28
Mir započinje osmijehom Sveta Majka Terezija iz Kalkute Mir započinje osmijehom Sveta Majka Terezija iz Kalkute lebendige gemeinde D 2384 E 1,50 RUJAN--LISTOPAD/SEPTEMBER-OKTOBER 2016 BR./NR. 9-10 (362) D 2384 E 1,50 RUJAN--LISTOPAD/SEPTEMBER-OKTOBER 2016 BR./NR. 9-10 (362) lebendige gemeinde

lebendige gemeinde lebendige gemeinde

  • Upload
    vocong

  • View
    264

  • Download
    8

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

Mir započinje osmijehomSveta Majka Terezija iz Kalkute

Mir započinje osmijehomSveta Majka Terezija iz Kalkute

lebendige gemeinde

D 2384 E — 1,50€ — RUJAN--LISTOPAD/SEPTEMBER-OKTOBER 2016 — BR./NR. 9-10 (362)D 2384 E — 1,50€ — RUJAN--LISTOPAD/SEPTEMBER-OKTOBER 2016 — BR./NR. 9-10 (362)

lebendige gemeinde

01und28u.qxp_01und28 23.09.16 13:17 Seite 2

Page 2: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

imp

ress

um

List hrvatskih katoličkihzajednica u Njemačkoj

Zeitschrift der kroatischenkatholischen Gemeinden

in Deutschlandwww.zivazajednica.de60435 Frankfurt am MainAn den Drei Steinen 42d

Tel.: (069) 9540480Fax: (069) 95404824

E-Mail:[email protected]

[email protected]

Izdavač/Herausgeber:Hrvatski dušobrižnički ured

Kroatenseelsorge in Deutschland

Odgovara/Verantwortlich:Pfr. Ivica Komadina

Glavni urednik/Chefredakteur:Dr. Adolf Polegubić

uredništvo/redaktion:Pfr. Ivica Komadina, Željka Čolić,

Stjepan Herceg, Kristina Kovačević,Marija Lovrić-Holenda,dr. Adolf Polegubić,

Antonia Tomljanović-Brkić, P. Jozo Župić

Grafička priprema/Layout &Bildbearbeitung:

Ljubica Markovica-Baban

Tisak/Druck:DENONA d.o.o., Zagreb

Godišnja pretplata s poštarinom/Jahresbezugspreis incl. Porto: € 16,-za ostale europske zemlje: € 22,-za prekomorske zemlje: € 35,-

Bankverbindung:VDD/Kroatenseelsorge in Deutschland

IBAN:DE03 7509 0300 0006 4989 73

SWIFT-BIC: GENODEF1M05

Zadnja stranica: Detalj s 301. Sinjske alke;

snimio: A. Polegubić

Mir započinje osmijehomSveta Majka Terezija iz Kalkute

Mir započinje osmijehomSveta Majka Terezija iz Kalkute

lebendige gemeinde

D 2384 E — 1,50€ — RUJAN--LISTOPAD/SEPTEMBER-OKTOBER 2016 — BR./NR. 9-10 (362)D 2384 E — 1,50€ — RUJAN--LISTOPAD/SEPTEMBER-OKTOBER 2016 — BR./NR. 9-10 (362)

lebendige gemeinde

Naslovnica: Sveta Majka Terezija iz Kalkute;snimka: www.hr.wikipedia.org

POrukE

lebendige gemeinde

15 poruka sv. Majke Terezijeza svaki dan

DUHOVNE PORUKE

1. Ako ne možešnah raniti stotinu ljudi,nahrani samo jednogčovjeka.

2. Oni koji osuđujuljude, nemaju ih vremenavoljeti.

3. Neki ljudi uđu utvoj život kao blagoslov,a neki kao lekcija.

4. Nismo svi stvoreni da radimovelike stvari. Ali zato možemo raditimale stvari s puno ljubavi.

5. Usamljenost i osjećaj da nisi vo -ljen najveće je siromaštvo.

6. Nije važno koliko radiš, već jevaž no koliko ljubavi unosiš u ono štoradiš. „Nismo svi stvoreni da radimovelike stvari. Ali zato možemo raditimale stvari s puno ljubavi.”

7. Kako bi vratili mir, ne trebajunam oružje i bombe. Treba nam lju-bav i suosjećanje.

8. Mir započinje osmijehom.

9. Dočekujte jedni druge s osmije-hom, jer je osmijeh početak ljubavi.

10. Pronašla sam paradoks. Akonekog voliš do bola, to znači da boliviše neće biti, već samo puno ljubavi.

11. Zašto nemamo mira? Zato štosmo zaboravili da pripadamo jednidrugima.

12. Što možete napraviti kako bipromicali mir u svijetu? Idi kući i volisvoju obitelj.

13. Nađi vremena za igru, to jetajna vječne mladosti

14. Svatko tko ti se približi nekaode od tebe bolji i sretniji.

15. Više je gladi u svijetu zaljubav lju i poštovanjem, nego za kru-hom.

sv. Majka Terezija

Tekst i snimka: www.duhovnost.net

Mudre misli i riječi ove izvanredne žene albanskog porijekla, koja jeprog lašena svetom 4. rujna, među nama su danas prisutnije no ikad.Upravo njezine poruke mira tjeraju na razmišljanje da postanemo

boljim ljudima, baš kao što je to i sama Majka Terezija činila čitav svoj život.

U ponoćna sjeveru Germaniebježim brdima Bosne

Neka me sjeta hvataza ponosima njenimi prkosima

Bapel — Kaja

Zov domovine

Snim

ka: w

ww

.zed

otur

izam

.ba

POEZIJAKraljeva Sutjeska

02u.27.qxp_02u.27 23.09.16 16:01 Seite 1

Page 3: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

U OVOM BROJU

ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016 3

Veliku pozornost u Crkvi i u druš -tvu ovoga je ljeta izazvao 31.svjetski dan mladih u Krakovu,

koji je održan od 26. do 31. srpnjapod geslom „Blago milosrdnima, oniće zadobiti milosrđe“ (Mt 5,7). U tojje progodi papa Franjo istaknuo ka -ko život uvijek treba prihvaćati i štititii to od začeća do prirodne smrti. Svismo pozvani poštovati život i skrbitiza njega, istaknuo je Papa. „Nismodoš li na svijet da bismo vegetirali, dabismo život proveli na kauču, negoda bismo ostavili dojam i velikane svi-jeta naučili kako graditi mostove brat - stva“, poručio je Papa mladima, kojihje bilo više od milijun i šesto tisuća,koji su se 30. srpnja okupili na Kam-pusu milosrđa u Krakovu, na bdjenjuza Svjetski dan mladih. Na Svjetskomdanu mladih bili su i mladi iz Hrvat -ske, Bosne i Hercegovine i inozem - stva. Mlade je Papa pozvao da iduBož jim putem kako bi nadvladalistrah i teror koji uzrokuju zatvaranjei paraliziranost. Ujedno ih je potak-nuo da pouče odrasle kako zajednoživjeti u različitosti. „Trebate nam ka-ko biste nas naučili suživotu, dija -logu, dijeljenju u raznolikosti kultura

— ne kao da je to prijetnja, nego pri-goda. Imajte hrabrosti poučiti nas daje lakše graditi mostove nego podi -zati zidove.“ Predložio je jedan kon-kretan „most“ koji je moguće ostvaritina licu mjesta: pružiti si i stisnuti ruku.To je „prvotni“ i „veliki bratski most“za koji je poželio da ga nauče gra -diti i „velikani ovoga svijeta“. „Ne -mojte živ jeti u snu, nemojte dopustitida drugi odlučuju o vašoj budućnosti.Umjesto ugode, radije birajte slobo-du; zamijenite paralizirajući kauč zacipele kako biste išli Božjim putovimai današnji svijet zarazili radošću.“„Dragi mladi, Isusu prikažite sve, na-ročito svoje slabosti, muke i grijehe,u ispovijedi. On će vas iznenaditisvojim oprostom i mirom. Ne bojte sesli jediti ga. Ne dopustite da vam seumrtvi duh, već žudite za čistom lju-bavi, koja zahtijeva i odricanje, opi-rite se 'dopingu' uspjeha po svaku ci-jenu i drogi da mislite samo na sebei svoje udobnosti“, istaknuo je Papadodavši kako Svjetski dan mladih po-činje danas i nastavlja se sutra, u ku-ći, jer nas Isus tamo želi sresti. Sljede-ći Svjetski dan mladih održat će se2019. u Panami. Urednik

●HOdOČAŠĆA

IZ CRKVe U sVIj et Umajka t erezija proglašena svetomBlagdan sv. Majke Terezije iz KalkuteKatolička Crkva slavit će 5. rujna.

..............................4.24

dRUGI Isel j eNIČKI KONGResPovjerenje iseljene i domovinskeHrvatskePosebna tema kongresa bila je pas -toralna skrb za iseljenike...............................10-11

dj eČj I KUt AK

..................................22

ml AdI I medIj I

Naš identitet u virtualnom svijetuNove tehnologije mogu dovesti dopromjena naših odnosa u obitelji, sprijateljima i onima koje volimo, sasamima sobom...................................23

BeIt RÄGe IN deUt sCHeR sPRACHe:Pfr. I. Komadina: die Heiligkheit,die Kroatien berührtel imburg: Neuer Bischof Georg Bätzing

..............................13-14

HodočašćeHrvata izBavarske u Altötting

● dUHOVNA dj el A mIl OsRĐA

Uvredu oprostiti

Vjerujte Božjem pamćenju

● KRAKOV: 31. sVjet sKI dAN ml AdIH

Iz delegatove Poruke

str. 8

Unedjelju 4. rujna papa Fra njou Rimu je svečano proglasioMajku Tereziju svetom. Sve -

čanost proglašenja slavljena je nesamo u Rimu i u Kalkuti nego i u ci -je loj Indiji, ali i diljem svijeta. Rođe-na je u Skopju 26. kolovoza 1910.Krštena je nekoliko dana pos lije kaoAgneza Gonxa. Bila je treće dijetealbanskoga bračnoga para Kolea iDrane Bojaxhiu. Roditelj ski odgojduboko se upio u dušu male Agne-ze. Isusovac o. Franjo Jambreković,kapelan u Agne zinoj rodnoj župi,prenio je na nju žar za misijama.Navršivši 18 godina, odlučila je kaomisionarka poći u Indiju. Preko Za-greba i Dublina Agneza, sada većkandidatica za časnu sestru MalaTerezija od Djeteta Isusa i njezinakolegica Marija Magdalena su se —kao buduće članice Družbe sestaraod Loreta brodom uputile u Indiju.Tako su 6. siječnja 1929. stigle uKalkutu. U Darjeleelingu su u tamoš -

njoj samostanskoj školi bile učitelji-ce, a sestra Terezija je uz to još ra-dila u samostanskoj maloj bolnici.Nakon desetak godina sestra Tere-zija se vratila u Kal kutu, najprijekao učiteljica, a kasnije i kao direk-torica na loretskoj školi u samostanuEntally. Sv. Majka Terezija je u višenav rta boravila i u Hrvatskoj. Na-kon pet se desetljeća boravka u In-diji ponovo vratila u Zag reb iHrvatsku. Doputovala je s hrvatskimmisionarom u Indiji o. Antom Gabri-ćem na poziv zagrebačkog nadbis -kupa Franje Kuharića 1978. Godi-ne 1979. primila je Nobelovu na-gradu za mir. Sveta Majka Terezijaposjetila je i Hrvate u Frankfurtu.Molimo da po zagovoru nove sveti-ce, majke siromaha i mi hrvat skivjernici u dijaspori sve više u sebirazvijamo osjećaj za potrebe našihbližnjih. Neka i nas dodirne svetostMajke Terezije!

Vaš vlč. Ivica Komadina, delegat

Na 31. svjetskom danu mladih u Krakovu bili su i mladi iz Hrvatske,Bosne i Hercegovine i inozemstva.

Nemojte živjeti u snu!

Svetost koju je dodirnula Hrvatska

str. 6

str.12

03u ovom.qxp_03u ovom 23.09.16 16:09 Seite 1

Page 4: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

Sto dvadeset tisuća — a možda iviše — vjernika iz cijeloga svijetau nedjelju 4. rujna prekrili su Trg

sv. Petra i okolne vatikanske ulice.Sab rani ali izrazito radosni došli su namisu službenoga proglašenja svetomMajke Terezije iz Kalkute kojoj su seobraćali u zagovornoj molitvi za sebei za svoje — kao svetici. No, od trenut-ka kada je papa Franjo u nedje lju pri-

IZ CRKVE U SVIJETU

4 ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016

na mnoge redovnice koje bespošted-no daruju svoj život. Molimo osobitoza španjolsku misionarku sestru Isabelkoje je ubijena prije dva dana u glav-nome gradu Haitija, zemlje koja je to-liko kušana, a kojoj želim da prestanutoliki nasilni čini i da bude više sigur-nosti za sve. Sjetimo se i drugih redov-nica koje su nedavno doživjele nasiljeu drugim zemljama.“

Poziv na ljubav i milosrđe

Svoju je homiliju Sveti Otac zapo-čeo pitanjem iz starozavjetne Knjigemudrosti: Tko može znati što želiGos podin? A to pitanje „naš životpredstavlja kao misterij, čiji ključ zatumačenje mi ne posjedujemo. Prota-gonista povijesti uvijek su dva: Bog sjedne strane i ljudi s druge. Naša jezadaća shvatiti Božji poziv i potomprihvatiti njegovu volju. No, da bis -mo ga prihvatili bez oklijevanja pita-mo se: koja je Božja volja?“ Da bičovjek to mogao shvatiti, mora raz-umjeti ne što želi on, nego što Bog že-li. A ono što je drago Bogu i što onželi na najbolji su način zapisali pro-roci: „Milosrđe mi je milo, a ne žrt-ve“. „Bogu je drago svako djelo mi-losrđa, jer u bratu kojemu pomogne-mo prepoznajemo lice Boga kojeganitko ne može vidjeti. I svaki puta ka-da se prignemo nad potrebe braće,dali smo jesti i piti Isusu; odjenulismo, poduprli i posjetili Sina Božje-ga. Zapravo, dodirnuli smo Kris tovotijelo.“ Svi su kršćani pozvani konkret-no živjeti ono što izražavaju u mo -litvi, a ljubavi prema braći nema alternative. No, kršćanski život nijesamo „jednostavna pomoć koja se

pruža u trenutku potrebe.“ Da je tako,rekao je Papa, onda bi se radilo sa-mo o izrazu ljudske solidarnosti kojipotiče na neposrednu pomoć, ali bibio sterilan jer bi bio bez korijena.Ono što traži Isus od vjernika je „po-ziv na ljubav prema bližnjemu kojimsvaki kršćanin u službu stavlja vlastitiživot kako bi svaki dan rastao u lju-bavi.“ A upravo to po cijelome svijetu

MAJKA TEREZIJA IZ KALKUTE PROGLAŠENA SVETOM

Blagdan sv. Majke Terezije Katolička će Crkva ubuduće slaviti 5. rujna, jer je upra-vo 5. rujna 1997. rođena za nebo, tj. preminula u dobi od 87 godina.

Nastavak na str. 25

je i indijski predsjednik vlade Naren-dra Modi. Papi Franji se prema obre-du proglašenja svetom obratio pročel-nik Kongregacije za proglašenje bla-ženih i svetih kardinal Angelo Amato,Sveti Otac je izgovorio formulu progla-šenja, a potom su na oltar donesenerelikvije sv. Majke Terezije. Među vjer-nicima na Trgu i okolo njega prolomiose gromoglasan pljesak.

Na kraju mise kojom je proslav -ljen i Jubilej karitativnih djelatnika idragovoljaca (Jubilej za djelatnike idragovoljce) milosrđa, a prije molitveAnđeoskog pozdravljenja, Papa jepozdravio sve prisutne — među njimapolitička izaslanstva i hodočasnike, aposebno misionarke i misionare ljuba-vi „koji su duhovna obitelj Majke Te-rezije. Vaša sveta utemeljiteljica nekabdije nad vašim putom i neka vam po-mogne da budete vjerni Bogu, Crkvi isiromasima“, te pozdrav uputio i „dra-govoljcima i djelatnicima milosrđa“,stavljajući ih pod zagovor Majke Te-rezije kako bi ih naučila Krista pre-poznavati u najsiromašnijoj braći. Po-tom je podsjetio na sve one koji svojživot troše u služenju „braći u teškim iopasnim kontekstima. Posebno mislim

Snim

ka: A

nto

Akka

ra/I

KA

ražava milosrđe Oca koji je blizakonima koji su u potrebi.“

je podne izgovorio latinsku for-mulu proglašenja svetom, MajkaTerezija to je postala i službenojer je uzdignuta na čast oltara inakon kanonizacije može ju sečastiti u cijeloj Katoličkoj Crkvi. Onjoj sve govore njezina djela iono što je ta utemeljiteljica Redamisionarki ljubavi i dobitnice No-belove nag rade za mir učinila zanajmanje, za one koje je društvoodbacilo u najsiromaš njim dijelo-vima Kalkute. Na svečanost prog -lašenja došlo je i 13 pred sjednikadržava i vlada, a među njima bio

čine dragovoljci — karitativci kojisu u ovoj Svetoj godini milosrđau Rimu više dana proslavljalisvoj jubilej. Njima je Papa poru-čio da su oni „ono mnoštvo kojeslijedi Učitelja i koje vidljivom čini njegovu konkretnu ljubavprema svakoj osobi“, te nasta-vio: „Koliko srdaca utješe drago-voljci! Koliko ruku podupiru; ko-liko suza obrišu; koliko je ljubaviuliveno u skriveno, ponizno ibes platno služenje! Koliko poh-valnoga služe nja čini da se čujeza vjeru — daje glas vjeri — te iz-

„Majka Terezija za sve je bila tu“

Sestre i vjernici mole na grobu Majke Terezije čekajući kanonizaciju

Nasljedovanje Isusa je ozbiljanpothvat i istodobno radostan. S jednestrane, zahtjeva radikalnost i hrabrostda se u najsiromašnijem i odbačenomod života prepozna božanskoga Uči-telja i da se stavi njemu u službu.Zbog toga dragovoljci koji služe pos -ljednjima i potrebnima Isusove ljubavine očekuju nikakvu zahvalu i nikakvuugodu, već se odriču svega toga jer suotkrili pravu ljubav. I zato svaki vjernikmože reći da se sagiba nad siromahakao što se Isus prignuo nad njega, dapomaže onima koji su izgubili vjeru iližive kao da Boga nema, da se prigi-ba nad mladima koji su izgubili vred-note i ideale, nad obiteljima u krizi,nad bolesnima i utamničenima, izbje-glicama i migrantima, nad tjelesno iduhovno slabima i nezaštićenima,nad maloljetnicima koji su prepuštenisebi samima, kao i nad starcima kojisu ostavljeni sami. „Svugdje gdje jepružena ruka koja traži pomoć da bistala na noge, tamo mora biti našaprisutnost i prisutnost Crkve koja podu-pire i daruje nadu.“

04-05Iz Crkve.qxp_04-05 Iz Crkve 23.09.16 15:16 Seite 1

Page 5: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

dubljem smislu čovjekova života i svi-jeta. Ona to svoje poslanje na pose-ban način ostvaruje prikladnim oblici-ma sustavnoga vjerskog odgoja i obrazovanja (vjeronauka) ne samo ucrkvenoj (župnoj) zajednici nego i uškoli.”

