119
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

รายงานการประเมนตนเอง

(Self Assessment Report : SAR)

ประจ าปการศกษา 2558

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

Page 2: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

รายงานการประเมนตนเอง

(Self Assessment Report : SAR)

ประจ าปการศกษา 2558

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

Page 3: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

1

บทท 1 สวนน ำ

1. ชอหนวยงำน : คณะมนษยศำสตรและสงคมศำสตร

ทตง บรเวณจตราคาร ศนยเวยงบว ตงอยเลขท 202 ถนนชางเผอก ต าบลชางเผอก อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม 50300 โทรศพท : 053-885700-74 โทรสาร : 053-885709 Website : www.human.cmru.ac.th e-Mail : [email protected]

ประวตและควำมเปนมำโดยยอ

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหมรบผดชอบจดการเรยนการสอน ในสาขาวชามนษยศาสตร สงคมศาสตร และการศกษา โดยขนตรงตอรองอธการบดฝายวชาการ โดยในระยะทยงเปนวทยาลยครเชยงใหมไดจดรปแบบการบรหารงานวชาการ เรยกวา หมวดวชา เชน หมวดวชาภาษาองกฤษ หมวดวชาสงคมศกษา และหมวดวชาศลปะ เปนตน ในการบรหารงานมหวหนาหมวดวชาเปนผบรหารงาน และขนตรงตอรองผอ านวยการฝายวชาการรบผดชอบจดการเรยนการสอนในระดบประกาศนยบตรวชาการศกษา (ป.กศ.) ประกาศนยบตรวชาการศกษาชนสง (ป.กศ. สง) และประกาศนยบตรประโยคครประถม (ป.ป.) นบตงแต ป พ.ศ. 2498 ตลอดมา

พ.ศ.2518 มการประกาศใชพระราชบญญตวทยาลยคร พ.ศ.2518 มผลใหการบรหารของวทยาลยคร

ทกแหงขนกบสภาการฝกหดคร ในป พ.ศ.2519 ไดมประกาศใหใชหลกสตรการฝกหดครของสถาบนการฝกหดคร

และในปเดยวกนน คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรไดเปดสอนระดบปรญญาตรวชาเอกภาษาไทยจาก

การประกาศใชพระราชบญญตวทยาลยคร คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรไดกอตงคณะวชาขนใน

Page 4: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

2

ป พ.ศ.2520 โดยรวมหมวดวชาตาง ๆ ทมอยเดม และเรยกชอเปนภาควชาและโปรแกรมวชา มหวหนาคณะวชา

และหวหนาภาคเปนผบรหาร ประกอบดวย 11 ภาควชา และ 2 โปรแกรมวชา ดงน

1. ภาควชาดนตร 2. ภาควชานาฏศลป 3. ภาควชาบรรณารกษ 4. ภาควชาปรชญาและศาสนา 5. ภาควชาประวตศาสตร 6. ภาควชาภาษาไทย 7. ภาควชาภาษาองกฤษ 8. ภาควชาภมศาสตร 9. ภาควชารฐศาสตร 10. ภาควชาศลปะ 11. ภาควชาสงคมวทยา 12. โปรแกรมวชาวฒนธรรมศกษา* 13. โปรแกรมวชาอตสาหกรรมการทองเทยว*

หมำยเหต * รบผดชอบการจดการเรยนการสอนวชาเอกวฒนธรรมศกษา และอตสาหกรรมทองเทยว

ซงเปนสหวทยาการ ด าเนนงานโดยคณะกรรมการ ซงมาจากภาควชาทเกยวของ

พ.ศ. 2538 มการประกาศใชพระราชบญญตสถาบนราชภฏ พ.ศ.2538 มผลท าใหมการเปลยนชอจาก วทยาลยครเชยงใหม เปนสถาบนราชภฏเชยงใหม พรอมกบการเปลยนแปลงรายละเอยดการบรหารงานคณะวชา โดยเรยกชอใหมวาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ยกเลกการบรหารแบบภาควชาเปนการบรหารแบบโปรแกรมวชา มคณบดเปนผบรหารคณะ และประธานโปรแกรมวชา เปนผบรหารโปรแกรมวชา ประกอบดวย 16 โปรแกรมวชาและ 4 หมวชา ดงน

1. โปรแกรมวชาพฒนาชมชน 2. โปรแกรมวชาดนตร 3. โปรแกรมวชานาฏศลป 4. โปรแกรมวชาบรรณารกษศาสตรและสารนเทศศาสตร 5. โปรแกรมวชาภาษาจน 6. โปรแกรมวชาภาษาญปน 7. โปรแกรมวชาภาษาไทย

Page 5: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

3

8. โปรแกรมวชาภาษาองกฤษ (ค. บ). 9. โปรแกรมวชาภาษาองกฤษ (ศศ.บ). 10. โปรแกรมวชาภาษาองกฤษธรกจ 11. โปรแกรมวชารฐประศาสนศาสตร 12. โปรแกรมวชาวฒนธรรมศกษา 13. โปรแกรมวชาศลปกรรม 14. โปรแกรมวชาศลปศกษา 15. โปรแกรมวชาสงคมศกษา 16. โปรแกรมวชาอตสาหกรรมการทองเทยว 17. หมวชาภาษาฝรงเศส 18. หมวชาปรชญาและศาสนา 19. หมวชาประวตศาสตร 20. หมวชาภมศาสตร หมำยเหต โปรแกรมวชารบผดชอบจดการเรยนการสอนวชาเอกและวชาพนฐานทวไป สวนหมวชา

รบผดชอบการเรยนการสอนรายวชาพนฐานทวไป

พ.ศ. 2542 ไดมการปรบเปลยนการบรหารงานภายในคณะอกครงหนง โดยลดและเพมจ านวนโปรแกรม

วชา เพอใหเกดความคลองตวในการบรหาร และเพอใหสอดคลองกบการบรหารหลกสตรทพฒนาใหมและในป

พ.ศ. 2547 ไดเปดสอนในระดบบณฑตศกษา จ านวน 2 หลกสตร คอ

1. หลกสตรศลปศาสตรมหาบณฑตสาขาวชาภาษาไทย 2. หลกสตรศลปศาสตรมหาบณฑตสาขาวชาภาษาองกฤษ

พ.ศ. 2549 มการก าหนดสาขาวชาภายในคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร และแบงออกเปน 2

ภาควชา ดงน

1. ภาควชามนษยศาสตร ม 11 สาขาวชา ดงน 1.1 สาขาวชาภาษาไทย 1.2 สาขาวชาภาษาองกฤษ 1.3 สาขาวชาภาษาฝรงเศส 1.4 สาขาวชาภาษาจน 1.5 สาขาวชาภาษาญปน 1.6 สาขาวชาภาษาเกาหล 1.7 สาขาวชาดนตร 1.8 สาขาวชาศลปกรรม

Page 6: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

4

1.9 สาขาวชาศลปะการแสดง 1.10 สาขาวชาสารสนเทศศาสตร 1.11 สาขาวชาปรชญาและศาสนา

2. ภาควขาสงคมศาสตร ม 6 สาขาวชา ดงน 2.1 สาขาวชาการทองเทยวและการโรงแรม 2.2 สาขาวชาการพฒนาชมชน 2.3 สาขาวชานตศาสตร 2.4 สาขาวชาประวตศาสตรและวฒนธรรม 2.5 สาขาวชาภมศาสตร 2.6 สาขาวชารฐประศาสนศาสตร

ตอมาในป พ.ศ. 2551 ไดเปดสอนในระดบบณฑตศกษาเพมอกจ านวน 2 หลกสตร ไดแก

1. หลกสตรรฐประศาสนศาสตรมหาบณฑต สาขาวชานโยบายสาธารณะ 2. หลกสตรศลปศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการจดการทองเทยวอยางยงยน

ในป พ.ศ. 2552 มหาวทยาลยไดออกประกาศเรอง การจดตงสาขาวชาในภาควชาหรอคณะของมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ท าใหคณะปรบเปลยนสาขาวชาภายในคณะใหเปนไปตามประกาศ มการก าหนดสาขาวชาภายในคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรอกครงและแบงออกเปน 2 ภาควชา ดงน

ภำควชำมนษยศำสตร ภำควชำสงคมศำสตร

สาขาวชาภาษาไทย สาขาวชาภาษาตะวนออก

- ภาษาจน

- ภาษาญปน

- ภาษาเกาหล สาขาวชาภาษาตะวนตก

- ภาษาองกฤษ

- ภาษาฝรงเศส สาขาวชาดนตรและศลปะการแสดง

- ดนตร

- ศลปะการแสดง สาขาวชาศลปกรรม สาขาวชาสารสนเทศศาสตร

สาขาวชาการพฒนาชมชน สาขาวชาภมศาสตร สาขาวชาสหวทยาการสงคม

- การทองเทยวและการโรงแรม

- รฐประศาสนศาสตร

- ประวตศาสตรและวฒนธรรม สาขาวชานตศาสตร

Page 7: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

5

ในเดอนกนยายน พ.ศ. 2555 ไดยบเลกภาควชาในคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร แตยงคงมการบรหารโดยสาขาวชาเชนเดม และมการแบงสวนราชการในคณะเปนส านกงานคณบด ดงน ล ำดบ สำขำวชำ หลกสตรทเปดสอน

1. สำขำวชำภำษำไทย ศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาภาษาไทย ศลปศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาภาษาไทย

2. สำขำวชำภำษำตะวนออก - หลกสตรภาษาจน ศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาภาษาจน - หลกสตรภาษาญปน ศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาภาษาญปน - หลกสตรภาษาเกาหล ศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาภาษาเกาหล

3. สำขำวชำภำษำตะวนตก - หลกสตรภาษาองกฤษ ศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาภาษาองกฤษ

ศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาภาษาองกฤษธรกจ - หลกสตรภาษาฝรงเศส ศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาภาษาฝรงเศส

4. สำขำวชำดนตรและศลปะกำรแสดง - หลกสตรดนตร ศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาดรยางคไทย

ศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาดรยางคสากล - หลกสตรศลปะการแสดง ศลปศาสตรบณฑต สาขาวชานาฏศลปและการละคร

5. สำขำวชำศลปกรรม ศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาออกแบบประยกตศลป 6. สำขำวชำสำรสนเทศศำสตร ศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาสารสนเทศศาสตร 7. สำขำวชำกำรพฒนำชมชน ศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาการพฒนาชมชน 8. สำขำวชำภมศำสตร วทยาศาสตรบณฑต สาขาวชาภมสารสนเทศ

ส ำนกงำนคณบดคณะมนษยศำสตรและสงคมศำสตร

งานบรหารงานทวไป งานบรการการศกษา งานการเงน พสด

วเคราะหแผนและงบประมาณ

งานวจยและบรการวชาการ

Page 8: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

6

ล ำดบ สำขำวชำ หลกสตรทเปดสอน 9. สำขำวชำสหวทยำกำรสงคม

- หล กส ตรการท อง เท ย วและการโรงแรม

ศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาการทองเทยวและการโรงแรม ศลปศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาการจดการทองเทยวอยางยงยน

- หลกสตรรฐประศาสนศาสตร รฐประศาสนศาสตรบณฑต สาขาวชารฐประศาสนศาสตร รฐประศาสนศาสตรบณฑต สาขาวชาการปกครองทองถน รฐประศาสนศาสตรมหาบณฑต สาขาวชานโยบายสาธารณะ

- หลกสตรวฒนธรรมศกษา ศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาวฒนธรรมศกษา 10. สำขำวชำนตศำสตร นตศาสตรบณฑต สาขาวชานตศาสตร

ในเดอนมกราคม พ.ศ. 8255 ไดประกาศภาควชาในคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

และมการแบงสวนราชการในคณะเปนส านกงานคณบด ดงน 1. ภาควชาภาษาตะวนตก 2. ภาควชาภาษาตะวนออก 3. ภาควชาภาษาไทย 4. ภาควชาดนตรและศลปะการแสดง 5. ภาควชาศลปกรรม 6. ภาควชาสารสนเทศศาสตร 7. ภาควชาการทองเทยวและการโรงแรม 8. ภาควชาการพฒนาชมชน 9. ภาควชานตศาสตร 10. ภาควชาภมศาสตร 11. ภาควชารฐประศาสนศาสตร 12. ภาควชาสงคมและวฒนธรรม นอกจากน คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรยงเปดสอนรวมกบคณะครศาสตร ในระดบ

ปรญญาตร จ านวน 7 สาขาวชา ไดแก 1. ครศาสตรบณฑต สาขาวชาภาษาไทย 2. ครศาสตรบณฑต สาขาวชาภาษาจน 3. ครศาสตรบณฑต สาขาวชาภาษาองกฤษ 4. ครศาสตรบณฑต สาขาวชาดนตรศกษา 5. ครศาสตรบณฑต สาขาวชานาฏศลป

Page 9: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

7

6. ครศาสตรบณฑต สาขาวชาศลปศกษา 7. ครศาสตรบณฑต สาขาวชาสงคมศกษา

ปรชญำ ปณธำน เปำหมำยและวตถประสงค ปรชญำ

สรางคนใหเปนมนษยอยางสมบรณ วสยทศน (Vision) คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรมงพฒนาองคความร สรางเครอขายชมชนทางภาษา

ศลปวฒนธรรม เพอเขาสประชาคมอาเซยน

พนธกจ (Mission) คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรมการด าเนนงานบรรลตามวตถประสงคและน าไปสวสยทศนท

กวางไกล จงไดก าหนดพนธกจหลก ดงน

1. ผลตบณฑตสาขามนษยศาสตร สงคมศาสตร และสาขาทเกยวของ 2. สงเสรมการวจยเพอสรางองคความรและการวจยเพอพฒนาทองถน 3. ท านบ ารงศลปวฒนธรรมไทยและทองถน เสรมสรางความร ความเขาใจ ความส านก และความ

ภมใจในวฒนธรรมไทยและทองถน 4. ใหบรการวชาการแกสงคม และพฒนาภมปญญาทองถน 5. สนบสนนการผลตบณฑตสาขาการศกษา 6. สรางความเปนเลศทางดานภาษา

คำนยมหลก (Core Values)

คานยมหลกของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร คอ WISDOM W Worldwide มความคด มมมองกวางไกล I Intellectual สรางปญญาไทย ทองถน สสากล S Service Mind เปนคนมจตอาสา จตบรการ D Diversity ประสานความหลากหลาย ยอมรบความแตกตาง O Opportunity เสรมสรางและใหโอกาสแกทองถน M Moral มศลธรรม คณธรรมประจ าตน

อตลกษณ (Identity)

คนด มอาชพ

Page 10: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

8

2. โครงสรำงองคกร และโครงสรำงกำรบรหำรงำน 3.1 โครงสรำงองคกร (Organization Chart)

คณะมนษยศำสตรและสงคมศำสตร

ส ำนกงำนคณบด

งานบรหารงานทวไป

งานการเงน งานพสด

งานวเคราะหนโยบายและแผน

งานบรการการศกษา

งานวจยและบรการวชาการ

ภำควชำ

ภาวชาภาษาไทย

ภาควชาภาษาตะวนออก

ภาควชาภาษาตะวนตก

ภาควชาศลปกรรม

ภาควชาดนตรและศลปะการแสดง

ภาควชาสารสนเทศศาสตร

ภาควชาการพฒนาชมชน

ภาควชาการทองเทยวและการโรงแรม

ภาควชารฐประศาสนศาสตร

ภาควชาวชานตศาสตร

ภาควชาวชาภมศาสตร

ภาควชาวชาสงคมและวฒนธรรม

Page 11: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

9

3.2 โครงสรำงกำรบรหำรงำน (Administration Chart)

คณบด

คณะกรรมกำรบรหำรคณะ

รองคณบด

รบผดชอบงำนบรหำร

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ

หวหนำภำควชำ หวหนำส ำนกงำนคณบด รองคณบด

รบผดชอบงำนวชำกำร

และงำนวจย

รองคณบด

รบผดชอบงำนแผนงำน

และกจกรรมนกศกษำ

ผชวยคณบด

หวหนางานบรหารงานทวไป

ทวไป* หวหนางานวชาการ

หวหนาภาควชาภาษาไทย

หวหนาภาควชาภาษาตะวนออก

หวหนาภาควชาภาษาตะวนตก

หวหนาภาควชาศลปกรรม

หวหนาภาควชาดนตรและศลปะการแสดง

หวหนาภาควชาสารสนเทศศาสตร

หวหนาภาควชาภมศาสตร

หวหนาภาควชาการพฒนาชมชน

หวหนาภาควชาการทองเทยวและการโรงแรม

หวหนาภาควชานตศาสตร

หวหนาภาควชารฐประศาสนศาสตร

Page 12: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

10

7 หวหนาภาควชาสงคมและวฒนธรรมศกษา

Page 13: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร
Page 14: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

10

4 รำยชอกรรมกำรบรหำร

4.1 ผบรหำรคณะมนษยศำสตรและสงคมศำสตร

1. ผชวยศาสตราจารยรทธ ประวง คณบด

2. อาจารยภาสกร โทณะวณก รองคณบดฝายบรหาร

3. ผชวยศาสตราจารย ดร.ศกราช ฟาขาว รองคณบดฝายวชาการและงานวจย

4. อาจารยนล พนธคงชน รองคณบดฝายแผนงานและกจการนกศกษา

5. ดร.ดษฎ รงษชชวาล ผชวยคณบดงานวเทศสมพนธและฝกประสบการณวชาชพ

6. อาจารยสรชาต พทธมา รกษาการหวหนาส านกงานคณบด

4.2 คณะกรรมกำรบรหำรคณะมนษยศำสตรและสงคมศำสตร

1. ผชวยศาสตราจารยรทธ ประวง คณบด

2. อาจารยภาสกร โทณะวณก รองคณบดฝายบรหาร

3. ผชวยศาสตราจารย ดร.ศกราช ฟาขาว รองคณบดฝายวชาการและงานวจย

4. อาจารยนล พนธคงชน รองคณบดฝายแผนงานและกจการนกศกษา

5. ดร.ดษฎ รงษชชวาล ผชวยคณบดงานวเทศสมพนธและฝกประสบการณวชาชพ

6. อาจารยสรชาต พทธมา รกษาการหวหนาส านกงานคณบด

7. อาจารยกฤษณา สมบต หวหนาภาควชาภาษาไทย

8. อาจารยเมษา มหาวรรณ หวหนาภาควชาภาษาตะวนออก

9. ผชวยศาสตราจารย ดร.สทธชย สาเอยม หวหนาภาควชาภาษาตะวนตก

10. อาจารยเมทน ตยสา หวหนาภาควชาดนตรและศลปะการแสดง

11. อาจารยเอกพงศ สรยงค หวหนาภาควชาศลปกรรม

12. อาจารยทศวรรณ ธมาค า หวหนาภาควชาสารสนเทศศาสตร

13. อาจารยสรสงห แสงโสด หวหนาภาควชาการพฒนาชมชน

14. อาจารย ดร.รชพล สมพทธานนท หวหนาภาควชาภมศาสตร

15. อาจารย ดร.จตพร เสถยรคง หวหนาภาควชารฐประศาสนศาสตร

16. อาจารยนมต วฒอนทร หวหนาภาควชานตศาสตร

17. อาจารยวรพล วฒนเหลองอรณ หวหนาภาควชาการทองเทยวและการโรงแรม

18. อาจารยจกรนรฐ นยมคา หวหนาภาควชาสงคมและวฒนธรรมศกษา

Page 15: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

11

5 หลกสตรและสำขำวชำทเปดสอน หลกสตรและสาขาวชาทงหมดของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ทเปดสอนในปการศกษา 2557

มรายละเอยดดงน

ตำรำงท 1 รายชอหลกสตรและสาขาวชาทเปดสอน 20 หลกสตร (จ าแนกตามประเภทการจดการศกษา)

ล ำดบท ชอหลกสตร/สำขำวชำ ระดบกำรศกษำ

1 ศลปศาสตรบณฑต )4 ป( ดรยางคไทย ระดบปรญญาตร 2 ศลปศาสตรบณฑต )4 ป( ดรยางคสากล 3 ศลปศาสตรบณฑต )4 ป( ภาษาเกาหล 4 ศลปศาสตรบณฑต )4 ป( ภาษาจน 5 ศลปศาสตรบณฑต )4 ป( ภาษาญปน 6 ศลปศาสตรบณฑต )4 ป( ภาษาไทย 7 ศลปศาสตรบณฑต )4 ป( ภาษาฝรงเศสธรกจ 8 ศลปศาสตรบณฑต )4 ป( ภาษาองกฤษ 9 ศลปศาสตรบณฑต )4 ป( ภาษาองกฤษธรกจ 10 ศลปศาสตรบณฑต )4 ป( ออกแบบประยกตศลป 11 ศลปศาสตรบณฑต )4 ป( นาฏศลปและการละคร 12 ศลปศาสตรบณฑต )4 ป( สารสนเทศศาสตร 13 ศลปศาสตรบณฑต )4 ป( การทองเทยวและการโรงแรม 14 ศลปศาสตรบณฑต )4 ป( การพฒนาชมชน 15 ศลปศาสตรบณฑต )4 ป( วฒนธรรมศกษา 16 รฐประศาสนศาสตรบณฑต )4 ป( รฐประศาสนศาสตร 17 รฐประศาสนศาสตรบณฑต )4 ป( การปกครองทองถน 18 นตศาสตรบณฑต )4 ป( นตศาสตร 19 วทยาศาสตรบณฑต )4 ป( ภมสารสนเทศ 20 ศลปศาสตรมหาบณฑต ภาษาไทย ระดบปรญญาโท

Page 16: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

12

6. จ ำนวนนกศกษำ จ านวนนกศกษา ปการศกษา 2557 )ขอมล ณ ภาคเรยนท 2/2557)

ตำรำงท 2 จ านวนนกศกษา ปการศกษา 2557 จ าแนกตามสาขาวชาและระดบการศกษา

หลกสตรวชำ ปรญญำตร ปรญญำโท ผลรวมทงหมด ดรยางคไทย 66 66 ดรยางคสากล 158 158 ภาษาเกาหล 161 161 ภาษาจน 258 258 ภาษาญปน 307 307 ภาษาไทย 423 423 ภาษาฝรงเศสธรกจ 57 57 ภาษาองกฤษ 195 195 ภาษาองกฤษธรกจ 223 223 ออกแบบประยกตศลป 202 202 นาฏศลปและการละคร 84 84 สารสนเทศศาสตร 274 274 การทองเทยวและการโรงแรม 992 992 การพฒนาชมชน 674 674 วฒนธรรมศกษา 205 205 รฐประศาสนศาสตร 729 729 นตศาสตร 502 502 ภมสารสนเทศ 149 149 ภาษาไทย)ป.โท( - 29 29

รวมทงหมด 5,659 29 5,688

Page 17: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

13

7. จ ำนวนอำจำรย และบคลำกร 7.1 อำจำรยประจ ำทปฏบตงำนจรงและลำศกษำตอ ประจ ำปกำรศกษำ 2557 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มอาจารยประจ าทงหมด 162 คน ทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ ประจ าปการศกษา 2557

ตำรำงท 3 จ านวนอาจารยประจ าทงหมดทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ ประจ าปการศกษา 2557

ล ำดบ ต ำแหนง

ทำงวชำกำร ชอ – สกล หลกสตร

ระดบ

กำรศกษำ

กำรปฏบตงำน 1 มถนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558

วนทเขำท ำงำน วนทออกจำกงำน วนท

ลำศกษำตอ กำรนบจ ำนวน

1 อาจารย John Kedward ภาษาองกฤษ ปรญญาตร 19 มถนายน 2549 ปฏบตงาน 1

2 อาจารย กนษฐ ดหนอ ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 17 ตลาคม 2546 ปฏบตงาน 1

3 อาจารย กฤษณะ สยะอาย ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 3 พฤศจกายน 2552 ปฏบตงาน 1

4 อาจารย กลยา มหาวน ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 3 พฤศจกายน 2552 ปฏบตงาน 1

5 อาจารย เกศน ศรรตน ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 15 มถนายน 2547 ปฏบตงาน 1

6 อาจารย ขวญหทย กวดนอก ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 1 มถนายน 2549 ลาศกษาตอ 1

7 อาจารย จตญาณ เพมทนจตต ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 1 พฤศจกายน 2547 ปฏบตงาน 1

8 อาจารย จารณ นาคเจรญ ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 19 กรกฎาคม 2547 ปฏบตงาน 1

Page 18: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

14

ล ำดบ ต ำแหนง

ทำงวชำกำร ชอ – สกล หลกสตร

ระดบ

กำรศกษำ

กำรปฏบตงำน 1 มถนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558

วนทเขำท ำงำน วนทออกจำกงำน วนท

ลำศกษำตอ กำรนบจ ำนวน

9 อาจารย ดร.ดษฎ รงษชชวาล ภาษาองกฤษ ปรญญาเอก 17 พฤษภาคม 2548 ปฏบตงาน 1

10 อาจารย Rogelio Junior David ภาษาองกฤษ ปรญญาตร 1 มถนายน 2557 ปฏบตงาน 1

11 อาจารย ธนพร ธารญ ศรธนาพนธ ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 24 ตลาคม 2555 ปฏบตงาน 1

12 อาจารย ปณชนก ชาญไววทย ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 25 พฤษภาคม 2554 ปฏบตงาน 1

13 อาจารย ปยะพนธ กนทสา ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 1 พฤศจกายน 2556 ปฏบตงาน 1

14 อาจารย พรรษกร ชาตรภญโญ ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 1 พฤศจกายน 2556 ปฏบตงาน 1

15 อาจารย พะเยา พรหมเทศ ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 9 พฤศจกายน 2553 ปฏบตงาน 1

16 อาจารย ณพชญาฐ สขพชราภรณ ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 3 พฤศจกายน 2553 ปฏบตงาน 1

17 อาจารย ภทรกมล รกสวน ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 17 ตลาคม 2546 ปฏบตงาน 1

18 อาจารย รชฏ นเสน ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 20 พฤษภาคม 2551 ลาศกษาตอ 1

19 อาจารย ดร.รณวร พาผล ภาษาองกฤษ ปรญญาเอก 3 มถนายน 2553 ปฏบตงาน 1

Page 19: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

15

ล ำดบ ต ำแหนง

ทำงวชำกำร ชอ – สกล หลกสตร

ระดบ

กำรศกษำ

กำรปฏบตงำน 1 มถนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558

วนทเขำท ำงำน วนทออกจำกงำน วนท

ลำศกษำตอ กำรนบจ ำนวน

20 อาจารย ลลดา วบลวชร ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 1 พฤศจกายน 2547 ปฏบตงาน 1

21 อาจารย ดร.วรศร ใจหลา ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 17 พฤษภาคม 2548 ปฏบตงาน 1

22 อาจารย วรสดา วฒนวงศ ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 17 พฤษภาคม 2548 ปฏบตงาน 1

23 อาจารย วราพร ไชยคนา ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 17 ตลาคม 2546 ปฏบตงาน 1

24 อาจารย ศรพรรณ สวรรณาลย ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 17 พฤษภาคม 2548 ปฏบตงาน 1

25 อาจารย ดร.สดฤทย อรณศโรจน ภาษาองกฤษ ปรญญาเอก 1 มถนายน 2555 ปฏบตงาน 1

26 อาจารย สลลา พนชนะ ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 1 มถนายน 2547 ปฏบตงาน 1

27 อาจารย ฉนทนา ศศธรามาศ ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 1 มถนายน 2533 ปฏบตงาน 1

