropno plo o. Na sliki je prikazano posredno leajenje.
Materiali prikljunih gradbenih elementov
Schöck Isokorb® - osnove
    b     ®
8/18/2019 SCHÖCK ISOKORB -Tehnina Informacija (November 2014)
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 18/184
l0
CV
 Schöck Isokorb® tip K : dol ina prekrivanja l 0 , debelina pokrivnega betona CV 
elezobetonska gradnja konzolnega balkona z neprekinjeno elezobetonsko plošo zahteva nosilno zgornjo armaturo, konstrukcijsko spodnjo armaturo in robno vezno armaturo.
Dolina nateznih in prenih palic je izbrana tako, da so upoštevane doline sidranja po SIST EN 1992-1-1. Minimalno debelino pokrivnega betona CV standardno dolo a Schöck Isokorb® na 30 ali 50 mm.
rmatura na o e tu
Schöck Isokorb® - osnove
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 19/184
potrebna je vzdolna palica v zgornjem sloju
potrebna je vzdolna palica v spodnjem sloju
 Schöck Isokorb® tip K: armatura na objektu pri neposrednem leajenju
zgornja armature ploše as,req zgornja armature ploše as,req
priporoilo as,req ≥ as Isokorb®
potrebna je vzdolna palica v zgornjem sloju
potrebna je vzdolna palica v spodnjem sloju
potrebna je vzdolna palica v zgornjem sloju
potrebna je vzdolna palica v spodnjem sloju
streme
 Schöck Isokorb® tip K: armatura na objektu pri posrednem leajenju
Pri razme anju armature balkonskih plo s Schöck Isokorb® je treba upo tevati naslednje: Prekrivanje nateznih palic Schöck Isokorb® mora biti zagotovljeno na stropni strani in balkonski strani. Natezne palice Schöck Isokorb® se prekrivajo na balkonski strani. Potrebna prekrivna armatura as se izbere najmanj v taki velikosti, kot jo ima obstojea armatura Schöck Isokorb® (zaht. a ≥ obst. a Isokorb®). Prene palice Schöck Isokorb® se sidrajo na stropni strani in na balkonski strani. e bo prena palica leala v natezni coni, jo je potrebno prekriti. Na balkonski strani je potrebno namestiti 2 vzdolni palici ≥ 8 mm vzporedno z izolacijskim elementom. Ena vzdolna palica lei
zgornjem sloju armature, druga vzdolna palica pa v spodnjem. Razporeditev armature (razmešanje) je odvisno od tipa Schöck Isokorb® in vrste podpore balkonske plo e. Razporeditev armature razme anje je odvisno od tipa Schöck Isokorb® in vrste podpore balkonske ploše. e je balkon posredno uleajen, je treba v strop namestiti vzporedno z izolacijskim telesom stremena n 2 vzdolni palici ≥ 8 mm kot robno vezno armaturo. Ena vzdolna palica lei v zgornjem sloju armature, druga vzdolna
palica pa v spodnjem.
Schöck Isokorb® - osnove
    b     ®
8/18/2019 SCHÖCK ISOKORB -Tehnina Informacija (November 2014)
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 20/184
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 21/184
    b     ®
8/18/2019 SCHÖCK ISOKORB -Tehnina Informacija (November 2014)
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 22/184
M
V
 Schöck Isokorb® tip K: prenašanje prene sile
Prenašanje momenta Pri prena anju obremenitev pri konzolnih balkonih mora Schöck Isokorb® prenašati momente in prene sile v prikljueni strop. Prenašanje upogibnega momenta se zagotovi z natezno palico zgoraj in s tla nim le ajem spodaj . Upogibni moment se lahko razstavi v dvojico sil, od katerih imata obe enako elikost, a delujeta v razlinih smereh. Moment se potem dobi
z sile F, pomno ene z notranjo ro ico e. M = F · e ako se moment iz balkonske ploše razstavi in prenese v
stropno plo o z natezno silo v zgornji natezni palici in tla no silo v tlanem leaju. im višji je Schöck Isokorb®, tem veja je notranja roica in tem veji je upogibni moment, ki se lahko prenaša. Maksimalni moni negativni moment, ki se lahko prena a, je ozna en z mRd
Prenašanje prene sile Prena sila (navpina sila iz balkonske ploše) se prenaša z betona v zakrivljeni del pre ne palice. Tam se z razstavljanjem sil (trikotnik sil) loi na natezno silo v preni palici in tlano silo
tlanem leaju HTE. Na balkonski strani se natezna sila iz pre ne palice v krivini znova preusmeri in prena a v strop skozi ravni del pali astega jekla in skozi beton. Da bo pre na palica obremenjena na nateg, je treba Schöck Isokorb® vgraditi tako, da poteka pre na palica od zunanje spodnje proti notranji gornji strani. Maksimalna mo na pre na sila, ki se lahko
prenaša, je oznaena z VRd.