Ekumenski patrijarh pohodio Hrvatsku

Zagrebački nadbiskup kardinalJosip Bozanić primio je u utorak 13.rujna u Nadbiskupskom dvoru u Za-grebu u nastupni posjet Andrewa Dal-gleisha, veleposlanika Velike Britanijeu Republici Hrvatskoj. Istoga danakardinal Bozanić primio je u nastupniposjet Paula Roberta Camposa Tarris-sea da Fontouru, veleposlanika Brazi-la u Republici Hrvatskoj.

Carigradski arhiepiskop i eku-menski patrijarh Bartolomej boravio jeu petak i subotu 9. i 10. rujna u Hrvat -skoj. U petak 9. rujna otvorio je u Za-grebu simpozij „Novomučenici: Poli-perspektive II.“ održan u Srpskoj pra-voslavnoj općoj gimnaziji „Kantakuzi-na Katarina Branković“, na kojem subili zagrebački pomoćni biskup IvanŠaško i mons. Enco Rodinis u imepredsjednika HBK-a. U popodnevnimsatima ekumenskoga patrijarha Barto-lomeja primio je predsjednik VladeTiho mir Orešković.

IZ CRKVE U DOMOVINIIZ CRKVE U DOMOVINI

Crkva o mladima razmišlja s povjerenjem

ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016 5

Komisija Vijeća europskih bis -kupskih konferencija „Caritas inVeritate“ (Ljubav u Istini), u su-

radnji s Biskupskom konferencijomBosne i Hercegovine priredila je susreto nužnosti i aktualnosti djela milosrđadanas u Europi. Susret je održan od15. do 18. rujna u Svećeničkom domuVrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu.

Crkva se trudi mladima pomagati kako bi uz Božju pomoć bili kadri sanjati i stvarati bolji svijet.

ba i hodočašća mladih Zagrebačkenad bis kupije euharistijsko slavlje unedje lju 11. rujna predvodio je zagre-bački nadbiskup kardinal Josip Bo -zanić uz brojne svećenike koji su došlina hodočašće sa svojim župama. Ukoncelebraciji su bili pomoćni biskupizagrebački: Valentin Pozaić, Ivan Ša-ško i Mijo Gorski.

Svečanomisno slavlje

u MarijiBistrici

predvodioje kardinal

Josip Bozanić

Snim

ka: I

KA

Oko 30.000 hodočasnika iz 140župa i drugih molitvenih zajednicahodočastilo je u ludbreškom svetištu.Na uočnicu središnje slavlje u zavjet-noj kapeli predvodio je varaždinskibiskup Josip Mrzljak uz sudjelovanje150 svećenika za oltarom i u ispovje-daonicama. S biskupom su suslavili iFranc Režonja, generalni vikar bisku-pije Murska Sobota, te Istvan Mortoniz Biskupije Szombathely. Misi je pret -hodila velika svečana hodočasničkaprocesija s pokaznicom Presvete Krviod župne crkve Presvetog Trojstva doprostora slavlja. Mnogobrojni hodo -časnici iz različitih krajeva Hrvatske iinozemstva okupili su se u svetištu Pre-dragocjene Krvi Kristove u Ludbregudan kasnije kad je misnom slavljupredsjedao sisački biskup mons. Vla-do Košić. A.O.

Poziv na otvoren i iskrenrazgovor

U povodu početka nove školske ivjeronaučne godine 2016./2017.Nadbiskupi i biskupi uputili su porukeučenicima, odgojiteljima i roditeljima.Tako je splitsko-makarski nadbiskupMarin Barišić pozvao mlade da što više vremena provode u otvorenim i iskrenim razgovorima jedni s drugi-ma. U svojoj poruci zadarski nadbis -kup Želimir Puljić podsjetio je na veli-ka okupljanja mladih, od športskih Europskoga nogometnoga prvenstvau Francuskoj i Olimpijskih igara u Rijude Janeiru do Svjetskoga dana mladihu Krakovu te je istaknuo: „Susreti rasp-jevane mladosti pokazuju da Crkva omladima razmišlja s povjerenjem i na-dom, pa se trudi pomagati im kako biuz Božju pomoć bili kadri sanjati istvarati bolji svijet.“

Predsjednik Vijeća Hrvatske bis -kupske konferencije za katehizaciju inovu evangelizaciju nadbiskup ĐuroHranić u poruci podsjeća kako jeprije 25 godina vjeronauk ponovnouveden u škole. Biskupi su već 1991.istaknuli: „Crkva se smatra pozvanomi dužnom upoznati sve ljude koji to že-le s porukom kršćanske vjere o naj-

Predsjednik Vijeća HBK za ekume-nizam i dijalog sisački biskup VladoKošić čestitao je predsjedniku Mešiha-ta Islamske zajednice u Hrvatskoj muf-tiji Azizu Hasanoviću te svim vjernici-ma islamske vjeroispovijesti blagdanKurban bajram. Među inima istaknuoje: „Danas je to zajedništvo toliko po-trebno svijetu te smo mi, koji se nazi-vamo vjernicima, prvi pozvani da umeđuljudske i međunarodne odnoseunosimo razumijevanje, prijateljstvo iBožju ljubav.“

Teološko-pastoralni seminar zasvećenike održan je u Đakovu o za-jedničkoj temi „Krivnja i grijeh“.

U organizaciji Konferencije pasto-ralnih teologinja i teologa njemačkoggovornog područja i PosTNetzwerk-a -Udruženja pastoralnih teologinja i teo-loga Srednje i Istočne Europe u surad -nji s Katoličkim bogoslovnim fakultetomSveučilišta u Sarajevu priređen je od12. do. 15. rujna Međunarodni simpo-zij o temi „Mladi u Europi: religioznostmladih u kontekstu zavičajnosti, event-kulture i migracije“. Na Simpoziju jesudjelovalo 60 profesora pastoralne te-ologije iz 11 europskih zemalja.

U nacionalnom svetištu MajkeBož je Bistričke u prigodi 285. zavjet-nog hodočašća vjernika grada Zagre-

Hodočaće u Ludbreg

04-05Iz Crkve.qxp_04-05 Iz Crkve 23.09.16 15:16 Seite 2

Page 6: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

slavlja

6 ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016

Hodočašće Hrvata iz BavarskeALTÖTTING

Hrvati iz cijele Bavarske su unedjelju 26. lipnja 43. put ho-dočastili u marijansko svetište

Altötting, udaljeno stotinjak kilo me -tara od Münchena. Tisuće vjernika iz11 hrvatskih katoličkih zajednica spod ručja Bavarske, stiglo je u prekras-no marijansko svetište Gospe od Altöt-tinga kako bi u zajedničkoj molitvi iz-razili zahvalnost Majci Crkve za svedarove i milosti kojima je obdarilahrvatski narod. Jedna skupina hrvat -skih hodočasnika iz HKŽ München uAltötting je stigla hodočasteći pješice,dok je druga skupina iz Münchena uAltötting stigla biciklima.

U prepunoj bazilici Sv. Ane slav -ljeno je euharistijsko slavlje u organi-zaciji HKM Regensburg, koje je pred-vodio krčki biskup Ivica Petanjak. Usvečanom misnom slavlju koncelebri-rali su fra Boris Čarić, voditelj HKŽMünchen, vlč. Josip Antonac — vodi-telj HKM Regensburg, don Mato Kri -žić — voditelj HKM Nürnberg, don Ni-ko Šošić — vioditelj HKM Nürnberg,fra Vislav Krijan, voditelj HKM Traun-reut, uz asistenciju đakona Mate Kut-leše. Misno slavlje je započelo proce-sijom u kojoj su pored svećenika i bi-skupa sudjelovali i članovi folklorneskupine „Fra Andrija Kačić Miošić“ izmünchenske župe koji su nosili hrvat -sku i bavarsku zastavu, kao i mini-stranti iz različitih misija i župa.

Krčki biskup se u svojoj propovije-di osvrnuo na temu „Marija-Nova že-

je možemo promatrati i u odnosu pre-ma nama. S prvim čovjekom, a podtim se misli i na muškarce i žene, čov-jek je sebe udaljio od Boga. Neprija-teljski se postavio prema Bogu, želećiprisvojiti nešto što njemu ne pripada.Čovjek bez obzira koliko velik i svetbio, ostaje čovjek, ostaje u rangu stvo-renja. I nikada ne može biti ravanStvoritelju, stvorenje nikada ne možebiti u rangu Stvoritelja.

U čemu je Marijina veličina i ulo-ga? Ona je shvatila svoje mjesto u po-vijesti spasenja, na Božju ponudu ona

Eva i Marija. Za razliku od prve Eve,nova Eva-Marija je rekla Bogu: „Želimslužiti, želim biti dionica tvojih proje-kata Bože, stavljam se u tvoju službu,tebi na raspolaganje“, istaknuo jemons. Petanjak.

Veliki njemački teolog Karl Rahnerje smatrao da je Marijina najveća ka-rakteristika ostvarenje nje kao savrše-ne kršćanke ili savršenog kršćanstva.Kad bi se postavilo pitanje kako izgle-da savršeni kršćanin, odgovor bi bio,kao Marija, sva u službi Božjoj. To bibio čovjek koji prihvaća Božji pozivjer vjeruje Bogu makar ne zna unapri-jed kako će se stvari odvijati. Marijaisto nije mogla predvidjeti križ i pat -nju, ali se dala voditi u vjeri, korak pokorak. I mi moramo proći sličan ili istiput poput Marije, jer nema puta mimokriža, i križ je sredstvo spasenja.

Nalazimo se u godini milosrđa,svi o milosrđu govorimo, a nitko se nepita koliko košta milosrđe. Kolika je tocijena milosrđa, jesmo li spremni pra-štati kad nas drugi bičuju i progone,ili ćemo samo proklinjati?

Isus nas poziva da se uspoređuje-mo sa Bogom, praštajte kao što Bogprašta, ljubite kao što Bog ljubi. Izovog svetišta samo to ponesite, samose sa Bogom uspoređujte, kao što jaočekujem da Bog meni oprašta i pre-ma meni bude milosrdan, tako se ➧

Na kraju misnog slavlja svečano je izvedena hrvatska himna „Lijepa naša“

na“. Biskup je istaknuo da Mariju mo-žemo promatrati u odnosu prema Bo-gu, konkretno prema Isusu Kristu, ali

odgovara „Evo službenice Gospod -nje, neka mi bude po riječi tvojoj“. Tuse razlikuju prva žena i druga žena,

Misno slavlje s vjernicima iz 11 hrvatskih katoličkih zajednica predvodio je krčkibiskup Ivica Petanjak.

I ove se godine na hodočašću okupio veliki broj vjernika

Snim

ke: w

ww

.bay

kro.

de; h

ttp:/

/ww

w.h

kmm

.de

06-07i.qxp_06-07i 26.09.16 09:44 Seite 1

Page 7: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016 7

Usubotu 18. lipnja apostolskinuncij u Njemačkoj mons. Ni-kola Eterović podijelio je u

crkvi sv. Mihaela sakrament sv. potv -rde, kojeg je primilo 189 mladih kriz-manika iz glavnog bavarskog grada.Crkva sv. Mihaela bila je ispunjenakrizmanicima, kumovima, njihovim ro-diteljima i rodbinom koji su na veli -čanstvenom slavlju proslavili još jedanveliki događaj u životu ove iseljeničkezajednice u srcu Bavarske. Još je je-dan narštaj mladih iseljenika na ovomsvečanom slavlju potvrdila pove za -nost s vjerom i tradicijom svoga naro-da. Mlade krizmanike i krizmanice su uz puno ljubavi i strpljenja pripre-mali fra Ante Ivan Rozić i fra Filip Mimica.

Misno slavlje započelo je procesi-jom u kojoj su pored apostolskog nun-cija mons Eterovića sudjelovali fra Bo-

ris Čarić — župnik HKŽ München, fraKrešo Samardžić i fra Jozo Župić, du-šebrižnici iz HKŽ, te đakni Ivica Visko-vić i Mate Kutleša. U procesiji su sud-jelovali i ministranti, kao i članovi folk-lorne skupine „Fra Andrija KačićMiošić“. Mladi folkloraši su nosili dvijezastave, bavarsku i hrvatsku, simboli-

vrde mladim Hrvatima iz Münchena.„Kroz mlade krizmanike koji će primitiDuha svetoga obogatit će se cijela na-ša zajednica i naš hrvatski narod“, ka-zao je fra Boris.

Mons. Eterović se u propovijediosvrnuo na važnost današnjeg trenut-ka kada mladi krizmanici primaju pe-čat Duha Svetoga kako bi osnaženi iohrabreni krenuli u život koji ih čeka ikoji nije sklon kršćanskim vrijednosti-ma. Od svih darova Duha Svetogakoji danas primate, ja bih najvišeistaknuo dar jezika i dar milosrđa.Nemojte zaboraviti jezik svojih rodi-telja i djedova, jezik vas određuje ipovezauje sa vrijednostima naroda izkojeg potječete. Kroz jezik se identifi-ciramo i povezujemo sa drugima. Istotako u godini milosrđa posebno isti-čem važnost milosrđa i osjećaja zadruge, nemojte okretati glavu od onihkoji su potrebni vaše pažnje, ljubavi ipotrebe. Budite otvoreni za patnje lju-di koji vas okružuju, pokažite otvore-no srce koje će prepoznati potrebito-ga bilo u duhovnom, bilo u materijal-nom pogledu, poručio je apostolskinuncij mladim krizmanicima u svojojpropovijedi.

Crkveni zbor HKŽ uz podršku or -kes tra mladih pod ravnanjem s. Nikoli -ne Bilić prekrasnim je repertoaromhrvatskih duhovnih pjesama obogatioovo misno slavlje. Hrvatska riječ ihrvatska pjesma su tako skladno odje-

MÜNCHEN slavlje sakramenta potvrdeSakrament potvrde podijelio je apostolski nuncij u Njemačkoj mons. Nikola Eterović.

➧ i ja trebam ponašati prema dru-gom. To je savršeni muškarac i sa -vr šena žena, poručio je biskup nakraju propovijedi.

Biskup je predvodio molitvu zahrvatski narod i domovinu. Na kra-ju misnog slavlja su skupljani milo-dari za siromašne učenike i studen-te Krčke biskupije.

Za glazbeno oblikovanje ovoghodočasničkog slavlja bio je zadu-žen zbor HKŽ München koji jeproš le godine proslavio 50. obljet-nicu postojanja.

Tradicionalno hrvatsko hodo -čašće je završilo popodnevnommolitvom uz blagoslov s PresvetimOltarskim Sakramentom.

IKA

Krizmanice s mons. Eterovićem, svećenicima i đakonima

Misno slavlje predvodio je i sakramentpotvrde podijelio mons. Nikola Eterović

Krizmanici s mons. Eterovićem, svećenicima i đakonima

zirajući stvarnost življenja u Bavar -skoj, kao i povezanost sa narodom izkojeg potječu.

Fra Boris Čarić se na početku mis-nog slavlja zahvalio nadbiskupu Ete-roviću koji je prihvatio poziv hrvatskezajednice da podijeli sakrament po t -

kivale renesansnom crkvom sv. Miha -ela pokazujući tako još jednom kakohrvatska mladost živi stoljetnu vjerusvoga naroda. Na kraju je zbor HKŽotpjevao hrvatsku himnu „Lijepa naša“.

Anđela Drmić; www.hkmm.deSnimke: www.baykro.de

06-07i.qxp_06-07i 26.09.16 09:44 Seite 2

Page 8: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

sVjetski dan mladih

8 ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016

31. SVJETSKI DAN MLADIH U KRAKOVU Vjerujte Božjem pamćenju

31.svjetski dan mladih u Kra-kovu, održan je od 26. do31. srpnja, pod geslom:

„Blago milosrdnima, oni će zadobitimilosrđe” (Mt 5,7). Život treba uvijekprihvaćati i štititi. To dvoje ide zajedno- prihvaćanje i zaštita, od začeća doprirodne smrti. Svi smo pozvani pošto-vati život i skrbiti za njega, istaknuo jepapa Franjo 27. srpnja u prvome go-voru tijekom apostolskog putovanja uPoljsku. Obraćajući se predstavnicimavlasti, građanskoga društva i članovi-ma diplomatskog zbora u Wawelu,Papa je istaknuo kako je sretan što jeprva srednjoeuropska država koju jepohodio upravo domovina „nezabo-ravnog sv. Ivana Pavla II., utemeljiteljai promicatelja Svjetskoga dana mla-dih“, podsjetivši na njegov ideal „Eu-rope koja diše s oba pluća“ i „novogeuropskog humanizma“ koji ima „naj-dublje korijene u kršćanstvu“. Spome-nuo je 1050. obljetnicu krštenja Polj -ske kao „snažan trenutak nacionalnogjedinstva, koji je potvrdio da je sklad,čak i usred raznolikosti mišljenja, sigu-ran put za ostvarivanje općega do-bra“. Napomenuo je da „dijalog mo-že postojati samo ako svaka stranapočne od vlastitoga identiteta“ te jeistaknuo kako je sretan što u Poljskojnije prevladalo „loše, negativno sje -ćanje“ koje je opsesivno usredotočenona prošla zla, nego „dobro, pozitiv-no“ sjećanje koje „hvali Gospodinaza njegova spasonosna djela“. Kaoprimjer toga, Papa je naveo slavlje50. obljetnice oprosta između poljskihi njemačkih biskupa nakon II. svjet -skog rata. Ta inicijativa, u koju su ot-početka uključene crkvene zajednice,pokrenula je „nepovratan soci jalni,politički, kulturni i vjerski proces koji jepromijenio povijest odnosa izmeđudva naroda“. U tom kontekstu spome-nuo je i zajedničku izjavu KatoličkeCrkve u Poljskoj i Ruske pravoslavneCrkve u Moskvi. Osvrnuvši se na „slo-žen problem selilaštva“, Papa je istak-nuo da je potrebna „velika mudrost isuosjećanje, kako bi se nadvladaostrah i ostvarilo više dobro“: povratakPoljaka koji se žele vratiti u domovinu,ali i „duh spremnosti prihvatiti one koji

bježe od rata i gladi“ te „solidarnost sonima koji su lišeni temeljnih prava,uključujući pravo na vjeroispovijest uslobodi i sigurnosti“. Istaknuo je važ-nost „socijalnih politika koje podrža-vaju obitelj, prvu i temeljnu društvenujedinicu, pomažući nepovlaštenim i si-romašnim obiteljima“, uključujući po-moć u „odgovornom prihvaćanju živo-

a ti si bila ranjena u duši, u tijelu, usrcu i ta rana se zove 'strah'. Doživje-la si šok, ali šok koji ti ne čini dobro“,rekao je Papa, napominjući da je toipak „prigoda“ da se ide naprijed.„Život je pun rana“, kazao je, objaš -njavajući kako mudrost znači moći no-siti se i s „lijepim i s ružnim stvarima uživotu“.

ta“. „Odgovornost je države, Crkve idruštva da prati i konkretno pomažesvima koji se nađu u ozbiljnim poteš-koćama, tako da se na dijete nikadane gleda kao na teret, nego na dar teda najranjiviji i siromašni ne budu na-pušteni“, ustvrdio je papa Franjo.