28 อาจารย ดร.เฉลมชย ไชยชมภ ภาษาองกฤษ ปรญญาเอก 21 พฤษภาคม 2529 ปฏบตงาน 1

29 ผชวยศาสตราจารย ดร.ปทมรศม นาคนษฐา ภาษาองกฤษ ปรญญาเอก 20 ตลาคม 2553 ปฏบตงาน 1

30 ผชวยศาสตราจารย นาตยา วงศรกมตร ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 5 มถนายน 2529 ปฏบตงาน 1

Page 20: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

16

ล ำดบ ต ำแหนง

ทำงวชำกำร ชอ – สกล หลกสตร

ระดบ

กำรศกษำ

กำรปฏบตงำน 1 มถนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558

วนทเขำท ำงำน วนทออกจำกงำน วนท

ลำศกษำตอ กำรนบจ ำนวน

31 อาจารย ดร.นตยา สงวนงาม ภาษาองกฤษ ปรญญาเอก 9 มกราคม 2528 ปฏบตงาน 1

32 ผชวยศาสตราจารย ดร.สทธชย สาเอยม ภาษาองกฤษ ปรญญาเอก 1 พฤษภาคม 2532 ปฏบตงาน 1

33 ผชวยศาสตราจารย สชานาฏ สตานรกษ ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 18 มนาคม 2534 ปฏบตงาน 1

34 อาจารย เอกรฐ อนทรแสง ภาษาองกฤษ ปรญญาโท 13 พฤษภาคม 2524 ปฏบตงาน 1

35 อาจารย พงศา กนทะสอน ภาษาฝรงเศสธรกจ ปรญญาโท 3 มถนายน 2554 ปฏบตงาน 1

36 อาจารย สทธน เดชารตน ภาษาฝรงเศสธรกจ ปรญญาโท 23 กรกฎาคม 2540 ปฏบตงาน 1

37 ผชวยศาสตราจารย ดร.อรพนทร ศรบญมา ภาษาฝรงเศสธรกจ ปรญญาเอก 10 ตลาคม 2526 ปฏบตงาน 1

38 อาจารย Annanick VAUCLIN ภาษาฝรงเศสธรกจ ปรญญาโท 1 สงหาคม 2556 ปฏบตงาน 1

39 อาจารย ดร.ขวญใจ กจชาลารตน ภาษาจน ปรญญาเอก 1 ตลาคม 2542 ปฏบตงาน 1

40 อาจารย ประนอม ล างาม ภาษาจน ปรญญาโท 21 ตลาคม 2545 ลาศกษาตอ 1

41 อาจารย เมษา มหาวรรณ ภาษาจน ปรญญาโท 15 สงหาคม 2546 ปฏบตงาน 1

Page 21: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

17

ล ำดบ ต ำแหนง

ทำงวชำกำร ชอ – สกล หลกสตร

ระดบ

กำรศกษำ

กำรปฏบตงำน 1 มถนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558

วนทเขำท ำงำน วนทออกจำกงำน วนท

ลำศกษำตอ กำรนบจ ำนวน

42 ผชวยศาสตราจารย ดร.วรรณดา ถงแสง ภาษาจน ปรญญาเอก 1 มถนายน 2541 ปฏบตงาน 1

43 อาจารย วราช ทลแกว ภาษาจน ปรญญาโท 1 ตลาคม 2542 ปฏบตงาน 1

44 อาจารย ดร.กตญา ชวทยเจรญกจ ภาษาจน ปรญญาเอก 1 มถนายน 2545 ปฏบตงาน 1

45 อาจารย ดร.พศศ ผณณศวรสกล ภาษาจน ปรญญาเอก 1 มถนายน 2557 ปฏบตงาน 1

46 อาจารย หทยรตน มหาวรรณ ภาษาจน ปรญญาโท 1 พฤศจกายน 2549 ปฏบตงาน 1

47 อาจารย ณฐวฒ ลอด ภาษาเกาหล ปรญญาโท 14 พฤษภาคม 2547 ปฏบตงาน 1

48 อาจารย ประภารตน ทองสน ภาษาเกาหล ปรญญาโท 22 กรกฎาคม 2551 ปฏบตงาน 1

49 อาจารย ภาวนา เพชรพราย ภาษาเกาหล ปรญญาโท 20 มถนายน 2549 ลาศกษาตอ 1 50 อาจารย อจลา เตชะพชญภกด ภาษาเกาหล ปรญญาตร 21 ตลาคม 2551 ลาศกษาตอ 1 51 อาจารย Young ran Kim ภาษาเกาหล ปรญญาตร 24 ตลาคม 2550 ปฏบตงาน 1 52 อาจารย Jee Hyun Cho ภาษาเกาหล ปรญญาโท 1 มถนายน 2554 ปฏบตงาน 1 53 อาจารย อรพล แดนโพธ ภาษาญปน ปรญญาโท 21 พฤษภาคม 2550 ปฏบตงาน 1

54 ผชวยศาสตราจารย วลาวณย หงษอนรกษ ภาษาญปน ปรญญาโท 19 มถนายน 2532 ปฏบตงาน 1

Page 22: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

18

ล ำดบ ต ำแหนง

ทำงวชำกำร ชอ – สกล หลกสตร

ระดบ

กำรศกษำ

กำรปฏบตงำน 1 มถนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558

วนทเขำท ำงำน วนทออกจำกงำน วนท

ลำศกษำตอ กำรนบจ ำนวน

55 อาจารย ศศธร ศรรตน ภาษาญปน ปรญญาตร 1 ธนวาคม 2536 ปฏบตงาน 1

56 อาจารย จราธาร พละปญญากล ภาษาญปน ปรญญาโท 1 กนยายน 2537 ปฏบตงาน 1

57 อาจารย กรณา กลจกรวงคษา ภาษาญปน ปรญญาโท 1 มถนายน 2545 ปฏบตงาน 1

58 อาจารย Yukiko Kawai ภาษาญปน ปรญญาโท 1 มนาคม 2548 ปฏบตงาน 1

59 อาจารย Yumiko Shima ภาษาญปน ปรญญาตร 1 มถนายน 2557 ปฏบตงาน 1

60 อาจารย กรเพชร เพชรรง ภาษาไทย ปรญญาโท 21 พฤษภาคม 2523 ปฏบตงาน 1

61 รองศาสตราจารย สนท สตโยภาส ภาษาไทย ปรญญาโท 10 มนาคม 2518 ปฏบตงาน 1

62 ผชวยศาสตราจารย กรรณการ พนชนะ ภาษาไทย ปรญญาโท 1 ตลาคม 2552 ปฏบตงาน 1

63 อาจารย กฤษณา สมบต ภาษาไทย ปรญญาโท 22 ตลาคม 2553 ปฏบตงาน 1

64 อาจารย กตตพงษ วงศทพย ภาษาไทย ปรญญาโท 20 พฤษภาคม 2552 ปฏบตงาน 1

65 อาจารย ณฐพร จาดยางโทน ภาษาไทย ปรญญาโท 1 มถนายน 2549 ปฏบตงาน 1

Page 23: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

19

ล ำดบ ต ำแหนง

ทำงวชำกำร ชอ – สกล หลกสตร

ระดบ

กำรศกษำ

กำรปฏบตงำน 1 มถนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558

วนทเขำท ำงำน วนทออกจำกงำน วนท

ลำศกษำตอ กำรนบจ ำนวน

66 อาจารย ดลยา แกวค าแสน ภาษาไทย ปรญญาโท 22 ตลาคม 2553 ปฏบตงาน 1

67 อาจารย นยนา ครฑเมอง ภาษาไทย ปรญญาโท 20 มถนายน 2549 ปฏบตงาน 1

68 อาจารย พงศฐต พสออง ภาษาไทย ปรญญาโท 10 มถนายน 2556 ปฏบตงาน 1

69 อาจารย พชญพรพรรณ อนนตบญวฒน ภาษาไทย ปรญญาโท 20 มถนายน 2549 ปฏบตงาน 1

70 อาจารย วาทน ศรชย ภาษาไทย ปรญญาโท 1 พฤศจกายน 2553 ปฏบตงาน 1

71 อาจารย สชญญา วงคเวสช ภาษาไทย ปรญญาโท 27 กรกฎาคม 2552 ปฏบตงาน 1

72 อาจารย สชาดา เกยรตยทธชาต ภาษาไทย ปรญญาโท 20 พฤษภาคม 2552 ปฏบตงาน 1

73 อาจารย โสภตา ถาวร ภาษาไทย ปรญญาโท 1 สงหาคม 2557 ปฏบตงาน 1

74 อาจารย อนสรา รศมเจรญ ภาษาไทย ปรญญาโท 22 ตลาคม 2553 ปฏบตงาน 1

75 อาจารย อสรยาภรณ แสงปญญา ภาษาไทย ปรญญาโท 20 มถนายน 2549 ปฏบตงาน 1

76 อาจารย ภาสกร โทณะวณก ออกแบบประยกตศลป ปรญญาโท 9 มถนายน 2520 ปฏบตงาน 1

Page 24: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

20

ล ำดบ ต ำแหนง

ทำงวชำกำร ชอ – สกล หลกสตร

ระดบ

กำรศกษำ

กำรปฏบตงำน 1 มถนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558

วนทเขำท ำงำน วนทออกจำกงำน วนท

ลำศกษำตอ กำรนบจ ำนวน

77 อาจารย ณฐวฒน โสมด ออกแบบประยกตศลป ปรญญาโท 27 กรกฎาคม 2552 ปฏบตงาน 1

78 อาจารย สมศกด พรมจกร ออกแบบประยกตศลป ปรญญาโท 22 ตลาคม 2553 ปฏบตงาน 1

79 อาจารย สายพณ สงคตศลป ออกแบบประยกตศลป ปรญญาโท 20 พฤษภาคม 2552 ปฏบตงาน 1

80 อาจารย สรพร คนมาเมอง ออกแบบประยกตศลป ปรญญาโท 17 ตลาคม 2546 ปฏบตงาน 1

81 อาจารย เสนห วงคสฤทธ ออกแบบประยกตศลป ปรญญาโท 17 ตลาคม 2546 ปฏบตงาน 1

82 อาจารย เอกพงศ สรยงค ออกแบบประยกตศลป ปรญญาโท 17 ตลาคม 2546 ปฏบตงาน 1

83 ผชวยศาสตราจารย รทธ ประวง ออกแบบประยกตศลป ปรญญาโท 1 พฤศจกายน 2531 ปฏบตงาน 1

84 ผชวยศาสตราจารย อ านาจ หงษทอง ออกแบบประยกตศลป ปรญญาโท 27 มนาคม 2521 ปฏบตงาน 1

85 ผชวยศาสตราจารย ดร.ศกราช ฟาขาว ออกแบบประยกตศลป ปรญญาเอก 22 พฤษภาคม 2522 ปฏบตงาน 1

86 อาจารย ไกรสทธ พรณ ดนตร ปรญญาโท 21 พฤษภาคม 2524 ปฏบตงาน 1

87 ผชวยศาสตราจารย ดร.ธนพชร นตสาระ ดนตร ปรญญาเอก 1 ธนวาคม 2535 ปฏบตงาน 1

Page 25: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

21

ล ำดบ ต ำแหนง

ทำงวชำกำร ชอ – สกล หลกสตร

ระดบ

กำรศกษำ

กำรปฏบตงำน 1 มถนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558

วนทเขำท ำงำน วนทออกจำกงำน วนท

ลำศกษำตอ กำรนบจ ำนวน

88 ผชวยศาสตราจารย รณชต แมนมาลย ดนตร ปรญญาโท 21 พฤษภาคม 2524 ปฏบตงาน 1

89 ผชวยศาสตราจารย เอกพชย สอนศร ดนตร ปรญญาโท 12 กรกฎาคม 2536 ปฏบตงาน 1

90 อาจารย ณฐนร รตนสวสด ดนตร ปรญญาโท 3 พฤศจกายน 2552 ปฏบตงาน 1

91 อาจารย นรตร แกวหลา ดนตร ปรญญาโท 17 ตลาคม 2546 ปฏบตงาน 1

92 ผชวยศาสตราจารย บรณพนธ ใจหลา ดนตร ปรญญาโท 1 ตลาคม 2544 ปฏบตงาน 1

93 อาจารย พรสวรรค จนทะวงศ ดนตร ปรญญาโท 1 มถนายน 2536 ปฏบตงาน 1

94 อาจารย มงคล ภรมยครฑ ดนตร ปรญญาโท 1 ตลาคม 2550 ปฏบตงาน 1

95 อาจารย เมธน ตยสา ดนตร ปรญญาโท 15 มถนายน 2547 ปฏบตงาน 1

96 อาจารย ปรเมศวร สรรพศร ดนตร ปรญญาโท 25 ตลาคม 2554 ปฏบตงาน 1

97 อาจารย มณฑรา ศรสวาง ดนตร ปรญญาโท 15 สงหาคม 2557 ปฏบตงาน 1

98 อาจารย สงกรานต สมจนทร ดนตร ปรญญาโท 15 สงหาคม 2557 ปฏบตงาน 1

Page 26: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

22

ล ำดบ ต ำแหนง

ทำงวชำกำร ชอ – สกล หลกสตร

ระดบ

กำรศกษำ

กำรปฏบตงำน 1 มถนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558

วนทเขำท ำงำน วนทออกจำกงำน วนท

ลำศกษำตอ กำรนบจ ำนวน

99 อาจารย วภาดา เพชรโชต ศลปะการแสดง ปรญญาโท 15 สงหาคม 2537 ลาศกษาตอ 1

100 อาจารย เทพฤทธ มณกล ศลปะการแสดง ปรญญาโท 15 สงหาคม 2557 ปฏบตงาน 1

101 อาจารย ปตสนต มกดาสกลภบาล ศลปะการแสดง ปรญญาโท 2 พฤษภาคม 2554 ปฏบตงาน 1

102 อาจารย ไกรลาส จตรกล ศลปะการแสดง ปรญญาโท 24 ตลาคม 2549 ปฏบตงาน 1

103 อาจารย สรายทธ อองแสงคณ ศลปะการแสดง ปรญญาโท 19 มนาคม 2547 ปฏบตงาน 1

104 อาจารย สนษา สกน ศลปะการแสดง ปรญญาโท 3 สงหาคม 2554 ปฏบตงาน 1

105 ผชวยศาสตราจารย วรพจน วรพลน สารสนเทศศาสตร ปรญญาโท 15 ตลาคม 2551 ปฏบตงาน 1

106 อาจารย ชโรชนย ชยมนทร สารสนเทศศาสตร ปรญญาโท 25 พฤษภาคม 2554 ปฏบตงาน 1

107 อาจารย ทศวรรณ ธมาค า สารสนเทศศาสตร ปรญญาโท 25 พฤษภาคม 2554 ปฏบตงาน 1

108 ผชวยศาสตราจารย นโลบล วมลสทธชย สารสนเทศศาสตร ปรญญาโท 1 พฤศจกายน 2550 ลาศกษาตอ 1

109 อาจารย พฒนนทร ศขโรจน สารสนเทศศาสตร ปรญญาโท 1 มถนายน 2549 ลาศกษาตอ 1

Page 27: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

23

ล ำดบ ต ำแหนง

ทำงวชำกำร ชอ – สกล หลกสตร

ระดบ

กำรศกษำ

กำรปฏบตงำน 1 มถนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558

วนทเขำท ำงำน วนทออกจำกงำน วนท

ลำศกษำตอ กำรนบจ ำนวน

110 อาจารย สจรา อมรกเลศ สารสนเทศศาสตร ปรญญาโท 10 มถนายน 2548 ลาศกษาตอ 1

111 อาจารย สรชาต พทธมา สารสนเทศศาสตร ปรญญาโท 20 พฤษภาคม 2552 ปฏบตงาน 1

112 อาจารย ดร.สทธนนท ชนชม สารสนเทศศาสตร ปรญญาเอก 5 ตลาคม 2544 ปฏบตงาน 1

113 อาจารย กมลาศ สาล การพฒนาชมชน ปรญญาโท 27 กรกฎาคม 2552 ลาศกษาตอ 1

114 อาจารย กตตชย ปญญาวน การพฒนาชมชน ปรญญาโท 1 มถนายน 2549 ปฏบตงาน 1

115 อาจารย โฆษต ไชยประสทธ การพฒนาชมชน ปรญญาโท 1 มถนายน 2547 ปฏบตงาน 1

116 อาจารย ดร.ชตวลญชน เสมมหาศกด การพฒนาชมชน ปรญญาเอก 1 พฤศจกายน 2547 ปฏบตงาน 1

117 อาจารย นชธมา บญเฉลยว การพฒนาชมชน ปรญญาโท 1 สงหาคม 2557 ปฏบตงาน 1

118 อาจารย ปลนดา ระมงควงศ การพฒนาชมชน ปรญญาโท 1 สงหาคม 2557 ปฏบตงาน 1

119 อาจารย เปรมวด กรวาท การพฒนาชมชน ปรญญาโท 27 กรกฎาคม 2552 ปฏบตงาน 1

120 อาจารย พจนา สายแกว การพฒนาชมชน ปรญญาโท 10 มถนายน 2548 ลาศกษาตอ 1

Page 28: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

24

ล ำดบ ต ำแหนง

ทำงวชำกำร ชอ – สกล หลกสตร

ระดบ

กำรศกษำ

กำรปฏบตงำน 1 มถนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558

วนทเขำท ำงำน วนทออกจำกงำน วนท

ลำศกษำตอ กำรนบจ ำนวน

121 อาจารย ลดดา ประสพสมบต การพฒนาชมชน ปรญญาโท 10 มถนายน 2548 ลาศกษาตอ 1

122 อาจารย สรสงห แสงโสด การพฒนาชมชน ปรญญาโท 17 ตลาคม 2546 ปฏบตงาน 1

123 อาจารย สรเดช ลนทรานนท การพฒนาชมชน ปรญญาโท 25 พฤษภาคม 2554 ปฏบตงาน 1

124 อาจารย บรมศกด กลนเรองแสง ภมศาสตร ปรญญาโท 21 ตลาคม 2551 ปฏบตงาน 1

125 อาจารย ใบชา วงศตย ภมศาสตร ปรญญาโท 10 มถนายน 2548 ลาศกษาตอ 1

126 อาจารย ปยวด นลสนธ ภมศาสตร ปรญญาโท 1 มถนายน 2554 ปฏบตงาน 1

127 อาจารย ดร.พรรณการ อทธวง ภมศาสตร ปรญญาเอก 1 กนยายน 2546 ปฏบตงาน 1

128 อาจารย ดร.รชพล สมพทธานนท ภมศาสตร ปรญญาเอก 1 มถนายน 2549 ปฏบตงาน 1

129 อาจารย วรวทย ศภวมต ภมศาสตร ปรญญาโท 1 มถนายน 2554 ปฏบตงาน 1

130 อาจารย ดร.สโข เสมมหาศกด ภมศาสตร ปรญญาเอก 19 กรกฎาคม 2547 ปฏบตงาน 1

131 ผชวยศาสตราจารย ชสทธ ชชาต การทองเทยวและการโรงแรม ปรญญาโท 1 มถนายน 2550 ปฏบตงาน 1

Page 29: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

25

ล ำดบ ต ำแหนง

ทำงวชำกำร ชอ – สกล หลกสตร

ระดบ

กำรศกษำ

กำรปฏบตงำน 1 มถนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558

วนทเขำท ำงำน วนทออกจำกงำน วนท

ลำศกษำตอ กำรนบจ ำนวน

132 อาจารย ดร.ขตตยา กลญทกะปกรณ การทองเทยวและการโรงแรม ปรญญาเอก 20 พฤศจกายน 2541 ปฏบตงาน 1

133 อาจารย ดร.บงอร ฉตรรงเรอง การทองเทยวและการโรงแรม ปรญญาเอก 26 ธนวาคม 2545 ปฏบตงาน 1

134 อาจารย วรพล วฒนเหลองอรณ การทองเทยวและการโรงแรม ปรญญาโท 12 กรกฎาคม 2536 ปฏบตงาน 1

135 อาจารย อศวน ไชยวฒ การทองเทยวและการโรงแรม ปรญญาโท 15 มถนายน 2545 ปฏบตงาน 1

136 อาจารย กรช สองทอง การทองเทยวและการโรงแรม ปรญญาโท 15 มถนายน 2547 ปฏบตงาน 1

137 อาจารย มณวภา ยาเจรญ การทองเทยวและการโรงแรม ปรญญาโท 17 พฤษภาคม 2548 ปฏบตงาน 1

138 อาจารย นนทยา ตนตราสบ การทองเทยวและการโรงแรม ปรญญาโท 1 มถนายน 2547 ลาศกษาตอ 1

139 ผชวยศาสตราจารย มาโนชย นวลสระ การทองเทยวและการโรงแรม ปรญญาโท 1 มถนายน 2556 ปฏบตงาน 1

140 อาจารย ไชยวฒน แปงหอม รฐประศาสนศาสตร ปรญญาโท 1 ตลาคม 2557 ปฏบตงาน 1

141 อาจารย ดร.ไกรวฒ ใจค าปน รฐประศาสนศาสตร ปรญญาเอก 20 มถนายน 2549 ปฏบตงาน 1

142 อาจารย ดร.จตพร เสถยรคง รฐประศาสนศาสตร ปรญญาเอก 1 พฤศจกายน 2549 ปฏบตงาน 1

Page 30: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

26

ล ำดบ ต ำแหนง

ทำงวชำกำร ชอ – สกล หลกสตร

ระดบ

กำรศกษำ

กำรปฏบตงำน 1 มถนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558

วนทเขำท ำงำน วนทออกจำกงำน วนท

ลำศกษำตอ กำรนบจ ำนวน

143 อาจารย ดร.จไรรตน จลจกรวฒน รฐประศาสนศาสตร ปรญญาเอก 1 สงหาคม 2540 ปฏบตงาน 1

144 อาจารย ชยรตน นทประสทธพร รฐประศาสนศาสตร ปรญญาโท 10 มถนายน 2555 ปฏบตงาน 1

145 อาจารย พชราพรรณ ชอบธรรม รฐประศาสนศาสตร ปรญญาโท 1 สงหาคม 2557 ปฏบตงาน 1

146 ผชวยศาสตราจารย รกฎา เมธโภคพงษ รฐประศาสนศาสตร ปรญญาโท 1 มถนายน 2542 ปฏบตงาน 1

147 อาจารย จกรนรฐ นยมคา วฒนธรรมศกษา ปรญญาโท 20 มถนายน 2549 ปฏบตงาน 1

148 อาจารย พสทธลกษณ บญโต วฒนธรรมศกษา ปรญญาโท 1 สงหาคม 2557 ปฏบตงาน 1

149 อาจารย วาทน คมแสง วฒนธรรมศกษา ปรญญาโท 10 มถนายน 2548 ปฏบตงาน 1

150 อาจารย ธรรศ ศรรตนบลล ประวตศาสตร ปรญญาโท 25 พฤษภาคม 2554 ลาศกษาตอ 1

151 อาจารย ณกานต อนกลวรรธกะ ประวตศาสตร ปรญญาโท 5 มถนายน 2555 ปฏบตงาน 1

152 ผชวยศาสตราจารย จตราภรณ สทธาวาส ประวตศาสตร ปรญญาโท 1 ตลาคม 2554 ปฏบตงาน 1

153 อาจารย ดร.กนยารตน รนศร ปรชญาและศาสนา ปรญญาเอก 26 ตลาคม 2554 ปฏบตงาน 1

Page 31: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

27

ล ำดบ ต ำแหนง

ทำงวชำกำร ชอ – สกล หลกสตร

ระดบ

กำรศกษำ

กำรปฏบตงำน 1 มถนำยน 2557 – 31 กรกฎำคม 2558

วนทเขำท ำงำน วนทออกจำกงำน วนท

ลำศกษำตอ กำรนบจ ำนวน

154 ผชวยศาสตราจารย สญญา สะสอง ปรชญาและศาสนา ปรญญาโท 17 ตลาคม 2546 ปฏบตงาน 1

155 อาจารย นมต วฒอนทร นตศาสตร ปรญญาโท 9 กนยายน 2529 ปฏบตงาน 1

156 อาจารย กฤษฎา เอยมละมย นตศาสตร ปรญญาโท 25 พฤษภาคม 2554 ปฏบตงาน 1

157 อาจารย จรนทพย ตรยตรงตรคณ นตศาสตร ปรญญาโท 1 กนยายน 2549 ปฏบตงาน 1

158 อาจารย นล พนธคงชน นตศาสตร ปรญญาโท 20 สงหาคม 2552 ปฏบตงาน 1

159 อาจารย วศน ยมแยม นตศาสตร ปรญญาโท 20 สงหาคม 2552 ลาศกษาตอ 1

160 อาจารย ณฐ นารนทร นตศาสตร ปรญญาโท 26 ตลาคม 2554 ปฏบตงาน 1

161 อาจารย พนจนนท พรหมารตน นตศาสตร ปรญญาโท 26 ตลาคม 2554 ปฏบตงาน 1

162 อาจารย ตณณลภส ชพนธ ใจวน นตศาสตร ปรญญาโท 21 ตลาคม 2551 ปฏบตงาน 1

ขอมล ณ วนท 1 สงหาคม 2558

อำจำรยประจ ำทงหมด (ทปฏบตงำนจรงและลำศกษำตอ) จ ำนวน 162 คน จ ำนวนอำจำรยประจ ำทปฏบตงำนจรง จ ำนวน 147 คน จ ำนวนอำจำรยประจ ำทลำศกษำตอ จ ำนวน 15 คน

Page 32: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

28

ตำรำงท 4 สรปจ านวนอาจารยประจ าทงหมดทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ ประจ าปการศกษา 2557 จ าแนกตามคณวฒ และต าแหนงทางวชาการ

ภำควชำ

จ ำแนกตำมคณวฒ และต ำแหนงทำงวชำกำร

ปรญญำตร ปรญญำโท ปรญญำเอก รวม รวมทงหมด

ปฏบตงำนจรง

ลำศกษำตอ อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ.