renašanje obremenitev
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 23/184
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 24/184
tip EQ
tip EQ
tip K
tip K
tip K
tip EQ
 Schöck Isokorb® tip K in tip EQ: prenašanje potresnih obremenit ev 
gradbe v seizmini coni (na potresnem obmoju) morajo prenašati tudi potresne obremenitve. Balkon se naeloma smatra za unaj le e i gradbeni element. V tem primeru veljajo nacionalni predpisi. Projektne vrednosti celotnega delovanja sil na gradbeni
element pri potresu se po SIST EN 1998-1 ra unajo z zmanj animi delnimi varnostnimi faktorji. Pri tem se lahko ob potresni obremenitvi aktivirajo varnostne rezerve v Schöck Isokorb® tip K. V nadaljevanju je obrazloen nain delovanja Schöck Isokorb® ip EQ, ki lahko prenaša potresne obremenitve v sodelovanju s Schöck Isokorb® tip K. tevilo elementov Schöck Isokorb® tip EQ se doloa s statinimi zahtevami.
Pri potresu lahko nastopijo naslednja nihanja: vodoravna v smeri obeh osi zgradbe, pa tudi navzgor in navzdol s seštevanjem rekvenc. Balkon sodeluje pri teh premikih z zakasnitvijo. Iz njih izhajajo v nadaljevanju navedene obremenitve.
otresne o remen tve
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 25/184 5
mer premikov zgradbe vzdol stikov v izolaciji: bremenitve z vodoravno preno silo
Vodoravne komponente prene sile se prenašajo skoziodoravno le e e pre ne palice Schöck Isokorb® tip EQ in natezno palico Schöck Isokorb® tip K.
os obremenitve
 Schöck Isokorb® tip K in t ip EQ: prenašanje vodoravne prene sile
Potresne o remen tve
    b     ®
8/18/2019 SCHÖCK ISOKORB -Tehnina Informacija (November 2014)
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 26/184
 Smer premikov pravokotno na st ike v izolacij i: tla ne obremenitve
 Schöck Isokorb® tip K in tip EQ: prenašanje tl ane si le pravokotno na smer st ikov v izolac iji 
mer premikov hiše proti balkonu: bremenitve s tlano silo pravokotno na smer stikov
v izolacijiodoravna tla na sila se prena a s sodelovanjem nateznih palic n tla nih le ajev Schöck Isokorb® tip K in tip EQ. Pri tem se
razbremenijo natezne palice.
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 27/184 7
 Smer premikov pravokotno na stike v izo laciji: natezne obr emenit ve
 Schöck Isokorb® tip K in t ip EQ: prenašanje natezne sile pravokotno na smer sti kov v izolacij i 
mer premikov hiše vstran od balkona: bremenitve z natezno silo pravokotno na smer
tikov v izolacijiVodoravna natezna sila se prena a skozi natezne palice Schöck Isokorb® tip EQ.
Potresne o remen tve
    b     ®
8/18/2019 SCHÖCK ISOKORB -Tehnina Informacija (November 2014)
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 28/184
w 1
w 2
10.000 kNm/rad/m
250.000 kN/m
 Schöck Isokorb®: natezna palica in tlani modul de lujeta kot vzmeti 
Deformacije Balkonska plo a se deformira zaradi obte be. Deformacijo lahko merimo na vrhu konzolne roice in je posledica zasuka stropa in deformacije balkonske ploše.
Schöck Isokorb® lahko obravnavamo kot dve vzmeti. Zgornja zmet posnema natezno palico, spodnja vzmet posnema tlani
le aj HTE. Pri obremenitvi z upogibnim momentom se spodnja vzmet
(tlani leaj HTE) stisne, zgornja vzmet pa raztegne. Tako nastane kot zasuka α v Schöck Isokorb®. Slednjega lahko stati no prika emo kot torzijsko vzmet glejte sliko .
Schöck Isokorb® se nahaja med stropom in balkonsko plošo. o pomeni, da se poleg deformacije od balkonsko plo o e
dodatno upo teva deformacija od Schöck Isokorb®. Deformacijski faktor tan α je podan v poglavju o proizvodih.
eformacije
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 29/184
 Schöck Isokorb® tip K: upogibna vitkost 
Nadvišanje a izravnavo deformacije balkona se lahko opa pri vgrajevanju nadvi a. V normalnih razmerah se nadvi anje izbere tako, da se
deformacija zaradi stalnega delovanja, kombinirana z delom spremenljivega delovanja sil, vzpostavi v obmoju ± 5 mm glede na odoravnico (priporoilo Schöck: g+1/2q). Upoštevati je treba smer odtekanja vode. Ta je lahko navzven ali navznoter. Pri
odtekanju vode navzven se nadvi anje zmanj a. Pri odtekanju vode navznoter se nadvi anje pove a. Skupno nadvišanje balkona je odvisno od ve faktorjev:
  od dele a deformacij pri kotu zasuka stropa;
  od dele a deformacij balkonske plo e;   od delea deformacij Schöck Isokorb® in smeri odtekanja vode z balkona.