Papa s mladima u Krakovu

Papa Franjo na kraju prvoga da-na svoga pohoda Poljskoj, 27. srpnja,susreo se s mladima u Krakovu te tije-kom prijenosa uživo obratio sudioni-cima Svjetskoga dana. Potaknuo ih jeda nadiđu rane, nadvladaju „terori-zam ogovaranja“ i izgrađuju mostovemira. Strah je trauma koja može osta -viti ožiljke, ali ne može izbrisati hori-zonte i želju da se ide naprijed, saže-tak je Papina odgovora djevojci kojaje ispričala kako je slučajno bila pro-pustila vlak koji je 23. srpnja do živionesreću u kojoj su umrle 23 osobe.Taj ju je događao osobito pogodiozato što je poznavala jednu od žrta-va. „Ono što ti se dogodilo je rana;neki su bili ranjeni u nesreći, u tijelu,

Papa se susreo s poljskimbiskupima

U kasnim popodnevnim satimaprvog dana svog apostolskog pohodaPoljskoj, 27. srpnja, papa Franjo se ukrakovskoj katedrali svetog Stanislavai Vaclava susreo s poljskim biskupima.Papin susret s oko 130 poljskih bisku-pa, u koji je uveo krakovski nadbiskupkardinal Stanislaw Dziwisz, odvijaose u obliku neslužbenog razgovora.Susretu s biskupima prethodio je kurto -azni posjet poljskom predsjedniku uDvorani ptica palače Wawel.

„Svečanosti dobrodošlice“

Napokon se susrećemo — riječi sukojima je 28. srpnja papa Franjo poz-dravio mlade tijekom „Svečanosti do-brodošlice“ za Svjetski dan mladih uKrakovu. Izrazio je zahvalnost sv. Iva-nu Pavlu II. za pokretanje tog susretamladeži. „On nas prati s neba, gleda-jući tolike mlade, pripadnike različitihnaroda, kultura i jezika koji imaju sa-

Mladima je otvoreno i iz srca govorio papa Franjo

Snim

ka: B

R Fe

rnse

hen

Možemo reći da Svjetski dan mladih počinje danas i nastavlja se sutra, u kući, jernas Isus tamo želi sresti. Dok zahtijeva da dođe u tvoju kuću, Isus te zove imenomkao i Zakeja. Isus nas sve zove po imenu, istaknuo je papa Franjo.

08-09i.qxp_08-09 23.09.16 15:28 Seite 1

Page 9: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016 9

ko mu je teško vidjeti mlade koji tražesamo vrtoglavu zabavu na „mračnimputovima“ zbog kojih na kraju skupoplate; mlade koji gube godine svojegaživota i snage trčeći za „trgovcima la-žnih iluzija“, odnosno „trgovcima ma-glom“. „Stoga, dragi prijatelji, okupilismo se kako bismo si međusobno po-mogli, zato što ne želimo dopustiti danam se ukrade najbolji dio koji imamo,ne želimo dopustiti da nam se ukradusnage, da nam se ukrade radost, danam se s lažnim iluzijama ukradu sno-vi“, poručio je mladima papa Franjo.

Papa pohodio Auschwitz

Papa Franjo pohodio je 29. srpnjaujutro nacistički sabirni logor Au-schwitz-Birkenau, mjesto gdje su Hit-lerove snage ubile više od milijun ljudi,većinom Židova. Sveti Otac pješice jeprošao kroz vrata koja vode u logor

sa zloglasnim natpisom „Arbeit machtfrei“, a potom je u malenom autu pre-bačen kraj baraka do mjesta gdje sena klupi zadržao u tihoj molitvi.

Križni put u sklopu Svjetskoga dana mladih

Gdje je Bog, ako u svijetu postojizlo, ako postoje gladni, žedni, besku-ćnici, izbjeglice; gdje je kad umiru ne-vini zbog terorizma i rata; kad se izrabljuje djecu ili kad ona pate od te-ških bolesti? Postoje pitanja na kojanema ljudskog odgovora. A Božji od-govor je Isus. „Isus je u njima, pati unjima, duboko se poistovjećuje sa sva-kim od njih“, tako sjedinjen s njima da„gotovo čine 'jedno tijelo'“, ustvrdio je29. srpnja papa Franjo nakon molitvekrižnoga puta u sklopu Svjetskog danamladih u Krakovu. Isus, umirući na kri-žu, nosi „na sebi i u sebi“, fizičke, mo-ralne i duhovne rane čitavoga čovje -čanstva. „Večeras Isus — i mi s njime —s osobitom ljubavlju grli našu sirijskubraću, koja su pobjegla od rata. Poz-dravljamo ih i prihvaćamo ih s brat -skim osjećajima i naklonošću“, rekaoje Papa, a prenio je Radio Vatikan.Istaknuo je kako nam 14 djela milo -srđa —tjelesna i duhovna — pomažu otvoriti se Božjem milosrđu i razumjetida bez milosrđa ne možemo ništa.

Papa molio u kapelici sv. Faustine

Papa Franjo započeo je subotu30. srpnja, četvrti dan svojega poho-da Poljskoj, pohodom svetištu Božje-ga milosrđa u Krakovu. Prošavši krozSveta vrata, zadržao se u molitvi u kapelici Sv. Faustine Kowalske, ispo -vjedio osmero mladih i pozdravio

Snim

ka: I

KA

mo jedan motiv: slaviti Isusa koji je živmeđu nama“, rekao je papa Franjo,nastavljajući: „Koje bolje prigode zaobnovu prijateljstva s Isusom od jača -nja prijateljstva među vama? Koje bo -lje prigode za osnaživanje prijateljstvas Isusom, od dijeljenja tog prijateljstvas drugima? Kojeg boljeg načina da sedoživi radost evanđelja od želje 'zara-ziti' tolike bolne i teške situacije rados-nom vijesti?“ Sveti Otac rekao je da jekao biskup u Argentini naučio kako„nema ništa ljepše od razmatranja že -lja, zalaganja, strasti i energije s ko jomtoliki mladi žive život“, a ta ljepota na-staje „kad Isus dodirne srce mlade oso-be“, koja onda postaje „sposobna zadoista veličanstvena djela“. „Crkva vasdanas gleda — rekao bih još i više —svijet vas danas gleda i želi učiti odvas kako bi obnovio svoju vjeru u Oče-vo milosrđe“, kazao je Papa, a prenioje Radio Vatikan. Milo srđe uvijek imamlado lice zato što milosrdno srce imahrabrosti napustiti ugodu i zna ići dru-gima ususret, grli sve; zna biti zaklonza one koji su izgu bili ili nikada nisuimali dom; zna stvoriti domaći i obi -teljski ugođaj za one koji su moraliemigrirati; sposobno je za nježnost isuosjećanje. Milosrdno srce, rekao jePapa, „zna dijeliti kruh s gladnim“,„otva ra se kako bi primilo izbjeglicu“.Sveti Otac i tom prigodom istaknuo jekako mu je tužno vidjeti „mlade za ko-je se čini da su otišli u 'prijevremenumirovinu'“, postali „umi rovljenici s 23,24 ili 25 godina“, odustali ili se unapri-jed predali. „Žalosti me vidjeti mladekoji hode s tužnim licem, kao da njihovživot nije vrijedan“. Napomenuo je ka-

Na susretu su sudjelovali i mladi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Na susretu se ukupio veliki broj mladih iz cijelog svijeta

Snim

ka: B

R Fe

rnse

hen

Nastavak na str. 25

08-09i.qxp_08-09 23.09.16 15:28 Seite 2

Page 10: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

Sudionici Kongresa u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku

Snim

ke: I

KA

10 ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016

IseljenIčkI kongres

DRUGI ISELJENIČKI KONGRES U ŠIBENIKU

Važnost povjerenja i zajedništva iseljene i domovinske Hrvatske

UŠibeniku je od 1. do 3. srpnjaodržan drugi po redu Hrvatskiiseljenički kongres. Na trodnev-

nom međunarodnom skupu okupilo sedvjestotinjak sudionika — gospodar -stvenika, povjesničara, demografa,knji ževnika, pedagoga, komunikolo-ga te katoličkih teologa iz dijaspore iDomovine. U izlaganjima i rasprava-ma u dvadeset i četiri sekcije nas -tojalo se postaviti temelje politici su-radnje domovinske Hrvatske i hrvat -skog iseljeništva u trenutku ideološkerazjedinjenosti i gospodarske posusta-losti hrvatskoga društva.

kog odbora Drugoga hrvat skog iselje-ničkog kongresa Marin Sopta takođerje uputio pozdravne riječi.

Prenošenje vjere budućimnaraštajima

Na rad prvoga iseljeničkoga kon-gresa osvrnuo se tadašnji ravnateljHrvatske inozemne pastve fra JosipBebić. Prvog dana kongresa međubrojnim izlagačima ravatelj dušobriž-ništva za Hrvate u inozemstvu vlč. dr.Tomislav Markić govorio je o temi

Crkvom u Domovini, istaknuo je dr.Markić.

Drugog dana kongresa pod skup-nim naslovom „Pastoralna skrb uhrvatskom iseljeništvu“ održana su če-tiri izlaganja. O temi „Selilaštvo u svi-jetlu socijalnog nauka Crkve. Migraci-je novi prostor evangelizacije i soli-darnosti“ govorila je dr. Dubravka Pet -rović Štefanac. Selilaštvo, promatranoočima vjere, za Crkvu postaje važanizazov kojim se mora otkriti, s jednestrane Božji naum koji se po iseljeni-cima ostvaruje dok je, s druge strane,

Zajedništvo otvara novemogućnosti za hrvatskinapredak

Kongres je otvoren pod visokimpokroviteljstvom predsjednice Republi-ke Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović,prigodnom svečanošću u Hrvatskomenarodnom kazalištu u Šibeniku. Naotvaranju predsjednicu je zastupaopredstojnik Državnog ureda zaHrvate izvan Republike HrvatskeZvonko Milas. On je istaknuo nužnostpotrebe ponovne uspostave povjere -nja i zajedništva između iseljene i do-movinske Hrvatske. „Hrvatski iseljenič -ki kongres snaži to zajedništvo nacijei otvara nove mogućnosti za hrvat skinapredak. U proteklom razdoblju nes -talo je povjerenja između iseljene idomovinske Hrvatske i treba ga vra -titi. Domovina je stvorena u teškojpatnji i ne smijemo dopustiti da uništi-mo sve dobro što je načinjeno u pos -ljednjih 25 godina“, poručio je Milas.

Skupu u Hrvatskom narodnom ka-zalištu obratili su se uime predsjednikaHrvatskog sabora Željka Reinera sa-borska zastupnica Margareta Mađe-rić, zastupnik u Europskome parlamen-tu Davor Stier, i Željko Burić, gradona-čelnik Šibenika, grada koji ove godineslavi 950. obljetnicu postojanja i kojije materijalno i financijsko pomogaokongresu, te apostolski administratorŠibenske biskupije biskup Ante Ivas.Predsjednik Programsko-organizacijs-

Posebna tema kongresa bila je pastoralna skrb za iseljenike.

„Pastoralni izazovi i perspektiva hrvat -ske inozemne pastve“. Istaknuo kakose među pastoralnim izazovima oso-bito ističe proces prenošenja vjere bu-dućim naraštajima, koji je otežan asi-milacijskim procesima kojima su izlo-ženi naši sunarodnjaci u inozemstvu.Neki pastoralni izazovi vezani su pakuz specifičnu situaciju Crkve u zemlja-ma kamo su naši iseljenici doselili,kao i društvene, kulturne, gospodar -ske i političke situacije u odredišnojzemlji. Obzirom na novi val iseljava -nja iz Domovine, hrvatska inozemnapastva dobiva novo značenje i zada-ću u pružanju pomoći oko snalaženjau novoj sredini kao i u pronalaženjunovoga duhovnog krova nad glavom.Potrebno je, osim toga, jače povezatipastoral naših iseljenika kako s mjes-nom Crkvom u inozemstvu, tako i s

pojavu selilaca nužno primjereno sta-viti u službu izgradnje istinskoga čov-ječanstva i naviještanja evanđelja mi-ra. Da bi se to postiglo čini se neop -hodnim iznova promisliti i produbiti te-meljne vrijednosti bez kojih nije mo-guć skladni suživot ljudi i kulturi, kaošto su promicanje i obrana čovjekovadostojanstva te njegova prava i slobo-de. Crkveno učiteljstvo službenim do-kumentima na poseban način iskazujesvoju blizinu, povezanost i suodgovor-nost s iseljenicima, ukazujući na njiho-ve „radosti i nade, tuge i tjeskobe“.Govoreći o konkretnim načinima du -šo brižništva za svijet u pokretu, Crk -va, a osobito papa Franjo danas, jas-no upućuje na preuzimanje obvezeodgovornosti i solidarnosti stavljajućinaglasak na poštovanje ljudske oso-be, kulturu susreta i potrebu istinskoga

10-11i .qxp_12-15GI 26.09.16 09:10 Seite 1

Page 11: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016 11

dijaloga, istaknula je dr. DubravkaPet rović Štefanac.

Gvardijan samostana svetog Franeu Šibeniku fra Ivan Bradarić izlagao jeo temi „Doprinos Hrvatske provincijesv. Jeronima franjevaca konventualacadušobrižništvu među hrvat skim iseljeni-cima“. Dr. vlč. Nediljko Ante Ančić go-vorio je o temi „Identitet u dijaspori.Hrvatski katolici između stare domovi-ne i novoga prebivališta“. Izlaganje sebavilo perspektivama Hrvatskih katolič -kih misija u Njemačkoj osobito pod vi-dom njihova rada na očuvanju vjer -skog, kulturnog i nacionalnog identite-ta hrvatskih doseljenika u današnjim

Pa smo čak počeli, kako se dogodiloi narodu izraelskom, vrlo brzo „plaka-ti za egipatskim loncima“, i govoritikako nam je bilo bolje prije, kad smobili u ropstvu, jugoslavenskom i partij -skom. Pa nikako da se oslobodimo to-

lika povijest i našega naroda. Ostaju-ći vjerni riječima sv. Evanđelja, moli-mo danas i za naš narod hrvatski, udomovini i u iseljeništvu, da u namane ugasne svijest da je svatko od nas,po svetom krštenju, kao i po sv. Euha-ristiji, pozvan i poslan da u svakomgradu i mjestu u kojem živimo naviješ -tamo i donosimo mir Božji koji se sas -toji u svekolikom skladu života s Bož-jim zakonom, koji je najveći i najvaž-niji a glasi: „Ljubi Boga iznad svegaa bližnjega svoga, svoju obitelj, svojudjecu, svoj narod, svoju domovinu,kao sebe samoga… Da bismo se svimogli radovati u sretnoj nam i blagos-lovljenoj domovini. To molimo zajed-no sa Gospom našom Marijom, kojunazivamo Kraljicom Hrvata“, zak -ljučio je homiliju biskup Ivas.

Kongres su organizirali Centar zaistraživanje hrvatskog iseljeništva iCentar za kulturu i informacije Maksi-mir, Zagreb, a među mnogobrojnimsuorganizatorima između ostaloga suRavnateljstvo dušobrižništva za Hrva-te u inozemstvu, Hrvatska matica ise -ljenika, Institut društvenih znanosti IvoPilar, Institut za migracije i narodnostite Croatian Studies Centre — Macqua-rie University iz Sydneya, Australija.

IKA

Sudionicima se obratio pred sjednik Programsko-orga nizacijskog odbora HIK-adr. Marin Sopta

ga ropskog mentali-teta da bismo mogligraditi i živjeti istin -sku slobodu, kojaima svoj križ koji ob-vezuje svakoga. Bis -kup je istaknuo dase Hrvati trebaju vra-titi Riječi Božjoj. Ži-vot nije put kroz rav-nicu, nego najčešćeuspon na Kalvarije iGolgote. Pobjeđuje

onaj tko ustraje do kraja, „taj će sespasiti“, kaže Isus, a potvrđuje sveko-

Obzirom na novi val iseljavanja iz Domovi-ne, hrvatska inozemna pastva dobiva novoznačenje i zadaću u pruža nju pomoći okosnalaženja u novoj sredini kao i u pronala-ženju novoga duhovnog krova nad gla-vom. Potrebno je, osim toga, jače povezatipastoral naših iseljenika kako s mjesnomCrkvom u inozemstvu, tako i s Crkvom uDomovini, istaknuo je dr. Tomislav Markić.

promijenjenim okolnostima. O temi„Slika hrvatskoga Ise lje ništva u hrvat -skim katoličkim glasilima“ izlaganje jepriredila dr. Suza na Vrhovski Peran.Osvrnula se na način kako hrvatska ka-tolička glasila prate hrvatske iseljeničketeme te istaknula da se ta tematika pra-ti redovito, ali prigodno i slavljenički,bez dubljega ulaženja u problematikuise ljenika. Nedostaje tematskih promiš -ljanja stručnjaka, razgovora s povrat-nicima kao i reportaža o životu iselje-nika. Postavila je pitanje kako pobolj -šati komunikaciju i mogu li i kako kato-lički mediji danas biti mjesto i forum zapovezivanje hrvatskih iseljenika i Crkveu Domovini.

Živjeti kroz prizmu križaTrećega dana kongresa, u nedje -

lju 3. srpnja, misno slavlje za sve su-dionike u katedrali Svetog Jakova uŠibeniku predvodio je biskup Ivas. Uhomiliji istaknuo je kako se Hrvati da-nas trebaju vezati uz križ Kristov i živ-jeti kroz prizmu križa. Hrvati kad sudobili državu počeli su vjerovati da sesve može lako, brzo, bez križa, bezžrtve, bez spremnosti služenja svomenarodu i domovini, bez odricanja inesebičnosti, bez opraštanja i pomi-renja. Da, brzo smo počeli mislili daće sve doći tako reći „samo od sebe“.

SPLIT

Međunarodni znanstveni simpozij u organizaciji Filozofskog fakultetau Splitu — Odsjeka za povijest o temi „Djelovanje hrvatske inteligen-cije u egzilu i iseljeništvu“ održan je 31. kolovoza u Splitu. Skup je

otvorio dekan Aleksandar Jakir. Potom su predavanja održali: Marko Trogrlićo temi „Hrvatski svećenici u Grotaferrati kraj Rima i njihova aktivnost“, JakovŽižić o temi „Hrvatska politička emigracija: strukture, ciljevi, uspjesi, neus -pjesi“, Aleksandar Jakir o hrvatsksoj političkoj emigraciji kao temi novijihznanstvenih radova“, Gojko Borić o temi „Koliko je hrvatsko iseljeništvo priz-nato odnosno osporavano u svojoj domovini“, Adolf Polegubić o kulturno-prosvjetnom djelovanju hrvatskih katoličkih misija u Europi, Josip Dukić o JoziKljakoviću od Parnasa do egzila i natrag te Mladen Domazet o iseljeničkojsudbini dr. Ante Biankinija.

Adolf Polegubić je pritom istaknuo kako je veliku važnost kulturno-prosvjet-nom djelovanju među Hrvatima u Njemačkoj odrigrala putujuća knjižara „Živezajednice“, u vrijeme glavnog urednika „Žive zajednice“ fra Ignacija Vugde-lije. Putujuća knjižara je bila gost brojnih misija tjedan dana u sklopu kojeg bise organiziralo prigodno predavanje, izložba i prodaja knjiga vjer ske, ali inacionalne tematike u vrijeme bivše države kad se do knjiga hrvat skog sadr -žaja teže dolazilo. Putujuća knjižara je bila prisutna i na hodočašćima Hrvatau njemačkim svetištima, kao i na godišnjim pastoralnim susretima hrvatskih pa-storalnih djelatnika iz zapadne Europe u Njemačkoj. Knjige su se u Njemačkudostavljale preko „Kršćanske sadašnjosti“ te su se preko Hrvatskoga dušobriž -ničkog Ureda u Frankfurtu i spomenute knjižare dostavaljale misijama. Valjapodsjetiti kako se u vrijeme bivše države vjeronaučna pouka kao priprava zasakramente odvijala unutar misija, a u nekim gradovima vjeronauk se održa-vao i u školama i to prije ili nakon dopunske nastave.