ภาควชาภาษาไทย - - - - 15 - 1 - - - - - 15 - 1 - 16 16 -

ภาควชาภาษาตะวนตก 2 - - - 25 2 - - 6 3 - - 33 5 - - 38 36 2

ภาควชาภาษาตะวนออก 4 - - - 12 1 - - 3 1 - - 20 2 - - 21 19 2

ภาควชาศลปกรรม - - - - 7 2 - - - 1 - - 7 3 - - 10 10 -

ภาควชาดนตรและศลปะการแสดง - - - - 15 3 - - - 1 - - 15 4 - - 19 18 1

ภาควชาสารสนเทศศาสตร - - - - 5 2 - - 1 - - - 5 2 - - 8 5 3

ภาควชาการพฒนาชมชน - - - - 10 - - - 1 - - - 11 - - - 11 8 3

ภาควชาภมศาสตร - - - - 4 - - - 3 - - - 7 - - - 7 6 1

ภาควชานตศาสตร - - - - 8 - - - - - - - 8 - - - 8 7 1

ภาควชาสงคมและวฒนธรรม - - - - 5 2 - - 1 - - - 6 2 - - 8 7 1

ภาควชารฐประศาสนศาสตร - - - - 3 1 - - 3 - - - 6 1 - - 7 7 -

ภาควชาการทองเทยวและการโรงแรม - - - - 5 2 - - 2 - - - 7 2 - - 9 8 1

รวม 6 0 0 0 114 15 1 0 20 6 0 0 140 21 1 0 162 147 15

ขอมล ณ วนท 1 สงหาคม 2558

Page 33: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

29

7.2 บคลำกรสำยสนบสนนทงหมด ประจ ำปกำรศกษำ 2557 )จ าแนกตามประเภทบคคล( ตำรำงท 5 จ านวนบคลากรสายสนบสนนทงหมด ประจ าปการศกษา 2557 )จ าแนกตามประเภทบคคล(

ประเภทบคลำกร สำยสนบสนน

จ ำแนกตำมคณวฒกำรศกษำ รวม

ต ากวาปรญญาตร ปรญญาตร ปรญญาโท ปรญญาเอก

1. ขาราชการ - - - - - 2. ลกจางประจ า - - - - - 3. พนกงานมหาวทยาลย - 10 3 - 13 4. พนกงานชวคราว - - - - - 5. พนกงานราชการ - 2 - - 2 6. พนกงานลกจางโครงการ - - - - -

รวม - 12 3 - 15

8. ขอมลบณฑต ปการศกษา 2557 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มนกศกษาทส าเรจการศกษาชนปรญญาตร จ านวน 973 คน และนกศกษาชนปรญญาโทจ านวน 17 คน รวมทงหมด 990 คน ดงน ตำรำงท 6 ตารางผส าเรจการศกษา

ล ำดบท ชอหลกสตร/สำขำวชำ จ ำนวน (คน) 1 ดรยางคไทย 16 2 ดรยางคสากล 20 3 ภาษาเกาหล 15 4 ภาษาจน 30 5 ภาษาญปน 81 6 ภาษาไทย 91 7 ภาษาฝรงเศสธรกจ 11 8 ภาษาองกฤษ 40 9 ภาษาองกฤษธรกจ 90 10 ออกแบบประยกตศลป 33 11 นาฏศลปและการละคร - 12 สารสนเทศศาสตร 48 13 การทองเทยวและการโรงแรม 106 14 การพฒนาชมชน 75

Page 34: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

30

ล ำดบท ชอหลกสตร/สำขำวชำ จ ำนวน (คน) 15 วฒนธรรมศกษา 31 16 รฐประศาสนศาสตร 123 17 การปกครองทองถน 56 18 นตศาสตร 76 19 ภมสารสนเทศ 31 20 ภาษาไทย)ป.โท( 5 21 การจดการการทองเทยวอยางยงยน 4 22 นโยบายสาธารณะ 8

รวมทงหมด 990

Page 35: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

31

9. ขอมลพนฐำนโดยยอเกยวกบงบประมำณ และอำคำรสถำนท 9.1 งบประมำณ ประจ ำปงบ 2557 (จ ำแนกตำมหมวดรำยจำย)

ตำรำงท 7 งบประมาณ ประจ าปงบ 2557 (จ าแนกตามหมวดรายจาย)

9.2 อำคำรสถำนทและสงอ ำนวยควำมสะดวก (1) อาคารเรยน/สงปลกสราง

ตำรำงท 8 ขอมลอาคารเรยน และสงปลกสราง ชออำคำร ลกษณะอำคำร/จ ำนวนชน กำรใชประโยชน อาคาร 1 อาคารเรยน 4 ชน การจดการเรยนการสอนนกศกษา อาคาร 3 อาคารเรยน 3 ชน การจดการเรยนการสอนนกศกษา อาคาร 4 อาคารเรยน 4 ชน การจดการเรยนการสอนนกศกษา อาคาร 5 อาคารเรยน 4 ชน การจดการเรยนการสอนนกศกษา อาคาร 10 อาคารเรยน 2 ชน การจดการเรยนการสอนนกศกษา อาคาร 11 อาคารเรยน 3 ชน การจดการเรยนการสอนนกศกษา อาคาร 12 อาคารเรยน 3 ชน การจดการเรยนการสอนนกศกษา

รำยกำร งบประมำณ

ทไดรบ % ทไดรบ

1. กำรบรหำรจดกำร 716,000 8.65

2. กำรจดกำรเรยนกำรสอน 3,127,400 37.78

3. กำรพฒนำบคลำกร 1,145,000 13.83

4. กำรพฒนำนกศกษำและสงเสรมศลปวฒนธรรม 1,255,900 15.17

5. กำรเผยแพรควำมรและกำรบรกำรวชำกำร 899,000 10.86

6. กำรสนบสนนดำนวจย 237,000 2.86

7. กำรประกนคณภำพกำรศกษำ 216,300 2.61

8. กำรปรบปรงพฒนำหลกสตร 680,000 8.21

รวมงบประมำณทไดรบทงสน 8,276,600 100.00

Page 36: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

32

(2) หองเรยน : จดการเรยนการสอนตามทมหาวทยาลยจดสรร (ตามตารางเรยน) (3) หองปฏบตกำร

- หองปฏบตการคอมพวเตอร จ านวน 4 หอง

- หองปฏบตการทางศลปะ จ านวน 8 หอง

- หองปฏบตการทางดนตร จ านวน 10 หอง

- หองปฏบตการนาฏศลปและศลปะการละคร จ านวน 2 หอง

- หองปฏบตการแผนททางภมศาสตร จ านวน 1 หอง

- หองปฏบตการอตสาหกรรมทองเทยว จ านวน 2 หอง (4) หองท ำงำน / หองส ำนกงำน / หองประชม / อน ๆ

- หองส านกงานคณะ จ านวน 1 หอง

- หองขอสอบ จ านวน 1 หอง

- หองพสด ครภณฑ จ านวน 1 หอง

- หองผลตเอกสาร (ไรโซ) จ านวน 1 หอง

- หองพกอาจารย จ านวน 20 หอง

- หองสมดภาษาองกฤษ จ านวน 1 หอง

- หองประชม จ านวน 1 หอง

- หองศาลจ าลอง หองใหค าปรกษาคด และคลนกกฎหมาย จ านวน 1 หอง

- ศนยเกาหล จ านวน 1 หอง

- ศนยจนศกษา จ านวน 1 หอง

- หองลายสอไทย จ านวน 1 หอง (5) หองสมดและสออเลกทรอนกส

- วทยานพนธ / การคนควาอสระ จ านวน 1,025 เลม

- หนงสอ หนงสอภาษาไทย จ านวน 7,013 เลม หนงสอภาษาตางประเทศ จ านวน 12,077 เลม

- วารสารภาษาไทย และภาษาตางประเทศ จ านวน 995 ฉบบ

- หนงสอพมพภาษาไทย และภาษาตางประเทศ จ านวน 365 ฉบบ

- แฟมขอมลเฉพาะเรอง ซด – รอม จ านวน 243 แผน

- โสตทศนวสด วทย จ านวน 39 เครอง คอมพวเตอร จ านวน 90 เครอง

Page 37: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

33

10. เอกลกษณหรอวฒนธรรม (Uniqueness) เอกลกษณของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรใชรวมกบมหาวทยาลย คอ“สถาบนอดมศกษา

เพอทองถน”

11. ผลกำรปรบปรงตำมขอเสนอแนะจำกผลกำรประเมนปทผำนมำ

ขอเสนอแนะจำกกำรประเมน

ปกำรศกษำ 2557

กำรด ำเนนงำนพฒนำหรอปรบปรง

แกไขตำมขอเสนอแนะ องคประกอบท 1 : ปรชญำ ปณธำน วตถประสงค และแผนด ำเนนงำน

1. ควรก าหนดเปาหมายของตวชวดความส าเรจในแผนปฏบตการประจ าป เพอใหสามารถประเมนความส าเรจของแผนไดอยางชดเจน

2. ควรมการตดตามผลการด าเนนงานของตวชวดแผนปฏบตการประจ าป และตวชวดแผนยทธศาสตร เพอเปนขอมลส าหรบการก าหนดกลยทธในการพฒนา

3. ก าหนดตวบงชหลกทสามารถสะทอนการบรรลเปาหมายใหชดเจน และถายทอดใหบคลากร

4. วเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรทงปจจยภายในและภายนอกอยางสม าเสมอ เพอใหทราบถงสถานภาพของตนเอง และใชเปนขอมลในการวางแผนกลยทธ

(1) มการก าหนดเปาหมายของตวชวดใน

แผนปฏบตการประจ าป เพอประเมน

ความส าเรจของโครงการ

(2) ท าการตดตามประเมนผลทกโครงการ

ตามแผนปฏบตการประจ าปใหเปนไป

ตามตวชวด

(3) ก าหนดเปาหมายของตวชวดใน

แผนปฏบตการประจ าปอยางชดเจนและ

แจงในทประชมกรรมการบรหารคณะ

และการประชมเจาหนาทเพอให

บคลากรรบทราบโดยทวกน

(4) มการประชมกรรมการบรหารคณะเปน

ประจ าเพอสอบถามปญหาและเรองราว

ตาง ๆ จากทกภาควชา

Page 38: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

34

ขอเสนอแนะจำกกำรประเมน

ปกำรศกษำ 2557

กำรด ำเนนงำนพฒนำหรอปรบปรง

แกไขตำมขอเสนอแนะ องคประกอบท 2 : กำรผลตบณฑต

1. ควรมระบบในการสรางความเขาใจเกยวกบการท า เคาโครงรายวชา )มคอ.3( ทถกตองและเปนแบบแผนเดยวกนใหบคลากรสายการสอนทกคน และมการตรวจสอบความถกตอง

2. ควรน าผลการวเคราะหไปท าแผนพฒนาบคลากรใหครอบคล มท ง ด านการ เ ร ยนการสอน การว จ ย การศกษาตอ และการเขาสต าแหนงทางวชาการอยางชดเจน เพอการก ากบตดตามใหเปนไปตามแผน )ในสวนบคลากรสายการสอน( และท าแผนพฒนาบคลากรสายสนบสนนทชดเจนตามความตองการ

3. ควรส ารวจคณลกษณะของบณฑตทพงประสงคตามความตองการของผใชบณฑตใหครบทกหลกสตร เพอใชเปนขอมลในการพฒนาหลกสตรในปถดไป

4. ควรทบทวนการก าหนดตวบงชความส าเรจของกจกรรมเสรมสรางคณธรรม จรยธรรมใหสามารถสะทอนถ งผลลพธ ของการ เสรมสร า งคณธรรม จรยธรรมแกนกศกษา

5. คณะควรวางแผนเพมบคลากรต าแหนงทางวชาการและด าเนนการใหบรรลเปาหมาย โดยสงเสรมใหอาจารยผลตผลงานวจยใหมากขน และควรมระบบพเลยงส าหรบอาจารยทอยในแผนพฒนาเขาสต าแหนงทางวชาการ

(1) มการชแจงการท าเคาโครงรายวชา

)มคอ.3( ทถกตองและเปนแบบแผน

เดยวกน ตามทมหาวทยาลยก าหนด

(2) มการจดท าแผนพฒนาบคลากรทง

สายการสอนและสายสนบสนน

(3) มการก าหนดตวชวดความส าเรจของ

กจกรรมคายพฒนาคณธรรม จรยธรรม

ของนกศกษาใหมประจ าปการศกษา

2558

(4) คณะก าหนดใหสถานวจยคณะ

ด าเนนการใหค าชแนะแกคณาจารยทท า

วจยและมโครงการแลกเปลยนเรยนรใน

การท าวจยระหวางคณาจารยรนพและ

รนนอง

องคประกอบท 3 : กจกรรมกำรพฒนำนสตนกศกษำ

ควรก าหนดวตถประสงคของแผนพฒนานกศกษา

และก าหนดตวบงชความส าเรจของแผน เพอใหสามารถ

ประเมนความส าเรจไดอยางชดเจน

มการก าหนดวตถประสงคของ

แผนพฒนานกศกษาและก าหนดตวบงช

ความส าเรจของแผนไวอยางชดเจน

Page 39: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

35

ขอเสนอแนะจำกกำรประเมน

ปกำรศกษำ 2557

กำรด ำเนนงำนพฒนำหรอปรบปรง

แกไขตำมขอเสนอแนะ

องคประกอบท 4 : กำรวจย

1. คณะกรรมการสถานวจยควรมกจกรรมในเชงรกทสรางบรรยากาศในการกระตนใหคณาจารยท าวจยมากขน โดยการใหความรลงไปในพนทของสาขาวชาโดยตรง

2. ควรผลกดนและสรางแรงจงใจใหอาจารยทมผลงานวจยเดนใหตพมพเผยแพรบทความวจยหรอบทความวชาการในวารสารวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมลระดบนานาชาตตามประกาศ ก.พ.อ.

(1) คณะก าหนดใหสถานวจยคณะ

ด าเนนการใหค าชแนะแกคณาจารยทท า

วจย.โดยใหตรวจโครงรางงานวจยและ

ก าหนดกรรมการเพอใหค าแนะน าเปน

รายบคคล

(2) คณะมการก าหนดใหรางวลกบผทม

ผลงานวจยดเดนและมการตพมพ

เผยแพรบทความวจยหรอบทความ

วชาการในวารสารวชาการระดบ

นานาชาตทปรากฏในฐานขอมลระดบ

นานาชาตตามประกาศ ก.พ.อ.

องคประกอบท 5 : กำรบรกำรวชำกำรแกสงคม

1. ควรวเคราะหผลประเมน สรปปญหา อปสรรคจาก การประเมนการบรณาการงานบรการวชาการแกสงคมกบการเรยนการสอนและการวจยเพอสามารถน าผลการวเคราะหไปปรบปรงการบรณาการ ตลอดจนพฒนาแผนงานและกระบวนการไดอยางเปนรปธรรม

2. ควรก าหนดตวชวดในระดบแผนงานเพอวดความส าเรจของแผนงานบรการวชาการในภาพรวม

คณะจดท าแผนบรการวชาการ

รวมกบมหาวทยาลยโดยก าหนดตวชวดไว

อยางชดเจน

องคประกอบท 6 : กำรท ำนบ ำรงศลปวฒนธรรม

- -

องคประกอบท 7 : กำรบรหำรและจดกำร

Page 40: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

36

ขอเสนอแนะจำกกำรประเมน

ปกำรศกษำ 2557

กำรด ำเนนงำนพฒนำหรอปรบปรง

แกไขตำมขอเสนอแนะ ควรทบทวนและก าหนดประเดนความเสยงเพมเตม

ตามบรบทของคณะ โดยค านงถงความเสยงจากปจจย

ภายนอกทจะสงผลกระทบตอการด าเนนงานของคณะดวย

คณะมการจดท าแผนบรหารความเสยง

โดยใหอาจารยในคณะมสวนรวม

องคประกอบท 8 : กำรเงนและงบประมำณ

ควรมการทบทวนและประเมนแผนกลยทธทาง

การเงนควบคไปกบแผนยทธศาสตรของคณะอยางตอเนอง

และประเมนความตองการของทรพยากร/งบประมาณท

ตองจดหาส าหรบการด าเนนการตามกลยทธแตละกลยทธ

เพอแสดงใหเหนถงการจดสรรงบประมาณเพอผลกดนให

การด าเนนการตามกลยทธนนๆ

คณะไดมการจดท าแผนกลยทธทาง

การเงนใหสอดคลองกบยทธศาสตรของ

มหาวทยาลยและของคณะ

องคประกอบท 9 : ระบบและกลไกลกำรประกนคณภำพ

ควรประเมนพฒนาการของตวบงชของแผนกล

ยทธอยางตอเนอง เพอเปนภาพสะทอนถงเจตนารมณของ

เกณฑทคาดหวงวาเมอน าการประกนคณภาพมาใช

ด าเนนงาน ทกดานอยางเปนระบบ จะสงผลใหผล

การด าเนนงานของ

ตวบงชของแผนกลยทธทกตวดขน

เนองจากมการปรบปรงระบบการประกน

คณภาพ จงท าใหคณะพฒนาตวบงชของแต

ละแผนตามระบบประกนคณภาพใหม

Page 41: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

31

บทท 2 ผลการด าเนนงานตามเกณฑการประเมนคณภาพ

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหมไดด าเนนการประกน

คณภาพการศกษาภายใน ตามองคประกอบคณภาพ จ านวน 5 องคประกอบ 13 ตวบงช ดงตอไปน องคประกอบ/ชอตวบงช เกณฑพจารณา

องคประกอบท 1 การผลตบณฑต ตวบงชท 1.1 ผลการบรหารจดการหลกสตรโดยรวม คาเฉลยของระดบคณภาพของทกหลกสตร

ทคณะรบผดชอบ ตวบงชท 1.2 อาจารยประจ าคณะทมคณวฒปรญญาเอก รอยละของอาจารยประจ าคณะทมคณวฒ

ปรญญาเอก ตวบงชท 1.3 อาจารยประจ าคณะทด ารงต าแหนงทางวชาการ รอยละของอาจารยประจ าคณะทด ารง

ต าแหนงทางวชาการ ตวบงชท 1.4 จ านวนนกศกษาเตมเวลาเทยบเทาตอจ านวน อาจารยประจ า

สดสวนนกศกษาเตมเวลาเทยบเทา ตอจ านวนอาจารยประจ า

ตวบงชท 1.5 การบรการนกศกษาระดบปรญญาตร เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ ตวบงชท 1.6 กจกรรมนกศกษาระดบปรญญาตร เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ

องคประกอบท 2 การวจย ตวบงชท 2.1 ระบบและกลไกการบรหารและพฒนา งานวจยหรองานสรางสรรค

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ

ตวบงชท 2.2 เงนสนบสนนงานวจยและงานสรางสรรค เงนสนบสนนงานวจยและงานสรางสรรค ทงภายในและภายนอกตอจ านวนอาจารย และนกวจย

ตวบงชท 2.3 ผลงานทางวชาการของอาจารยประจ าและนกวจย ผลงานทางวชาการทกประเภทตออาจารยประจ าและนกวจย

องคประกอบท 3 การบรการวชาการ ตวบงชท 3.1 การบรการวชาการแกสงคม เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ

องคประกอบท 4 การท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม ตวบงชท 4.1 ระบบและกลไกการท านบ ารงศลปะและ

วฒนธรรม เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ

Page 42: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

32

องคประกอบ/ชอตวบงช เกณฑพจารณา องคประกอบท 5 การบรหารจดการ

ตวบงชท 5.1 การบรหารของคณะเพอการก ากบตดตามผลลพธตามพนธกจกลมสถาบนและเอกลกษณของคณะ

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ

ตวบงชท 5.2 ระบบก ากบการประกนคณภาพหลกสตร เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ

องคประกอบท 1 การผลตบณฑต

พนธกจทส าคญทสดของสถาบนอดมศกษา คอ การผลตบณฑต หรอการจดกจกรรมการเรยน การสอนใหผเรยนมความรในวชาการและวชาชพ มคณลกษณะตามหลกสตรทก าหนด การเรยนการสอนในยคปจจบนใชหลกการของการจดกระบวนการเรยนรทเนนผเรยนเปนส าคญ ดงนน พนธกจ ดงกลาว จงเกยวของกบการบรหารจดการหลกสตรและการเรยนการสอน เรมตงแตการก าหนด ปจจยน าเขาทไดมาตรฐานตามทก าหนด ประกอบดวย การมอาจารย ทมปรมาณและคณภาพตามมาตรฐานหลกสตร มกระบวนการบรหารจดการการเรยนการสอนทอาศยหลกการรวมมอรวมพลงของทกฝายทเกยวของทงภายในและภายนอกสถาบน

ตวบงช จ านวน 6 ตวบงช คอ ตวบงชท 1.1 ผลการบรหารจดการหลกสตรโดยรวม ตวบงชท 1.2 อาจารยประจ าคณะทมคณวฒปรญญาเอก ตวบงชท 1.3 อาจารยประจ าคณะทด ารงต าแหนงทางวชาการ ตวบงชท 1.4 จ านวนนกศกษาเตมเวลาเทยบเทาตอจ านวนอาจารยประจ า ตวบงชท 1.5 การบรการนกศกษาระดบปรญญาตร ตวบงชท 1.6 กจกรรมนกศกษาระดบปรญญาตร

Page 43: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

36

ผก ากบดแลตวบงช : อาจารยนล พนธคงชน โทรศพท : 053-885704

ผรบผดชอบตวบงช : นางสาวณฐนนท โสภา โทรศพท : 053-885764

ตวบงชท 1.2 อาจารยประจ าคณะทมคณวฒปรญญาเอก ชนดของตวบงช ปจจยน าขา ค าอธบายตวบงช

การศกษาระดบอดมศกษาถอเปนการศกษาระดบสงสดทตองการบคลากรทมความรความสามารถและความลมลกทางวชาการ เพอปฏบตพนธกจส าคญของสถาบนในการผลต

Page 44: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

37

บณฑตศกษาวจยเพอตดตามความกาวหนาทางวชาการและการพฒนาองคความร ดงนนคณะจงควรมอาจารยทมระดบคณวฒทางการศกษาทตรงหรอสมพนธกบหลกสตรทเปดสอนในสดสวนทเหมาะสมกบพนธกจ หรอจดเนนของหลกสตร เกณฑการประเมน

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจ าคณะทมคณวฒปรญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5

เกณฑเฉพาะสถาบนกลม ข และ ค2 คารอยละของอาจารยประจ าคณะทมคณวฒปรญญาเอกทก าหนดใหเปนคะแนนเตม 5 =

รอยละ 40 ขนไป

สตรการค านวณ

1. ค านวณคารอยละของอาจารยประจ าคณะทมคณวฒปรญญาเอก ตามสตร จ านวนอาจารยประจ าคณะทมคณวฒปรญญาเอก x 100 จ านวนอาจารยประจ าคณะทงหมด 2. แปลงคารอยละทค านวณไดในขอ 1 เทยบกบคะแนนเตม 5 รอยละอาจารยประจ าคณะทมคณวฒปรญญาเอก รอยละอาจารยประจ าคณะทมคณวฒปรญญาเอก ทก าหนดใหเปนคะแนนเตม 5 ผลการด าเนนงาน

ปการศกษา 2558 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มอาจารยประจ าทงสน จ านวน 168 คน จ าแนกอาจารยประจ าตามคณวฒการศกษา ดงน อาจารยประจ าทมคณวฒปรญญาตรจ านวน 4 คน มคณวฒปรญญาโทจ านวน 135 คน และอาจารยประจ าคณวฒปรญญาเอก จ านวน 28 คน เมอพจารณาสดสวนของอาจารยประจ าทมคณวฒปรญญาเอก คดเปนรอยละ 2.01 ขอมลด าเนนการ

คะแนนทได = X 5

Page 45: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

38

ล าดบท รายการ ปการศกษา 2557

จ านวน (คน) 1 จ านวนอาจารยทปฏบตงานจรง 151 2 จ านวนอาจารยทลาศกษาตอ 17 3 จ านวนอาจารยประจ าทงหมด (1+2) 168 4 จ านวนอาจารยประจ าทงหมดทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ

ทมวฒปรญญาเอกหรอเทยบเทา 28

การค านวณ :

1. ค านวณคารอยละของอาจารยประจ าทมคณวฒปรญญาเอก ดงน

รอยละของอาจารยประจ าทมคณวฒปรญญาเอก=

2. แปลงคารอยละทค านวณได ดงน คะแนนทได =

การบรรลเปาหมายและการประเมนตนเอง :

เปาหมาย ผลการด าเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถดไป

3 2.08 2.08 3

เอกสาร/หลกฐานอางอง 1.2-1-1 ตารางสรปจ านวนอาจารยประจ าทปฏบตงานจรงและลาศกษา ปการศกษา 2558 จ าแนกตามคณวฒ

จดทควรพฒนา

- การผลกดนอาจารยตามแผนพฒนาบคลากรเพอเพมวฒคณทสงขน

28

168 100 = 16.66%

16.66

40 5 = 2.08 คะแนน

Page 46: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

39

ผก ากบดแลตวบงช : อาจารยภาสกร โทณะวณก โทรศพท : 053-885702

ผรบผดชอบตวบงช : นางสาวณฐนนท โสภา โทรศพท : 053-885764

ตวบงชท 1.3 อาจารยประจ าคณะทด ารงต าแหนงทางวชาการ ชนดของตวบงช ปจจยน าเขา ค าอธบายตวบงช

สถาบนอดมศกษาถอเปนขมปญญาของประเทศ และมความรบผดชอบทจะตองสงเสรมใหอาจารย ในสถาบนท าการศกษาวจยเพอแสวงหาและพฒนาองคความรในศาสตรสาขาวชาตางๆ อยางตอเนอง เพอน าไปใชในการเรยนการสอน รวมทงการแกไขปญหาและพฒนาประเทศ การด ารงต าแหนงทางวชาการ เปนสงสะทอนการปฏบตงานดงกลาวของอาจารยตามพนธกจ เกณฑการประเมน

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจ าคณะทด ารงต าแหนงทางวชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5

เกณฑเฉพาะสถาบนกลม ข และ ค2 คารอยละของอาจารยประจ าคณะทด ารงต าแหนงผชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย

และศาสตราจารยรวมกน ทก าหนดใหเปนคะแนนเตม 5 = รอยละ 60 ขนไป

สตรการค านวณ

1. ค านวณคารอยละของอาจารยประจ าคณะทด ารงต าแหนงทางวชาการ ตามสตร จ านวนอาจารยประจ าคณะทด ารงต าแหนงทางวชาการ x 100 จ านวนอาจารยประจ าคณะทงหมด 2. แปลงคารอยละทค านวณไดในขอ 1 เทยบกบคะแนนเตม 5

Page 47: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

40

รอยละอาจารยประจ าคณะทด ารงต าแหนงทางวชาการ รอยละอาจารยประจ าคณะทด ารงต าแหนงทางวชาการ

ทก าหนดใหเปนคะแนนเตม 5

ผลการด าเนนงาน

ปการศกษา 2558 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มอาจารยประจ าทงสน จ านวน 168 คน จ าแนกอาจารยประจ าตามต าแหนงทางวชาการ ดงน อาจารย จ านวน 144 คน ผชวยศาสตราจารย จ านวน 23 คน รองศาสตราจารย จ านวน 1 คน เมอพจารณาสดสวนของอาจารยทด ารงต าแหนงทางวชาการ คดเปนรอยละ 2.01 ขอมลด าเนนการ

ล าดบท

รายการ ปการศกษา 2557

จ านวน (คน)

1 จ านวนอาจารยทปฏบตงานจรง 151 2 จ านวนอาจารยทลาศกษาตอ 17 3 จ านวนอาจารยประจ าทงหมด รวมทงทปฏบตงานจรงและลา

ศกษาตอ (1+2) 168

4 จ านวนอาจารยประจ าทงหมดทด ารงต าแหนงอาจารย 144 5 จ านวนอาจารยประจ าทงหมดทด ารงต าแหนงผชวยศาสตราจารย 23 6 จ านวนอาจารยประจ าทงหมดทด ารงต าแหนงรองศาสตราจารย 1 7 จ านวนอาจารยประจ าทงหมดทด ารงต าแหนงศาสตราจารย 0 8 จ านวนอาจารยประจ าทด ารงต าแหนงทางวชาการ (5+6+7) 24

การค านวณ :

1. ค านวณคารอยละของอาจารยประจ าทด ารงต าแหนงทางวชาการ ตามสตร

คะแนนทได = X 5

Page 48: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

41

รอยละของอาจารยประจ า ทด ารงต าแหนงทางวชาการ =

2. แปลงคารอยละทค านวณไดในขอ 1 เทยบกบคะแนนเตม 5

คะแนนทได =

การบรรลเปาหมายและการประเมนตนเอง :

เปาหมาย ผลการด าเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถดไป

2 1.19 1.19 2

เอกสาร/หลกฐานอางอง 1.3-1-1 ตารางสรปจ านวนอาจารยทปฏบตงานจรงและลาศกษา ประจ าปการศกษา 2558 จ าแนกตามต าแหนงทางวชาการ