Pri izraunu nadvišanja je potrebno upoštevati vse delee deformacij in smer odtekanja vode.
Upogibna vitkost Razmerje med vi ino plo e in konzolno dol ino imenujemo upogibna vitkost. Razmerje med vi ino h balkonske plo e in konzolno dolino lk  (upogibna vitkost) vpliva na nihajne lastnosti balkonske ploše. Priporoamo, da se razmerje višine balkonske ploše proti konzolni dolini l omeji. Razmerje med višino ploše h in konzolno dolino l (upogibna vitkost) v odvisnosti od višine Schöck Isokorb® H je prikazano v ustreznem poglavju o proizvodih.
Deformacije/nadvišanje | upogibna vitkost
Schöck Isokorb® - osnove
    b     ®
8/18/2019 SCHÖCK ISOKORB -Tehnina Informacija (November 2014)
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 30/184
Temperaturne deformacije in mono nastajanje razpok balkonske ploše brez Schöck Isokorb®
renje balkonske ploše zaradi ohlajanja, obremenitev Schöck Isokorb®
aztezanje balkonske ploše zaradi segrevanja, obremenitev Schöck Isokorb®
tru an e po vp vom temperature
Schöck Isokorb® - osnove
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 31/184
l
Balkonska plo a se razteza pri segrevanju in kr i pri ohlajanju. Pri neprekinjeni balkonski ploši lahko nastanejo na tem mestu aradi skr kov v betonski plo i razpoke, skozi katere lahko
prodira voda. Schöck Isokorb® dolo a dilatacijski stik. Natezne n prene palice v Schöck Isokorb® se s tem vedno znova
minimalno odklonijo preno na svojo os.
S poskusi je bilo ugotovljeno, da Schöck Isokorb® prenese obremenitve, in sicer najmanj: 100 ciklusov pri odklonu l ±2,0 mm; 2000 ciklusov pri odklonu l ±1,7 mm; 20.000 ciklusov pri odklonu l ±1,1.
e izhajamo iz simetrine balkonske ploše, se natezne in pre ne palice Schöck Isokorb® v sredini balkonske plo e ne odklonijo, palice na robovih ploše pa se odklonijo moneje.
Utru an e po vp vom temperature
Schöck Isokorb® - osnove
    b     ®
8/18/2019 SCHÖCK ISOKORB -Tehnina Informacija (November 2014)
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 32/184
 Schöck Dorn: izdelava dilatacijskega st ika
aradi slednjega priporo amo, da se omeji dol ina balkonske ploše na doloeno vrednost, odvisno od tipa Schöck Isokorb®.
Pri Schöck Isokorb® tip K znaša ta vrednost 11,30 m. e potekabalkonska plo a okoli vogala, se od vogala naprej izvede le za pol te doline. e se izdeluje daljša balkonska ploša, je treba narediti dilatacijske stike. Pri dilatacijskem stiku je balkonska plo a prekinjena. Da ne bi nastali razli ni upogibi obeh delov ploš, se mednju namesti Schöck Dorn (trn) tip ESD.
tru an e n atac s st
Schöck Isokorb® - osnove
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 33/184
lk
lb
Privzamemo, da je opora 100 mm za robom izolacijskega telesa: lk = sistemska konzolna dol ina za dimenzioniranje Isokorb®;
  lb = geometrina konzolna dolina od zunanjega roba Schöck Isokorb® (izolacijskega telesa).
Mesto opiranja/projektni prerez
Schöck Isokorb® - osnove
    b     ®
8/18/2019 SCHÖCK ISOKORB -Tehnina Informacija (November 2014)
http://slidepdf.com/reader/full/schoeck-isokorb-tehnicna-informacija-november-2014 34/184
 Schöck Isokorb® tip K : prib lino privzete vzmetne togost i 
MMV V
 Schöck Isokorb® tip K : izraun notranj ih vel iin in uporaba za s tropno plošo
mernica za FEM Priporo eni postopek za dimenzioniranje tipov Schöck Isokorb® s sistemi FEM metodo kon nih elementov :
  loite balkonsko plošo od nosilne konstrukcije zgradbe;
  izraunajte notranje vrednosti ob podpori balkonske ploše in upoštevajte vzmetne vrednosti (dovolj natanen priblieknosilnosti Schöck Isokorb® : 10.000 kNm/rad/m (torzijska…

Search related