Djelovanje hrvatske inteligencije u egzilu i iseljeništvu

Nastavak na str. 20

10-11i .qxp_12-15GI 26.09.16 09:10 Seite 2

Page 12: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

12 ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016

dUhovna djela milosrđa

Oprostiti nikad nije lako! To jeput koji je uvijek mukotrpan,često dugotrajan i opterećen

kušnjama neprihvaćanja ili izigrava -nja oproštenja. Zato se za taj put val-ja pripraviti dobrim koracima, a ovdjećemo se osvrnuti na neke od njih kojinam se znaju učiniti nepotrebnima ilina koje više ne mislimo.

Na put opraštanja poći s prijateljem

Svoju ranjivost i krhkost pred boliuvrede nije dovoljno priznati samo se-bi. Plodnost opraštanja svakako ovisi io potpori drugih, od svjetla koje prima-mo od drugih, a to znači da je velikiblagoslov steći drugoga pred kim mo-žemo ponizno i iskreno priznati dasmo povrijeđeni, s kim možemo podi-jeliti svoju bol i ranjivost vlastita bića.Tako se oslobađamo iz zamka samoćei otuđenja, u koji najradije bježimokad smo povrijeđeni, jer tamo sve vri-jeme možemo ispuniti mislima o veli činiuvrede i dobro iskovati svoj osvetničkiodgovor. U tom zamku nismo imuni odzauzimanja stava nepovjerenja premasvima, nitko se više ne doima sigurnim,jer nas svi mogu uvrijediti. Otud i ona„više nikom ne vjerujem, pa ni svomebratu“... Opraštanje ne ide tim putem,ono računa s potporom drugih, poseb-no s prijatelj skom potporom. Ako smopovrijeđeni od drugih, imamo posebnupriliku pravo prijateljstvo otkriti kao mi-losrđe, kao svjetlo na kraju tunela, kaoprostor u kojem osjećamo svježi zraksupatnje koja bistri istinu i povija rane,koja grije uvrijeđeno srce i jača snaguda nepovjerenje ne može biti stav pre-ma svima i da je ozdravljenje i opraš-tanje moguće. Na tom tragu otkrivamoi dragocjenost molitve bo žanskom Pri-jatelju za one koji su nas povrijedili.Zato na put opraštanja uvijek valja po-ći s prijateljem, božanskim i ljudskimprijateljem.

Putu opraštanja nisu strani bijes iljutnja. Njima pokazujemo da se nemirimo s učinjenim zlom i da se ne že-limo licemjerno praviti kao da se nijeništa dogodilo. Uzavrelost zbog uvre-de pomaže nam da zlo koje nam je

Budi milosrdan u sjećanju na uvrede koje su tinanesene, pa ćeš biti milosrdan i za istinskioprost.

Piše: dr. Boris Vulić,KBF Đakovo

do praštaš, pun si ljubavi prema svi-ma koji te zazivaju“ (Ps 103,3). Štovi-še, Bog toliko ljubi čovjeka da, praš-tajući, preuzima na se i muku križakao objavu pomirenja sa svima: „ABog pokaza ljubav svoju prema namaovako: dok još bijasmo grešnici, Kristza nas umrije“ (Rim 5,8). U muci kri-ža Božje oproštenje darovano je svimgrešnicima, ne po njihovoj zasluzi većneovisno o njihovu prihvaćanju, izBož je milosrdne ljubavi prema grešni-ku. Zbog nje se Bog nikad ne umaraopraštati nam duge naše, pa i ondakad to ne zaslužujemo, kad to oproš-tenje ne tražimo i kad ga ne prepoz-najemo kao dar. Zbog takve Božje lju-bavi ne bismo se ni mi smjeli umorititražiti Božje oproštenje (sjetimo li sesvake večeri ispita savjesti?), niti sesami umoriti u opraštanju drugima,bez obzira na njihove zasluge iliprihva ćanje dara oprosta.

Oprostiti, ali ne zaboraviti?

Uvredu oprostiti je, dakle, djelomilosrđa, ne zato što oprostom smiru-jemo sebe ili njime odgovaramo nanečije zasluge, nego zato što u snaziBožjeg opraštanja nama, onome kojinas je uvrijedio ponizno i milosrdnonosimo dar Božjega oproštenja po ko-jem je ljubav jača od zla, a svetostmoćnija od grešnosti. Jednostavno re-čeno, oprostiti znači ponovno pristu-piti i prigrliti drugoga kao Krist i takosa svoje strane prekinuti spiralu novihuvreda i uvrijeđenih.

I na kraju, dotaknimo se onoga štogotovo svi znaju reći: Oprostio sam,ali nisam zaboravio. Dakako, nemo-guće je izbrisati sjećanje na nanesenozlo. I samo se opraštanje suprotstavljazaboravu, ako se oprostiti može samoono što nije zaboravljeno. Ali ako ud-jeljivanje oprosta podrazumijeva vid-jeti drugoga, u njegovoj grešnosti, oč-ima Isusa Krista, onda je umjesto opro-stio sam, ali nisam zaboravio, zasigur-no bolje reći oprostio sam i zato pam-tim na drukčiji način. Dragi čitatelju,budi milosrdan u sje ćanju na uvredekoje su ti nanesene, pa ćeš biti milo -srdan i za istinski oprost. n

učinjeno, ali i onoga koji nam ga jenanio, „maknemo“ iz sebe kako bis-mo ih mogli bolje sagledati s potreb-nim odmakom. No, ovdje se opet va -lja vratiti zamku prijateljstva, u kojemćemo lakše očuvati našu uzavrelost,bilo od toga da se ona pretvori u no-vo nasilje, bilo od toga da ju zatomi-mo jer je tako „jeftinije“ i korisnije.Koliko nam se puta dogodilo da na-kon bijesa podijeljenoga u prijatelj -skom razgovoru, trezvenije i mirnije

Uvredu oprostiti

vidimo i uvredu i onoga koji ju nam jenanio, ali i manje žalimo zbog svegaonog što smo darovali osobi koja namje uzvratila uvredom i poniženjem.Bez te mirnoće teško je stvoriti prostornovih prilika za obnovljene odnose sdrugima…

Zašto opraštati?

Iako opraštanjem ozdravljamo isebe, prazan je onaj oprost koji se vo-di logikom egoizma, prema kojoj tre-ba oprostiti samo kako bih ja živiougodnije. Takav bi oprost bio popuš-tanje iz slabosti. Pravi oprost ne gradise na slabosti, nego na golemoj du-hovnoj snazi - poslušnosti Kristovoj za-povijedi opraštanja: „Praštajte i opro-stit će vam se“ (Lk 6,37). A to zajed-nicu Kristovih učenika određuje kaoprostor opraštanja: „Praštajte jednidrugima kao što i Bog u Kristu namaoprosti“ (Ef 4,32). Tako smo došli doduhovnog izvora opraštanja, a to jeBožja neumorna radost da nam uvijekprašta: „Jer ti si, Gospode, dobar i ra-

Iako opraštanjem oz drav lja -mo i sebe, prazan je onajoprost koji se vodi logikomegoizma, prema kojoj trebaoprostiti samo kako bih ja živio ugodnije. Takav bi oprostbio popuštanje iz slabosti. Pra-vi oprost ne gradi se na sla -bosti, nego na golemoj duhov-noj snazi — poslušnosti Kri s to -voj zapovijedi oprašta nja.

12-15GI.qxp_12-15GI 23.09.16 15:32 Seite 1

Page 13: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

Wie einst der Heilige Petrus seine Fi-schernetze zurückließ, um Jesus zu fol-gen, ließ Agnes ihre Schulbücher imGymnasium und machte sich auf denWeg im Namen Gottes… Ihr Umfeldwar sehr verwundert… Alle wussten,dass mit ihrem Weggang eine Leereentstehen würde…“

Über Zagreb und Dublin (Irland)machte sich Agnes sowie ihre Kamera-din Marija Magdalena — beide Novi-zinnen der Loretoschwestern — auf denWeg nach Indien. Nach einer nahezu

Das Monatsmagazin „Gelegen-heit“ der Kirchenzeitung „GlasKoncila“ widmete fast die ge-

samte Ausgabe 7-8/2016 der neuenHeiligen der Katholischen Kirche - Mut-ter Teresa aus Kalkutta. So ist auf derTitelseite des Monatsmagazins nebenihrem Porträt zu lesen: Heilige Mutterder Armen.

Mutter Teresa wurde am 4. Sep-tember dieses Jahres in einer feier-lichen Liturgie in Rom von Papst Fran-ziskus heiliggesprochen. Die Heilig-sprechung wurde nicht nur in Rom undIndien sondern weltweit gefeiert. Daskroatische Fernsehen brachte aus die-sem Anlass einen Dokumentarfilm vonLjiljana Bunjevac Filipović „Mutter Te-resa begleitend“ sowie eine Sonder-sendung unter dem Titel „Große Wer-ke einer kleinen Frau“.

Mutter Teresa wurde am 26. Au-gust 1910 in Skopje (Mazedonien) ge-boren. Einige Tage später wurde sieauf den Namen Anjezë (Agnes) Gonx-ha getauft. Sie war das dritte Kind deralbanischen Eheleute Nikollë und Dra-ne Bojaxhiu. Ihre Schwester Aga warsieben Jahre und ihr Bruder Lazar dreiJahre alt als Agnes geboren wurde.Nikollë Bojaxhiu war ein gütiger undbesonnener Mensch und fürsorglicherVater. „Er war ein sehr edelmütigerMensch, half stets den Bedürftigen mitEssen und Geld. Mein Vater sagte zumir: Tochter, nehme niemals eineMahlzeit zu Dir, ohne diese mit ande-ren zu teilen.“ So beschrieb Mutter Te-resa ihren Vater. Agnes war acht Jahrealt als ihr Vater starb. Auch ihre MutterDrane war unter den Bewohnern vonSkopje für ihre außerordentliche Gütebekannt. Als Drane den BedürftigenEssen brachte, begleitete Agnes sieoft. Jedes Mal sagte sie zu Agnes „Wirmüssen Jesus Essen bringen“.

Mit Vollendung des 18. Lebensjah-res entschied sich Agnes, als Missiona-rin nach Indien zu gehen. Am HochfestMariä Himmelfahrt im Jahr 1928 erbatsie den Segen der Muttergottes von Let-nice für ihre lange Reise. Am Tag ihrerAbreise, dem 15. September 1928,versammelten sich hunderte von Men-schen am Bahnhof, um sich von Agneszu verabschieden. Über dieses Ereig-nis berichteten auch die Zagreber Katholischen Missionen: „Agnes Bo-jaxhiu ist gebürtige Albanerin ausSkopje. Sie folgte dem Ruf des Herrn.

Botschaft des delegaten

ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016 13

BEITRÄGE IN DEUTSCHER SPRACHE NR.175

die heiligkeit, die Kroatien berührtebeim Anblick eines Kruzifixes die Be-rufung, den Armen zu helfen. In ihremTagebuch schilderte sie dieses Erlebnisals mystische Begegnung mit Jesus, dersie mit den Worten „Mich dürstet“ da-zu aufforderte, ihm in den Ärmsten derArmen zu dienen. Sie gründete 1950die Gemeinschaft der Missionarinnender Nächstenliebe, die nach den evan-gelischen Räten lebten. Später erhieltdie Ordensgemeinschaft die päpstli-che Approbation. Die Ordensgemein-schaft kümmert sich um Sterbende,Waisen, Obdachlose und Kranke; ihrbesonderes Engagement liegt jedochin der Betreuung von Leprakranken.Heute gehören den Missionaren derNächstenliebe über 3.000 Ordens-schwestern und mehr als 500 Ordens-brüder in 710 Häusern in 133 Ländernder Erde an. Für ihr Wirken erhieltMutter Teresa zahlreiche Preise. Diebedeutendsten waren 1978 der Bal-zan-Preis für Humanität, Frieden undBrüderlichkeit unter den Völkern und1979 der Friedensnobelpreis.

Die Heilige Mutter Teresa besuch-te einige Male Kroatien. Nachdem siefünf Jahrzehnten in Indien verbrachthatte, kam sie 1978 nach Zagreb. Zu-sammen mit dem kroatischen Missio-nar Pater Ante Gabrić, der ebenfallsin Indien tätig war, folgte sie einer Ein-ladung des damaligen Zagreber Erz-bischofs Franjo Kardinal Kuharić, uman den Gemeindemissionen „Zagre-ber Fastenzeit 1978“ teil zu nehmen.Kardinal Kuharić sagte in seiner Be-grüßungsansprache, sie lebten zwarin Armut, seien aber ein Reichtum fürdie Kirche und die Welt. Während ih-res elftägigen Aufenthaltes besuchtesie viele Zagreber Pfarreien sowie dieWallfahrtsstätte Marija Bistrica undBrezovica, das Kinder-Caritasheim inOborovo, Stubičke Top lice, Split, Sinj,Solin, Karlovac, Rijeka, Metković, Mo-star und Sarajevo. Die Heilige MutterTeresa besuchte am 16. März 1978auch die Kroaten in Frankfurt.

Durch die Fürsprache der heili-gen Mutter der Armen mögen auchwir, die kroatischen Gläubigen in derDiaspora, offener und empfindsamerfür die Bedürfnisse und Nöte unsererMitmenschen werden. Möge die Hei-ligkeit von Mutter Teresa auch unsberühren.

IhrIvica Komadina, Delegat

vierwöchigen Schiffsreise kamenbeide Schwestern am 6. Januar 1929in Kalkutta an. Kurz darauf reisten sieauf dem „heiligen Fluss Ganges“ wei-ter nach Darjeeling zu der Sommerre-sidenz der indischen Herrschaft am Fu-ße des Himalayas. Dieser Ort war zurdamaligen Zeit für die exzellentenSchulen, die von europäischen und in-dische Kindern besucht wurden, weitbekannt. In der dortigen Klosterschulewaren sie als Lehrerinnen tätig. Agnes,dann bereits Schwester Teresa, arbei-tete zudem im kleinen Klosterkranken-haus.

Nach etwa zehn Jahren kehrteSchwester Teresa nach Kalkutta zu-rück, wo sie zunächst als Lehrerin undspäter als Direktorin in der Leoreto-Schule im Kloster Entally tätig war.

Auf einer Fahrt durch Kalkutta ver-spürte sie am 10. September 1946

Mutter Teresa in der kroatischen katho -lischen Gemeinde in Frankfurt, 1978(v. l.n. r. Misionar P. Ante Gabrić, dama -liger Gemeindeleiter P. Jozo Zrnčić, dama -liger kroa tischer Delegat P. Bernard Dukić)

12-15GI.qxp_12-15GI 23.09.16 15:32 Seite 2

Page 14: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

aKtUelles

14 ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016

LIMBURG georg Bätzing ist der neue BischofDas Bistum Limburg hat einen

neuen Bischof. Nach zweiein-halb Jahren der Sedisvakanz

ist der Bischofsstuhl nun wieder be-setzt. Dr. Ge org Bätzing ist der 13.Bischof von Limburg. Am Kreuzfest-Sonntag, 18. Sep tember, ist der 55-Jährige von Rainer Maria KardinalWoelki, dem Metropoliten der Rheini-schen Kirchenprovinz, zum Bischofgeweiht und in sein Amt eingeführ tworden. Mehr als 2.000 Gäste erleb-ten die Feierlichkeiten im Hohen Domzu Limburg, in der Limburger Stadtkir-che und im Garten des BischöflichenPriesterseminars mit. Ein großer Tagfür die gesamte Diözese.

„Congrega in unum - Führe zusam-men“ ist der Wahlspruch des neuen Bi-schofs und soll zum Leitwort für seinenDienst im Bistum Limburg werden. DerVers aus dem Trierer Pilgergebet seiein Stoßgebet, weil es den Menschenaus eigener Kraft allein nicht gelingenkönne, Verschiedenheit auszuhaltenund Vielfalt als Reichtum zu begreifen,Versöhnung und Verbundenheit zu stif-ten und Menschen, Meinungen, Le-bensstile, Weltanschauungen und reli-giöse Überzeugungen zusammenzu-bringen, erklärte Bischof Georg in sei-ner ersten Ansprache. Er müsste denMenschen, auf denen die oft bis zumZerreißen gespannten Ansprüche undErwartungen lasten, den heilsamen Zu-spruch bringen: „Mensch, du bist ganzund eins; du darfst leben und wachsenund dich freuen, denn du bist geliebt!“,so Bischof Georg. „Gott hat am Kreuzseine Arme weltumspannend weit aus-gebreitet, um alle Menschen zu retten.

Nicht ohne uns, mit uns gemeinsamwill er sammeln, verbinden und zuGott hinführen, der der barmherzigeVater aller Menschen ist.“

ersten Gesprächen und Begegnungenherzlich willkommen.

Bischof Georg dankte den vielenGästen, die nach Limburg gekommensind, für das starke „Zeichen der Mit-freude und Verbundenheit“. Er danktedem Heiligen Vater, dem Apostoli-schen Nuntius, dem Limburger Domka-pitel und Kardinal Woelki für die Wei-he und die kraftvollen Worte der Ver-kündigung. Dankesworte gingen auchan Bischof em. Franz Kamphaus fürseine Begleitung und seinen Rat nachder Ernennung und an WeihbischofManfred Grothe. „Wir werden erst mitder Zeit wirklich wissen und schätzenkönnen, was Du mit ruhiger Hand undklarem Blick und selbstlos geistlicherMotivation in den vergangenenzweieinhalb Jahren für unser Bistumzur Versöhnung und Aufarbeitung bei-getragen hast“, sagte der neue Bi-schof. Verbunden fühle er sich auchmit seinem Vorgänger im Bischofsamt,Franz-Peter Tebartz-van Elst. „Heutebin ich ganz erfüllt von Frieden undvom Vertrauen auf den Geist desHerrn, der die Hoffnung schenkt. Hoff-nung auch darauf, dass Versöhnungwachsen kann zwischen den Men-schen dieser Diözese und ihrem frühe-ren Bischof.“

Aufbruch und Neubeginnsind möglich

Reinhard Kardinal Marx, Erzbischofvon München und Freising und Vorsit-zender der deutschen Bischofskonfe-renz, gratulierte dem Bistum herzlichzum neuen Bischof und hieß seinenMitbruder Georg Bätzing im Kreis derdeutschen Bischöfe willkommen. NachZeiten der Verunsicherung habe esmehr als zwei Jahre gebraucht, um Ge-schehenes aufzuarbeiten und im diöze-sanen Alltag zu einer gewissen Nor-malität zurückzufinden. "Heute sindAufbruch und Neubeginn möglich, dasfeiern wir in dieser Stunde und daswünsche ich dem Bistum Limburg vonHerzen", sagte der Kardinal. Marxkennt den neuen Limburger Bischof be-reits seit vielen Jahren, war er dochschließlich vor seinem Wechsel ins Erz-bistum München und Freising selbst Bischof von Trier. „Mit dem neuen Bischof machen Sie eine gute Partie!“,rief er den Limburger Diözesanen zu.