จดแขง -

จดทควรพฒนา

- สงเสรมและกระตนอาจารยประจ าจดท าผลงานทางวชาการเพอพฒนาตนเองและการขอต าแหนงทางวชาการ ผก ากบดแลตวบงช : อาจารยภาสกร โทณะวณก โทรศพท : 053-885702

24 168

× 100 = 14.28%

14.28

60 × 5 = 1.19 คะแนน

Page 49: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

42

ผรบผดชอบตวบงช : นางสาวณฐนนท โสภา โทรศพท : 053-885764

ตวบงชท 1.4 จ านวนนกศกษาเตมเวลาเทยบเทาตอจ านวนอาจารยประจ า ชนดของตวบงช ปจจยน าเขา

ค าอธบายตวบงช ปจจยส าคญประการหนงส าหรบการจดการการศกษาระดบอดมศกษา คอสดสวนของ

นกศกษาตอ อาจารยทจะตองสอดคลองกบศาสตรในแตละสาขาวชาและลกษณะการเรยนการสอน รวมทงมความเชอมโยงไปส การวางแผนตางๆ เชน การวางแผนอตราก าลง ภาระงานอาจารย เปาหมายการผลตบณฑต ดงนน สถาบนจงควรมจ านวนนกศกษาเตมเวลาเทยบเทาตอจ านวนอาจารยประจ าทปฏบตงานจรงในสดสวนทเหมาะสมกบสาขาวชา เกณฑการประเมน

ค านวณหาคาความแตกตางระหวางจ านวนนกศกษาเตมเวลาตออาจารยประจ ากบเกณฑมาตรฐานและน ามาเทยบกบคาความตางทงดานสงกวาหรอต ากวาทก าหนดเปนคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใชการเทยบบญญตไตรยางศดงน

Page 50: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

43

คาความแตกตางทงดานสงกวาหรอต ากวาเกณฑมาตรฐานไมเกนรอยละ 10 ก าหนดเปน คะแนน 5

คาความแตกตางทงดานสงกวาหรอต ากวาเกณฑมาตรฐานตงแตรอยละ 20 ก าหนดเปน คะแนน 0

คาความแตกตางทงดานสงกวาหรอต ากวาเกณฑมาตรฐานตงแตรอยละ 10.01 และไมเกนรอยละ 20 ใหน ามาเทยบบญญตไตรยางศตามสตร เพอเปนคะแนนของหลกสตรนนๆ สตรการค านวณจ านวนนกศกษาเตมเวลาเทยบเทา

1. ค านวณคาหนวยกตนกศกษา (Student Credit Hours : SCH) ซงกคอผลรวมของผลคณระหวางจ านวนนกศกษาทลงทะเบยนเรยนกบจ านวนหนวยกตแตละรายวชาทเปดสอนทกรายวชาตลอดปการศกษารวบรวมหลงจากนกศกษาลงทะเบยนแลวเสรจ (หมดก าหนดเวลาการเพม - ถอน) โดยมสตรการค านวณ ดงน

SCH = ∑n ici

เมอ ni = จ านวนนกศกษาทลงทะเบยนในวชาท i

ci = จ านวนหนวยกตของวชาท i 2. ค านวณคา FTES โดยใชสตรค านวณดงน

จ านวนนกศกษาเตมเวลาเทยบเทาตอป (FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทงป

จ านวนหนวยกตตอปการศกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบยนในระดบปรญญานนๆ

การปรบจ านวนในระหวางปรญญาตรและบณฑตศกษาใหมการปรบคาจ านวนนกศกษาเตมเวลาเทยบเทาในระดบบณฑตศกษาใหเปนระดบปรญญาตร เพอน ามารวมค านวณหาสดสวนจ านวนนกศกษาเตมเวลาตออาจารยประจ า

นกศกษาเตมเวลาในหนวยนบปรญญาตร 1. กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ 2. กลมสาขาวชาวทยาศาสตรกายภาพ 3. กลมสาขาวชามนษยศาสตรและ สงคมศาสตร

= FTES ระดบปรญญาตร + FTES ระดบบณฑตศกษา = FTES ระดบปรญญาตร + (2 x FTES ระดบบณฑตศกษา) = FTES ระดบปรญญาตร + (1.8 x FTES

Page 51: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

44

ระดบบณฑตศกษา)

สดสวนจ านวนนกศกษาเตมเวลาตออาจารยประจ าแยกตามกลมสาขา

กลมสาขา สดสวนจ านวนนกศกษาเตมเวลา

ตออาจารยประจ า 1. วทยาศาสตรสขภาพ 8:1 2. วทยาศาสตรกายภาพ 20:1 3. วศวกรรมศาสตร 20:1 4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผงเมอง 8:1 5. เกษตร ปาไมและประมง 20:1 6. บรหารธรกจ พาณชยศาสตร บญช การจดการ การทองเทยว เศรษฐศาสตร

25:1

7. นตศาสตร 50:1 8. ครศาสตร/ศกษาศาสตร 30:1 9. ศลปกรรมศาสตร วจตรศลปและประยกตศลป 8:1 10. สงคมศาสตร/มนษยศาสตร 25:1

สตรการค านวณ

1) ค านวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและน ามาคดเปนคารอยละ ตามสตร สดสวนจ านวน นศ. เตมเวลาทเปนจรง – สดสวนจ านวน น.ศ เตมเวลาตามเกณฑมาตรฐาน สดสวนจ านวนนกศกษาเตมเวลาตามเกณฑมาตรฐาน

2) น าคารอยละจากขอ 1 มาค านวณคะแนนดงน

2.1) คารอยละไมเกนรอยละ 10 คดเปน 5 คะแนน 2.2) คารอยละเกนรอยละ 20 คดเปน 0 คะแนน 2.3) คารอยละตงแต 10.01 และไมเกนรอยละ 20 ใหน ามาคดคะแนนดงน

X 100

Page 52: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

45

คะแนนทได = (20 – คารอยละทค านวณไดจากขอ 1) x 5 10 การค านวณ คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน = 60.58 – 25

25 คะแนนทได = 20-142.32 10

การบรรลเปาหมายและการประเมนตนเอง :

เปาหมาย ผลการด าเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถดไป

1 0 0 1

เอกสาร/หลกฐานอางอง 1.4-1-1 ตารางสรปจ านวนนกศกษาเตมเวลาเทยบเทา (FTES) ปการศกษา 2558

จดแขง -

จดทควรพฒนา - ผก ากบดแลตวบงช : ผศ.ดร.ศกราช ฟาขาว โทรศพท : 053-885703

ผรบผดชอบตวบงช : นางสาวณฐนนท โสภา โทรศพท : 053-885764

X 100 = 142.32 %

X 5 = -61.16 คะแนน

Page 53: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

46

ตวบงชท 1.5 การบรการนกศกษาระดบปรญญาตร ชนดของตวบงช กระบวนการ ค าอธบายตวบงช

คณะควรจดบรการดานตางๆ ใหนกศกษาและศษยเกาในกจกรรมทเปนประโยชนกบนกศกษาเพอการด ารงชวตอยางมความสขและคมคาในระหวางการใชชวตในคณะ ตงแตการใหค าปรกษา ทงดานวชาการและการใชชวต จดบรการขอมลหนวยงานทใหบรการ เชน ทนกยมการศกษา แหลงทนการศกษาตอ การบรการจดหางานแหลงขอมลการฝกประสบการณวชาชพ การเตรยมความพรอมเพอการท างานเมอส าเรจการศกษา ขอมลขาวสารความเคลอนไหวในและนอกสถาบนทจ าเปนแกนกศกษาและศษยเกา โดยการใหบรการทงหมดตองใหความส าคญกบการบรการ ทมคณภาพและเกดประโยชนแกผรบบรการอยางแทจรง เกณฑมาตรฐาน

1. จดบรการใหค าปรกษาทางวชาการ และการใชชวตแกนกศกษาในคณะ 2. มการใหขอมลของหนวยงานทใหบรการ กจกรรมพเศษนอกหลกสตร แหลงงานทงเตมเวลา

และนอกเวลาแกนกศกษา 3. จดกจกรรมเตรยมความพรอมเพอการท างานเมอส าเรจการศกษาแกนกศกษา 4. ประเมนคณภาพของการจดกจกรรมและการจดบรการในขอ 1-3 ทกขอไมต ากวา 3.51

จากคะแนนเตม 5 5. น าผลการประเมนจากขอ 4 มาปรบปรงพฒนาการใหบรการและการใหขอมล เพอสง

ใหผลการประเมนสงขนหรอเปนไปตามความคาดหวงของนกศกษา 6. ใหขอมลและความรทเปนประโยชนในการประกอบอาชพแกศษยเกา

เกณฑการประเมน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มการด าเนนการ 1 ขอ

มการด าเนนการ 2 ขอ

มการด าเนนการ 3 - 4 ขอ

มการด าเนนการ 5 ขอ

มการด าเนนการ 6 ขอ

Page 54: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

47

ผลการด าเนนงานตามเกณฑ : …6. ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง ขอ 1 1. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรมระบบอาจารย

ทปรกษาทเหมาะสม ทงในสวนกลางและภาควชา โดยใชฐานขอมลทงของมหาวทยาลยและของคณะฯ ซงท าใหอาจารยมขอมลเพอสามารถดแลนกศกษาไดทวถงมระบบรองรบการชวยเหลอนกศกษาในความดแลใกลชด เนนการพฒนาผ เ ร ยนเปนรายบคคล คณะไดเผยแพรคมอการจดการเรยน การสอน-การปฏบตงานของอาจารย ทมขอมลทเปนประโยชนตอการใหค าปรกษา เพอประโยชนของอาจารยทปรกษาในการปฏบตหน าท และม การประชมหวหนาภาควชา-ประธานหลกสตรเพอกระจายขอมลขาวสาร มการก าหนดใหอาจารยในคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรมการจดตารางพบนกศกษาในทปร กษา (OFFICE HOURS) ทชดเจน

2. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มระบบการแตงตงอาจารยทปรกษาใหกบนกศกษาทกหมเรยนในทกหลกสตร และทกภาควชา

3. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มการจดประชมอาจารยใหมและอาจารยทปรกษาทกปการศกษา และในปการศกษา 2558 ไดเขารวม การ

1.5-1-1 คมอระบบและกลไกการรบนกศกษาใหมและอาจารยทปรกษาดานวชาการ 1.5-1-2 คมออาจารยทปรกษา 1.5-1-3 สมดคมอนกศกษา ในการท ากจกรรมคายพฒนานกศกษาใหม 1.5-1-4 ชดคมอการใชงานค ารองออนไลน 1.5-1-5 คมอระบบสารสนเทศส าหรบอาจารยและอาจารยทปรกษา 1.5-1-6 ค าสงแตงตงอาจารยทปรกษา 1.5-1-7 ค าสงแตงตงกรรมการงานกจการนกศกษา 1.5-1-8 รายงานการประชมกรรมการบรหารคณะ (ผบรหาร หวหนาภาควชา ประธานหลกสตร) 1.5-1-9 ค าสงแตงตงกรรมการศนยใหค าปรกษาปญหาชวตนกศกษา 1.5-1-10 รายงานศนยใหค าปรกษาทางวชาการ และการใชชวตแกนกศกษา

Page 55: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

48

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง ประช มอาจารย ท ป ร กษา ของมหาว ทยาล ย ราชภฏเชยงใหม

4. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรมการเนนย าประเดนการใหค าปรกษา และน าขอมลนกศกษาเขาประชมในการประชมอาจารยประจ าคณะ 5. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ไดจดตงศนยใหค าปรกษาทางวชาการ และการใชชวตแกนกศกษาโดยมผรบผดชอบหลก คอรองคณบดฝายแผนงานและกจการนกศกษา มใหค าปรกษา รบขอรองเรยน และการจดการกบปญหาและขอรองเรยน

ขอ 2 1. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรมการจดบรการขอมลขาวสารทเปนประโยชนตอนกศกษา โดยไดจดใหมบอรดประชาสมพนธขอมลขาวสารเพอบรการแกนกศกษาและศษยเกา รวมไปถงมการจดท าเวบไซตของแตละภาควชา โดยจะมการพฒนาและปรบปรงเวบไซตใหทนตอเหตการณและเพอเปนการประชาสมพนธขอมลขาวสารไปถงนกศกษาไดอยางรวดเรว และในหนาเวบไซตของคณะฯ ไดจดท าเวบเพจไวส าหรบบรการขอมลส าหรบนกศกษา เชน ดาวน โหลดเอกสารของคณะฯ ท เกยวของกบนกศกษา รายช ออาจารยท ปร กษา เอกสารประกอบการ เ ร ยน e-learning แผนการ เ ร ยนเสนอแนะ มลงคไปยงส านกทะเบยนและประมวลผล เปนตน มการประชาสมพนธกจกรรมของคณะฯ กจกรรมส าหรบนกศกษา กจกรรมเสรมนอกหลกสตร งานพเศษนอกเวลาเรยน แหลงงาน ผาน เฟซบกกจการนกศกษาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มกระดานขาวไวใหนกศกษาเขามา

1.5-2-1 แฟมเอกสารขอมลขาวสารทเผยแพร (บอรดประชาสมพนธ/กจกรรมรบสมครงาน) 1.5-2-2 หนาเวบไซต, หนาเฟซบกของคณะ

Page 56: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

49

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง สอบถามขอมล แสดงความคดเหนขอเสนอเพอ การปรบปรงการใหบรการ

2 . ค ณ ะ ม น ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ ส ง ค ม ศ า ส ต ร ม การประชาสมพนธขาวสารงานประจ างานพเศษนอกเวลา ขอมลการฝกประสบการณ และแหลงงาน ใหกบนกศกษาและศษยเกาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ผานชองทางตาง ๆ เชน น าเสนอ บนบอรดประชาสมพนธหนาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร เวบไซตของคณะมนษยศาสตรและส ง คมศาสตร เ ฟซบ ก ก จ กา รน กศ กษ า คณ ะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร กจกรรมปฐมนเทศ-ปจฉมนเทศนกศกษาฝกประสบการณ

ขอ 3 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มการวางแผนและด าเนนงาน จดกจกรรมเพอพฒนาประสบการณทางวชาการและวชาชพแกนกศกษา โดยจดกจกรรมปฐมนเทศนกศกษาฝกประสบการณวชาชพ และในระหวางการฝกประสบการณวชาชพ คณะฯ มระบบ การตดตามประเมนผลการฝกประสบการณ โดยอาจารยนเทศไปพบปะกบสถานประกอบการตาง ๆ และตวนกศกษา ซงคณะฯ ด าเนนการอยางมกระบวนการ และเมอสนสดการฝกประสบการณวชาชพในชนปท 4 เทอม 2 คณะฯ มการปจฉมนเทศนกศกษาฝกประสบการณว ช า ช พ แ ล ะ ม ก า ร จ ด ก จ ก ร ร ม แ ส ด ง ผ ล ง า น การฝกประสบการณวชาชพของนกศกษาเ พอให

1.5-3-1 ค าสงแตงตงอาจารยนเทศก 1.5-3-2 สรปโครงการปฐมนเทศนกศกษาฝกประสบการณวชาชพ 1.5-3-3 คมอการฝกประสบการณวชาชพคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 1.5-3-4 สรปโครงการปจฉมนเทศนกศกษาฝกประสบการณวชาชพ 1.5-3-5 สรปโครงการนทรรศการฝกประสบการณวชาชพ

Page 57: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

50

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง นกศกษาประมวลความรของตนเองเปนการเตรยมตวกอนการท างานเมอส าเรจการศกษา

ขอ 4 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรมการประเมนคณภาพของการใหบรการของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ในประเดนดงตอไปน 1. การใหบรการของศนยใหค าปรกษาทางวชาการ และการใชชวตแกนกศกษา เนองจากในปการศกษา 2558 มการจดตงศนยฯ เปนครงแรกจงมนกศกษามาใชบรการเพยง 12 คน และสวนใหญเปนเรองทนการศกษากรรมการประชมรวมกนแลว เหนวาควรมการจดโครงการกจกรรมอบรมการใหค าปรกษาแกนกศกษา โดยใหสโมสรนกศกษาฯ และหวหนาหมเพอนเขาอบรมเพอสรางความรในการใหค าปรกษาเพอนในลกษณะ “เพอนชวยเพอน” เมอวนท 18 กนยายน 2559 2. การจดบรการขอมลขาวสารท เปนประโยชนตอนกศกษา มผลประเมนเฉลย 4.15 3. การจดกจกรรมเตรยมความพรอมเพอท างานเมอส าเรจการศกษา เพอพฒนาประสบการณทางวชาการและวชาชพแกนกศกษา มผลประเมนเฉลย 4.05 คะแนน

1.5-4-1 รายงานผลการประเมนคณภาพของการใหบรการของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรในประเดนตาง ๆ 1.5-4-2 รายงานผลโครงการศนยใหค าปรกษาทางวชาการและการใชชวตแกนกศกษา 1.5-4-3 รายงานผลโครงการปฐมนเทศนกศกษาฝกประสบการณวชาชพ 1.5-4-4 รายงานผลโครงการปจฉมนเทศนกศกษาฝกประสบการณวชาชพ 1.5-4-5 รายงานผลโครงการนทรรศการฝกประสบการณวชาชพ

ขอ 5 จากผลการประเมนของนกศกษาทมตอการ ใหบรการนกศกษาดานตางๆ ทงระบบและกลไกการใหค าปรกษาแก น ก ศ กษ าและบร ก า ร ด า นข อม ล ข า ว ส า ร มขอเสนอแนะตอคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรเพอน าไปพฒนาและปรบปรงการด าเนนงาน ในประเดนดงน

1. การเพมขอมลการประกอบอาชพ การเพมสถานประกอบการทจะเชญเขามามสวนรวมในกจกรรมเตรยมความพรอมเพอการท างานเมอส าเรจการศกษา

1.5-5-1 โครงการศนยใหค าปรกษาทางวชาการและการใชชวตแกนกศกษา 1.5-5-2 โครงการสมมนาผประกอบการ เพอสรรหาสถานประกอบการทพรอมและเหมาะสมเพอเปนขอมลใหกบนกศกษาและศษยเกา

Page 58: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

51

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง เพอสรางแรงจงใจใหกบนกศกษา และเพอใหนกศกษามทางเลอกทหลากหลายยงขน

2. นกศกษายงไมทราบถงการมอยของศนยใหค าปรกษาทางวชาการและการใชชวตแกนกศกษา จงมการจดโครงการกจกรรมอบรมการใหค าปรกษาแกนกศกษา โดยใหสโมสรนกศกษาฯ และหวหนาหมเพอนเขาอบรมเพอสรางความรในการใหค าปรกษาเพอนในลกษณะ “เพอนชวยเพอน” เมอวนท 18 กนยายน 2559

ขอ 6 คณะคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มการสอสารกบศษยเกา ทงการใหขอมลขาวสาร ความรใหม ๆ ในการประกอบอาชพและการใชชวต ผานชองทางน าเสนอบนกระดานขาวประชาสมพนธ และ เวบไซตของคณะฯ ในปการศกษา 2558 คณะฯ ไดจดโครงการพฒนาศษยเกาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

1. กจกรรมใหความรศษยเกาดานศลปะ 2. กจกรรมอบรมพฒนาศษยเกาเพอความเปนเลศ

ทางภาษา 3. กจกรรมเสวนาประชาสมพนธภมสารสนเทศ

1.5-6-1 หนาเวบไซตคณะฯ 1.5-6-2 สรปโครงการพฒนาศษยเกาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

การบรรลเปาหมายและการประเมนตนเอง :

เปาหมาย ผลการด าเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถดไป

5 ขอ 6 ขอ บรรล (√) 5 5 ขอ

จดแขง

- มนกศกษาและศษยเกาจ านวนมาก และหลากหลายศาสตร จดทควรพฒนา

Page 59: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

52

- การประสานศษยเกาท าไดไมทวถง

ผก ากบดแลตวบงช : อาจารยนล พนธคงชน โทรศพท : 053-885705

ผรบผดชอบตวบงช : นายภาสกร แหงศกดศร โทรศพท : 053-885760

Page 60: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

53

ตวบงชท 1.6 กจกรรมนกศกษาระดบปรญญาตร ชนดของตวบงช กระบวนการ ค าอธบายตวบงช

คณะตองสงเสรมใหมการจดกจกรรมนกศกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กจกรรมนกศกษาหมายถงกจกรรมเสรมหลกสตรทด าเนนการทงโดยคณะและโดยองคกรนกศกษา เปนกจกรรมทผ เขารวมจะมโอกาสไดรบการพฒนาสตปญญา สงคม อารมณ รางกาย และคณธรรมจรยธรรม โดยสอดคลองกบคณลกษณะบณฑตทพงประสงค ทประกอบดวยมาตรฐานผลการเรยนรตามกรอบมาตรฐานคณวฒแหงชาต 5 ประการ ไดแก (1) คณธรรม จรยธรรม (2) ความร (3) ทกษะทางปญญา (4) ทกษะความสมพนธระหวางบคคลและความรบผดชอบ (5) ทกษะการวเคราะห เชงตวเลข การสอสารและการใชเทคโนโลย สารสนเทศ และคณลกษณะของบณฑตทพงประสงค ทคณะ สถาบน และสภา/องคกรวชาชพไดก าหนดเพมเตม ตลอดจนสอดคลองกบความตองการ ของผใชบณฑต และน าหลก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใชในชวตประจ าวนเปนการพฒนาคณภาพนกศกษาอยางยงยน เกณฑมาตรฐาน

1. จดท าแผนการจดกจกรรมพฒนานกศกษาในภาพรวมของคณะ โดยใหนกศกษามสวนรวมในการจดท าแผนและการจดกจกรรม

2. ในแผนการจดกจกรรมพฒนานกศกษา ใหด าเนนกจกรรมทสงเสรมคณลกษณะบณฑตตามมาตรฐานผลการเรยนรตามกรอบมาตรฐานคณวฒแหงชาต 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย

(1) คณธรรม จรยธรรม (2) ความร (3) ทกษะทางปญญา (4) ทกษะความสมพนธระหวางบคคลและความรบผดชอบ (5) ทกษะการวเคราะหเชงตวเลข การสอสารและการใชเทคโนโลยสารสนเทศ

3. จดกจกรรมใหความรและทกษะการประกนคณภาพแกนกศกษา 4. ทกกจกรรมทด าเนนการ มการประเมนผลความส าเรจตามวตถประสงคของกจกรรมและ

น าผลการประเมนมาปรบปรงการด าเนนงานครงตอไป

Page 61: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

54

5. ประเมนความส าเรจตามวตถประสงคของแผนการจดกจกรรมพฒนานกศกษา 6. น าผลการประเมนไปปรบปรงแผนหรอปรบปรงการจดกจกรรมเพอพฒนานกศกษา

เกณฑการประเมน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการด าเนนการ

1 ขอ มการด าเนนการ

2 ขอ มการด าเนนการ

3 - 4 ขอ มการด าเนนการ

5 ขอ มการด าเนนการ

6 ขอ ผลการด าเนนงานตามเกณฑ :…6…. ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง ขอ 1 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มการจดท า

แผนพฒนานกศกษาคณะฯ มการก าหนดตวบงชความส า เร จของการจดกจกรรมการพฒนานกศกษา เพอใชในการตดตามประเมนผลการเรยนรของนกศกษาทไดรบจากการท ากจกรรม โดยก าหนดใหมผแทนนกศกษา (นายกสโมสรนกศกษาและอปนายกสโมสรนกศกษา) เปนกรรมการและมสวนรวมในการจดท าแผน และการจดกจกรรม ตงแตการศกษาขอมล ประชมวางแผน จดกจกรรม ประเมนผล และใหขอเสนอแนะในการพฒนากจกรรมในแตละครง โดยมกระบวนการ ดงน 1. ศกษาขอมลการจดกจกรรมพฒนานกศกษา 2. จดประชมแผนงานกจกรรมพฒนานกศกษา 3. จดท ารางแผนการจดกจกรรมพฒนานกศกษา

โดยการรวบรวมโครงการ และตรวจเปาหมาย และตวชวดของโครงการ

4. จดท าแผนการจดกจกรรมพฒนานกศกษา เพอน าเขาทประชมกรรมการบรหารคณะเหนชอบ

1.6-1-1 แผนพฒนานกศกษาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 1.6-1-2 ค าสงแตงตงคณะกรรมการพฒนากจกรรมนกศกษา 1.6-1-3 รายงานการประชมกรรมการบรหารคณะเรองแผนงานกจกรรมนกศกษา 1.6-1-4 คมอกจกรรมนกศกษาฯ

ขอ 2 ในการจดท าแผนการจดกจกรรมพฒนานกศกษา คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ไดยดแนวทาง

1.6-2-1 แผนพฒนานกศกษาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

Page 62: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

55

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง สงเสรมผลการเรยนรตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาตทง 5 ดาน เพอพฒนานกศกษาใหมคณลกษณะท พ งประสงค ของมหาวทยาลย พรอมทงก าหนดตวบงชความส าเรจของการจดกจกรรมการพฒนานกศกษา เพอใชในการตดตามประเมนผลการเรยนรของนกศกษาทไดรบจากการท ากจกรรม โดยน าขอเสนอแนะจากการประกนคณภาพปทแลว ทระบขอเสนอแนะ ไดแก

- ควรก าหนดวตถประสงคของแผนพฒนานกศกษา และก าหนดตวบงชความส าเรจของแผน เพอใหสามารถประเมนความส าเรจไดอยางชดเจน

มการด า เนนกจกรรมครบถวนตามกรอบ 5 ประการ ประกอบดวย 1. กจกรรมสงเสรมคณธรรม จรยธรรม ไดแก

กจกรรมคายพฒนาคณธรรมนกศกษาใหม กจกรรมแหเทยนพรรษา

2. กจกรรมส ง เสรมความร ได แก ก จกรรมปฐมนเทศ กจกรรมปจฉมนเทศ กจกรรมคายผน านกศกษา กจกรรมเตรยมพพรอมตอนรบนองใหม กจกรรมคายภาษาองกฤษ

3. กจกรรมสงเสรมทกษะทางปญญา ไดแก โครงการคายภาษาองกฤษ Get to Know

โครงการหนาตางสอาเซยน (Window to Asean)

4. กจกรรมสงเสรมทกษะความสมพนธระหวางบคคลและความรบผดชอบ ไดแก กจกรรมกฬา พนบานเช อมสมพนธนกศกษาใหม

1.6-2-2 รายงานการประชมแผนงานกจกรรมนกศกษา 1.6-2-3 รายงานสรปกจกรรมคายพฒนาคณธรรมนกศกษาใหม 1.6-2-4 รายงานกจกรรมแหเทยนพรรษา 1.6-2-5 รายงานโครงการคายภาษาองกฤษ Get to Know 1.6-2-6 รายงานโครงการหนาตางสอาเซยน (Window to Asean) 1.6-2-7 รายงานกจกรรมคายผน านกศกษา 1.6-2-8 รายงานกจกรรมเตรยมพพรอมตอนรบนองใหม 1.6-2-9 รายงานกจกรรมแลกเปลยนเรยนรสรางเครอขายผน านกศกษาระหวางสถาบนอดมศกษา 1.6-2-10 รายงานกจกรรมกฬาพนบานเชอมสมพนธนกศกษาใหม 1.6-2-11 รายงานกจกรรมอนไอรก

Page 63: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

56

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง โครงการแลกเปลยนเรยนรสรางเครอขายผน านกศกษาระหวางสถาบนอดมศกษา