Text und Foto: www.bistumlimburg.de

lebenslauf des neuen Bischofs

Georg Bätzing wurde am 13. April 1961 in Kirchen geboren undwuchs in Niederfischbach an der Sieg, der sogenannten TrierischenInsel im Westerwald (Kreis Altenkirchen), nicht weit von der Limburger

Bistumsgrenze, auf. Nach dem Studium der Philosophie und Theologie in Trierund Freiburg wurde er 1987 zum Priester geweiht. Er war Kaplan in Klausenund Koblenz, ehe er 1990 die stellvertretende Leitung des Bischöflichen Prie-sterseminars in Trier übernahm. Von 1996 bis Januar 2010 war Bätzing dannals Regens für die Priesterausbildung im Bistum Trier verantwortlich und leitetedas Priesterseminar.

2005 wurde er von Papst Benedikt XVI. zum Monsignore ernannt. Im No-vember 2007 berief ihn der damalige Bischof von Trier, Dr. Reinhard Marx,zum Leiter der Heilig-Rock-Wallfahrt. Seit dem 1. November 2012 leitet er alsGeneralvikar das Bischöfliche Generalvikariat in Trier. Papst Franziskus ernannte ihn am 1. Juli 2016 zum 13. Bischof von Limburg.

Wurzeln schlagen und die Kirche weiter aufbauen

Der neue Bischof will im BistumWurzeln schlagen und seinen Dienstzusammen mit vielen Schwestern undBrüdern, die ihren Glauben dort be-zeugen, wo sie leben, tun. Mit Herzund Verstand, mit guten Ideen genau-so wie mit wachsamer Kritik und Ver-änderungsbereitschaft soll die Kircheweiter aufgebaut werden. Im BistumLimburg fühle er sich bereits nach den

12-15GI.qxp_12-15GI 23.09.16 15:32 Seite 3

Page 15: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016 15

na Majni fra Markom Domazetom-Lo -šom i fra Ivanom Čikarom. Sve je uimeVijeća za organizaciju susreta pozdra-vio fra Marko, koji je svima poželio nasusretu obilje Božje milosti i blagoslo-va. Fra Tomislav je u uvodnoj riječi ka-zao kako je Isus zahvalan ministranti-ma i ministranticama na njihovu služe -nju oko oltara. „Zahvalni smo vam i misvećenici da nam svake nedjelje poma-žete u našoj službi oko oltara. Danasćemo moliti za sve vas ministrante, zavaše roditelje, braću u sestre, za našežupe. Danas je u našoj domoviniHrvatskoj Dan državnosti, pa ćemo se

Fra Tomislav je u propovijedi istak-nuo kako smo u Crkvi kao u nogomet-noj vrsti, ne možemo jedni bez drugih.Pritom smo svi važni. Svi smo mi jednaekipa, koja zajedno igra, u kojoj svat-ko vrši svoju ulogu. Svećenik je golge-ter, a mi svećenici ne možemo biti takousješni bez vas, dragi ministranti. Vitrebate nas, a mi trebamo vas kako bis-mo svi zajedno uspjeli, pobijedili, kakobismo postigli ono što Bog od nas oče-kuje. Svi mi zajedno služimo radostikoja dolazi od Boga. Bog želi da sasv. mise odemo kući radosni, a ne tuž-ni. Sv. misa nas želi razveseliti. To je

naše zajednice

FRANKFURT AM MAIN susret ministranata rajnsko-majnskogpastoralnog područja

Na misnom slavlju pjevali su mi -nistranti i mnistrantice uz pratnju na or gu ljama s. Pavlimire Šimunović,zborovođe i orguljašice u HKŽ Frank-furt. U pratnji ministranata bili su ipas toralni referent u HKM OffenbachZvonko Orlović i pastoralna suradni-ca u HKŽ Frankfurt Magdalena Galić,te više roditelja ministanata.

Nakon misnog slavlja u dvoranicrkve Duha Svetoga organiziran je mi-nistrantski kviz, kojeg je pripremio fraMarko. Sudjelovale su ekipe iz HKŽFrankfurt, HKŽ Main-Taunus/Hochtau-nus i HKM Offenbach. U svakoj ekipisudjelovao je pet osoba, a kviz se sa-stojao od tri dijela. Prvo mjesto — zlat-ne medalje i pokal osvojila je ekipaHKŽ Frankfurt, drugo mjesto — srebrnemedalje i pokal osvila je HKŽ Main-Taunus/Hochtaunus, dok je treće mje-sto — brončane medalje i pokal osvo-jila ekipa HKM Offenbach am Main.Tijekom kviza susretu se priključio ižupnik HKŽ Frankfurt fra Željko Ćur-ković, koji je zahvalio svima na susre-tu. Nakon kviza svi su se uputli na ru-čak u obližnji restoran „Diva“. Nakonručka bio je planiran sportsko-rekre -ativni dio, koji nije održan zbog kiše.

Tekst i snimke: Adolf Polegubić

Susret ministranata iz hrvatskih ka-toličkih misija Rajnsko-majnskogpastoralnog područja održan je

u subotu 25. lipnja u Frankfutu na Maj-

pomoliti i za našu domovinu, na pose-ban način za one koji su za nju dalisvoj život. Neka nas na svakom korakuprati Božje radost“, kazao je.

naše zajedničko slavlje. Oni koji pje-vaju, sviraju, koji služe na oltaru, svismo jedna momčad koja pobjeđuje sBogom“, istaknuo je.

Sudionici ministrantskog susreta u Frankfurtu

ni. Na susretu su seokupili ministranti iministrantice izHrvat ske katoličkežupe Frankfurt amMain, Hrvatske ka-toličke župe Main-Tunus/Hochtaunus iHrvatske katoličkemisije Offenbachna Majni.

Susret je počeomisnim slavljem ucrkvi Duha Svetoga,koje je predvodio ipropovijedao vodi-telj HKM Offenbachfra Tomislav Dukić ususlavlju sa župni-kom HKŽ Main-Tau-nus/Hochtaunus fraMarinkom Vukma-nom i dušobrižnici-ma u HKŽ Frankfurt

Sv. misu je predvodio i propovijedao fra Tomislav Dukić

12-15GI.qxp_12-15GI 23.09.16 15:32 Seite 4

Page 16: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

Naše ZaJeDNIce

16 ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016

KASSEL Proslava 40. obljetnice DJK „Zagreb Kroatien“

Nogometni klub DJK „ZagrebKroatien“ iz Kassela pros lavioje 2. srpnja nogometnim turni-

rom na Waldauer Wiesen i večernjimglazbenim programom 40. obljetnicupostojanja. Gostovale su mnogroboj-ne momčadi iz cijele Njemačke i Kas-sela. Istovremeno su se igrala dva tur-nira, za prvu momčad i za „alte Her-ren”. Za prvi turnir nastupalo je 13 eki-pa i pobjednik je bio CSC „03 Kas-sel“, a za „alte Herren“ nastupalo jeosam ekipa. Turnir je osvojila „Croa-tia“ Berlin. Večernje slavlje, uz mnogo-

brojne članove gostujućih ekipa i do-maćina iz Kassela nastavljeno je s Co -ro na Band-om iz Nürnberga.

U nedjelju 10. srpnja u crkvi svElizabete u Kasselu, župnik vlč. DavidKlarić predvodio je svečanu misu zah-vale za dugogodišnje postojanje DJK„Zagreb Kroatien“, za sve članove iigrače. Posebno spomenuti su bili pre-minuli članovi DJK. Misu zahvalnicuuljepšao je zbor Hrvatske katoličke mi-sije Kassel pod vodstvom Anite Franić.

DJK „Zagreb Kroatien“ osnovan jedavne 1976. pod vodstvom pok.

o.Alojzija Hartlija, hrvatskog isusov-ca. Glavno obilježje DJK „ZagrebKroa tien“ bio je hrvatski grb. Pok.o.Hartlija podržao je u ostvarivanjuosni vanja hrvatskog kluba, u sklopuHrvatske katoličke misije, dr. AugustSchreiber i Josef Kappa, tadašnji po-moćni biskup u Fuldi. I naravno, mno-gobrojni hrvatski iseljenici iz Hrvatskei Bosne i Hercegovine. Daljnji rad ipotpora za klub nastavljena je krozrad pok. vlč. Ivana Barišića. U Domo-vinskom ratu stradao je i naš igrač Ivi-ca Žirković. DJK je bio klub, koji je uvi-

Misu zahvalnicu u crkvi sv. Elizabete u Kasselu predvodio je župnik vlč. David Klarić

jek, a osobito za vrije-me Domovin skog rata,obilno sudjelovao u or-ganiziranju raznih hu-manitarnih akcija. Igra-či i članovi DJK i danasaktivno sudjeluju u radumisije. Trenutno klubima 80-ak aktivnih čla-nova. Kao i kroz proš -lost, misija i DJK su ot -vo reni i žele dobrodoš-licu novim iseljeni cimaiz naših dviju domo -vina — Hrvatske i Bosnei Hercegovine. n

BIETIGHEIM-BISSINGEN Izlet članova crkvenog zbora

Usubotu 28. svibnja članovicrkvenog zbora hrvatskih kato-ličkih zajednica Bietigheim-Bis-

singen, Ilingen i Vaihingen/Enz kre-nuli su u ranim jutarnjim satima pre-ma Mainzu. Putovanje im je bila na-grada za liturgisko pjevanje na sv.misama i izvan nijh. Voditelj zajedni-ca fra Josip Bebić je sve upoznao snajvažnijim podacima o gradu Main-zu. Obišli su Mainz, gdje su se upoz-nali sa znanostima toga lijepog gra-da na Rajni. Osim što je grad središte biskupije, on je i grad JohannesaGuten berga i sveučilista, koji nosi nje-govo ime. Posjetili su i njegov muzej.U muzeju je pohranjeno i puno prim-jeraka Biblija na njemačkom, hebrej -skom i grčkom jeziku. U Mainzu je15 crkva od kojih su pojedine posje-tili. Okrijepili su se u restoranu brač-nog para Darinke i Stipe Šćepića. Uposlijepodnevnim satima posjetili suHrvatsku katoličku misiju u Mainzu, ukojoj su rado dočekani i počašćenikavom i kolačima kod voditelja misije

fra Ante Bilića. Uz pjesmu su seopros tili od fra Ante i nastavili put. Li-

Sudionici izleta ispred kipa Johannesa Gutenberga u Mainzu

jepo ih je primila i ugostila i obiteljSoke i Nike Marušića u Lambsheimu.

16-17 NZ.qxp_16-17 NZ 23.09.16 15:43 Seite 1

Page 17: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016 17

U79. go-dini ži-v o t a ,

61. redovni š -tva i 52. sve-ćeništva okri -

jep ljen svetim sakramentima blago je5. rujna u KBC Firule u Splitu u Gos -podinu preminuo fra Vladimir Tadić,član Franjevačke provincije Pres ve -toga Otkupitelja. Misu zadušnicu 7.rujna u crkvi Gospe Sinjske u Sinju slu-žio je provincijal fra Joško Kodžoman.Sprovodne obrede, nakon završetkamise zadušnice, na groblju sv. Frane uSinju prevodio je gvardijan fra PetarKlapež.

IN MEMORIAM

Fra Vladimir Tadić rođen je 18.lipnja 1938. u Udovičićima (župaOtok) od oca Ivana i majke Luce r.Vrdoljak. Osnovnu školu završio je uUdovičićima i Sinju (1945.—1953.), aFranjevačku klasičnu gimnaziju u Sinjui Zagrebu (1953.—1961.) Filozofsko-teološki studij pohađao je u Makarskoj(1961.—1966.). U novicijat je stupio6. srpnja 1956. na Visovcu gdje jepoložio prve jednostavne zavjete 7.srpnja 1957. godine. Svečane zavjetepoložio je 8. prosinca 1962. u Ma-karskoj. Za đakona je zaređen 14.srpnja 1965. u Makarskoj, a red prez-biterata primio je 15. srpnja 1965. uMakarskoj. Mladu misu proslavio je u

Udovičićima (župa Otok) 16. kolovo-za 1965. godine. U crkvi Gospe Sinj -ske 18. srpnja 2015. fra Vladimir jeproslavio 50. obljetnicu svećeništva. Usvojoj franjevačkoj provinciji obnašaoje različite službe, a u dva navrata bioje vicepostulator kauze sluge Božjegafra Ante Antića.

Fra Vladimir je od 1973.do1979.djelovao kao dušobrižnik u Münchenugdje je radio među hrvatskim iselje -nicima. Prema vlastitom iskazu, neu-morno se trudio, kod njemačke crkve-ne i civilne vlasti, oko unaprjeđenja ipoboljšanja životnog standarda našihiseljenika i osiguranja prostora za njihovo okupljanje. IKA

Fra Vladimir Tadićsvećenik redovnik

Zlatnu misu, 50. godina svećeniš -tva, proslavio je 23. srpnja ucrkvi Gospe od Anđela u Jaseni-

ci, koja pripada župi sv. Petra i Pavlau Mostaru, sin te župe don Mile Milj-ko. Na misi je propovijedao vojni bis -kup Tomo Vukšić, koncelebrirala su45 svećenika, a slavlje je uveličalaklapa Narenta. Nakon mise svojepozdrave i zahvale izrekli su: Marin-ko Šimunović, don Milin nećak; vlč.Stjepan Večković, kancelar Zagrebač -ke nadbiskupije; Marina Dizdar uimeinozemne pastve i župa u Njemačkojgdje je don Mile 30 godina služio;dominikanac Ilija Zovko, koji je pro-povijedao na don Milinoj Mladoj misi. Na kraju je svima zahvalio zla-tomisnik don Mile te se kratko osvrnuona 50 godina svoga svećeničkog slu-ženja Crkvi. Župnik fra Josip Vlašić uime župe i franjevaca koji trenutačnosluže na župi darovao je don Mili sli-ku akademskog grafičara TihomiraBazine „Lice Isusa patnika“, da se čes -to sjeća kako je Krist za kršćaninasve. Slavlje je nastavljeno u svadbe-nom salonu Ruža, gdje su zlatomisni-ka pozdravili još mnogi govornici, iz-među ostalih mons. Željko Majić, ge-neralni vikar Mostarsko-duvanjske bis -kupije, koji je bio spriječen sudjelovatina misnom slavlju.

Don Mile Miljko rođen je u Jaseni-ci kod Mostara, u župi sv. Petra i Pav-la, 20. rujna 1942. Njegovi roditeljiIlija i Ruža r. Gagro imali su šesterodjece od kojih je don Mile rođen kao

MOSTAR Zlatna misa don Mile Miljka

peti po redu. Osnovnu četverogo diš -nju školu pohađao je u Jasenici(1949.—1953.) a nižu gimnaziju, kaopos ljednja generacija toga školskogasustava, u Mostaru (1953.—1957.).Prvu godinu klasične gimnazije zavr -šio je u Biskupijskom sjemeništu u Du-brovniku (1957.—1958.) a ostale tri go-dine u Nadbiskupijskom sjemeništu uZagrebu (1958.—1961.). Filozofsko teološki studij završio je na Katoličkombogoslovom fakultetu u Zagrebu(1961.—1967.). Za đakona Mostarsko-duvanjske biskupije zaredio ga je za-grebački nadbiskup kardinal FranjoŠeper 23. ožujka 1966. u Zagrebu aza svećenika, nakon završene petegodine studija, mostarski biskup PetarČule 29. lipnja 1966. u Kruševu. Istov-remeno dok je pohađao šestu godinustudija bio je duhovni pomoćnik i stu-

dentski dušobrižnik u zagrebačkoj žu-pi sv. Blaža a nakon završetka studijaimenovan je župnim vikarom u Hras-nu, općina Neum, gdje je ostao kraćeod godinu dana. Dana 22. travnja1968. imenovan je župnim vikarom uStudencima gdje je ostao do 13.srpnja 1970. kad je imenovan župnimvikarom u Šipovači-Vojnićima gdje ćemalo kasnije postati župnik. Na tojsluž bi ostao je do listopada 1978. kadje poslan za dušobrižnika iseljenihhrvatskih katolika u Njemačku. Najpri-je je vodio Hrvatsku katoličku misiju uGöppingenu (1978.—1984.), biskupi-ja Rottenburg-Stuttgart, a onda Hrvat -sku katoličku misiju u Hamelnu, bisku-pija Hildesheim. Na toj službi ostao jedo 30. ožujka 2008., kada je umirov -ljen, nakon čega se vratio iz Njemač-ke i nastanio u Zagrebu. IKA

Don Mile Miljko i koncelebranti u crkvi Gospe od Anđela u Jasenici

Snim

ka: I

KA

16-17 NZ.qxp_16-17 NZ 23.09.16 15:43 Seite 2

Page 18: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

NAŠE ZAJEDNICE

18 ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016

Unedjelju 26. lipnja u Kelkheimuje održan 17. tradicionalni Dje-čji festival „Mikrofon je vaš“,

na kojemu je nastupalo dvadeseteroizvođača. Sve nazočne, a posebnomlade pjevačice i pjevače u prepunojdvorani pozdravio je župnik fra Ma-

KELKHEIM 17. tradicionalni dječji festival „Mikrofon je vaš“

nare“ — Magazin), Katarina Kapović(„Duša hrvatska“ — Lana Jurčević),Marija Zečević („Željo moja“ — DorisDragović), duet Mariela Keško i Dolo-res Bartulović („Okus mentola“ — Jele-na Rozga), Laura Kapović („Život statineće“ — Danijela Martinović), MartinoKlapež („Sve si moje“ — Ivan Žak), Zo-ra Pranjić („Smokvica“ — Tajči), StellaCurić („Dvije zvijezdice“ — Tajči), Emi-ly Crnković („Bižuterija“ — Jelena Roz-ga), Izabela Curić („Crni leptire“ —Žanamari) i duet Dario Polić i Tomis-lav Milas („Sude mi“ — Miroslav Škoro

se danima i tjednima pripremali zanastup, raduju i s njima pjevaju o ra-dosti, o ljubavi i životu.

Na festivalu su nastupili: TerezaLončar („Kao da me nema tu“ — Van-na), Tihana Gavran („Tabu“ — LanaJurčević), Matea Bešlić („Kap po kap“

rinko Vukman. Istaknuo je kako mladepjevačke zvijezde na tom jedinstve-nom i neponovljivom festivalu i ovegodine svojom izvedbom sve odušev -ljavaju. Istaknuo je kako je pjeva njezdravo za tijelo i za dušu, pravi do-

i Thompson). Prosudbena komisija usastavu: Maja Bungić, Klara Banovčići Hrvoje Barnjak, kao i publika imalisu i ovaj put težak zadatak, izabratipo tri najbolje izvedbe. Prvu nagraduu izboru žirija, osvojila je KatarinaKapović, drugu Stella Curić, a treću

Župa je bogatija za sedamnaestero novih ministranata

Tijana Hannowsky. Publikaje pobjedničku interpretaci-ju Dječjeg festivala dodije-lila Dariu Poliću i TomislavuMilasu, drugo mjesto ZoriPranjić, te treće EmilyCrnković. Za najsimpatični-ju izvedbu pjesme stručnižiri je izabrao duet najmla-đih izvoditelja, Ivana Man-durića i Ivana Miličevića.Kroz program su sjajno vo-dili mladi župe Antonia Baotić i Zvonimir Ćuk. Na-kon proglašenja pobjedni-ka, svi natjecatelji dobili su

Snim

ke: h

kz-m

th.d

eNa festivalu je nastupilo dvadesetero izvođača

Nova adresaHrvatska katolička zajednica

Nagold odnedavno se nalazi nanovoj adresi koja glasi:

Am Riedbrunnen 7, 72202 Nagold.

— Divlje jagode), duet Ivano Miličevići Ivano Mandurić („Moj dida i ja“ —Thompson), Lara Klapež („Dat će namBog“ — Nina Badrić), Gabrijela Anuš-ić („Kraljica“ — Jelena Rozga), TijanaHannowsky („Sve bi seke ljubile mor-

od Hrvatske katoličke župe Main-Tau-nus/Hochtaunus prigodne darove, aposebno pobjednici.

Misa zahvalnica i izlet u Phantasialand

Na kraju vjeronaučne godine, 3.srpnja, u crkvi sv. Dionizija u Kelkhei-mu, proslavljena je sv. misa zahval-nica za kraj vjeronaučne godine, ko-ju su dodatno animirala djeca imladi te župe svojim čitanjem, svira -njem i pjevanjem, poglavito kroz mo-litvu vjernika, s kojom su mladi reklisvoje hvala Gospodinu i svima kojisu im protekle školske godine dobraudijelili. Ovogodišnji krizmanici upu-tili su zahvalu Bogu za dar sv. potvr-de. Dan prije zahvalne mise, 2.srpnja, stotinu djece i mladih župe sažupnikom fra Marinkom Vukmanombili su na izletu u Phantasialandu.

Uvođenje novih ministranata

Od nedjelje 18. rujna župa Main-Taunus/Hochtaunus bogatija je za se-damnaestero novih ministranata. Na-kon sv. mise u crkvi sv. Dionizija uKelkheimu okupili su se „stari“ i noviministranti ispred oltara, za zajednič-ku fotografiju, a brojni vjernici s plje-skom i radošću su pozdravili nove slu-žitelje oltara. Misno slavlje uveličao jezbor mladih. Mario Trifunović

bro raspoloženje, odmara i umiruje.Pozvao je sve okupljene da se zajed-no s pjevačicama i pjevačima, koji su

18-19 NZ.qxp_18-19 NZ 26.09.16 10:30 Seite 1

Page 19: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016 19

WICKSTADT KOD FLORSTADTA

Više od sto pedeset vjernika izHrvatske katoličke misije Gies-sen, među kojima je bilo i vjer-

nika iz drugih obližnjih hrvatskih ka-toličkih misija, hodočastili su, u ned-jelju 11. ruj na, u marijansko svetišteMaria Stern bach kod Florstadta. Oku-pili su se u Wickstadtu, nedaleko odFlorstadta, a potom je voditelj misijefra Marijan Petričević blagoslovio

Vjernici iz HKM Giessen hodočastili u marijansko svetište Maria Sternbach

Misu je predvodio

fra Marijan Petričević, a propo -

vijedao je đakon Mato

Valjan

se našem Bogu i Gospodinu koji nasje pozvao da budemo sveti. Na svomživotnom hodočašću prema Bogu mo-ramo se uvijek iznovce pitati jesmo lina pravom putu. Ako smo slučajnoskrenuli s puta Božjega, moramo sevratiti, obratiti. Po zagovoru naše ne-beske Majke preporučimo se Božjemmilosrđu i zamolimo ga da nam op -rosti naše mane i propuste.“

vode čini vino, iz krize milosno vrijeme.Marija je dosljedno u svome životu slu-šala Božji glas i govorila svoj: „Da“. Utome je bila dosljedna pratilja svoga Sina sve do križa. Ona je Zvijezda Ju-tarnja koja nam pokazuje, ako je nas -ljedujemo, da će i naš životni put zavr -šiti u nebu“, istaknuo je. U nastavku jedonio primjer jednog katoličkog misio-nara koji je jednom u Japanu u vlaku

okupljene vjernike, automobile i na -božne predmete. Nakon toga se poš-lo u ophodu uz molitvu krunice i pje-vanje hrvatskih marijanskih pjesamado dva kilometra udaljene Gospinekapele smještene u obliž njoj šumi.Vjernici su naizmjence nosili križ u ko-jem je relikvija Svetoga Križa.

Misno slavlje slavljeno je ispredGospine kapele, a predvodio ga jevoditelj HKM Giessen o. Petričević uzasistenciju stalnog đakona u HKMGiessen Mate Valjana. Đakon Valjanje u uvodnoj riječi istaknuo kako jesvako hodočašće, pa tako i današnje,prilika da razmislimo o smislu života.„Kao zajednica vjernika mi znamaosvoj cilj: korak po korak približavati

U propovijedi je đakon Valjanistaknuo kako je Blažena Djevica Mari-ja tijekom cijele povijesti kršćanstva vo-dila brigu i ponavljala: „Vina nemaju!“„Ponekad je to vrijedilo za cijelu Crkvu,ponekad za pojedine kršćane. Pritomne smijemo prekrižiti ruke i čekati da sesituacija sama od sebe promijeni. Poz-vani smo učiti što je u našoj moći i nap-uniti vrčeve onim što imamo. Isus želi unama suradnike, da činimo što nam Onkaže. I ovo je hodočašće danas naš pri-log punjenja vrčeva i to svakoga putakad dođemo na sv. misu ili kad privat-no molimo krunicu, kad se zauzimamoza bližnjega, kad nastojimo prevladatikrizu u braku i sl. Nakon našeg nasto-janja Isus dolazi i pravi preobrazbu, iz

molio časoslov. Dok je molio, najed-nom mu je iz časoslova ispala sveta sli-čica s Gospinim likom. Prije nego sesagnuo, sličicu mu je dignuo jedan pe-togodišnji dječak. Pogledao je sličicu iupitao misionara: „Tko je ovo?“ „To jemo ja Majka!“ — odgovorio je misionar.„Nisi joj sličan!“ —- rekao je dječak.„Znam, ali trudim se biti!“, dodao je mi-sionar. Na kraju je propovjednik potak-nuo okupljene neka se trude poput Ma-rije ići Kristovim putem kako bi svi zav-ršili u nebu.

Nakon misnog slavlja ispred crkveje pripremljen zajednički agape. Ho-dočašće je završilo blagoslovom i mo-litvom u kapeli, a vjernici su imali pri-liku i za osobne molitve. A. Polegubić

Izlet u Goldkronach

Vjernici iz hrvatske katoličkezajednice Bayreuth, u pratnjivoditelja Hrvatske katoličke

misije Bamberg, salezijanca o. Fili-pa Tomića, išli su 3. srpnja na izletza Goldkronach, mjesto udaljenodvadeset km od Bayreuha. U crkvisv. Mihaela služena je sv. misa. UGoldkronachu živi veliki broj Hrvata

pa su sve pozvali da upoznaju tosimpatično malo mjesto. Domaćinisu ih ugostili, a uz jelo i piće bilo jei razgovora, glazbe i pjesme. Ujed-no su u toj prilici proslavili dva jubi-leja: 60. rođendan Julijane Schatz i75. rođendan Pave Mikića, dopisni-ka ovog teksta. Kako je Hrvatska uušla EU i kroz to omogućila Hrvati-

ma da rade i u Njemačkoj, i hrvat -ska zajednica u Bayreuthu se dostapovećala. U zajednici živi novi mladi naraštaj koji njeguje svoje du-hovne i nacionalne vrijednosti. Najesen je u planu još jedan zajedničkiizlet, kako bi se vjernici još boljeupoznali.

Pavo Mikić

BAYREUTH

Snim

io: A

.Pol

egub

18-19 NZ.qxp_18-19 NZ 26.09.16 10:30 Seite 2

Page 20: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

20 ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016

SUSRETI

Na sportskim terenima „Croatie“Griesheim (Darmstadt) krajemlipnja održani su 4. Sportski

susreti Hrvatske nastave Hessen. Mnoš -

GRIESHEIM (DARMSTADT)

Hrvatske nastave Hessen. Zahvalila jesvima koji su na bilo koji način pomog -li u organizaciji susreta. Posebno je po -z dravila uzvanike: predstavnicu Dr ža v -

Sportski dani Hrvatske nastave Hessennog ureda Republike Hrvatske za Hrva-te izvan R. Hrvat ske Biserku Lu kan, kon-zula R. Hrvatske u Frankfurtu TihomiraKujundžića, gradonačelnicu gradaGriesheima Gabrielle Winter, te vodi-telja Hrvatske katoličke misije Darm-stadt fra Nediljka Brečića. Susrete jesvojim nastupom uveličala i folklornaskupina „Biseri“ iz Griesheima. Za dje-cu manjeg uzrasta organizirana jekrea tivna radionica, u kojoj su se osli -ka vale platnene torbice. Nakon mnoš -tva odigranih nogometnih utakmica iigara graničara određen je redoslijedpo skupinama. Svi sudionici susreta do -

Folklorna skupina „Biseri“ iz Griesheima uveličala je sportske susrete pjesmom i plesom

Sudionicima su uručene medalje, a pobjednicima pokali

bi li su posebne medalje, koje je do ni -rao Državni ured za Hrvate izvan R.Hrvatske. Pobjedničke ekipe pojedinihskupina dobile su i pokale. Najbolji stri-jelci nogometnog turnira bili su Anto nio-Joel Ćošković iz Kelkheima i MarinSchneider iz Rüsselsheima. Posebnu po-zornost i ove godine privuklo je natjeca -nje majki učenika Hrvatske nastave Hes-sen u graničaru.

Tekst i snimke: Smiljana Veselić-Vučina

tvo učenika hrvatske nastave iz cijelogHessena i njihovi roditelji stigli su uGriesheim kako bi odmjerili snage u no-gometu i graničaru (igra između dvijevatre). Bila je to idealna prilika upozna-vanja učenika iz razli čitih nastavnihmjesta hrvatske nas tave u Hessenu, alii uspostavljanja brojnih kontakata. Napočetku susreta pozdravni govor odr - žala je Ivana Livaić, koordinatorica

Majke učenika s učiteljicama Hrvatske nastave Hessen

U misijama su se odr žavala i preda-vanja i vjerskim, kulturnim, jezičnim inacionalnim temama. Gostovali su ibrojni pjevači i kulturno-umjertničkadruštva, primjerice „Lado“ i dr. Radilose na očuvanju hrvatskog jezika i kul-ture. U vrijeme Domovinskog rata umisijama su se organizirale i pri god -ne izložbe umjetničkih radova, kojesu imale humanitarno značenje. U mi-sijskim su prostorijama svoje susrete

organizirala i hrvatska društva koja sudjelovala i djeluju na području misija.U nekim hrvatskim misijama osnivanesu i knjižnice, u kojima su naši ljudimogli posuđivati knjige. Moglo bi seukratno sažeti kako se cjelokupnihrvatsko vjersko i kulturno-prosvjetnodjelovanje odvijalo u sklopu hrvatskihmisija u zapadnoj Europi, a listovi „Živa zajednica“ u Njemačkoj i „MO-VIS“ u Švicarskoj pritom su odrigralinezaobilaznu ulogu. U njima je ne-brojeno priloga i o hrvat skim kultur-

nim, jezičnim i nacionalnim temema.Dakako da u vrijeme bivše države tonije bilo moguće sustavno provoditi,ali su svećenici i drugi pastoralni dje-latnici uvidjeli važnost takvog djelo-vanja te su u skladu sa svojim moguć-nostima činili sve kako bi se sačuvalahrvatska duhova, kulturna, jezična ifolklorna baština. Za očekivati je dabi se danas zajedničkom suradnjomR. Hrvatske i domovinske Crkvemoglo na tom važnom pod ručju punoviše učiniti, istaknuo je. A.P.

Nastavak sa str. 11

20-21NZ.qxp_20-21 23.09.16 15:57 Seite 1

Page 21: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016 21

„Sv. Franjo Asiški u Hrvatskoj 1212. godine“

Hrvatska je najfranjevačkijazemlja na svijetu. Sv. Franjo jesa svojom braćom vjernički,

kulturno i politički najveći dobrotvorhrvatskog naroda. Tamo gdje nitkodrugi nije mogao preživjeti, preživjelisu franjevci. Zato što su nešto ponijeliod sv. Franje. Važ no je da svi otkrije-mo sv. Franju, što nam Gospodin po-ručuje po sv. Franji danas, istaknuo jeprovincijal Franjevačke provincije sv.Jeronima fra Andrija Bilokapić u su -botu 4. lipnja u dvorani samostanaSv. Frane u Zadru kad je predstavlje-no vrijedno djelo - Zbornik „Sv. FranjoAsiški u Hrvatskoj 1212. godine“, kojina 568 stranica, uz stotine crteža ifoto grafija, sabire radove predstavlje-ne na Međunarodnome znanstvenomskupu prigodom osam stoljeća od do-laska sv. Franje u Hrvatsku i o počeci-ma Franjevačkog reda među Hrvati-ma, održanima u Splitu i Zadru 1. i 2.listopada 2012. g. Taj simpozij orga-niziralo je Vijeće franjevačkih zajed-nica Hrvatske i BiH. Zbornik je objav -ljen kao 46. broj edicije „Kačić —zbornik Franjevačke provincije Presve-tog Otkupitelja“ iz Splita, čiji je glavni urednik od 1974. g. fra Hrvatin Gab -rijel Jurišić. Osobe koje su inicirale iorganizirale održavanje simpozija,nepune četiri godine poslije, jer je riječ o pripremi iznimnog i opsežnogznanstvenog djela, predstavile suZbornik u Zadru. To su bivši provin -cijali dr. fra Josip Sopta (Franjevačkaprovincija sv. Jeronima) i fra LjudevitAnton Maračić (Hrvatska provincijasv. Jeronima franjevaca konventuala-ca) te fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, ure -d nik i ovog izdanja čije su tiskanje po-mogli Splitsko-dalmatinska županija,Grad Sinj i Provincije Prvoga, Drugogi Trećeg reda.

Zbornik sadrži 23 priloga struč -njaka predavača sa simpozija, poz-dravne govore u Splitu (Fra Ljudevit A.Maračić, fra Joško Kodžoman, mons.dr. Ivan Ćubelić i Ante Sanader) i Za-dru (mons. dr. Želimir Puljić, dr. fraStanko Josip Škunca, dr. fra Josip Sop-ta) te jedanaest priloga u dva dodatkakoji s povijesne i umjetničke straneproširuju temu početaka franjevaštvana hrvatskim prostorima. Radovi tema-tiziraju glavno pitanje simpozija: Je li,kada i kako došao sv. Franjo prilikomsvog prvog pokušaja odlaska na istok1212. g. i preplovljavanja Jadrana?Zbornik sabire radove o najpoznatijim

tradicijama koje svojataju pristanaksv. Franje u neke istočno-jadranske lu-ke, rekao je Maračić. Prvi krug radovaobuhvaća tekstove koji obrađuju pre-daje Franjina pristajanja na hrvatskuobalu: dubrovačka (fra Josip Sopta idr. Marijan Sivirić), splitsko-trogirska(dr. Milan Ivanišević i fra Nikola M.Roščić), zadarska (fra Stanko Škunca,fra Donat Fabijanić) uz tekst „Diploma-tička analiza papinskih isprava fran-jevcima 13. st. sačuvanih u franjevač-kom samostanu u Zadru” dr. MilkaBrkovića, istarsko-kvarnerska (fra Lju-

cajima Franjina dolaska i boravka unas: likovni prilozi Franjina boravka uHrvatskoj (prof. Anđelko Badurina),povezanost franjevaca i umjetnosti nahrvatskoj obali tog vremena (dr. JoškoBelamarić). Objavljeni su i prilozi re-zultata istraživanja franjevačkih poče-taka u Hrvata, po koj nih franjevačkihistraživača fra Euzebija Fermendžina(dr. fra Daniel Patafta) i fra DominikaMandića (dr. fra Robert Jolić). Podsje-tivši na sedam mjesta koja se sporeoko toga iz kojeg potječe grčki pjesnikHomer, pa pos toji grčki diptih koji ihsve spominje, fra Ljudevit Anton Mara-čić je rekao: „Možda bi bilo dobro sa-staviti zgodno mnemotehničko sred -stvo, koje bi nab rajanjem mjesta kojasvojataju Franjin dolazak i budući na-raštaji mog li pamtiti, u nadi da će sepostupno smanjivati popis i polako ot-padati imena koja ne izazivaju pov-jerenje ni sigurnost. Mislim da Zborniku tome može prilično pomoći“.

„Pronađeni novi izvori daju novosvjetlo na pitanje dolaska prvih fra -njevaca i osnivanje prvih samostanana Jadranskoj obali. Izdavanje Zbor-nika i održavanje znanstvenogskupa potvrđuju blagotvornu surad -nju i složni rad sve braće i sestarafranjevačke obitelji u Hrvata: muškihi ženskih redovničkih i svjetovnih,franjevačkih zajednica u Hrvatskoj iu BiH. To je dodatni poticaj njihovomzajedničkom radu i zbližavanju“, po-ručio je o. Maračić. Najavio je i obi -lježavanje Spomena franjevačkihobljetnica, svefranjevačku proslavu800. obljetnice Porcijunkulskog op -ros ta i 500. obljetnice diobe prvogfranjevačkog reda koji će se održatiu Zagrebu 16. i 17. rujna u franjeva-čkoj crkvi Sv. Križa u Sigetu. „Stablomira i dobra zasadio je sveti otacFranjo koji je prije osam stoljeća svo-jom blagoslovljenom nogom stupiona hrvatsku obalu Jadrana. Bilo je tosjeme koje je duboko pružilo svojekorijene u dušu našeg čovjeka i raz-vilo divne krošnje, da se u njihovojsjeni i mi danas lijepo i ugodno osje-ćamo“, rekao je fra Gab rijel Jurišić.Nasuprot pojmu „protivni vjetrovi“fra Tome Čelanskog, koji je rekao dasu Franju bacili na hrvatsku obalu,fra Gabrijel je istaknuo: „Za nas je tosretni i dragi Brat Vjetar koji je u na-šu domovinu doveo prvog građaninaondašnjeg kršćanskog svijeta, Franjuiz Asiza“. IKA

KNJIGE

devit Maračić), zagrebačka (fra ŽeljkoŽeleznjak). Tome je povijesni predlo -žak tekst „Mjesne predaje o putova -njima sv. Franje u pokrajini Marke“ fraAngela Palerija, kao ono što je pretho-dilo Franjinoj plovidbi s druge straneJadrana. Drugi krug radova donosi širikontekst o vremenu i prostoru kad seodvijao brodolom lađe sa sv. Franjomi posljedično vjerojatno prisilno prista-janje na hrvatsku obalu. Političko-druš -tvene prilike toga vremena u JužnojHrvatskoj donosi prof. Anđelko Mija-tović, prikaz crkvenih prilika dr. Slav-ko Kovačić, pomorsko-geografski su-stav Jadrana onog vremena dr. JosipFaričić. O fratrima i klarisama koji sunakon tih događaja počeli živjeti i dje-lovati na ovom području govore prilo-zi fra Andrije Zirduma (Bosna), fraMarijana Vogrina (Slovenija), fra Pet -ra Runje (trećoredci) te s. Kate Karad -že i s. Marije Petričević (klarise). Preg -led prvih franjevačkih plodova svetostina hrvatskim prostorima donosi fraGabrijel Jurišić. Treći krug čine prilozio kulturno-umjetničkim odjecima i utje-

Snim

ka: I

KA

20-21NZ.qxp_20-21 23.09.16 15:57 Seite 2

Page 22: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

IIzzgguubbll jjeennee rr ii jjeečč iiUpiši riječi na odgovarajuće mjesto

plemićkoj — osam — ugledne — Beču — slavonske — brojne — političara — smrti — brzo — Slavonije — uveo

Josip grof Jelačić Bužimski (16. listopada 1801.u Petrovaradinu —20.svibnja 1859. u Zagrebu) potječe iz _ _ _ _ _ _ _ plemićke obitelji.Njegov otac Franjo, podmaršal austrijske vojske, bio je zapovjednik _ _ _ _ _ _ _ _ _ Vojne krajine, a majka Ana, djevojačkim pre-zimenom Portner von Höflein, bila je njemačkog podrijetla. Josip Jelačić s _ _ _ _ godina započinje školovanje u bečkom Therezianumu, naje-litnoj _ _ _ _ _ _ _ _ _ školi. Nakon desetogodišnjeg školo va -nja, 1819. kao diplomat barun Jelačić polazi u vojničko službovanje kaopotporučnik, da bi _ _ _ _ napredovao i kao vojskovođa vodio _ _ _ _ _ _ bitke diljem hrvatskih područja za HabsburškuMonarhiju. Kralj Ferdinand I. Habsburgovac imenuje ga 23. ožujka 1848.u _ _ _ _ za bana Hrvatske, Dalmacije i _ _ _ _ _ _ _ _ _i tajnim kraljevskim savjetnikom i unapredio ga u generalmajora. Službubana vršio je sve do svoje _ _ _ _ _. Ban Jelačić se borio za suve-renost Hrvata, ukinuo kmetstvo, _ _ _ _ službeni hrvatski jezik i položiotemelje za modernu Hrvatsku, te je jedan od najznačajnijih hrvatskih _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ u cijeloj povijesti Hrvata.