5. กจกรรมทกษะวเคราะหเชงตวเลข การสอสารและการใช เทคโนโลยสารสนเทศ ไดแก โครงการพฒนาแหลงเรยนรและสงเสรมการรบรขอมลขาวสาร โครงการอนไอรก

ขอ 3 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มการพฒนาความรความเขาใจแกนกศกษาดานการประกนคณภาพ โดยจดกจกรรมใหความรดานการประกนคณภาพการศกษาส าหรบนกศกษา ดงตอไปน 1. การจดประชมวางแผนกจกรรมภายในสโมสร

นกศกษา 2. จดกจกรรมใหความรเรองการประกนคณภาพ

ส าหรบนกศกษากบหวหนาหมเรยนและแกนน านกศกษา

3. เปนเจาภาพจดงานอบรมและแลกเปลยนเรยนรเรองการประกนคณภาพส าหรบนกศกษา ในโครงการพฒนาเครอขายความรวมมอนกศกษาระหวางมหาวทยาลยราชภฏในกลมภาคเหนอ ซงประกอบไปดวย

มหาวทยาลยราชภฏเชยงราย มหาวทยาลยราชภฏ เชยงใหม มหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม มหาวทยาลยราชภฏอตรดตถ มหาวทยาลยราชภฏ ล าปาง การจดกจกรรมของคณะมนษยศาสตร และสงคมศาสตรเนนการมสวนรวมโดยสโมสรนกศกษา ผน านกศกษาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

1.6-3-1 รายงานการประชมแผนงานกจกรรมนกศกษา 1.6-3-2 รายงานกจกรรมอบรมและประชมเครอขายความรวมมอดานประกนคณภาพระหวาง 5 มหาวทยาลยราชภฏภาคเหนอ 1.6-3-3 MOU ของนกศกษาในกลมมหาวทยาลยภาคเหนอ

Page 64: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

57

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง ซงภายหลง นกศกษาสามารถน าความรทไดรบ มาใชในการด าเนนกจกรรมตาง ๆ อยางมกระบวนการ

ขอ 4 ในการด าเนนงานทกกจกรรม มการประเมนผลความส าเรจตามวตถประสงคของกจกรรม ตามทไดตงไวในขนจดท ารางแผนการจดกจกรรมพฒนานกศกษาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรและจากการประเมนกจกรรมทด าเนนการแลว พบวา กจกรรมทด าเนนการไปแลว บรรลความส าเรจทกโครงการ มการน าขอเสนอแนะจากผลการประเมนมาปรบปรงแผนและการด าเนนงานในกจกรรมทด าเนนการตอมา พรอมเสนอขอเสนอแนะไวส าหรบการท าแผนพฒนากจกรรมในครงตอไป

1.6-4-1 แผนพฒนานกศกษาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 1.6-4-2 รายงานโครงการคายสโมสรพนองรวมใจ 1.6-4-3 รายงานสรปการจดกจกรรมพฒนานกศกษา

ขอ 5 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรจดการประเมนความส า เรจของแผนการจดกจกรรมพฒนานกศกษา (Check) โดยมจ านวนตวชวดในแผนทบรรลผลส าเรจรอยละ 80 ของตวชวดทงหมด และการด าเนนโครงการตามแผนรอยละ 92 ของโครงการท งหมด โดยผ านการเหนชอบจากก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ค ณ ะ ม น ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะสงคมศาสตร ครงท 13/2559 ซงมขอเสนอแนะจากคณะกรรมการดงตอไปน

1. ใหเรงด าเนนโครงการเพอใหเปนไปตามต ว ช ว ด แ ล ะปร บ ต ว ช ว ด ใ ห ส อดคล อ ง ก บยทธศาสตรคณะ

2. ให เน นย าหล กส ตรว ช า เตร ยมจดกจกรรมโครงการ ป งบประมาณ 2560 ใหสอดคลองกบแผนยทธศาสตรคณะทปรบปรง พ.ศ. 2560 และตามเกณฑประเมนคณภาพการศกษาระดบหลกสตร

1.6-4-1 รายงานการประชมคณะกรรมการประจ าคณะ 1.6-4-2 รายงานการด าเนนโครงการ/กจกรรม

Page 65: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

58

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง ขอ 6 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ไดน าผลการ

ประเมนโครงการไปปรบปรงแผนการจดกจกรรมเพอพฒนานกศกษา ตามผลจากการประเมนในขอ 5 โดยหาแนวทางการด าเนนงานในระยะตอไป คอ

1. แจงในทประชมกรรมการบรหารคณะเพอเรงรดใหทกฝายด าเนนกจกรรมตามแผนฯ

2. แจงใหทกภาควชาด าเนนการปรบตวชวดของโครงการโดยยดตามยทธศาสตรของคณะเปนหลก

1.6-6-1 แผนพฒนานกศกษาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ปการศกษา 2559 1.6-6-2- รายงานการประชมคณะกรรมการบรหารคณะ 1.6-6-3 บนทกขอความเรงรด การจดโครงการ/กจกรรม

การบรรลเปาหมายและการประเมนตนเอง :

เปาหมาย ผลการด าเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถดไป

4 ขอ 6 ขอ บรรล (√) 5 6 ขอ

จดแขง

- นกศกษามสวนรวมในการด าเนนกจกรรมทกขนตอนตงแตการวางแผนจนถงการปรบปรง จดทควรพฒนา

- เนองจากนกศกษาจ านวนมากควรจดกจกรรมใหทวถง ผก ากบดแลตวบงช : อาจารยนล พนธคงชน โทรศพท : 053-885705

ผรบผดชอบตวบงช : นายภาสกร แหงศกดศร โทรศพท : 053-885760

Page 66: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

55

องคประกอบท 2 การวจย

สถาบนอดมศกษาแตละแหงอาจมจดเนนในเรองการวจยทแตกตางกนขนกบสภาพแวดลอมและความพรอมของแตละสถาบน อยางไรกตาม ทกสถาบนอดมศกษาจ าเปนตองมพนธกจนเปนสวนหนงของพนธกจสถาบน ดงนนจงตองมระบบและกลไกควบคมใหสามารถด าเนนการในพนธกจดานน อยางมประสทธภาพและคณภาพตามจดเนนเฉพาะของแตละสถาบน เพอใหไดผลงานวจยและ งานสรางสรรค ทเกดประโยชน การวจยจะประสบความส าเรจและเกดประโยชนจ าเปนตอง มสวนประกอบทส าคญ 3 ประการ คอ 1) สถาบนตองมแผนการวจย มระบบและกลไกตลอดจน มการสนบสนนทรพยากรใหสามารถด าเนนการไดตามแผน 2) คณาจารยมสวนรวมในการวจยอยางเขมแขง โดยบรณาการงานวจยกบการจดการเรยนการสอน และพนธกจดานอนๆ ของสถาบน และ 3) ผลงานวจยมคณภาพมประโยชนสนองยทธศาสตรของชาตและมการเผยแพรอยางกวางขวาง ตวบงช จ านวน 3 ตวบงช คอ

ตวบงชท 2.1 ระบบและกลไกการบรหารและพฒนางานวจยหรองานสรางสรรค ตวบงชท 2.2 เงนสนบสนนงานวจยและงานสรางสรรค ตวบงชท 2.3 ผลงานวชาการของอาจารยประจ าและนกวจย

Page 67: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

56

ตวบงชท 2.1 ระบบและกลไกการบรหารและพฒนางานวจยหรองานสรางสรรค ชนดของตวบงช กระบวนการ ค าอธบายตวบงช

สถาบนอดมศกษาตองมการบรหารจดการงานวจยและงานสรางสรรค ทมคณภาพ โดยมแนวทาง การด าเนนงานทเปนระบบและมกลไกสงเสรมสนบสนนครบถวนเพอใหสามารถด าเนนการไดตามแผนทก าหนดไวทงการสนบสนนดานการจดหาแหลงทนวจยและการจดสรรทนวจยจากงบประมาณของสถาบนใหกบบคลากร สงเสรมพฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนกวจยการสนบสนนทรพยากร ทจ าเปนซงรวมถงทรพยากรบคคลทรพยากรการเงน เครองมออปกรณทเกยวของตางๆตลอดจนจดระบบสรางขวญและก าลงใจแกนกวจยอยางเหมาะสม ตลอดจนมระบบและกลไกเพอชวยในการคมครองสทธของงานวจยหรองานสรางสรรคทน าไปใชประโยชน เกณฑมาตรฐาน

1. มระบบสารสนเทศเพอการบรหารงานวจยทสามารถน าไปใชประโยชนในการบรหารงานวจยหรองานสรางสรรค

2. สนบสนนพนธกจดานการวจยหรองานสรางสรรคในประเดนตอไปน

- หองปฏบตการหรอหองปฏบตงานสรางสรรค หรอหนวยวจย หรอศนย เครองมอ หรอศนยใหค าปรกษาและสนบสนนการวจยหรองานสรางสรรค

- หองสมดหรอแหลงคนควาขอมลสนบสนนการวจยหรองานสรางสรรค

- สงอ านวยความสะดวกหรอการรกษาความปลอดภยในการวจยหรอการผลตงานสรางสรรคเชน ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ระบบรกษาความปลอดภยในหองปฏบตการ

- กจกรรมวชาการทสงเสรมงานวจยหรองานสรางสรรค เชน การจดประชมวชาการ การจดแสดงงานสรางสรรค การจดใหมศาสตราจารยอาคนต กะหรอศาสตราจารยรบเชญ (visiting professor)

3. จดสรรงบประมาณ เพอเปนทนวจยหรองานสรางสรรค 4. จดสรรงบประมาณเพอสนบสนนการเผยแพรผลงานวจยหรองานสรางสรรค ในการ

ประชมวชาการหรอการตพมพในวารสารระดบชาตหรอนานาชาต 5. มการพฒนาสมรรถนะอาจารยและนกวจย มการสรางขวญและก าลงใจตลอดจนยกยอง

อาจารยและนกวจยทมผลงานวจยหรองานสรางสรรคดเดน

Page 68: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

57

6. มระบบและกลไกเพอชวยในการคมครองสทธของงานวจยหรองานสรางสรรค ทน าไปใชประโยชนและด าเนนการตามระบบทก าหนด เกณฑการประเมน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการด าเนนการ

1 ขอ มการด าเนนการ

2 ขอ มการด าเนนการ

3 - 4 ขอ มการด าเนนการ

5 ขอ มการด าเนนการ

6 ขอ

ผลการด าเนนงานตามเกณฑ : …6…ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง ขอ 1 ในปการศกษา 2558 มหาวทยาลยไดก าหนดให

สถาบนวจยและพฒนา (2.1-1-1) เปนผดแลขอมลสารสนเทศระบบการบรหารงานวจยเพอใหหนวยงานและทกคณะ สามารถเขาถงขอมลขาวสารของการวจยได อกทงในสวนคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ไดจดท าระบบขอมลสารสนเทศของคณะขน (2.1-1-2) เ พอช วยให ข อมล เก ยวกบการด า เนน งานและ การบรหารงานวจยในระดบคณะ

2.1-1-1 เวบไซตของสถาบนวจยและพฒนา http://www.research.cmru.ac.th 2.1-1-2 เวบไซตของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร http://www.human.cmru.ac.th

ขอ 2 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ไดจดตงสถานวจยของคณะ เพอใหค าแนะน ากบอาจารยในการท าวจย โดยมกจกรรมพดคยกนเพอผลกดนใหอาจารยท างานวจย ตรวจงานวจยเบองตนเพอใหค าแนะน า

ซงคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ไดจดใหมหองสถานวจยคณะ หองสมดคณะทรวบรวมงานวจยของอาจารยในคณะทผานมาทงหมด และรวมถงอปกรณอ านวยความสะดวกในการสบคนขอมล และเอกสารทเกยวของกบงานวจย

2.1-2-1 ค าสงแตงตงกรรมการสถานวจย 2.1-2-2 รปภาพหองสถานวจยคณะ 2.1-2-3 เวบไซตของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

Page 69: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

58

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มการจดท าเวบไซดของคณะโดยมลงคเชอมโยงกบสถาบนวจย และมหาวทยาลยอน ๆ เ พอสนบสนนขอมลทางสารสนเทศแกอาจารย

ขอ 3 ดานงบประมาณเกยวกบทนวจยของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยมนโยบายในการจดสรรเงนทนวจย โดยบทบาทหนาทของสถาบนวจยและพฒนาทก ากบดแลผานกองทนวจยของมหาวทยาลยตามหลกเกณฑและประกาศของมหาวทยาลย โดยก าหนดใหสถานวจยของแตละคณะ เปนหนวยสนบสนนในการขบเคลอนน าเสนอโครงรางวจยและการพฒนางานวจยเพอเขาสกระบวนการจดสรรทนวจย ตลอดจนพฒนาศกยภาพของนกวจยรวมกบมหาวทยาล ย โดยในรอบปการศกษา 2558 น คณาจารยของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได เสนอโครงการวจยผานสถานวจยคณะ สถาบนวจยและพฒนาและมหาวทยาลย โดยมโครงการวจยทไดรบพจารณางบประมาณแผนดน ในสวนทนวจยทเสนอขอผาน สานกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต (วช.) และผานกองทนวจยของมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม รวมถงการเสนอขอรบทนวจยจากหนวยงานภายนอกจาก จากกระทรวงวฒนธรรม และส านกงานกองทนสนบสนนการวจย (สกว.)เปนจ านวน 42 เรอง เปนทนวจยทไดรบทงสน 5,846,080 บาท

2.1-3-1 ตารางสรปรายชอผไดรบทนวจย คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรปงบประมาณ 2558

ขอ 4 ใ นป ก า ร ศ กษ า 2558 คณะมน ษยศาส ต ร แ ล ะสงคมศาสตร ไดรบอนมตจดสรรเงนงบประมาณ จ านวน 100,000 บาท เพอสนบสนนในการเผยแพรผลงานวจยหรอสรางสรรค ในการประชมวชาการหรอการตพมพในวารสารระดบชาต สวนในระดบนานาชาต

2.1-4-1 รายงานการเดนทางไปน าเสนองานวจยของอาจารย

Page 70: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

59

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง ทาง มหาวทยาลยมนโยบายใหเสนอขอรบทนสนบสนนผานคณะกรรมการพจารณาทนพฒนาอาจารยของมหาวทยาลย

ขอ 5 ใ นป ก า ร ศ กษ า 2558 คณะมน ษยศาส ต ร แ ล ะสงคมศาสตร ไดรบอนมต งบประมาณสนบสนนยทธศาสตรดานงานวจยของแตละคณะ (2.1-5-1) ตามนโยบายของมหาวทยาลยเปนจ านวน 100,000 บาท ทงน โดยไมเกยวของกบการใหทนสนบสนนในการท าวจย ในการนคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ไดน าเงนงบประมาณทไดรบการจดสรรดงกลาว ไปใชในการด าเนนงานของสถานวจยคณะดงตอไปน 1) การสมมนาเพอวเคราะห ทบทวน และวางแผนพฒนางานวจย 2) การประเมนศกยภาพ/ความตองการและทรพยากรเพอสนบสนนงานวจย 3) การพฒนาศกยภาพบคลากรดานงานวจย (โดยคณะไดจดอบรมเชงปฏบตการและแลกเปลยนเรยนรเพอพฒนางานวจย)

2.1-5-1 โครงการสนบสนนงานวจยของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 2.1-5-2 รายงานสรปผลการด าเนนโครงการสนบสนนงานวจยของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

ขอ 6 ดานระบบกลไก เพอชวยในการคมครองสทธของงานวจยหรองานสรางสรรค ทน าไปใชประโยชนและด าเนนการตามระบบทก าหนด โดยใชกระบวนการในสวนงานของสถาบนวจยและพฒนา ของมหาวทยาลย และ คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ย งไดมอบหมายใหภาควชานตศาสตร จดต งศนย ใหค าปรกษาทางกฎหมายมหนาทใหความชวยเหลอสนบสนนแนวทางการจดทะเบยนสทธบตรหรอลขสทธ และมหนาทใหค าปรกษาดานกฎหมายลขสทธ อกดวย

2.1-6-1 ค าสงแตงตงคณะกรรมการศนยใหค าปรกษาทางกฎหมาย

Page 71: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

60

การบรรลเปาหมายและการประเมนตนเอง :

เปาหมาย ผลการด าเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถดไป

4 ขอ 6 ขอ บรรล (√) 5 5 ขอ

จดแขง

- คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มอาจารยทมความรดานกฎหมายลขสทธ จดทควรพฒนา

- จ านวนโครงการวจยมเพยง 1 ใน 4 ของจ านวนอาจารยทงคณะ

ผก ากบดแลตวบงช : ผชวยศาสตราจารย ดร.ศกราช ฟาขาว โทรศพท : 053-885703

ผรบผดชอบตวบงช : นางสาวณฐชา วงคษารภ โทรศพท : 053-885707 โทรศพท : 053-885746 นางสาวนตกาญจ เซงคะแส

ตวบงชท 2.2 เงนสนบสนนงานวจยและงานสรางสรรค ชนดของตวบงช ปจจยน าเขา ค าอธบายตวบงช ปจจยส าคญทส งเสรมการสนบสนนให เกดกาผลตงานวจยหรองานสรางสรรค ในสถาบนอดมศกษา คอ เงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรค ดงนน สถาบนอดมศกษาจงตองจดสรรเงนจากภายในสถาบนและทไดรบจากภายนอกสถาบนเพอสนบสนนการท าวจยหรองานสรางสรรคอยางมประสทธภาพตามสภาพแวดลอมและจดเนนของสถาบน

นอกจากนนเงนทนวจยหรองานสรางสรรคท คณะไดรบจากแหลงทนภายนอกสถาบนยงเปนตวบงชทส าคญทแสดงถงศกยภาพดานการวจยของคณะ โดยเฉพาะคณะทอยในกลมทเนนการวจย เกณฑการประเมน

Page 72: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

61

โดยการแปลงจ านวนเงนตอจ านวนอาจารยประจ าและนกวจยประจ าเปนคะแนนระหวาง 0 - 5

1. เกณฑเฉพาะคณะกลม ข และ ค2 จ าแนกเปน 3 กลมรายวชา กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย จ านวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนทก าหนดให

เปนคะแนนเตม 5 = 60,000 บาทขนไปตอคน กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ จ านวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนทก าหนดให

เปนคะแนนเตม 5 = 50,000 บาทขนไปตอคน กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร จ านวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนทก าหนดให

เปนคะแนนเตม 5 = 25,000 บาทขนไปตอคน สตรการค านวณ

1. ค านวณจ านวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนตอจ านวนอาจารยประจ าและนกวจย จ านวนเงนสนบสนนงานวจยฯ = จ านวนเงนสนบสนนงานวจยฯ จากภายในและภายนอก จ านวนอาจารยประจ าและนกวจย

2. แปลงจ านวนเงนทค านวณไดในขอ 1 เทยบกบคะแนนเตม 5 จ านวนเงนสนบสนนงานวจยฯ จากภายในและภายนอก จ านวนเงนสนบสนนงานวจยฯ ทก าหนดใหเปนคะแนนเตม 5 สรปคะแนนทไดในระดบคณะ

คะแนนทได = X 5

Page 73: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

62

คะแนนทไดในระดบคณะ = คาเฉลยของคะแนนทไดของทกกลมสาขาวชาในคณะ หมายเหต

1. จ านวนอาจารยและนกวจยใหนบตามปการศกษา และนบเฉพาะทปฏบตงานจรง ไมนบรวมผลาศกษาตอ

2. ใหนบจ านวนเงนทมการลงนามในสญญารบทนในปการศกษาหรอปงบประมาณหรอปปฏทนนนๆ ไมใชจ านวนเงนทเบกจายจรง

3. กรณทมหลกฐานการแบงสดสวนเงนสนบสนนงานวจยซงอาจเปนหลกฐานจากแหลงทนหรอหลกฐานจากการตกลงรวมกนของสถาบนทรวมโครงการ ใหแบงสดสวนเงนตามหลกฐานทปรากฏ กรณทไมมหลกฐาน ใหแบงเงนตามสดสวนผรวมวจยของแตละคณะ

4. การนบจ านวนเงนสนบสนนโครงการวจย สามารถนบเงนโครงการวจยสถาบนทไดลงนามในสญญารบทนโดยอาจารยประจ าหรอนกวจย แตไมสามารถนบเงนโครงการวจยสถาบนทบคลากรสายสนบสนนทไมใชนกวจยเปนผด าเนนการ

ผลการด าเนนงาน ในปการศกษา 2558 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายนอก จ านวน 5,846,080 บาท ดงตอไปน

ท หวหนาโครงการ

ชอโครงการวจย งบทไดรบจดสรร

วนเรม-สนสดสญญา

แหลงงบประมาณ ชอ นามสกล

จ านวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรคจากภายนอก จ านวน 42 เรอง เปนเงนทงสน 5,846,080 บาท 1 อ.มณฑรา ศรสวาง ดนตรพนเมองลานนากบการพฒนาอารมณของ

ผสงอาย กรณศกษา ชมชนเทศบาลเมองเมองแกน ต าบลแมแตง จงหวดเชยงใหม

100,000 7/1/58–7/1/59

คสช..

2 อ.สงกรานต สมจนทร พฒนาการและระบบเสยงปจมในพนทจงหวด

เชยงใหม 100,000 7/1/58–6/1/59

คสช..

3 อ.จรนทพย ตรยตรงตรคณ การพฒนาศกยภาพผไกลเกลยงานยตธรรมชมชน :

กรณศกษา ต าบลชมภ อ าเภอสารภ จงหวดเชยงใหม 100,000 7/1/58–6/1/59

คสช..

Page 74: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

63

ท หวหนาโครงการ

ชอโครงการวจย งบทไดรบจดสรร

วนเรม-สนสดสญญา

แหลงงบประมาณ ชอ นามสกล

4 อ.โฆษต ไชยประสทธ การจดการกองทนพฒนาบทบาทสตร จงหวด

เชยงใหม 100,000 1/4/58–31/3/59

คสช..

5 อ.นยนา ครฑเมอง การสรางแบบเรยนภาษาไทยเบองตนส าหรบผเรยน

ชนเผาลาห 100,000 31/10/57

–31/10/58

คสช..

6 อ.กตตชย ปญญาวน กระบวนการสรางกลไกการใชประโยชนจากสอการ

เรยนรขององคกรกระจายเสยงและแพรภาพ

สาธารณชนแหงประเทศไทย 100,000

1/3/58–28/2/59

คสช..

7 อ.วรวทย ศภวมต การสญเสยพนทเกษตรกรรมในเขตชานเมอง :

กรณศกษา บรเวณโดยรอบถนนวงแหวนรอบกลาง

เชยงใหม 100,000

7/1/58–6/1/59

คสช..

8 อ.ปยวด นลสนธ ปจจยทมอทธพลตอการเตรยมพรอมรบมอกบภย

พบตจากแผนดนไหว กรณศกษาเทศบาลต าบลแมรม

อ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม 100,000

7/1/58–6/1/59

คสช..

9 อ.อสรยาภรณ แสงปญญา การศกษาวถชวตชาวมอญบานตนตน ต าบลแมกา

อ าเภอสนปาตอง จงหวดเชยงใหม

50,000 7/1/58–6/1/59

คสช..

10 อ.วรสดา วฒนวงศ วธสอนภาษาองกฤษแบบเนนการปฏบตงาน เพอ

พฒนาทกษะภาษาแบบบรณาการส าหรบนกเรยน

ระดบประถมศกษาปท 5 ในชมชนชนบท

300,000 13/1/58-12/1/59

คสช.

11 อ.ภทรกมล รกสวน วธสอนภาษาองกฤษแบบเนนการปฏบตงาน เพอ

พฒนาทกษะภาษาแบบบรณาการส าหรบนกเรยน

เรยนระดบมธยมศกษาปท 1 ในชมชนชนบท

300,000 13/1/58-12/1/59

คสช.

12 ดร.ดษฎ รงษชชวาล การพฒนารปแบบการเรยนรดวยตนเองในการใช

ภาษาองกฤษเพอการสอสารของผประกอบการใน

หมบานถวาย จงหวดเชยงใหม

100,000 7/1/58-6/1/59

คสช.

Page 75: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

64

ท หวหนาโครงการ

ชอโครงการวจย งบทไดรบจดสรร

วนเรม-สนสดสญญา

แหลงงบประมาณ ชอ นามสกล

13 อ.กฤษณา สมบต การแปรค าศพทภาษาไทขนของบคคล 3 ระดบอาย

อ าเภอสนปาตอง จงหวดเชยงใหม

100,000 7/1/58-6/1/59

คสช.

14 อ.จตพร เสถยรคง การเสรมสรางภาวะผน านายกองคการบรหารสวน

ต าบลในจงหวดเชยงใหม

300,000 9/2/58-

8/2/59 คสช..

15 อ.ดลยา แกวค าแสน การศกษาคมภรอานสงสของกลมชาตพนธไท:

ไทยวน ไทลอ ไทขน และลาว

50,000 7/1/58-

6/1/59 คสช..

16 อ.นงนช จนทราภย วธสอนภาษาองกฤษแบบเนนการปฏบตงาน เพอ

พฒนาทกษะภาษาแบบบรณาการส าหรบนกเรยน

ระดบประถมศกษาปท 3 ในชมชนชนบท

300,000 1/4/58-

31/3/59 คสช..

17 อ.วลาวณย หงษอนรกษ การใชวธการสอนแบบความรวมมอโดยวธ

นทรรศการ เพอพฒนาทกษะการศกษารวมกนเปน

กลม กรณศกษา รายวชาญปนศกษา 1 นกศกษา

วชาเอกภาษาญปน ชนปท 3 มหาวทยาลยราชภฏ

เชยงใหม

50,000 5/1/58-

4/1/59

วช.

18 อ.ชโรชนย ชยมนทร ฐานขอมลเวบบลอกการเมองไทย 214,200 6/1/58-5/1/59

วช.

19 อ.บรมศกด กลนเรองแสง การวเคราะหศกยภาพดานท าเลทตงของศนยการคา

กรณศกษา : พนทในเขตผงเมองรวมเมองเชยงใหม

300,000 7/1/58-

6/1/59

วช.

20 ดร.กนยารตน รนศร รปแบบและกระบวนการเรยนการสอนเพอพฒนาศล

5 ในรายวชาศกษาทวไป (ความจรงของชวต) ของ

นกศกษามหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

100,000 7/1/58-

6/1/59

วช.

21 ดร.เฉลมชย ไชยชมภ การพฒนาแบบฝกเพอแกปญหาการอานออกเสยง

ภาษาไทยมาตรฐานส าหรบนกเรยนไทยเชอสายคะ

300,000 7/1/58-

6/1/59

วช.

Page 76: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

65

ท หวหนาโครงการ

ชอโครงการวจย งบทไดรบจดสรร

วนเรม-สนสดสญญา

แหลงงบประมาณ ชอ นามสกล

ฉน ในระดบชนมธยมศกษาตอนตน โรงเรยนบานแม

นะ อ าเภอเชยงดาว จงหวดเชยงใหม

22 อ.ปณชนก ชาญไววทย การใชกจกรรมคายภาษาองกฤษเปนกลยทธสราง

แรงจงใจในการเรยนรภาษาองกฤษของนกเรยนและ

สงเสรมความคดสรางสรรคของครมออาชพในฐานะผ

ขบเคลอนสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

100,000 7/1/58-

6/1/59

วช.