FROG

MATODIPL

NURAB

Posloži slova i dobiti ćeš pet pojmova u svezi s banom Josipom Jelačićem

GELERAN

djeČji kutak

22 ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016

Napisala i priredila: Željka Čolić

Drage mlade čitateljice i čitatelji!Stiže nam jesen i dani postaju sve kraći. Za vaše bolje raspoloženje pri-

premili smo vam zanimljive detalje o banu Josipu Jelačiću. Naime, 16. listopa-da se slavi 215. obljetnica njegova rođenja. Ostanite nam dobro i imajte lijepojesenjsko vrijeme!

1) Prva zbirka pjesama bana Jelačića objavljena 1825. g. nosi naslov?a) Trenutak uspomeneb) Eine Stunde der Erinnerungc ) Une heure du souvenir

2) Ban je postavio preporodniprogram pod nazivom?a) Zahtijevanje naroda u 30

točakab) Zahtijevanje naroda u 20

točakac ) Zahtijevanje naroda u 10

točaka

3) 19. travnja 1848. ban je prog -lasio suverenost i neovisnostHrvatske od?a) Talijanske Vladeb) Ugarske Vladec ) Austrijske Vlade

4) Tko je 1947. spasio spomenikbana i tajno sakrio u galerijiGiptoteka?a) Antun Bauerb) Antun Mauerc ) Antun Sauer

5) Na kojoj je hrvatskoj novčaniciod 31. listopada 1993. portretbana Jelačića? a) 10 HKb) 20 HKc) 50 HK

Rješenje:1b, 2a, 3b, 4a, 5b

Pitalice

da je ban Jelačić govorio i pisao na njemačkom, hrvatskom, fran cus -kom i mađarskom jeziku, a prilično dobro vladao talijanskim i latinskimda je ujedinio u banske vlasti sve hrvatske zemlje s Međimurjem, kojesu bile unutar Habsburške Monarhijeda je 1848. sazvao prve izbore za prvi Hrvatski Sabor sa 191 zas -tupnikada je krenuo u rat protiv Mađara, jer nisu prihvatili suverenost hrvat -skog narodada mu je 16.12.1866. podignut spomenik na glavnom trgu u Zag -rebu, koji nosi njegovo ime i ostaje tamo 80 godina do rušenja1947. od komunističkih vlasti. Dana 16. listopada 1990. na obljet-nicu njegovog rođenja hrvatske vlasti vraćaju spomenik ponovno nasvoje mjesto

ZZnnaattee ll ii……

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Snim

ka:.,

Ž. Č

olić

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ PJESKIN ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

22-23a.qxp_22-23djecji.. 23.09.16 15:58 Seite 1

Page 23: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016 23

MLadi i Mediji

Provjeravate li elektroničku poštu i no-ću, u krevetu, prije spavanja, i ujutročim otvorite oči? Živite li na netu čak ikad ste na godišnjem? Volite li svojetrenutke sreće dijeliti s virtualnim prija-teljima? Dijelite li statuse, fotografije isvoj životni stil, gradeći tako virtualniidentitet u kojem nema mjesta velikimproblemima?“ Potvrdan odgovor naova pitanja znači da „imate dijagno-zu“: „strah od propuštanja“ (FoMo —„fear of missing out“).

kakvih je malo na ovome svijetu. Činise da nam više nije dovoljno negdjeotići, nego to moramo podijeliti sa svi-ma kako bi i oni „sudjelovali“ u našojpustolovini koja je uvijek „tako poseb-na“. Osim toga, uz svoj status uvijekstavljamo neki „opis“ naših osjećaja.Rijetko objavljujemo kada smo tužni,daleko češće kada smo radosni, ve -seli, ushićeni. Oni koji su „posvećeni“svome profilu vrlo često mijenjaju i sli-ku naslovnice, a i poze su nam — bu-dimo iskreni — „probrane“, a mi smo„uvijek cool“. Kada bismo otišli na ne-ko mjesto gdje nemamo signala, što bise promijenilo? Svijet oko nas bi ostaoisti, samo bi se vjerojatno naši osjećajipromijenili. Možda bismo čak i pomis-lili da smo „zaboravljeni“, da nitko nevodi brigu o nama — možda bi nasčak i zahvatio koji simptom one „bo -lesti“ o kojoj govori Sherry Turkle:strah od propuštanja. Zaista, boli linas ako smo zaboravljeni u digitalnomsvijetu, u svijetu u kojemu nije potpunojasno tko smo mi, to jest koji nam jestvarni identitet? „Mi za života nikadane ‘diplomiramo’ razvoj identiteta, ne-go se neprestano vraćamo materijalukojim raspolažemo”, nas tavlja Turkle ipou čava: „Društveni svjetovi na mrežiod samih su početaka proizvodili novmaterijal. Na mreži bi se obični ljudipredstavljali kao glamurozni, stari kaomladi, a mladi kao nešto stariji. Ljudiskromnih mogućnosti nosili bi skupo -cjen virtualni nakit. U virtualnom pros -toru invalidi su hodali bez štaka, a sra-mežljivi znatno popravljali svoje izgle-de kao zavodnici.” Od tih „prvih”identiteta „u velikim digitalnim igramai paralelnim svjetovima do današnjihprofila na kojima iznova uspostavlja-mo slike o samima sebi prošlo je dostavremena. Pa i komunikacija se u tomsmislu posve promijenila; smartfoni,tab leti i gadgeti omogućili su nepres -tanu prisutnost u mreži, bjesomučnotraće nje vremena koje zatim dovodido opasnih ovisnos ti i na kraju — dep -resije. Postoji i protu otrov za FoMo —nazvan je WoMo: will of missing out,ali koliko pokazuju istraživanja, nijejoš uzeo maha. Vjerojatno i nema ne-ke šanse“, kaže Vlatka Kolarević. A vi,što vi kažete?

Danijel Labaš

Uprošloj sam kolumni sebe i vasu naslovu pitao: „Ljudi, kamoto idemo?“, a u ovoj nas želim

pitati: Gdje ste bili, što ste radili i štoste željeli biti ovo ljeto? Dakako davam ovo pitanje postavljam metafori-čki, a ne doslovno. No, ono je ipakitekako važno i to na svim razinama.Jer, kao što smo utvrdili u prošlomebroju uz pomoć Sherry Turkle i njezi-ne knjige „Sami zajedno“, novi nara-štaji — a to ste prije svega vi — „živi“virtualni svijet i u njemu se kreće kaoriba u vodi, ali nas nove tehnologijemogu dovesti i do promjena naših od-nosa u obitelji, s prijateljima i onimakoje volimo, sa samima sobom — pačak i na (ljetnom) odmoru.

Eto, ove smo godine i prije odmo-ra dobili novu igru — lov na Pokemo-ne, pa bi se i vas moglo pitati: gdjeste i s kim lovili Pokemone? Jeste li i viviše šetali zahvaljujući toj igri koja jeosvojila srca mnogih, neke podigla sakauča i fotelja, ali se nekima moždapretvorila u strast i ovisnost? Jeste li ihlovili sami ili u društvu, jeste li se za-bavljali ili ste opet — i uz tu virtualnozabavu — samovali u šetnji? Jeste liovu novu igru, ako joj već niste odo -ljeli, iskoristili kao novi oblik društveneigre? Jeste li i vi poželjeli biti najbolji,baš „pravi“ Pokemon-trener i tako —barem virtualno — promijeniti svojidentitet koji u stvarnome životu nemora biti nužno tako cool?

„Strah od propuštanja“

Na ova se pitanja vezuju isto takoostala identitetska pitanja: Jeste li svakitrenutak proveden na plaži, u planini,na nekom piću ili na večeri, odmahpodijelili sa svojim virtualnim (i stvar-nim) prijateljima na nekoj od društve-nih mreža? Dobro bi bilo da svatko zasebe potraži odgovore na ova pitanjai još jednom pročita prošlu kolumnu ukojoj smo govorili i o emocionalnompomaku s kojim su nam nove tehnolo-gije donijele i neke druge rizike, a mismo istaknuli da u ovom broju nastav -ljamo razmišljati o „novoj bolesti“ nakoju je u magazinu „Banka“ još 2013.upozorila Vlatka Kolarević upitavši:„Jeste li na društvenim mrežama većnekoliko trenutaka nakon buđenja?

Nove tehnologije mogu dovesti i do promjena naših odnosa u obitelji, s prijateljimai onima koje volimo, sa samima sobom.

Naš identitet u virtualnom svijetu

Tehnologija i slika o sebisamom

U članku „Stalno on, nikad off“Kolarević navodi riječi Sherry Turkleprema kojoj se tehnologija namećekao „tvorac naše intime“: „Danasnam ona nudi zamjene koje potiskujuono stvarno. Tehnologija je primamlji-va kada ono što ona nudi podilazi na-šim ljudskim slabostima. A mi smo, či-ni se, itekako slabi. Usamljeni smo, aplaši nas prisnost. Zato nam digitalneveze i druželjubivi roboti mogu pružitidruštvo bez obveza koje nameće pri-jateljstvo. Umreženi život omogućavanam da se sakrijemo jedni od drugih,iako smo zapravo privezani jedni zadruge. Radije bismo slali poruke negorazgovarali”, napisala je Sherry Turk -le. Zar to nije i naša stvarnost? Zar imi ne šaljemo poruke jedni drugima —i to neprestano, pa čak i članovimasvoje najuže obitelji i prijateljima?

A što sve ne radimo na društvenimmrežama — i koliko „života“ ima tektamo! Otputovali smo — nije dovoljnošto smo to rekli bliskim prijateljima. Ijoš dok se spremamo, već to objav -ljujemo „urbi et orbi“: idemo na put,nama je tako dobro. I kada dođemona odredište, odmah se „virtualno pri-javimo“ da svi znaju gdje smo: uvijekje to neko „posebno“ čarobno mjesto

Snim

ka: w

ww

.biz

it.hr

22-23a.qxp_22-23djecji.. 23.09.16 15:58 Seite 2

Page 24: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

Gospo-darstvo,imanje,posjed

MariofilSoldo

Svetica,-najmlađa-c-r--k------vena-naučite---ljica,za---š--titnica-mi-sio-na--ra-i-knji-žev---nika1,2,3

Asesor

IndijRimskajedinica

NjemačkaNalogmački-dase-makne

Crtica-upisanju

2

Tip- fiato-vog-auto-

-mobilaAustrija

Granamedicine

(uho)Livada

Turskikositar

Pepeo

3„Nacional-ni-olim--p.ko-mitet“

AbelXavier

Mrtvačkiležaj

Italija

AnkicaDobrić

Naslovnijunak

Hatezoveopere-

Pripadni-ca-so-mal-

skoganaroda

Od-1873.do-1897.

Tajniznak-ubriškuli

Listo--pad-ni-bor(mn.)

LovroArtu--ko-

vić

Anja-odmila

Odras--tao-koz-ji

mužjak

Riječkapjeva-či-

ca-Kra-ljić

Zna-menka,mladež

Poticaj,nago-

varanje

Bodljika-va-…-ilibakrena…

ArijanaČulina

Potvrd-na- riječ

Pusti-nja-ci,- sa--mot-njaci

Simbol-stra-danja-i otpora vu----kovarski…Izbavljenje

Bivšaslovenskanovčanajedinica

AnteTrumbić

Kovinasličnačeliku(Ti) „Rabat“

Predme-tak-zaekološkepojmove

Zagovor-nik,-pris--talica

Sve…ništa;…ovako…onako

Trgov----ki-nje- jaji-ma

Nizo-zem-ski-no-go-metniklub

1

NAGRADNA KRIŽALJKA

24 ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016

KRIŽALJKA

Terezija od Djeteta Isusa Rješenje pošaljite najkasnije do 27. listopada

A Majka Terezija cijeli je svoj život bi-la milosrdna djeliteljica božanskogamilosrđa, te je svima bila na raspolag-anju po prihvaćanju i zaštiti ljudskogaživota, onoga nerođenoga i onogakoji je napušten i odbačen. Zauzima-la se neprestano za obranu životaističući da onaj tko još nije rođen -ona je najslabiji, najmanji, najbjedni-ji. Prigibala se na ljude na umoru, kojisu ostavljeni da umru na rubovima ce-sta prepoznajući dostojanstvo koje imje dao Bog; dizala je svoj glas da jučuju moćnici na zemlji kako bi prizna-li svoje pogreške pred zločinima siro-maštva što su ga sami stvorili. „Za njuje milosrđe bilo 'sol' koji je davalaokus svakome njezinom djelu i 'svjet-lo' koje je obasjavalo tamu onih kojinisu imali čak niti suze da bi plakalizbog svoga siromaštva i patnje. Nje-zino poslanje na gradskim periferija-ma i egzistencijalnim periferijama na-

Nastavak sa str. 4

šim danima ostaje poput rječitog svje-dočanstva Božje blizine najsiromašni-jima među siromašnima. Danas ovuamblemsku figuru žene i posvećenepredajem cijelome svijetu volonterst-va: neka ona bude vaš model svetosti!Mislim da ćemo možda imati malopoteškoće nazivati je sveta Terezija:njezina je svetost tako bliska nama,tako nježna i plodna da ćemo jespontano nazivati 'Majka Terezija'.Ta neumorna djelatnica milosrđaneka nam pomogne da sve više shva-ćamo da je naš jedini kriterij djelovan-ja besplatna ljubav, slobodna od sva-ke ideologije i svake navezanosti, ko-ja se prosipa prema svima bez obzirana jezik, kulturu, rasu ili religiju. Maj-ka Terezija rado je govorila: 'Moždane govorim njihov jezik, ali mogu sesmiješiti.' Nosimo u srcu njezin osmi-jeh i darujmo ga onima koje susreće-mo na svom putu, posebno onima kojipate. Tako ćemo otvoriti obzore rado-sti i nade za veliki dio čovječanstvabez pouzdanja koji treba razumije-vanja i nježnosti.“

Pizza napoletana za beskućnike

Kako je izvijestio austrijski Kath-press, proglašenje svetom Majke Tere-zije i samu misu osiguravalo je oko3000 policajaca i specijalnih postroj-bi. Svečanost je prenosilo 120 radijai televizija diljem svijeta, na kojima ko-mentatori nisu propustili navesti da Mi-sionarke ljubavi danas imaju 500 ku-ća u svijetu u kojima konkretno brinuza siromaha i ugrožene. To su učinilei nakon proglašenja njihove utemelji-teljice svetom u Rimu. Tamo je papaFranjo u Vatikan na ručak pozvao1.500 beskućnika i siromaha iz cijeleItalije. Njima je 250 misionarki ljubaviserviralo poznatu „pizzu napoletana“u predvorju dvorane Pavla VI. u kojojse održavaju opće audijencije srije-dom. U tome im je poslu pomagalo i50 misionara ljubavi. Blagdan sveteMajke Terezije Katolička će Crkvaubuduće slaviti 5. rujna, jer je upravo5. rujna 1997. rođena za nebo, tj. pre-minula u dobi od 87 godina. M. K.

IZ CRKVE U SVIJETU

24-25i.qxp_24 26.09.16 09:33 Seite 1

Page 25: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016 25

SVJETSKI DAN MLADIH

šlost. Našem 'duhovnom stasu' ne do-likuje turobnost, jer poput virusa umrtv -ljuje sve, uništava nadu. Bog nam se,naprotiv, uvijek nada, uvijek vjeruje dase možemo pridići i ne želi nas vidjetiugašene i bez radosti“, ustvrdio je Pa-pa. Govoreći o Zakejevu odnosu pre-ma sramu, Sveti Otac rekao je da jenestao kad je Zakej shvatio da bi zanjega Isus sve uči nio i da ga jedino onmože izvući iz „živoga blata“ grijehai nezadovolj stva. Zakej je riskirao iprihvatio igru. I mi moramo prihvatitiigru, jer život ne treba zatvarati u ladi-cu. Dragi mladi, Isusu prikažite sve, na-ročito svoje slabosti, muke i grijehe, uispovijedi. On će vas iznenaditi svojimoprostom i mirom. Ne bojte se slijeditiga. Ne do pus tite da vam se umrtviduh, već žudite za čistom ljubavi, kojazahtijeva i odricanje, opirite se „dopin-gu“ uspjeha po svaku cijenu i drogi damislite samo na sebe i svoje udobnosti,potaknuo je Papa. „Isusa ne zanimajuprividnosti, već srce. On gleda tvoje imoje srce. Ni vi se ne zadovoljavajtepovršnošću, čuvajte se svjetovne liturgi-je pokazivanja, uljep šavanja duše ka-ko bi izgledali bolji. Naprotiv, dobroučvrs tite vezu srca koje gleda i neumor-no prenosi dob ro. A besplatno darivaj-te od Boga bes platno prim ljenu radost,koju mnogi očekuju.“ Isus nam upravljaovaj poziv: „Danas treba da se zadr -žim u tvojoj kući.“ Možemo reći daSvjetski dan mladih počinje danas inas tavlja se sutra, u kući, jer nas Isustamo želi sresti. Dok zahtijeva da dođeu tvoju kuću, Isus te zove imenom kaoi Zakeja. Isus nas sve zove po imenu,istaknuo je Papa. Vjerujte Božjem pam -ćenju, ono nije „tvrdi disk“, koji bilježii pohranjuje sve naše podatke, već jenježno srce samilosti, koje se uvijek raduje brišući svaki trag našega zla. Imi sada pokušajmo oponašati vjernopamćenje Bož je i čuvati dobro kojesmo primili ovih dana. U tišini razmiš -ljamo o ovom susretu, čuvajmo spomenna Božju prisutnost i na njegovu Riječ,u sebi oživimo glas Isusa koji nas zovepo imenu, zaključio je Sveti Otac.

okup ljene. „Gospodin, danas, želi dajoš dublje osjetimo njegovo velikomilo srđe. „Nemojmo se nikada udal-jiti od Isusa! I ako mislimo da smozbog svojih grijeha i nedostataka go-ri… Takve nas on radije želi, tako senjegovo milosrđe širi. Iskoristimo ovajdan kako bismo svi primili Isusovo mi-losrđe“, pozvao je papa Franjo, a pre-nio je Radio Vatikan.