23 อ.นชธมา บญเฉลยว การพฒนารปแบบการเรยนการสอนทสอดคลองกบ

ชวงวยการศกษารายวชาสถตส าหรบการวจยทาง

สงคมศาสตร สาขาวชาการพฒนาชมชน คณะ

มนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏ

เชยงใหม

50,000 1/2/58-

31/1/59

วช.

24 อ.ปลนดา ระมงควงศ กลยทธในการปรบตวของนกศกษากลมชาตพนธใน

การเรยนระดบปรญญาตร สาขาวชาการพฒนา

ชมชน มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

26,880 1/2/58-

31/1/59

วช.

25 อ.สรชาต พทธมา การพฒนาปจจยสนบสนนดานสารสนเทศเพอ

สงเสรมสขภาพและปองกนโรคของสมาชกชมรม

จกรยานในจงหวดเชยงใหม

100,000 7/1/58-

6/1/59

วช.

26 อ.นตยา สงวนงาม การสอนภาษาองกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ :

วธการสอนทขดแยงกบสถานการณแหงโลกปจจบน

90,000 13/1/58-

12/1/59

วช.

27 อ.กตตพงษ วงศทพย การวเคราะหวถชวตประชาธปไตยในหนงสอเรยน

วชาภาษาไทยชนประถมศกษา

40,000 7/1/58-

6/1/59

วช.

28 อ.เสนห วงคสฤทธ การออกแบบบรรจภณฑเพอเพมมลคาผลผลต

สมนไพรทองถนในพนทสะลวง อ าเภอแมรม จงหวด

เชยงใหม

100,000 7/1/58-

6/1/59

วช.

Page 77: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

66

ท หวหนาโครงการ

ชอโครงการวจย งบทไดรบจดสรร

วนเรม-สนสดสญญา

แหลงงบประมาณ ชอ นามสกล

29 อ.ณฐวฒน โสมด ชดโครงการวจย ความรดานศลปะ เพอพฒนา

คณภาพชวตของผสงอาย ผพการและผดอยโอกาส

ในจงหวดเชยงใหม

100,000 7/1/58-

6/1/59

วช.

30 อ.เอกพงศ สรยงค ทศนศลปสรางสรรคเพอพฒนาคณภาพชวตของเดก

ออทสตกในสถานสงเคราะห จงหวดเชยงใหม

100,000 7/1/58-

6/1/59

วช.

31 อ.สายพณ สงคตศลป ทศนศลปสรางสรรคเพอพฒนาคณภาพชวตของเดก

ดอยโอกาสในสถานสงเคราะหเดก จงหวดเชยงใหม

100,000 7/1/58-

6/1/59

วช.

32 อ.สมศกด พรมจกร ประตมากรรมสรางสรรคเพอพฒนาสมรรถภาพผ

พการทางสายตา ในจงหวดเชยงใหม

100,000 7/1/58-

6/1/59

วช.

33 อ.สรพร คนมาเมอง การพฒนาคณภาพชวตผสงอายทอาศยในบานพก

คนชราในจงหวดเชยงใหม ดวยกจกรรมศลปะบ าบด

100,000 7/1/58-

6/1/59

วช.

34 อ.ณฐวฒน โสมด ประยกตศลปสรางสรรคเพอพฒนาคณภาพชวตของ

เยาวชนในสถานพนจและคมครองเดกและเยาวชน

จงหวดเชยงใหม

100,000 7/1/58-

6/1/59

วช.

35 อ.จกรนรฐ นยมคา การพฒนาศกยภาพการบรหารจดการการทองเทยว

เชงประวตศาสตรของทองถน จงหวดเชยงใหมปท 3

300,000 1/1/58-

31/12/59

วช.

36 ผศ.รกฎา เมธโภคพงษ แผนกลยทธการเพมขดความสามารถขององคกร

ปกครองสวนทองถน จงหวดเชยงใหม ภายใตกรอบ

ประชาคมอาเซยน

300,000 1/1/58-

31/12/58

วช.

37 อ.ชยรตน นทประสทธพร แผนกลยทธการเพมขดความสามารถดานสขภาพ

อนามย และสงแวดลอมของชมชน จงหวดเชยงใหม

ภายใตกรอบประชาคมอาเซยน

300,000 1/1/58-

31/12/59

วช.

Page 78: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

67

ท หวหนาโครงการ

ชอโครงการวจย งบทไดรบจดสรร

วนเรม-สนสดสญญา

แหลงงบประมาณ ชอ นามสกล

38 อ.ขตตยา กลญทกะปกรณ แผนกลยทธการเพมขดความสามารถดานสงคมและ

วฒนธรรม ของชมชนจงหวดเชยงใหม ภายใตกรอบ

ประชาคมอาเซยน

300,000 1/1/58-

31/12/59

วช.

39 อ.พชญพรพรรณ อนนต

บญวฒน

การพฒนารปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช

กระบวนการการเรยนรแบบน าตนเองดวย

วรรณกรรมเปนฐานเพอเสรมสรางความสามารถใน

การคดอยางมวจารณญาณส าหรบนกศกษา

มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

100,000 7/1/58-

6/1/59

วช.

40 อ.ลลดา วบลวชรยกล การจดการเรยนการสอนวรรณกรรมภาษาองกฤษ

ตามแนวคดการตอบสนองของผอาน (Reader3

Response Approach) เพอพฒนาทกษะการคด

วเคราะห : กรณศกษารายวชาวรรณคณ

ภาษาองกฤษเบองตน นกศกษาวชาเอกภาษาองกฤษ

ชนปท 2 มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

25,000 7/1/58-

6/1/59

วช.

41 อ.ยคโกะ คาวาอ การพฒนารปแบบบรการสนบสนนนกศกษาพการ

ทางการมองเหนทเรยนภาษาญปนใน

สถาบนอดมศกษา

50,000 8/1/58-

9/1/59

วช.

42 ผศ.นาตยา วงศรกมตร เจตคตของครสอนภาษาองกฤษทมตอบทบาทของ

ตนเองกบการสอนในหองเรยน

100,000 7/1/58-

6/1/59

วช.

รวมเปนเงน 5,846,080.00 บาท

ขอมลพนฐาน

รายการ จ านวน จ านวนอาจารยประจ าและนกวจยประจ าทงหมด (ไมนบรวมผลาศกษาตอ) 151 คน จ านวนอาจารยประจ าทงหมด (ไมนบรวมผลาศกษาตอ) 151 คน

จ านวนนกวจยประจ าทงหมด (ไมนบรวมผลาศกษาตอ) 0 คน

Page 79: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

68

จ านวนเงนสนบสนนการวจยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบน 0 บาท

จ านวนเงนสนบสนนการวจยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบน 5,846,080 บาท การค านวณ : จ านวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรค

5,846,080 151

แปลงจ านวนเงนทค านวณได

38,715.76

25,000

การบรรลเปาหมายและการประเมนตนเอง :

เปาหมาย ผลการด าเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถดไป

5 5 5 5

เอกสารหลกฐานอางอง : 2.2-1-1 สรปรายชออาจารยประจ าและนกวจยทงหมด ทงทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ 2.2-1-2 ตารางสรปรายชอผไดรบทนวจยคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรปงบประมาณ 2558 จดแขง

- คณาจารยไดรบงบประมาณการท าวจยเฉลยตอคนสงกวาเกณฑมาตรฐานทก าหนด

5 = 7.74 คะแนน

= 38,715.76 บาท

Page 80: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

69

จดทควรพฒนา

- การกระตนสงเสรมคณาจารยท าวจยเพอพฒนาคณวฒดานวชาการ การเขาสต าแหนงทางวชาการ ขอเสนอแนะ

- ตองการการสนบสนนงบประมาณดานวจยจากมหาวทยาลยเพมขน ผก ากบดแลตวบงช : ผศ.ดร.ศกราช ฟาขาว โทรศพท : 053-885702

ผรบผดชอบตวบงช : นางสาวณฐชา วงคษารภ นางสาวนตกาญจ เซงคะแส

โทรศพท : 053-885707 โทรศพท : 053-885746

ตวบงชท 2.3 ผลงานทางวชาการของอาจารยประจ าและนกวจย ชนดของตวบงช ผลลพธ ค าอธบายตวบงช

ผลงานทางวชาการเปนขอมลทส าคญในการแสดงใหเหนวาอาจารยประจ าและนกวจย ไดสรางสรรคขนเพอแสดงใหเหนถงความกาวหนาทางวชาการและการพฒนาองคความรอยางตอเนองเปนผลงานทมคณคาสมควรสงเสรมใหมการเผยแพรและน าไปใชประโยชนทงเชงวชาการและการแขงขนของประเทศ ผลงานทางวชาการอยในรปของบทความวจยหรอบทความทางวชาการทตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต หรอระดบนานาชาต ตพมพในวารสารวชาการทปรากฏในฐานขอมล TCI หรอ Scopus หรอตามประกาศ ก.พ.อ. หรอระเบยบคณะกรรมการการอดมศกษาวาดวย หลกเกณฑการพจารณาวารสารทางวชาการส าหรบการเผยแพร

Page 81: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

70

ผลงานทางวชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรบการจดอนสทธบตรหรอสทธบตร หรอเปนผลงาน ทางวชาการรบใชสงคมทผานการประเมนต าแหนงทางวชาการแลวผลงานวจยทหนวยงานหรอองคกรระดบชาตวาจางใหด าเนนการ ต าราหรอหนงสอทใชในการขอผลงานทางวชาการและผานการพจารณาตามเกณฑการขอต าแหนงทางวชาการแลว โดยมวธการคดดงน เกณฑการประเมน

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน าหนกของผลงานทางวชาการของอาจารยประจ าและนกวจยเปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลมตามสาขาวชาดงน

1. เกณฑเฉพาะคณะกลม ข และ ค2 กลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย รอยละของผลรวมถวงน าหนกของผลงานทางวชาการของอาจารยประจ าและนกวจยท

ก าหนดไวเปนคะแนนเตม 5 = รอยละ 30 ขนไป กลมสาขาวชาวทยาศาสตรสขภาพ รอยละของผลรวมถวงน าหนกของผลงานทางวชาการของอาจารยประจ าและนกวจยท

ก าหนดไวเปนคะแนนเตม 5 = รอยละ 30 ขนไป กลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร รอยละของผลรวมถวงน าหนกของผลงานทางวชาการของอาจารยประจ าและนกวจยท

ก าหนดไวเปนคะแนนเตม 5 = รอยละ 20 ขนไป สตรการค านวณ

1. ค านวณคารอยละของผลรวมถวงน าหนกของผลงานทางวชาการของอาจารยประจ าและนกวจยตามสตร

ผลรวมถวงน าหนกของผลงานทางวชาการของอาจารยประจ าและนกวจย จ านวนอาจารยประจ าและนกวจยทงหมด

X 100

Page 82: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

71

2. แปลงคารอยละทค านวณไดในขอ 1 เทยบกบคะแนนเตม 5 รอยละของผลรวมถวงน าหนกของผลงานทางวชาการ ของอาจารยประจ า รอยละของผลรวมถวงน าหนกของผลงานทางวชาการ อาจารยประจ าและนกวจยทก าหนดใหเปนคะแนนเตม 5

ก าหนดระดบคณภาพผลงานทางวชาการดงน

คาน าหนก

ระดบคณภาพ

0.20 - บทความวจยหรอบทความวชาการฉบบสมบรณทตพมพ ในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต

0.40 - บทความวจยหรอบทความวชาการฉบบสมบรณทตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบนานาชาต หรอในวารสารทางวชาการระดบชาตทไมอยในฐานขอมล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอระเบยบคณะกรรมการการอดมศกษาวาดวย หลกเกณฑการพจารณาวารสารทางวชาการส าหรบการเผยแพรผลงานทางวชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบนน าเสนอสภาสถาบนอนมตและจดท าเปนประกาศใหทราบเปนการทวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนนบแตวนทออกประกาศ

- ผลงานทไดรบการจดอนสทธบตร 0.60

- บทความวจยหรอบทความวชาการฉบบสมบรณทตพมพในวารสารทางวชาการท

ปรากฏในฐานขอมล TCI กลมท 2 0.80

- บทความวจยหรอบทความวชาการฉบบสมบรณทตพมพในวารสารทางวชาการระดบ

นานาชาตทไมอยในฐานขอมล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอระเบยบคณะกรรมการการอดมศกษาวาดวยหลกเกณฑการพจารณาวารสารทางวชาการส าหรบการเผยแพร_ผลงานทางวชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบนน าเสนอสภาสถาบนอนมตและจดท าเปนประกาศใหทราบเปนการทวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนนบแตวนทออกประกาศ (ซงไมอยใน Beall’s list) หรอตพมพในวารสารวชาการทปรากฏในฐานขอมล TCI กลมท 1

คะแนนทได =

X 5

Page 83: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

72

คาน าหนก

ระดบคณภาพ

1.00 - บทความวจยหรอบทความวชาการฉบบสมบรณทตพมพในวารสารทางวชาการระดบนานาชาตทปรากฏในฐานขอมล ระดบนานาชาตตามประกาศ ก.พ.อ. หรอระเบยบคณะกรรมการการอดมศกษา วาดวยหลกเกณฑการพจารณาวารสารทางวชาการส าหรบการเผยแพรผลงานทางวชาการ พ.ศ.2556

- ผลงานไดรบการจดสทธบตร - ผลงานวชาการรบใชสงคมทไดรบการประเมนผานเกณฑการขอต าแหนง ทางวชาการ

แลว - ผลงานวจยทหนวยงานหรอองคกรระดบชาตวาจางใหด าเนนการ - ผลงานคนพบพนธพช พนธสตว ทคนพบใหมและไดรบการจดทะเบยน - ต าราหรอหนงสอทไดรบการประเมนผานเกณฑการขอ ต าแหนงทางวชาการแลว - ต าราหรอหนงสอทผานการพจารณาตามหลกเกณฑการประเมนต าแหนงทางวชาการ

แตไมไดน ามาขอรบการประเมนต าแหนงทางวชาการ การสงบทความเพอพจารณาคดเลอกใหน าเสนอในการประชมวชาการตองสงเปน

ฉบบสมบรณ (Full Paper) และเมอไดรบการตอบรบและตพมพแลว การตพมพตองต พมพเปนฉบบสมบรณซงสามารถอยในรปแบบเอกสาร หรอสออเลกทรอนกสได

ก าหนดระดบคณภาพงานสรางสรรค ดงน

คาน าหนก ระดบคณภาพ 0.20 งานสรางสรรคทม การเผยแพรสสาธารณะในลกษณะใดลกษณะหนง หรอผานสอ

อเลกทรอนกส online

0.40 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบสถาบน

0.60 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบชาต

0.80 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบความรวมมอระหวางประเทศ

1.00 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาเซยน/นานาชาต

ผลงานสรางสรรคทกชนตองผานการพจารณาจากคณะกรรมการทมองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมบคคลภายนอกสถาบนรวมพจารณาดวย หมายเหต ใชเกณฑการค านวณตามเกณฑเดม 1. จ านวนผลงานวชาการ ใชขอมลปปฏทน

Page 84: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

73

2. จ านวนคน ใชขอมลปการศกษา (อาจารยประจ าและนกวจยประจ าทงหมด ทปฏบตงานจรงและลาศกษาตอ ) 3. การนบผลงานวชาการทไดรบการรบรองคณภาพ จะนบผลงานวชาการทตพมพเผยแพรในรปแบบของบทความวชาการในวารสารวชาการทงในระดบชาตและ/หรอนานาชาต หนงสอ หรอต าราทางวชาการ ซงมระบบการพจารณาตนฉบบจากคณะกรรมการผทรงคณวฒกอนการตพมพ และผลงานจะตองเกนรอยละ 50 ของชนงาน ในกรณทมการตพมพมากกวา 1 ครง ใหนบการตพมพเพยงครงเดยวตองานวชาการ 1 ชน

ขอมลพนฐาน:

ล าดบท รายการ จ านวน 1 จ านวนอาจารยประจ าทปฏบตงานจรง (ไมนบรวมลาศกษาตอ) 151 คน 2 จ านวนนกวจยประจ าทปฏบตงานจรง (ไมนบรวมลาศกษาตอ) - คน 3 จ านวนอาจารยประจ าทลาศกษาตอ 17 คน 4 จ านวนนกวจยประจ าทลาศกษาตอ - คน 5 บทความวจยหรอบทความวชาการทไดรบการตพมพในวารสารระดบชาต 1 เรอง 6 บทความวจยหรอบทความวชาการทไดรบการตพมพในวารสารระดบนานาชาต 1 เรอง 7 บทความวจยหรอบทความวชาการทปรากฏในฐานขอมล TCI กลม 2 4 เรอง 8 บทความวจยหรอบทความวชาการทปรากฏในฐานขอมล TCI กลม 1 1 เรอง 9 บทความวจยหรอบทความวชาการทไดรบการตพมพในวารสารระดบนานาชาต ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรอ ระเบยบคณะกรรมการการอดมศกษาวาดวย หลกเกณฑการพจารณาวารสารทางวชาการส าหรบการเผยแพรผลงานทางวชาการ พ.ศ.2556

- เรอง

10 ผลงานทไดรบการจดอนสทธบตร - เรอง 11 ผลงานทไดรบการจดสทธบตร - เรอง 12 ผลงานวชาการทผานเกณฑการขอต าแหนงทางวชาการแลว - เรอง 13 ผลงานวจยทหนวยงานหรอองคกรระดบชาตแจงใหด าเนนการ - เรอง 14 ผลงานคนพบพนธพช พนธสตว ทคนพบใหมและไดรบการจดทะเบยน - เรอง 15 ต าราหรอหนงสอทไดรบการประเมนผานเกณฑการขอต าแหนงทางวชาการแลว 2 เรอง 16 ต าราหรอหนงสอทผานการพจารณาการขอต าแหนงทางวชาการแลว แตไมไดน ามา

ขอรบการประเมนต าแหนงทางวชาการ - เรอง

17 งานสรางสรรคทมการเผยแพรสสาธารณะในลกษณะใดลกษณะหนง หรอผานสออเลกทรอนกส online

- เรอง

18 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบสถาบน 1 เรอง 19 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบชาต 1 เรอง

Page 85: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

74

ล าดบท รายการ จ านวน 20 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบนานาชาตความรวมมอระหวางประเทศ เรอง 21 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาเซยน/นานาชาต 3 เรอง

ผลการด าเนนงานตามเกณฑ :

ในปการศกษา 2558 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มอาจารยประจ าทงหมดจ านวน 168 คน นกวจยประจ าทงหมดจ านวน - คน อาจารยประจ าทปฏบตงานจรง จ านวน 151 คน นกวจยประจ าทปฏบตงานจรง จ านวน - คน อาจารยประจ าทลาศกษาตอจ านวน 17 คน และนกวจยประจ าทลาศกษาตอ จ านวน - คน โดยมผลงานวชาการทไดรบการรบรองคณภาพจ านวน 8 ชนงาน และงานสรางสรรคจ านวน 5 ชน มรายละเอยดดงน

ผลงานทางวชาการ

ล าดบ ท

ชอ-สกล ชอผลงานวชาการ ปทไดรบ

รองคณภาพ

ฐานขอมลทตพมพ คาน าหนกคณภาพ หมายเหต

1 อาจารยดร.จตพร เสถยรคง

บทความวจย เรอง “องคการภาครฐกบการจดการจดการปญหาตางดาวในหมบานตนโชค ต าบลหนองบว อ าเภอไชยปราการ จงหวดเชยงใหม ไดรบการตพมพในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต “พบลสงครามวจย 2558” วนท 13-14 กมภาพนธ 2558

2558 รายงานสบเนองจากการประชมวชาการ

ระดบชาต

0.2

2 อาจารยทศวรรณ ธมาค า

Cultural Information Management on Thai Lanna Local Wisdom: Pha Yok Lamphun Weaving ในการประชม The General Conference Congress Of Southeast Asian Librarians (CONSAL) XVI BANGKOK-THAILAND สมมนาวนท 11-13 พฤษภาคม 2558

2558 บทความวจยหรอบทความวชาการฉบบสมบรณทตพมพใน

รายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบ

นานาชาต

0.4

Page 86: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

75

3 อาจารยกตตชย ปญญาวน

บทความวชาการเรอง การมสวนรวมของชมชนในการจดการปญหาแรงงานตางดาว บานตนโชค ต าบลหนองบ ว อ า เภอ ไชยปราการ จงหวดเชยงใหม ไดรบการตพมพในวารสารว จ ย ราชภฏ เ ชยง ใหม ประจ าปท 16 ฉบบท 1 (ตลาคม 2557-มนาคม 2558)

2558 TCI กลม 2 0.6

4 อาจารยนรตร แกวหลา

บทความวชาการเรอง การศกษาเครองดนตรของกลมชาตพนธลาหในเขตพนทโครงการหลวงอางขาง อ าเภอฝาง จงหวดเชยงใหม ไดรบการตพมพในวารสารวจยราชภฏเชยงใหม ประจ าปท 16 ฉบบท 1 (ตลาคม 2557-มนาคม 2558)

2558 TCI กลม 2 0.6

5 อาจารยทศวรรณ ธมาค า

บทความวชาการเรอง การสรางสอสารสนเทศภมปญญาทองถน : การทอผายกดอก จงหวดล าพน ไดรบการตพมพในวารสารวจยราชภฏเชยงใหม ประจ าปท 16 ฉบบท 1 (ตลาคม 2557-มนาคม 2558)

2558 TCI กลม 2 0.6

6 ผศ.พรสวรรค จนทะวงศ

บทความวชาการเรอง กลองบชาในสงคมและวฒนธรรมของชาวเชยงใหม ไดรบการตพมพในวารสารวจยราชภฏเชยงใหม ประจ าปท 16 ฉบบท 2 (เมษายน - ธนวาคม 2558)

2558 TCI กลม 2 0.6

7 อาจารยดร.วรศร บญซอ

บทความวจย เรอง “EFL Students’Turn–Taking Strategies in Face-to Face and Online PBL Discussions ไดรบการตพมพในวารสารทางวชาการระดบนานาชาต ASEAN journal of Education ฉบบท AJE Vol.1 No.1 2015

2558 TCI กลม 1 0.8

Page 87: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

76

8 อาจารยดร.รชพล สมพทธานนท

บทความวจยเรองการประยกตใชโปรแกรมกเกลเอรทเพอการเฝาระวงภยพบต : กรณตวอยางน าทวมในนคมอตสาหกรรมลาดกระบง ป พ.ศ.2554 ไดรบการตพมพในวารสารวทยาศาสตรและเทคโนโลย ปท 23 ฉบบท 3 กรกฎาคม –กนยายน 2558

2558 TCI กลม 1 0.8

9 ผศ.วลาวณย หงษอนรกษ

ต ารา การใชภาษาญปนเพอการทองเทยว โดย ผศ.วลาวณย หงษอ น ร ก ษ ( ใ ช เ ส น อขอก า ห น ดต าแหนงผชวยศาสตราจารย สาขาภ า ษ า ญ ป น ภ า ค ว ช า ภ า ษ าตะวนออกคณะมนษยศาสตรและส งคมศาสตร แต งต ง ในค าส งมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ท 2971/ 2558 ส ง ณ ว นท 2 2 สงหาคม 2558)

2558 ต าราหรอหนงสอทไดรบการประเมนผานเกณฑการขอต าแหน งทา งวชาการแลว

1.0

10 อาจารยสมศกด พรมจกร

ผลงานประตมากรรมชอ wind wind wind รวมแสดงเผยแพรผลงานในนทรรศการผลงานประตมากรรมนานาชาตของมหาวทยาลยในเอเชย 2015 HAIKU-Sculpture in Chiang Mai เมอวนท 5-14 กรกฎาคม 2558

2558 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาเซยน/นานาชาต

1

11 อาจารยสรพร คนมาเมอง

ผลงานประตมากรรมชอ Raining รวมแสดงเผยแพรผลงานในนทรรศการผลงานประตมากรรมนานาชาตของมหาวทยาลยในเอเชย 2015 HAIKU-Sculpture in Chiang Mai เมอวนท 5-14 กรกฎาคม 2558

2558 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาเซยน/นานาชาต

1

Page 88: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

77

การค านวณ :

คารอยละของผลรวมถวงน าหนกของผลงานทางวชาการของอาจารยประจ าและนกวจยตามเกณฑ

8.6

151

แปลงคารอยละ

5.7

20

การบรรลเปาหมายและการประเมนตนเอง :

เปาหมาย ผลการด าเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถดไป

3 1.42 1.42 3

เอกสารหลกฐานอางอง : 2.3-1 บทความวจย เรอง “องคการภาครฐกบการจดการจดการปญหาตางดาวในหมบานตนโชค ต าบลหนองบว อ าเภอไชยปราการ จงหวดเชยงใหม ในรายงานสบเนองจากการประชมวชาการระดบชาต “พบลสงครามวจย 2558” ของอาจารยดร.จตพร เสถยรคง วนท 13-14 กมภาพนธ 2558

2.3-2 บทความวจย เรอง Cultural Information Management on Thai Lanna Local Wisdom: Pha Yok Lamphun Weaving ในการประชม The General Conference Congress

12 อาจารยเอกพงศ สรยงค

ผลงานประตมากรรมชอ Start a new life รวมแสดงเผยแพรผลงานในนทรรศการผลงานประตมากรรมนานาชาตของมหาวทยาลยในเอเชย 2015 HAIKU-Sculpture in Chiang Mai เมอวนท 5-14 กรกฎาคม 2558

2558 งานสรางสรรคทไดรบการเผยแพรในระดบภมภาคอาเซยน/นานาชาต

1

รวมคะแนนผลงานวชาการและงานสรางสรรค 8.6

100 = รอยละ 5.7

5 = 1.42 คะแนน

Page 89: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

78

Of Southeast Asian Librarians (CONSAL) XVI BANGKOK-THAILAND สมมนาวนท 11-13 พฤษภาคม 2558

2.3-3 วารสารวจยราชภฏเชยงใหม ประจ าปท 16 ฉบบท 1 (ตลาคม 2557-มนาคม 2558)

2.3-4 วารสารวจยราชภฏเชยงใหม ประจ าปท 16 ฉบบท 2 (เมษายน - ธนวาคม 2558) 2.3-5 บทความวจย เรอง “EFL Students’Turn–Taking Strategies in Face-to Face and Online PBL Discussions ไดรบการตพมพในวารสารทางวชาการระดบนานาชาต ASEAN journal of Education ของอาจารยดร.วรศร บญซอ 2.3-6 บทความวจยเรองการประยกตใชโปรแกรมกเกลเอรทเพอการเฝาระวงภยพบต : กรณตวอยางน าทวมในนคมอตสาหกรรมลาดกระบง ป พ.ศ.2554 ในวารสารวทยาศาสตรและเทคโนโลย ของอาจารยรชพล สมพทธานนท

2.3-7 ต ารา การใชภาษาญปนเพอการทองเทยว โดย ผศ.วลาวณย หงษอนรกษ 2.3-8 รายงานการแสดงผลงานประตมากรรมนานาชาตของมหาวทยาลยในเอเชยของอาจารยเอกพงศ สรยงค อาจารยสรพร คนมาเมอง และอาจารยสมศกด พรมจกร จดทควรพฒนา - กระตนสงเสรมคณาจารยใหมการน าผลงานวจยไปพฒนาตพมพเผยแพร ในวารสารและงานประชมวชาการในระดบชาตและนานาชาต ใหเพมมากขน

- จดหาแหลงแสดงผลงานสรางสรรคของอาจารยทมกรรมการประเมนผลงาน

ผก ากบดแลตวบงช : ผศ.ดร.ศกราช ฟาขาว โทรศพท : 053-885702

ผรบผดชอบตวบงช : นางสาวณฐชา วงคษารภ นางสาวนตกาญจ เซงคะแส

โทรศพท : 053-885707 โทรศพท : 053-885746

Page 90: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

75

องคประกอบท 3 การบรการวชาการ

การบรการทางวชาการแกสงคมเปนหนงในภารกจหลกของสถาบนอดมศกษา สถาบนพงใหบรการทางวชาการแกชมชน สงคม และประเทศชาต ในรปแบบตางๆ ตามความถนดและในดานทสถาบน มความเชยวชาญการใหบรการทางวชาการอาจใหเปลาโดยไมคดคาใชจายหรออาจคดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบรการทงหนวยงานภาครฐและเอกชน หนวยงานอสระ หนวยงานสาธารณะ ชมชน และสงคมโดยกวาง รปแบบการใหบรการทางวชาการมความหลากหลาย เชน การอนญาตใหใชประโยชนทรพยากรของสถาบนเปนแหลงอางองทางวชาการใหค าปรกษาใหการอบรม จดประชมหรอสมมนาวชาการ ท างานวจยเพอตอบค าถามตางๆ หรอเพอชแนะสงคมการใหบรการทางวชาการนอกจากเปนการท าประโยชนใหสงคมแลว สถาบนยงไดรบประโยชนในดานตางๆ คอ เพมพนความรและประสบการณของอาจารยอนจะน ามาสการพฒนาหลกสตรมการบรณาการเพอใชประโยชนทางดานการจดการเรยนการสอนและการวจยพฒนาต าแหนงทางวชาการของอาจารยสรางเครอขายกบหนวยงานตางๆ ซงเปนแหลงงานของนกศกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบนจากการใหบรการทางวชาการดวย ตวบงช จ านวน 1 ตวบงช คอ ตวบงชท 3.1 การบรการวชาการแกสงคม

Page 91: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

76

ตวบงชท 3.1 การบรการวชาการแกสงคม ชนดของตวบงช กระบวนการ ค าอธบายตวบงช

การบรการวชาการเปนภารกจหลกอกอยางหนงของสถาบนอดมศกษา คณะควรค านงถงกระบวนการในการใหบรการวชาการแกสงคม โดยศกษาความตองการของกลมเปาหมายน ามาจดท าแผนบรการวชาการประจ าป ทงการบรการวชาการทท าใหเกดรายได และการบรการวชาการทคณะจดท าเพอสรางประโยชนแกชมชน โดยมการประเมนความส าเรจของการบรการวชาการ และน ามาจดท าเปนแผนเพอพฒนาการเรยนการสอนแกนกศกษาใหมประสบการณจากสภาพจรงและน ามาใชประโยชน จนเกดผลลพธทสรางความพงพอใจตอชมชนและสงคมอยางตอเนองและยงยน เกณฑมาตรฐาน

1. จดท าแผนการบรการวชาการประจ าปทสอดคลองกบความตองการของสงคมและก าหนดตวบงชวดความส าเรจในระดบแผนและโครงการบรการวชาการแกสงคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพอพจารณาอนมต

2. โครงการบรการวชาการแกสงคมตามแผน มการจดท าแผนการใชประโยชนจากการบรการวชาการเพอใหเกดผลตอการพฒนานกศกษา ชมชน หรอสงคม

3. โครงการบรการวชาการแกสงคมในขอ 1 อยางนอยตองมโครงการทบรการแบบใหเปลา 4. ประเมนความส าเรจตามตวบงช ของแผนและโครงการบรการวชาการแกสงคมในขอ 1

และน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพอพจารณา 5. น าผลการประเมนตามขอ 4 มาปรบปรงแผนหรอพฒนาการใหบรการวชาการสงคม 6. คณะมสวนรวมในการบรการวชาการแกสงคมในระดบสถาบน

เกณฑการประเมน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

Page 92: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

77

มการด าเนนการ 1 ขอ

มการด าเนนการ 2 ขอ

มการด าเนนการ 3 - 4 ขอ

มการด าเนนการ 5 ขอ

มการด าเนนการ 6 ขอ

ผลการด าเนนงานตามเกณฑ : …6…ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง ขอ 1 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มจดท าแผนการ

บรการวชาการประจ าป 2559 ทมการก าหนดระบบและกลไกและกระบวนการทบรการวชาการทชดเจน สอดคลองกบความตองการของสงคมและสอดคลองกบแผนยทธศาสตรการบรการวชาการและวชาชพแกสงคม มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2557-2561) ทไดก าหนดพนทเปาหมายไวคอ อ าเภอแมรมและอ าเภอแมแตง จงหวดเชยงใหม โดยในปการศกษา 2558 คณะมโครงการบรการวชาการในลกษณะของการบรณาการทางมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ดงน

1. ทางมนษยศาสตร “โครงการหองสมดสชมชน” “โครงการอาสาสอนภาษาจน” “โครงการศลปะและการออกแบบสชมชน”

2. ทางสงคมศาสตร ““โครงการหองเรยนความรสชมชน” “โครงการบรการวชาการดานภมสารสนเทศเพอชมชน” “โครงการวารสารรมแกว”

3.1-1-1 แผนบรการวชาการ ป 2559 3.1-1-2 โครงการหองสมดสชมชน 3.1-1-3 โครงการอาสาสอนภาษาจน 3.1-1-4 โครงการเสรมสรางเดกและเยาวชนทองถนยคใหมตระหนกรรกความเปนพลเมองทด 3.1-1-5 โครงการวารสารรมแกว 3.1-1-6 โครงการศลปะและการออกแบบสชมชน 3.1-1-7 โครงการบรการวชาการดานภมสารสนเทศเพอชมชน 3.1-1-9 โครงการหองเรยนความรสชมชน

Page 93: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

78

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง “โครงการเสรมสรางเดกและเยาวชนทองถนยคใหมตระหนกรรกความเปนพลเมองทด”

โดยมจดประสงคส าคญคอ สงเสรมใหบคลากรของคณะมทกษะและประสบการณในการใหบรการวชาการแกสงคม และสามารถถายทอดความรสรางความยงยนใหกบชมชน บนฐานการใหค าปรกษาตามความถนดและสอดคลองกบความตองการของกลมเปาหมายพรอมไดก าหนดตวชวดความส าเรจในระดบแผนและโครงการบรการวชาการแกสงคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพอพจารณาอนมตแลว

ขอ 2 ในโครงการบรการวชาการตามแผนบรการวชาการนน คณะไดมการน ามาใชในการวางแผนการใชประโยชน ส าหรบนกศกษา โดย ใหนกศกษามส วนร วมใน การใหบรการวชาการตามโครงการในขอ 1 และคณะด าเนนการจดโครงการบรการวชาการอยางตอเนองเพอใหชมชนหรอสงคมไดรบบรการอยางตอเนองในทกป และมการน าโครงการดงกลาวมาบรณาการกบ การเรยนการสอน เชน ใหนกศกษาไดฝกปฏบตโดยมอาจารยเปนผดแลใหค าปรกษาอยางใกลชด เพอเปนการเรยนรจากการปฏบตจรง

3.1-2-1 รายงานสรปโครงการบรการวชาการตามขอ 1

ขอ 3 1 โครงการหองสมดสชมชน เปนการน านกศกษาไปบรการจดระบบหองสมดชมชนทตองการความชวยเหลอ 2 โครงการอาสาสอนภาษาจน เปนการน านกศกษาลงพนทในโรงเรยนประถมเพอสอนภาษาจน 3. โครงการศลปะและการออกแบบสชมชนเปนการน านกศกษาลงพนท สอนศลปะใหกบชมชน 4 โครงการหองเรยนความรสชมชน น านกศกษาลงพนทเพอศกษาวถชวตของคนในชมชน

3.1-3-1 รายงานสรปโครงการบรการวชาการจ านวน 6 โครงการ

Page 94: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

79

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง 5.โครงการเสรมสรางเดกและเยาวชนทองถนยคใหมตระหนกรรกความเปนพลเมองทด น านกศกษาลงพนทโรงเรยนเพอสรางจตส านกใหกบนกเรยน ทง 5 โครงการเปนโครงการใหเปลา

ขอ 4 คณะไดน าสรปความส าเรจตามตวบงชของแผนและโครงการบรการวชาการแกส งคมในขอ 1 เสนอกรรมการประจ าคณะ ครงท13/2559 เพอพจารณาและใหขอเสนอแนะ ดงน คณะควรก ากบใหจดโครงการใหตรงตามแผนเนองจากหลานโครงการด าเนนการลาชากวาก าหนด

3.1-4-1 รายงานการประชมคณะกรรมการประจ าคณะ ครงท 13/2559

ขอ 5 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ไดน าผลการประเมนโครงการไปปรบปรงแผนการจดบรการวชาการ ตามผลจากการประเมนในขอ 4 โดยหาแนวทางการด าเนนงานในระยะตอไป คอ

1. ใหมการประเมนความส าเรจตามวตถประสงคของแผนการบรการวชาการใหมความชดเจนยงขน

2. เรงรดตดตามการด าเนนโครงการของภาควชาใหเปนไปตามแผนทตงไว

ซงขอเสนอแนะในการประเมนทกกจกรรมจะน ามาพจารณาเพอพฒนาปรบปรงแผนการบรการวชาการเพอพฒนาการบรการทตอบสนองตอความตองการของชมชน และประสบความส าเรจตามทตงเปาไว

3.1-5-1 แผนการบรการวชาการของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

การบรรลเปาหมายและการประเมนตนเอง :

เปาหมาย ผลการด าเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถดไป

6 ขอ 5 ขอ บรรล () 4 คะแนน 6 ขอ

Page 95: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

80

จดแขง

- มศาสตรหลากหลายสามารถใหบรการวชาการไดหลายแขนง จดทควรพฒนา

- ด าเนนการลาชากวาทก าหนดไวในแผน

ผก ากบดแลตวบงช : ผชวยศาสตราจารย ดร.ศกราช ฟาขาว โทรศพท 053-885703

ผรบผดชอบตวบงช : นางสาวณฐชา วงคษารภ โทรศพท : 053-885707 โทรศพท : 053-885708 นางสาวชลกาญจน กนธะวงค

Page 96: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

81

องคประกอบท 4 การท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม

การท านบ ารงศลปะและวฒนธรรมถอเปนพนธกจส าคญประการหนงของสถาบนอดมศกษา

ดงนนสถาบนอดมศกษาจงตองมระบบและกลไกการด าเนนงานดานนใหเปนไปอยางมประสทธภาพและคณภาพ โดยอาจมจดเนนเฉพาะทแตกตางกนตามปรชญา และธรรมชาตของแตละสถาบน และมการบรณาการเขากบพนธกจอนๆ โดยเฉพาะการผลตบณฑต รวมทงมการจดกจกรรมท ฟนฟ อนรกษ สบสาน พฒนา เผยแพรศลปะและวฒนธรรมสรางสรรค สงเสรมภมปญญาทองถนใหเปนรากฐานการพฒนาองคความรทดขน ตวบงช จ านวน 1 ตวบงช คอ ตวบงชท 4.1 ระบบและกลไกการท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม

Page 97: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

82

ตวบงชท 4.1 ระบบและกลไกการท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม ชนดของตวบงช กระบวนการ ค าอธบายตวบงช

สถาบนอดมศกษาตองมนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบรหารจดการงานท านบ ารงศลปะ และวฒนธรรมทงการอนรกษฟนฟ สบสาน เผยแพรวฒนธรรมไทย ภมปญญาทองถนตามจดเนนของสถาบนอยางมประสทธภาพและประสทธผล เกณฑมาตรฐาน

1. ก าหนดผรบผดชอบในการท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม 2. จดท าแผนดานท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม และก าหนดตวบงชวดความส าเรจตาม

วตถประสงคของแผน รวมทงจดสรรงบประมาณเพอใหสามารถด าเนนการไดตามแผน 3. ก ากบตดตามใหมการด าเนนงานตามแผนดานท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม 4. ประเมนความส าเรจตามตวบงชทวดความส าเรจตามวตถประสงคของแผนดานท านบ ารง

ศลปะและวฒนธรรม 5. น าผลการประเมนไปปรบปรงแผนหรอกจกรรมดานท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม 6. เผยแพรกจกรรมหรอการบรการดานท านบ ารงศลปะและวฒนธรรมตอสาธารณชน 7. ก าหนดหรอสรางมาตรฐานดานศลปะและวฒนธรรมซงเปนทยอมรบในระดบชาต

เกณฑการประเมน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการด าเนนการ

1 ขอ มการด าเนนการ

2 ขอ มการด าเนนการ

3 - 4 ขอ มการด าเนนการ

5 ขอ มการด าเนนการ

6 - 7 ขอ

Page 98: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

83

ผลการด าเนนงานตามเกณฑ : …7…ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง ขอ 1 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มระบบและกลไก

ในการท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม โดยมการวางแผน และแตงตงคณะกรรมการสนบสนนงานท านบ ารงศลปวฒนธรรมของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร โดยมอาจารยภาสกร โทณะวณก รองคณบดฝายบรหาร เปนประธานด าเนนการ พรอมกรรมการจากผแทนภาควชา ผแทนนกศกษา เปนผรบผดชอบเกยวกบการบ ารงศลปะและวฒนธรรม อกทงไดมการวางแผนการด าเนนการในเรองท านบ ารงศลปวฒนธรรมของคณะ และน าเสนอในทประชมเพอใหคณาจารยมสวนรวมในการก าหนดขนตอนและเปนแนวทางปฏบตรวมกน

4.1-1-1 ค าสงแตงตงคณะกรรมการท านบ ารงศลปวฒนธรรม

ขอ 2 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มการจดท าแผนท านบ าร งศลปวฒนธรรม มการก าหนดตวบงชความส าเรจของการจดกจกรรมและการด าเนนงานดานการท านบ ารงศลปวฒนธรรม เพอใชในการตดตามประเมนผล โดยก าหนดใหคณาจารย บคลากรและนกศกษามสวนรวมในการจดท าแผน และการจด

4.1-2-1 ค าสงแตงตงคณะกรรมการท านบ ารงศลปวฒนธรรม 4.1-2-2 แผนงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม 4.1-2-3 รายงานกจกรรมท านบ ารงศลปวฒนธรรม

Page 99: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

84

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง กจกรรม โดยใชแผนท านบ ารงศลปวฒนธรรมของมหาวทยาลยเปนหลกการ โดยมกระบวนการ ดงน 1. ศกษาขอมลการจดกจกรรมดานการท านบ ารง

ศลปวฒนธรรมระดบคณะในปการศกษาทผานมา 2. เขารวมเปนกรรมการพฒนาแผนดานการท าน

บ ารงศลปวฒนธรรมของมหาวทยาลย 3. จดท ารางแผนดานการท านบ ารงศลปวฒนธรรม

ของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร โดยการรวบรวมโครงการของคณะทอยในงานดานการท านบ ารงศลปวฒนธรรม เพอตรวจเปาหมาย และต ว ช ว ด ข อ ง โ ค ร ง ก า ร น า เ ข า ท ป ร ะ ช มกรรมการบรหารคณะใหความเหนชอบ

4. สรปกจกรรมน าสงส านกศลปะและวฒนธรรมของมหาวทยาลยเ พอบนทกปฏทนและขอมลในส วนกลา ง ให สอดคล อ งก บแผนท าน บ า ร งศลปวฒนธรรมของมหาวทยาลย

5. ด าเนนกจกรรมตามแผน 6. ประเมนและสรปผลการจดกจกรรมแผนดาน

ก า ร ท า น บ า ร ง ศ ล ป ว ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ค ณ ะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

ขอ 3 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร จดกจกรรมดานการท านบ ารงศลปวฒนธรรมของคณะ และมการก ากบตดตามใหอาจารยในคณะและนกศกษามสวนรวมในการท านบ ารงศลปวฒนธรรม ดงตอไปน 1. กจกรรมท านบ ารงศลปวฒนธรรมของคณะ

ประกอบดวย - กจกรรมสบสานประเพณปใหมเมองคณะ

มนษยศาสตรและสงคมศาสตร - กจกรรมแหเทยนพรรษา

4.1-3-1 ปฏทนกจกรรมท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม 4.1-3-2 โครงการกจกรรมดานการท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม

Page 100: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

85

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง - กจกรรมรดน าด าหวอาจารยอาวโส

2. กจกรรมรณรงคการแตงกายพนเมองของอาจารยเพออนรกษศลปวฒนธรรม

รวมถงแผนงานโดยสโมสรนกศกษาทมการด าเนน 1. โครงการนองใหมคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรเดนขนดอยไหวสาพระธาตดอย สเทพและรบเขม 2. โ คร งการจ ด เท ยนผ กด า ยสายส ม พน ธมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

ขอ 4 ในการด าเนนงานทกกจกรรม มการประเมนผลความส าเรจตามวตถประสงคของกจกรรม ตามทไดตงไวในขนจดท ารางแผนท านบ ารงศลปวฒนธรรม คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรและจากการประเมนกจกรรมทด าเนนการแลว พบวา กจกรรมทด าเนนการไปแลว บรรลความส าเรจทกโครงการ มการน าขอเสนอแนะจากผลการประเมนมาปรบปรงแผนและการด าเนนงานในกจกรรมทด าเนนการตอมา พรอมเสนอขอเสนอแนะไวส าหรบการท าแผนพฒนากจกรรมในครงตอไป

4.1-4-1 แผนพฒนานกศกษาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 4.1-4-2 รายงานสรปโครงการสบสานประเพณปใหมเมองคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 4.1-4-3 รายงานสรปโครงการแหเทยนพรรษา 4.1-4-4 รายงานสรปกจกรรมรดน าด าหวอาจารยอาวโส 4.1-4-5 รายงานสรปกจกรรมรณรงคการแตงกายพนเมองของอาจารยเพออนรกษศลปวฒนธรรม 4.1-4-6 รายงานสรปโครงการนองใหมคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรเดนขนดอยไหวสาพระธาตดอยสเทพและรบเขม 4.1-4-7 รายงานสรปโครงการจดเทยนผกดายสายสมพนธมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

Page 101: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

86

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง ขอ 5 จากการท ากจกรรมดานการท านบ ารงศลปวฒนธรรม

ของคณะ คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรไดน าสรปผลการประเมนในแตละโครงการ มาปรบปรงแผนงานในครงถดไป โดยการจดกจกรรมของคณะแตละครงจะมค าสงแตงตงคณะกรรมการ และมการจดประชมวางแผนการด าเนนการในแตละครง โดยน าขอเสนอแนะจากการประเมนการจดกจกรรมในครงทแลวมาพจารณาแกไขขอบกพรองในแตละครง

4.1-5-1 รายงานสรปโครงการกจกรรมท านบ ารงศลปวฒนธรรมทงหมดตามขอ 4

ขอ 6 ค ณ ะ ม น ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ ส ง ค ม ศ า ส ต ร ม ก า รประชาสมพนธ และเผยแพรขาวสาร เผยแพรกจกรรมดานการท านบ ารงศลปวฒนธรรม ทงทคณะด าเนนการเอง และการขอใหมหาวทยาลยด าเนนการ ดงน 1. จดใหมบอรดประชาสมพนธขอมลขาวสารเพอ

บรการแกนกศกษาและศษยเกา 2. เผยแพรผานหนาเวบไซตคณะมนษยศาสตรและ

สงคมศาสตร และเวบไซตของมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

3. เผยแพรผานเฟซบคของคณะ 4. จดท าปายไวนลเผยแพรกจกรรม 5. ขอใหมหาวทยาลยชวยด าเนนการประชาสมพนธ

ผานจดหมายขาวพงคราชภฏ รายการวทยของมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม รายการโทรทศนของมหาว ทยาล ย ร าชภ ฏ เ ช ย ง ใหม We TV และสอมวลชนทองถน

4.1-6-1 ภาพขาว ขาว สอ ทเผยแพรประชาสมพนธ

การบรรลเปาหมายและการประเมนตนเอง :

เปาหมาย ผลการด าเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถดไป

5 ขอ 6 ขอ บรรล (√) 5 5 ขอ

Page 102: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

87

จดแขง

- คณะมภาควชาดนตรและศลปะการแสดง และภาควชาสงคมและวฒนธรรมศกษา ซงเปนภาควชาทเกยวของกบการท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม จดทควรพฒนา

- การเผยแพร/ประชาสมพนธกจกรรมยงไมทวถง

ผก ากบดแลตวบงช : อาจารยภาสกร โทณะวณก โทรศพท : 053-885702

ผก ากบดแลตวบงช : อาจารยนล พนธคงชน โทรศพท : 053-885705

ผรบผดชอบตวบงช : นางสาวชลกาญจน กนธะวงค โทรศพท : 053-885708

Page 103: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

87

องคประกอบท 5 การบรหารจดการ

สถาบนอดมศกษาตองใหความส าคญกบการบรหารจดการ โดยมสภามหาวทยาลยท าหนาทในการก ากบดแลการท างานของสถาบนใหมประสทธภาพ สถาบนอดมศกษาจะตองบรหารจดการดานตางๆ ใหมคณภาพ เชน ทรพยากรบคคล ระบบฐานขอมล การบรหารความเสยง การบรหารการเปลยนแปลงการบรหารทรพยากรทงหมด ฯลฯ เพอสมฤทธผลตามเปาหมายทก าหนดไว โดยใชหลกธรรมาภบาล (Good Governance) ตวบงช จ านวน 2 ตวบงช คอ ตวบงชท 5.1 การบรหารของคณะเพอการก ากบตดตามผลลพธตามพนธกจ กลมสถาบน และเอกลกษณของคณะ ตวบงชท 5.2 ระบบก ากบการประกนคณภาพหลกสตร

Page 104: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

88

ตวบงชท 5.1 การบรหารของคณะเพอการก ากบตดตามผลลพธตามพนธกจกลม สถาบนและเอกลกษณของคณะ ชนดของตวบงช กระบวนการ ค าอธบายตวบงช

สถาบนอดมศกษามพนธกจหลก คอ การเรยนการสอน การวจย การบรการทางวชาการแกสงคม และการท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม ในการด าเนนพนธกจหลก สถาบนอดมศกษาจ าเปนตองด าเนนงานผานคณะ ดงนน คณะตองมการพฒนาแผนเพอก าหนดทศทางการพฒนาและการด าเนนงานของคณะใหสอดคลองกบเปาหมาย และกลมสถาบนตลอดจนมการบรหารทงดานบคลากร การเงน ความเสยงและการประกนคณภาพการศกษา เพอสนบสนนการด าเนนงานตาม พนธกจหลกใหบรรลตามเปาหมายทก าหนดไว เกณฑมาตรฐาน

1. พฒนาแผนกลยทธจากผลการวเคราะห SWOT โดยเชอมโยงกบวสยทศนของคณะและใหสอดคลองกบวสยทศนของคณะ สถาบน รวมทงสอดคลองกบกลมสถาบนและเอกลกษณของคณะ และพฒนาไปสแผนกลยทธทางการเงนและแผนปฏบตการประจ าปตามกรอบเวลาเพอใหบรรลผลตามตวบงชและเปาหมายของแผนกลยทธและเสนอผบรหารระดบสถาบนเพอพจารณาอนมต

2. ด าเนนการวเคราะหขอมลทางการเงนทประกอบไปดวยตนทนตอหนวยในแตละหลกสตร สดสวนคาใช จายเพอพฒนานกศกษา อาจารย บคลากร การจดการเรยนการสอนอยางตอเนอง เพอวเคราะหความคมคาของการบรหารหลกสตร ประสทธภาพ ประสทธผลในการผลตบณฑตและโอกาสในการแขงขน

3. ด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยง ทเปนผลจากการวเคราะหและระบปจจยเสยงทเกดจากปจจยภายนอก หรอปจจยทไมสามารถควบคมไดทสงผลตอการด าเนนงานตามพนธกจของคณะและใหระดบความเสยงลดลงจากเดม

4. บรหารงานดวยหลกธรรมาภบาลอยางครบถวนทง 10 ประการทอธบายการด าเนนงานอยางชดเจน

Page 105: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

89

5. คนหาแนวปฏบตทดจากความรทงทมอยในตวบคคล ทกษะของผมประสบการณตรง และแหลงเรยนรอนๆ ตามประเดนความรอยางนอยครอบคลมพนธกจดานการผลตบณฑตและดานการวจยจดเกบอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลกษณอกษรและน ามาปรบใชในการปฏบตงานจรง

6. การก ากบตดตามผลการด าเนนงานตามแผนการบรหารและแผนพฒนาบคลากรสายวชาการและสายสนบสนน

7. ด าเนนงานดานการประกนคณภาพการศกษาภายในตามระบบและกลไกทเหมาะสมและสอดคลองกบพนธกจและพฒนาการของคณะทไดปรบใหการด าเนนงานดานการประกนคณภาพเปนสวนหนงของการบรหารงานคณะตามปกตทประกอบดวย การควบคมคณภาพ การตรวจสอบคณภาพ และการประเมนคณภาพ เกณฑการประเมน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการด าเนนการ

1 ขอ มการด าเนนการ

2 ขอ มการด าเนนการ

3 - 4 ขอ มการด าเนนการ

5 – 6 ขอ มการด าเนนการ

7 ขอ

ผลการด าเนนงานตามเกณฑ : 6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/หลกฐานอางอง

ขอ 1 คณะมนษยศาสตร และส งคมศาสตร ม การจดท าแผนยทธศาสตรและแผนปฏบตราชการ 5 ป พ.ศ.2556-2560 ทสอดคลองกบและยทธศาสตรของมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (พ.ศ.2557-2561) โดยผานการมสวนรวมของบคลากรทกระดบ และผานความเหนชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ซงมการด าเนนการ ดงน 1.1ขนตอนการจดท าแผนกลยทธ - แตงต งคณะกรรมการด าเนนการทบทวนแผนยทธศาสตร 5 ป พ.ศ.2556-2560 โดยมผบรหาร หวหนาภาควชา ประธานหลกสตร และคณาจารยรวมประชมทบทวนแผนยทธศาสตรและ เปาหมาย ผลผลต

5.1-1-1 ค าสงแตงตงคณะกรรมการด าเนนการทบทวนแผนยทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556-2560) 5.1-1-2 ค าสงใหคณาจารยเขารวมโครงการทบทวนแผนกลยทธและจดท าแผนปฏบตการประจ าป 2559 5.1-1-3 รายงานการประชมคณะกรรมการประจ าคณะ 5.1-1-4 แผนปฏบตการประจ าป 2559 5.1-1-5 รายงานการประชมคณะกรรมการบรหารคณะเรองทบทวนแผนยทธศาสตร

Page 106: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

90

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/หลกฐานอางอง

และตวชวดของคณะในแผนปฏบตการประจ าป พ.ศ.2558 (5.1-1-1) - ทบทวนแผนกลยทธของคณะ (SWOT ANALYSIS) โดยวเคราะหจดแขง จดออน โอกาสและภยคกคาม และก าหนดปรชญา วสยทศน พนธกจ เปาประสงคและกลยทธทชดเจน ครอบคลมพนธกจ 4 ดานของคณะ คอ การจดการเรยนการสอน การวจยการบรการวชาการและการท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม โดยมการประชมระดมความคดเหนผบรหาร หวหนาภาควชา ประธานหลกสตร เพอจดท าแผนยทธศาสตร(พ.ศ.2556-2560) และแผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ.2559 (5.1-1-2) - มการจดท าแผนยทธศาสตร(พ.ศ.2556-2560) และแผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ.2559 และน าเสนอตอคณะกรรมการประจ าคณะเพอพจารณาและใหขอเสนอแนะ (5.1-1-3 ถง 5.1-1-4) -มการด าเนนการจดท าแผนกลยทธทางการเงนระดบคณะเพอแปลงไปสแผนปฏบตราชการการประจ าปงบประมาณ 2559 ครบ 4 พนธกจ ตามยทธศาสตรก า รจ ดส ร ร งบประมาณประจ า ป 2 559 ขอ งมหาวทยาลย โดยมการก าหนดเปาหมาย และตวชวดความส าเรจในแผนปฏบตราชการประจ าป ทผานความเหนชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ (5.1-2-2)

ขอ 2 คณะแต ง ต ง คณะกร ร มกา รด า น ก า ร เ ง น แ ล ะงบประมาณ เ พอว เคราะหขอมลและว เคราะห ความคมคาของการบรหารหลกสตร ประสทธภาพ ประสทธผลในการผลตบณฑต โดยมการด าเนนงานดงน

5.1-2-1 ค าสงแตงตงคณะกรรมการวเคราะหทรพยากรทางการเงน 5.1-2-2 แผนกลยทธทางการเงนคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร พ.ศ. 2555 – 2559 (ฉบบปรบปรง)

Page 107: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

91

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/หลกฐานอางอง

1. แตงต งคณะกรรมการว เคราะหทรพยากรทางการเงนและงบประมาณ (5.1-2-1)

2. จดท าแผนกลยทธทางการเงน เ พอเปนแนวปฏบตการเงนของคณะ (5.1-2-2)

3. คณะน าเอาแนวทางการจดค าขอตงงบประมาณรายจ า ยประจ าป งบประมาณ 255 9 ของมหาวทยาลย (5.1-2-3) โดยภาควชาและสาขาวชาด าเนนการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายตามยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณของมหาวทยาลย (5.1-2-4) ซ งขอมลตนทนตอหนวยในแตละหลกสตร สดสวนคาใชจายเพอพฒนานกศกษา อาจารย บคลากร การจดการเรยนการสอนนน มหาวทยาลยไดจดท าขอมลและใหทกหนวยงานยดถอและน าไปปฏบตอยางตอเนอง (5.1-2-4 – 5.1-2-5)

5.1-2-3 แนวทางการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป 2559 5.1-2-4 ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจายประจ าป 2559 5.1-2-5 แนวทางการจดท าค าขอตงงบประมาณรายจายประจ าป 2559

ขอ 3 คณะไดแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง โดยมผบรหารคณะ และตวแทนคณาจารยทกสาขาวชารบผดชอบตามพนธกจของคณะรวมเปนกรรมการ (5.1-3-1) เพอวเคราะหและประเมนโอกาสและผลกระทบของความเสยงและจดล าดบความเสยง 4 ดานดงน 1.ความเสยงดานยทธศาสตร/กลยทธ 2.ความเสยงดานการปฏบตงาน 3.ความเสยงดานการเงน 4.ความเสยงดานกฎหมาย/ระเบยบ ซงหวขอนไดผานการวเคราะหและระบปจจยเสยงทเกดขนจากคณะกรรมการขางตนเมอวนท 16 – 17 มนาคม 2559 ณ จงหวดเชยงราย และผานการเหนชอบจากการประชมคณะกรรมการประจ าคณะ ครงท 7/2559 วนท 29 มนาคม 2558 ทมตทประชมเหนชอบใหคณะกรรมการฯ ด าเนนงานงานตามแผน

5.1-3-1 ค าสงแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ปงบประมาณ 2559 5.1-3-2 รายงานการประชมอาจารยคณะกรรมการประจ าคณะ ครงท 7/2559 5.1-3-3 แผนบรหารความเสยง ประจ าป 2559 5.1-3-4 รายงานผลการบรหาร ความเสยงประจ าป 2559

Page 108: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

92

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/หลกฐานอางอง

บรหารความเสยงและรายงานผลการด าเนนงานใหทราบอกครงเมอสนปงบประมาณ

ขอ 4 ผบรหารมการบรหารงานภายใตหลกธรรมาภบาลโดยค านงถงประโยชนสวนงานและผมสวนไดสวนเสยดงน 1. หลกประสทธผล คณะจดท าแผนปฏบ ต การ

ประจ าปและมผลการด าเนนงานบรรลวตถประสงคและเปาหมายทก าหนดไว(5.1.4-1 และ 5.1-4-2)

2. หลกประสทธภาพ คณะมการน าระบบสารสนเทศมาใชในการบรหารจดการใหเกดประสทธภาพไดแก ระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส (e-Document cmru) เพอจดเกบระบบเอกสารและงานสารบรรณ (5.1-4.3) ระบบงบประมาณ พสด การเงนและบญชกองทน โดยเกณฑพงรบ – จาย ลกษณะ 3 มต เพอจดเกบขอมลการเบกจายงบประมาณของงานการเงน การพสด และงานแผน (5.1-4.4) และระบบลงทะเบยนฝกประสบการณวชาชพเพอจดเกบขอมลนกศกษาฝกประสบการณวชาชพ และระบบการสงผลการเรยนออนไลนของงานวชาการ เพอจดเกบขอมลผลการเรยนนกศกษา (5.1-4.5)

3. หลกการตอบสนอง มการใหบรการตามพนธกจทตอบสนองความตองการของผรบบรการ โดยมการพฒนาคมอปฏบตงานบคลากรสายสนบสนน เพอเปนแนวทางในการด าเนนงานและสรางความเชอมนและไววางใจแกผมาใชบรการ (5.1-4.6)

4. หลกภาระรบผดชอบ มการปฏบตหนาทตามขอบงคบของมหาวทยาลยและส ารวจความพงพอใจการท างานผบรหารคณะเพอน าไปปรบปร งการด าเนนงาน (5.1-4.7)

5.1-4-1 แผนปฏบตการประจ าป 2559 5.1-4-2 รายงานผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตการประจ าป 2558 5.1-4-3 Print out ระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส (e-Document cmru) 5.1-4-4 Print out ระบบงบประมาณ พสด การเงนและบญชกองทน โดยเกณฑพงรบ – จาย ลกษณะ 3 มต 5.1-4-5 Print out ระบบลงทะเบยนฝกประสบการณวชาชพ 5.1-4-6 คมอปฏบตงานบคลากร สายสนบสนน 5.1-4-7 สรปผลการประเมนความ พงพอใจการท างานผบรหารคณะ ปการศกษา 2558 5.1-4-8 รายงานผลการตรวจสอบตดตามการท างานคณบด 5.1-4-9 ค าสงแตงตงกรรมการบรหาร กรรมการสถานวจย กรรมการประจ าคณะ กรรมการบรหารความเสยงฯ กรรมการด าเนนงานประกน คณภาพระดบหลกสตร 5.1-4-10 ค าสงคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร เรองมอบหมายและมอบ

Page 109: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

93

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/หลกฐานอางอง

5. หลกความโปรงใส มการตดตามตรวจสอบและป ร ะ เ ม น ผ ล ก า ร ด า เ น น ง า น ข อ ง ค ณ ะ โ ด ยผทรงคณวฒภายนอกเปนประธาน (5.1-4-8)

6. หลกการมสวนรวมมการบรหารงานในรปแบบคณะกรรมการ เพอใหผมสวนไดสวนเสยเขารวมกระบวนการพฒนาในฐานะหนสวนการพฒนา เชนคณะกรรมการสถานวจย คณะกรรมการบรหารคณะ คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบรการความเสยงและควบคมภายใน (5.1-4-9)

7. หลกการกระจายอ านาจ มการมอบหมายงานและอ านาจการตดสนใจใหกบคณะผบรหารตามโครงสรางการบรหารงานคณะ (5.1-4-10)

8. หลกนตธรรม มการบรหารงานโดยถอปฏบตตามกฎ ระเบยบ และขอบงคบมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม อนไดแกการประเมนผลการปฏบตราชการและการเลอนขนเงนเดอนตามแนวทางการประเมนผลของมหาวทยาลย (5.1-4-11–5.1-4-12)

9. หลกความเสมอภาค มการปฏบตตอบคลากรอยางเทาเทยม อนไดแกงบประมาณส าหรบการพฒนาตนเองของบคลากรสายวชาการ 10,000 บาท/คน/ปงบประมาณ (5.1-4-13)

10. หลกมงเนนฉนทามต มการเปดโอกาสใหบคลากรทกคนรวมแสดงความคดเหน ขอเสนอแนะและลงมตรวมกนในการประชมอาจารยประจ าภาคเรยน และกรรมการบรหารคณะ และการประชมเพอเสนองบประมาณประจ าป (5.1-4-14)

อ านาจใหรองคณบดท าหนาทรบผดชอบการปฏบตราชการแทนคณบด 5.1-4-11 ค าสงแตงตงคณะกรรมการพจารณาประเมนผลการปฏบตราชการคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 5.1-4-12 คมอแนวทางการประเมนผลการปฏบตราชการและเลอนเงนเดอน คาจาง คาตอบแทน บคลากร 5.1-4-13 งบประมาณแตละสาขาวชา และงบประมาณการพฒนาตนเองของบคลากร 5.1-4-14 รายงานการประชมอาจารยประจ าภาคเรยน

ขอ 5 คณะมนษยศาสตร และส งคมศาสตร จ ดท า แนวปฏบตการเบกจายการไปราชการใหแกคณาจารยของคณะ เพอเปนแนวปฏบตทดในการเบกคาใชจายในการ

5.1-5-1 แนวปฏบตการเบกจายการไปราชการ โดยนางสาวพกตรพมล สมบตใหม

Page 110: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

94

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/หลกฐานอางอง

ไปราชการของคณาจารย และการเขารวมกจกรรมตาง ๆ ของน กศ กษา เ พอ ให เป นแนวทาง เบ กจ า ยงบประมาณทถกตองตามระเบยบทางการเงนของมหาวทยาลย และแลกเปลยนเรยนรดานการเรยน การสอนการวจยทางภาษา เพอสกดองคความรจากด งกล าวจดท าเปนแนวปฏบตท ด จากทกษะและประสบการณตรง ตามประเดนความรโดยเผยแพรบนเวบไซตคณะ เพอใหคณาจารยในคณะสามารถน าไปปรบใชในการปฏบตงาน

5.1-5-2 แนวปฏบตการวจยทางภาษา โดยอาจารย ดร.ดษฎ รงษชชวาล 5.1-5-3 Print out เวบไซต แนวปฏบตทด จ านวน 2 กจกรรม

ขอ 6 คณะมแผนพฒนาบคลากรสายวชาการและสายสนบสนน เพอการก ากบตดตามผลการด าเนนงานตามแผนพฒนาบคลากรสายวชาการและสายสนบสนน ดงรายงานสรปการพฒนาตนเองสายวชาการและสายสนบสนน (5.1-6-1และ 5.1-6-2)

5.1-6-1 แผนพฒนาบคลากรคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 5.1-6-2 รายงานสรปผลพฒนาบคลากรคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ปงบประมาณ 2559

ขอ 7 คณะมการด า เนนงานด านการประกนคณภาพการศกษาภายในระดบคณะ และระดบหลกสตรตามระบบและกลไกทก าหนด โดยใหการประกนคณภาพเปนสวนหนงของการบรหารงานคณะ อนประกอบดวย 1. การควบคมคณภาพ ก าหนดใหมคณะกรรมการ

ประกนคณภาพทงระดบหลกสตรและคณะ เพอรวมกนขบเคลอนระบบและกลไกการประกนคณภาพ (5.1-7-1 และ 5.1-7-2)

2. การตรวจสอบคณภาพและการประเมนคณภาพ 2.1 ระดบหลกสตร คณะไดด าเนนการจดกจกรรมจดประชมเตรยมความพรอมดานการประกนคณภาพระดบหลกสตรใหแกอาจารยประจ าหลกสตร จ านวน 1 ครง ในวนท 11 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชมสะบนงา คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (5.1-7-3)

5.1-7-1 ค าสงแตงตงคณะกรรมการ ก ากบ ตดตาม การด าเนนงานประกนคณภาพการศกษาระดบหลกสตร ปการศกษา 2558 5.1-7-2 ค าสงคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร เรองแตงตงผก ากบตวบงชและผรบผดชอบตวบงชการประกนคณภาพการศกษาระดบคณะ ปการศกษา 2557 5.1-7-3 รายชอผเขารวมประชมเตรยมความพรอมดานการประกนคณภาพการศกษา และภาพถาย 5.1-7-4 ค าสงมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ท 2824/2559 เรองแตงตงคณะกรรมการประกนคณภาพ

Page 111: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

95

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/หลกฐานอางอง

2.2 ด าเนนการประเมนคณภาพระดบหลกสตรทรบผดชอบตงแตวนท 5 – 22 สงหาคม 2559 จ านวน 19 หลกสตรของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (5.1-7-4 และ 5.1-7-5) และรายงานผลการประ เม นคณภาพระด บหล กส ต ร ต อคณะกรรมการประจ าคณะพจารณาในการประชมคณะกรรมการประจ าคณะ ครงท 16/2559 ลงวนท 26 สงหาคม 2559 (5.1-7-6) 2.3 ระดบคณะ ไดก าหนดผก ากบตวบงชและผรบผดชอบตวบงช เพอจดท าประกนคณภาพระดบคณะ เพอด าเนนการจดเกบเอกสารและรวบรวมขอมลเพอใชในการประกนคณภาพการศกษาภายในระดบคณะ (5.1-7-7)

การศกษาภายใน ระดบหลกสตร ประจ าปการศกษา 2558 5.1-7.5 Print out ประมวลภาพ กจกรรมการประเมนหลกสตร 5.1-7-6 รายงานการประชมคณะกรรมการประจ าคณะ ครงท 16/2559 วนท 26 สงหาคม 2559 5.1-7-7 ค าสงคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ท 70/2559 เรองแตงตงผก ากบตวบงชและผรบผดชอบตวบงชการประกนคณภาพการศกษาภายในระดบคณะ ประจ าปการศกษา 2558

การบรรลเปาหมายและการประเมนตนเอง :

เปาหมาย ผลการด าเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถดไป

3 7 5 5

จดแขง -

จดทควรพฒนา

- คณะมอาจารยจ านวนมาก ตองหาวธการการท างานแบบเพอใหอาจารยมสวนรวมอยางแทจรง

- คณะมหลกสตรทอยในความรบผดชอบหลากหลายศาสตร จงจ าเปนตองมกระบวนการทสามารถใหค าแนะน ากบหลกสตรใหตรงศาสตร

Page 112: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

96

ผก ากบดแลตวบงช : อาจารยภาสกร โทณะวณก โทรศพท : 053-885703

ผรบผดชอบตวบงช : นางสาวพกตรพมล สมบตใหม นางสาวณฐนนท โสภา นางสาวณฐตการณ วงวรยะ

โทรศพท : 053-885710

ตวบงชท 5.2 ระบบก ากบการประกนคณภาพหลกสตร ชนดของตวบงช กระบวนการ อธบายตวบงช

บทบาทหนาทของคณะในการก ากบการประกนคณภาพการศกษาระดบหลกสตรมการด าเนนการตงแตการควบคมคณภาพ การตดตามตรวจสอบคณภาพ และการพฒนาคณภาพการพฒนาตวบงช และเกณฑการประเมนจะมงไปทระบบการประกนคณภาพการศกษามากกวา การประเมนคณภาพ เพอใหสามารถสงเสรม สนบสนน ก ากบตดตามการด าเนนงานใหเปนไปตามทก าหนด สะทอนการจดการศกษาอยางมคณภาพ เกณฑมาตรฐาน

1. มระบบและกลไกในการก ากบการด าเนนการประกนคณภาพหลกสตรใหเปนไปตามองคประกอบการประกนคณภาพหลกสตร

2. มคณะกรรมการก ากบ ตดตามการด าเนนงานใหเปนไปตามระบบทก าหนดในขอ 1 และรายงานผลการตดตามใหกรรมการประจ าคณะเพอพจารณาทกภาคการศกษา

3. มการจดสรรทรพยากรเพอสนบสนนการด าเนนงานของหลกสตรใหเกดผลตา มองคประกอบการประกนคณภาพหลกสตร

4. มการประเมนคณภาพหลกสตรตามก าหนดเวลาทกหลกสตร และรายงานผลการประเมนใหกรรมการประจ าคณะเพอพจารณา

5. น าผลการประเมนและขอเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรบปรงหลกสตรใหมคณภาพดขนอยางตอเนอง

Page 113: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

97

เกณฑการประเมน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มการด าเนนการ

1 ขอ มการด าเนนการ

2 ขอ มการด าเนนการ

3 ขอ มการด าเนนการ

4 ขอ มการด าเนนการ

5 ขอ

ผลการด าเนนงานตามเกณฑ : 4 ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง ขอ 1 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มระบบและกลไก

ก ากบการด าเนนงานประกนคณภาพหลกสตรทสอดคลองกบพนธกจดงน

1. มการจดท าระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษา (5.2-1-1)

2. ค าสงแตงตงคณะกรรมการก ากบ ตดตาม การด าเนนงานใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาระดบหลกสตร คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประจ าปการศกษา 2558 (5.2-1-2)

3. มการจดท าแผนปฏบตการดานการประกนคณภาพการศกษาระดบหลกสตรปการศกษา 2558 (5.2-1-3)

5.2-1-1 ระบบและกลไกการประกน คณภาพการศกษาระดบ หลกสตร 5.2-1-2 ค าสงแตงตงคณะกรรมการ ก ากบ ตดตาม การด าเนนงาน ประกนคณภาพการศกษา ระดบหลกสตร ปการศกษา 2558 5.2-1-3 แผนปฏบตการดาน การประกนคณภาพระดบ หลกสตรปการศกษา 2558

Page 114: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

98

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง ขอ 2 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ด าเนนการตดตาม

การประกนคณภาพการศกษาระดบหลกสตรตามมาตรฐานของ สกอ. โดยก าหนดใหทกหลกสตรเขารบการประเมนคณภาพการศกษา เพอเปนแนวทางในการจดท าคณภาพระดบหลกสตรในปการศกษาตอไป โดยมการด าเนนงานดงน

1. คณะก าหนดใหหวหนาภาควชาเปนผก ากบ ตดตามการด า เนนงานประกนคณภาพการศกษาระดบหลกสตรและรายงานผลการด าเนนงานตอคณะกรรมการประจ าคณะพจารณา ซ งในปการศกษา 2558 มการร า ย ง า น ค ว า ม ก า ว ห น า ต อ ท ป ร ะ ช มคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน 2 ครง (5.2-2-1 - 5.2-2-3)

2. จดประชมเตรยมความพรอมดานการประกนคณภาพระดบหลกสตร จ านวน 2 ครง ดงน - ป ร ะ ช ม เ ต ร ย ม ค ว า ม พ ร อ ม ร ว ม ก บคณะกรรมการประเมนก ากบ ตดตามการด าเนนงานใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาระดบหลกสตร คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประจ าปการศกษา 2558 จ านวน 2 ครง - ประชมเตรยมความพรอมการประเมนระดบหลกสตรแกอาจารยประจ าหลกสตร จ านวน 1 ครง ในวนท 11 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชมสะบนงา คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (5.2-2-4 - 5.2-2-5)

5.2-2-1 ค าสงแตงตงคณะกรรมการ ด าเนนงานประกนคณภาพ การศกษาระดบหลกสตร 5.2-2-2 รายงานการประชม คณะกรรมการประจ าคณะ ครงท 13/2559 วนท 11 กรกฎาคม 2559 5.2-2-3 รายงานการประชม คณะกรรมการประจ าคณะ ครงท 16/2559 วนท 26 สงหาคม 2559 5.2-2-4 รายชอผเขารวมประชม คณะกรรมการประเมนก ากบ ตดตาม การด าเนนงานให เปนไปตามระบบและกลไก การประกนคณภาพการศกษา ระดบหลกสตร ปการศกษา 2558 5.2-2-5 รายชอผเขารวมประชมเตรยม ความพรอมการจดท าคณภาพ การศกษาระดบหลกสตร

Page 115: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

99

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง ขอ 3 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรจดสรรทรพยากร

ในการสนบสนนการด าเนนงานหลกสตร ดงน 1. จดสงคณาจารยและบคลากรเขารวมอบรม

การประกนคณภาพการศกษาระดบคณะ และหลกสตร จ านวน 3 ครง ดงน - คณาจารยเขารวมโครงการอบรมหลกสตร ผประเมนคณภาพภายใน ระดบหลกสตร รนท 2 ระดบคณะ ในวนท 4 – 6 กมภาพนธ 2559 ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ จงหวดเชยงใหม - จดสงคณาจารยเขารวมโครงการอบรมสมมนา เสรมสรางความรความเขาใจ ตวบงชและเกณฑการประเมนคณภาพภายในและภายนอก รอบส (พ.ศ. 2557 - 2563) วนท 7 มนาคม 2559 ณ หองประชมเอองสามปอยหลวง - จดสงคณาจารยเขารวมโครงการอบรมสมมนา เสรมสรางความรความเขาใจ เรอง แนวทางการเขยนรายงานการประเมนตนเองของหลกสตร ระดบปรญญาตร (มคอ.7) วนท 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเมอรเคยว - จดสงคณาจารยเขารวมโครงการอบรม เชงปฏบตการเทคนคการเขยนรายงานประเมนตนเองฯ วนท 4 – 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเมอรเคยว

2. จดประชมเตรยมความพรอมการจดท ารายงานการประเมนคณภาพหลกสตรในวนท 11 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชมสะบนงา

5.2-3-1 ภาพกจกรรมการเขารวม ประชมอบรบประกนคณภาพ หลกสตร และคณะ 5.2-3-2 ภาพกจกรรมการเขารวม ประชมเตรยมความพรอม การจดท ารายงานประเมน คณภาพระดบหลกสตร 5.2-3-3 บลสงของรายการวสด 5.2-3-4 รายการจดสรรงบประมาณ ส าหรบสาขาวชา

Page 116: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

100

เกณฑมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน เอกสาร/

หลกฐานอางอง 3 จดสรรวสด อปกรณส าหรบจดเกบหลกฐานและจดสรรงบประมาณส าหรบจดเตรยมเอกสารหลกฐานการประเมนและจดท ารปเลมรายงาน มคอ.7 หลกสตร 4. จดสรรงบประมาณส าหรบกจกรรมพฒนานกศกษาในศตวรรษท 21 แกหลกสตร ตลอดจนงบประมาณในการพฒนาอาจารยประจ าหลกสตร

ขอ 4 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรด าเนนการประเมนคณภาพการศกษาระดบหลกสตรภายในระยะเวลาทก าหนด จ านวนทงสน 19 หลกสตร (5 – 22 สงหาคม 2559 ) ณ หองประชมคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ทงนไดสรปผลการด าเนนงานและผลการประเมนคณภาพหลกสตรเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพจารณาในการประชมคณะกรรมการประจ าคณะ ครงท 16/2559 เมอวนท 26 สงหาคม 2559

5.2-4-1 รายงานผลการด าเนนงาน ประเมนคณภาพหลกสตร 5.2-4-2 สรปผลการประเมนคณภาพ ระดบหลกสตร 5.2-4-3 รายงานการประชม คณะกรรมการประจ าคณะ ครงท 11/2558

ขอ 5 คณะไดน าผลการประเมนของคณะกรรมการประเมนคณภาพและขอเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมนหลกสตรเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพจารณา และน าขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะมาปรบปรงหลกสตรใหมคณภาพดขนในปตอไป

5.2-5-1 รายงานการประชม คณะกรรมการประจ าคณะ ครงท 11/2558

ขอ 6 - -

จดแขง -

จดทควรพฒนา

- คณะมหลกสตรทอยในความรบผดชอบจ านวนมาก จงตองหาระบบการตดตามผลการด าเนนงานใหทนตอเวลาทก าหนด

Page 117: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

101

การบรรลเปาหมายและการประเมนตนเอง :

เปาหมาย ผลการด าเนนงาน การบรรลเปาหมาย คะแนน เปาหมายปถดไป

3 5 5 5

ผก ากบดแลตวบงช : อาจารยนล พนธคงชน โทรศพท : 053-885704 ผรบผดชอบตวบงช : นางสาวณฐนนท โสภา โทรศพท : 053-885764

Page 118: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

บทท 3

สรปผลการประเมนตนเองและทศทางการพฒนา

ตารางท ส.1 ผลการประเมนตนเองรายตวบงชตามองคประกอบคณภาพ

ตวบงชคณภาพ เปาหมาย

ผลการด าเนนงาน การบรรลเปาหมาย (= บรรล ,

= ไมบรรล)

คะแนนประเมน ตวตง ผลลพธ

(% หรอสดสวน) ตวหาร

ตวบงชท 1.1 5 หลกสตร 49.21

2.59 คะแนน 2.59 19

ตวบงชท 1.2 รอยละ 3 16.66

รอยละ16.66 2.08 40

ตวบงชท 1.3 รอยละ 2 24

รอยละ 14.28 1.19 168

ตวบงชท 1.4 รอยละ 1 (60.58)–(25) รอยละ

142.32 0 25

ตวบงชท 1.5 6 ขอ 6 ขอ 5

ตวบงชท 1.6 6 ขอ 6 ขอ 5

คะแนนเฉลย องคประกอบท 1 2.64

ตวบงชท 2.1 6 ขอ 6 ขอ 5

ตวบงชท 2.2 25,000บาท

5,846,080 38,715.76บาท 5

151

ตวบงชท 2.3 รอยละ 3 4

รอยละ 2.65 0.66 151

คะแนนเฉลย องคประกอบท 2 3.55

ตวบงชท 3.1 6 ขอ 5 ขอ 4

คะแนนเฉลย องคประกอบท 3 4

ตวบงชท 4.1 5 ขอ 6 ขอ 5

Page 119: Self Assessment Report : SAR · 2017-10-30 · พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร

102

ตวบงชคณภาพ เปาหมาย

ผลการด าเนนงาน การบรรลเปาหมาย (= บรรล ,

= ไมบรรล)

คะแนนประเมน ตวตง ผลลพธ

(% หรอสดสวน) ตวหาร

คะแนนเฉลย องคประกอบท 4 5

ตวบงชท 5.1 3 ขอ 7 ขอ 5

ตวบงชท 5.2 3 ขอ 5 ขอ 5

คะแนนเฉลย องคประกอบท 5 5

คะแนนเฉลยทกตวบงช 3.50

ตารางท ส.2 ผลการประเมนตนเองตามองคประกอบคณภาพ

องคประกอบคณภาพ

คะแนนการประเมนเฉลย ผลการประเมน 0.00 - 1.50 การด าเนนงานตองปรบปรงเรงดวน 1.51 - 2.50 การด าเนนงานตองปรบปรง 2.51 – 3.50 การด าเนนงานระดบพอใช 3.51 – 4.50 การด าเนนงานระดบด 4.51 – 5.00 การด าเนนงานระดบดมาก

I P O คะแนนเฉลย

องคประกอบท 1 1.09 5 2.59 2.64 พอใช องคประกอบท 2 5 5 0.66 3.55 ด องคประกอบท 3 - 4 - 4.00 ด องคประกอบท 4 - 5 - 5.00 ดมาก องคประกอบท 5 - 5 - 5.00 ดมาก

รวม 2.06 4.85 1.62 3.50 พอใช ผลการประเมน ปรบปรง ดมาก ปรบปรง พอใช