Papina misa u svetištu sv. Ivana Pavla u Krakovu

Tko je odabrao da slijedi Gospo-dina, neka se ne ustaljuje u komotno-stima koje oslabljuju evangelizaciju ineka ne gubi vrijeme u planiranju si-gurne i dobro plaćene budućnosti, po-taknuo je papa Franjo na misi s polj -skim svećenicima, redovnicima, redo -v nicama, sjemeništarcima i bogoslovi-ma u svetištu Sv. Ivana Pavla II. u Kra-kovu 30. srpnja.

Bdjenje Svjetskoga danamladih u Krakovu

Nismo došli na svijet da bismovegetirali, da bismo život proveli nakauču, nego da bismo ostavili dojami velikane svijeta naučili kako graditimostove bratstva, poruka je papeFranje za više od milijun i šestotisuća mladih koji su se 30. srpnjaokupili na Kampusu milosrđa u Kra-kovu, na bdjenju za Svjetski dan mla-dih. Papa ih je pozvao da idu Božjimputem kako bi nadvladali strah i terorkoji uzrokuju zatvaranje i paralizi -ranost. Potaknuo je mlade da poučeodrasle kako zajedno živjeti u razli -čitosti. Trebate nam kako biste nasnaučili suživotu, dijalogu, dijeljenju uraznolikosti kultura — ne kao da je toprijetnja, nego prigoda. Imajte hra-brosti poučiti nas da je lakše graditimostove nego podizati zidove, rekaoje papa Franjo. Predložio je jedankonkretan „most“ koji je moguće ost-variti na licu mjesta: pružiti si istisnuti ruku. To je „prvotni“ i „velikibratski most“ za koji je poželio daga nauče graditi i „velikani ovogasvijeta“. Nemojte živjeti u snu, ne-mojte dopustiti da drugi odlučuju ovašoj budućnosti. Umjesto ugode, ra-dije birajte slobodu; zamijenite para-lizirajući kauč za cipele kako biste iš-li Božjim putovima i današnji svijetzarazili radošću, poručio je SvetiOtac.

Misnim slavljem s Papomzaključen Svjetski dan mladih u Krakovu

Papa Franjo je 31. srpnja prijepodne slavio zaključnu misu Svjetsko-ga dana mladih, prenio je Radio Vati-kan. U Kampu milosrđa u predgrađuKrakova na misi se, prema podacimapoljske policije, okupilo više od milijuni 500 tisuća mladih. Papa je prije miseblagoslovio dvije Caritasove zgrade;jednu za starije osobe, a drugu zaspremište hrane za potrebite. U propo-vijedi je Sveti Otac potaknuo mlade dane posustaju, te da svijetu daju nadu.Dragi mladi, došli ste u Krakov da sret-nete Isusa, a ulomak iz Lukina evanđe -lja upravo govori o susretu u Jerihonuizmeđu Isusa i Zakeja (Lk 19,1—10).Isus se ne zadovoljava propovijeda -njem već prolazeći gradom želi srestisvakoga. Isus se dakle želi približiti na-ma, hoditi s nama do kraja našega života, želi da se sretne naš i njegov život, rekao je papa Franjo. Zakej jebio ubirač poreza, stoga je bio omra-žen u narodu, pa nije ni mislio da bi semogao približiti Isusu. Osim toga, bioje malog ras ta, a da vidi Isusa moraose uspeti na divlju smokvu. Susret s Isu-som mijenja njegov život. Prva, dakle,prepreka koju je trebao svladati bio jenizak rast. I nama prijeti opasnost dabudemo daleko od Isusa, jer se nesmatramo dostojnima, niska smo rasta,primijetio je Papa. To je velika napast,ali vjera nam veli da smo djeca Božja,i doista jesmo (1 Iv 3,1): stvoreni smona Božju sliku i priliku; Isus je uzeo na-šu ljudskost, njegovo se dakle srce ni-kada neće odvojiti od nas; Duh Svetiželi prebivati u nama; pozvani smo uvječnu radost s Bogom. Ovo je naš„rast“, naš duhovni identitet: mi smoljubljena djeca Božja, zauvijek. Shva-ćate dakle da neprihvaćanje samih se-be, nezadovoljstvo i negativno razmi-šljanje znači neprihva ćanje svoga pra-voga identiteta. Bog nas ljubi kakvi jes-mo; ni jedan grijeh, mana ili pogreškane mogu promijeniti Božji odnos pre-ma nama. U njegovim očima vrijedi sa-mo osoba, istaknuo je Papa dodajući:„Kad nas obuzme malodušnost, ondanam može pomoći ova velika istina:Božja je ljubav vjerna. Bog nas ljubi vi-še nego mi sami sebe; u nas vjeruje vi-še nego mi sami sebi vjerujemo, uvijek'navija' za nas, kao najstrastveniji na-vijač. Nada nam se uvijek, čak i kadse zatvorimo u svoju turobnost, tužećise neprestano na nepravde i na pro-

Nastavak sa str. 9

Sljedeći Svjetski dan mladih2019. u Panami

Na kraju misnoga slavlja u Kam-pu milosrđa u Krakovu, zaključnogadogađaja Svjetskoga dana mladih,Papa je službeno objavio da će sesljedeći Svjetski dan mladih održatigodine 2019. u Panami.

IKA/A.P.

24-25i.qxp_24 26.09.16 09:33 Seite 2

Page 26: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

b l a ž e N e n N a N e b On O T a v a n p O g O D a K D r e K a n r a ž n g I r e j e r n N a U K n M a T O r e N I S n I S T r a n a M n v a r a N n r O n e r I n a N O n I K a T I c I T a T n j a M a r e T I K a n e c e r I

rjeŠeNje Iz prOŠlOg brOja

Deset zlatnih pravila za odgoj djece

Šale — SavjeTI — recepTI

26 ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016

Nagrađena: Mariana Tolić, Rüsselsheim

Čudna juhaKonobar poslužuje juhu gostu

u restoranu:— Konobaru, ova juha miriše narakiju.

Konobar se odmakne dva ko-raka nazad i pita— Miriše li i sada?

InačeDi si, Jure, što se radi?

— Evo idem platit struju…— Ma dobro to, a inače?— A, inače će mi je isključiti, akone platim…

OglasJedna djevojka dala oglas u

kojem traži dečka, koji će upalitisvjetlo u njezinu srcu.— I javio se električar!?!

TuborgKako Dalmatinac naručuje

Tuborg pivo u limenci?— Konobaru, daj mi ono pivo štose otvara k'o pašteta ...

Nije smio umrijeti

Ispred jednog groba neki čov-jek jeca:— Nisi smio umrijeti, zašto si um-ro, nisi smio umrijeti...

Jedan prolaznik to vidi i ganutga zapita…— Je li to bio Vaš otac?

A ovaj će:— Nije, bio je to prvi muž moježene!?!

Kalkulator— Zašto je kalkulator najboljičovjekov prijatelj?— Zato što na njega uvijek mo-žeš računati.

Spava kao anđeoU svijetu se kaže „spava ko

anđeo“, a kod nas se kaže „spavako zaklan“.

Svatko od nas teži tome da bu-de što bolji roditelj svom dje-

tetu. Svako dijete je individuumza sebe i svaki odnos između roditelja i djeteta je različit pavrlo često nema smisla slijepo sedržati nekih univerzalnih savjeta.Ipak, postoje neka „pravila” kojih bi se svaki roditelj kojem jestalo do dobrog odnosa s djete-tom trebao pridržavati.

1. Nikada ne udarajte svoje dijete!

2. Poštujte dijete!3. Igrajte se s djetetom!4. Komunicirajte s djetetom!5. Budite iskreni prema

djetetu!6. Ne štedite na pohvalama!7. Vjerujte svojim instinktima!8. Budite dosljedni! Budite

dosljedni! Budite dosljedni!

9. Brinite za djetetovu sigurnost!10. Pazite na djetetovu prehranu!

www.bitno.net; izvor: www.nasa-obitelj.com

u zdjelu i pospite prženim mrvicama.Poslužite uz jogurt ili kiselo mlijeko.

www.recepti.hr

Sastojci: 1 kg okruglih zelenih ma-huna, 15 dag suhe mesnate slanine, 2glavice luka, 1 češanj češnjaka, 3 žli-

Mahune sa slaninom

ce mrvica, 1 grančica peršino-vog lista, ulje, papar i sol.

Priprema: Mahune skuhajteu posoljenoj vodi, a zatim ihocijedite. U međuvremenu na ulju popržite slaninu narezanuna kockice, dodajte luk narezanna kolutove, a zatim nasjeckanii zgnječeni češnjak i zajednokratko popržite. Tada dodajteskuhane mahune, dosolite, po-paprite, pospite nasjeckanimperšinovim listom i lagano izmi-ješajte. Zgotovljeno jelo istresite

Kad se na nekoga srdimo, običnotražimo opravdanje za svoju srd ž -

bu i trudimo se vidjeti samo zlo u ono-me na koga se srdimo. I time pojača-vamo svoju mržnju.

A treba sasvim obrnuto: što više sesrdimo, tim pažljivije trebamo da tra-

žimo sve što je dobro u onome na ko-ga se srdimo; i ako nam pođe za ru-kom da nađemo dobra u tom čovjekui da ga zavolimo, ne samo da ćemooslabiti svoju srdžbu, nego ćemo osje-titi i osobitu radost.

Lav Tolstoj

Tražite dobro u ljudima

26 Sale.qxp_26 Sale 23.09.16 16:00 Seite 1

Page 27: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

moZaik

ŽIVA ZAJEDNICA 9-10/2016 27

VIERZENHEILIGEN

Sakramenti i pastoral obitelji — temaje godišnjega pastoralnog skupahrvatskih svećenika, đakona, pasto-

ralnih suradnica i suradnika iz zapadneEurope, koji će se održati od ponedjeljka10. do četvrtka 13. listopada u Kući zadaljnja usavršavanja Nadbiskupije Bam-berg u Vierzenheiligenu (Vierzehnhei -ligen 7—9, 96231 Bad Staffelstein), uorga nizaciji Hrvatskoga dušobrižničkogure da iz Frankfurta na Majni.

O temama „Zašto slaviti sakramen-te?“, „Zašto ići na misu?“ i „Zašto se vjen -čati u Crkvi?“ govorit će dr. Ante Mate -ljan s KBF-a u Splitu. O temama „Brak iobitelj između crkvenoga nauka i suvre-menosti“, „Pastoral i neka neredovitastanja braka i obitelji“ i „Pastoralna pri-prema na brak i obitelj“ govorit će dr.Alojzije Čondić s KBF-a u Splitu. A.P.

O300. obljetnici krunjenja slikeČudotvorne Gospe Sinjske odmilodara Gospinih štovatelja

izrađena je „Zlatna krunica Čudotvor-ne Gospe Sinjske“, koja će točno na300. obljetnicu, 22. rujna, biti bla go -slov ljena i postavljena na vidnom mje-stu u njezinoj crkvi. Krunica za koju jeidejno rješenje izradio akadem ski ki-par Kuzma Kovačić zahvalni je darfranjevaca čuvara svetišta i štovateljaGospe Sinjske ne samo za pobjeduprije 300 godina, nego i za pobjeduu Domovinskom ratu, kada su naši hra-bri branitelji, s krunicom oko vrata, išlibraniti svoju vjeru, svoju obitelj i svojuDomovinu, a njihove su obitelji, poseb-no majke i žene, sestre i kćeri stalno

mislile na njih moleći Gos pinu krunicu.Križ na krunici nadahnut je oblikomstarohrvatskog križa. Zrna krunicečine manje i veće nepravilne kuglice

Pastoralni skup 2016.

SINJ Zlatna krunica Čudotvorne Gospe Sinjskezrna koja odvajaju desetice krunice,utkani su sveti likovi vezani uz svetište,a to su sv. Nikola Tavelić, bl. AlojzijeStepinac, fra Pavao Vučković i fra Ra-fo Kalinić. Jubilarni medaljon po -vezuje cijelu krunicu, koji prikazuje likČudotvorne Gospe Sinjske. Pet većihzrna koji povezuju križ i medalju ima-ju simbole: Bogorodice („Ave Ma-ria“), vjere (križ), ufanja (sidro), ljubav(srce) i lik uskrslog Krista. Zlatna kru-nica nošena je u procesiji ulicamaGrada Sinja na svetkovinu Velike Gospe. Replika zlatne i srebrne Kru -nice Čudo tvorne Gospe Sinjske poprihvat ljivim cijenama može se naba-viti u suveni rnici u svetištu.

Tekst i snimka: IKA

KATOLIČKI KALENDAR

n BIRNAU 28. 05. 2017.n DEGGINGEN 05.06.2017.

n BADEN-BADEN (Autobahnkirche) 26.12. 2017. n HILDESHEIM 05.06.2017.n KEVELAER 07. 10. 2017.

n MARIENTHAL 05.06.2017.n ZWIEFALTEN 11.06.2017.

n LURD 24.— 28. 05.2017.n NEVIGES 05.06.2017.

Hodočašća:

Herausgeber: Kroatenseelsorge in Deutschland, An den Drei Steinen 42 d, 60435 Frankfurt am Main

SČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPU

VELJAČA FEBRUAR

123456789

10111213141516171819202122232425262728

Brigita, Miroslav, Sever Prikazanje Gosp. — SvijećnicaBlaž, Vlaho, Oskar, TripunVeronika, Andrija Corsini 5. k. g., Agata, Izidor, DobrilaPavao Miki i drug., DorotejaDržislav, Nikoleta, Pio IX.,p.Jeronim Emiliani, DenisApolonija, Skolastika, ZoraAlojzije StepinacGospa Lurdska, Mirjana6. k.g., Zvonimir, DamjanKatarina Ricci, BožicaValentin, Zdravko, ValentinaKlaudije, Vitomir, JurkaJulijana, Miljenko, Danijel Sedam utem.slugu BDM,DarkoBernardica, Šimun, Flavijan7. k. g., Konrad, BlagoLeon, Lav, Lea Petar Dam., Irena, EleonoraKatedra sv. Petra, TvrtkoPolikarp, Grozdan, RomanaLucije, Goran, SergijeDonat, Hrvoje, Berislav 8. k. g., Branimir, Sandra Gabrijel, Tugomil Roman, Bogoljub, Teofil

NPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPU

SIJEČANJ JANUAR

123456789

10111213141516171819202122232425262728293031

NOVA GODINA,Marija Bogor.Bazilije V.,Grgur NazijanskiIme Isusovo,Genoveva Anđela Folinjska, AkvilinaEmilija, Šimun, MiljenkoBOGOJAVLJENJE, Tri KraljaRajmund, Lucijan, Zorislav KRŠTENJE GOSPODINOVOJulijan, Adrijan, ŽivkoDobroslav, Grgur X., VilimNeven, Zdravko, TeodozijeTatjana, Ernest, TanjaHilarije, Veronika, VeselkoFeliks, Srećko, Rajko2. k.g., Pavao Pust., StošijaMarcel, Oton, Mislav, AstridAntun opat, MarcijanMargareta, Liberata, IzabelaMario, Ljiljana, Pia, MartaFabijan i Sebastijan, MavroAgneza, Janja, Epifanije3. k. g., Vinko, IrenaEmerencijana, VjeraFranjo Saleški, BogoslavObraćenje sv.Pavla ap., AnanijaTimotej i Tit, PaulaAnđela Merici, ŽivkoToma Akvinski, Tomislav4. k.g., Valerije, ZdeslavMartina Rimska, GordanaIvan Bosco, Marcela, Vanja

SČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČP

OŽUJAK MÄRZ

123456789

10111213141516171819202122232425262728293031

Pepelnica (post i nemrs)Lucije, Iskra, ZorkaMarin, Maroje, KamiloKazimir, Eugen, Natko1. korizmena, ČistaZvjezdana, Fridolin, KoletaPerpetua i Felicita Ivan od Boga, Boško (kvatre)Franciska Rimljanka, Fanika 40. seb. mučenika (kvatre)Ervin, Kandid,Tvrtko (kvatre)2. korizmena, PačistaRozarija, Kristina, SabinaMatilda, Miljana, BorkaLongin, Žarko, VeljkoSmiljan, Hrvoje, HilarijePatrik, Domagoj, Hrvatin Ćiril Jeruzalemski, Eduard 3. korizmena, BezimenaJosip, zaručnik BDMVesna, Serapion, VlastaOktavijan, Zakej, Lea Rim.Turibije Mongr., Oton, JasnaKatarina Šved., Latin, JavorkaBlagovijest, Maja, Marijan4. korizmena, SredoposnaLidija, Lada,Rupert, PeregrinNada, Sonja, PriskaJona, Bertold, EustazijeKvirin, Viktor, VlatkoBenjamin, Ljubo, Amos

SNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSN

TRAVANJ APRIL

123456789

101112131415161718192021222324252627282930

Božica, Hugo, Teodora5. korizmena, Gluha Siksto I. papa, Rikard, KrestIzidor Sev., Benedikt, PlatonVinko Ferrer, Irena, BerislavCelestin, Rajko, MarcelinIvan Salle, HermanBlaženka,Dionizije, AlemkaCVJETNICA — Ned.muke Gosp.Ezekijel, Sunčica, MakarijeStanislav, Izak, JemaDavor, Julije, Damjan, Zenon Veliki četvrtakVeliki petak (post i nemrs)Velika subotaUSKRS — VAZAMUskrsni pon., Robert, InocentApolonije, Eleuterije Ema, Leon IX.papa, KonradAgneza, Bogoljub, TeotimAnzelmo, Konrad, SilvijeKaj, Leonida, Soter2. uskrsna, BijelaFidelis, Vjeran, VjeraMarko ev., Maroje, FrankaKleto i Marcelin, Julije,VišnjaOzana Kotorska, Jakov Zadr.Petar Chanel, Ljudevit, VitalKatarina Sijenska3. uskrsna, Pio V., Josip C.

PUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUS

123456789

10111213141516171819202122232425262728293031

Josip RadnikAtanazije, Boris, EugenFilip i Jakov ap., MladenJulijan, Florijan, CvitaAnđelko, Irena, MirkaDominik Savio, Judita, Dinko4. uskrsna, Dobri PastirMarija Posrednica, Ida, ArsenKatarina B., Blaženko, MirnaIvan Merz, GospaTrsatskaFranjo H., Maksim, MamertoLeopold Bogdan MandićGospa Fatimska, Leonard5. uskrsna, Matija ap.Sol.muč.,Gospa od Mil.,SofijaIvan Nepomuk, Margarita K.Paskal, Paško, RestitutaIvan I. papa, Srećko, Erik Celestin V. papa, Ivon, RajkoBernardin Sij., Lidija, Zlata6. uskrsna, Dubravka, AndrijaRita, Helena, Jelka, Renata Želimir, Deziderije, ŽeljkoMarija Pomoć., Šimun StilitaUZAŠAŠĆE — SPASOVOFilip Neri, Zdenko, PriskaAugustin Kenteb., Bruno, Julije 7. uskrsna, Vilim, GermanVećeslav, Maksim, Polion Ivana Arš., FerdinandPohod BDM, Elizabeta

ČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČP

LIPANJ JUNI

123456789

101112131415161718192021222324252627282930

Justin, Regina, Juvencije Marcelin i Petar, Eugen Karlo Lwanga i dr., DragoDUHOVI — PEDESETNICADuh. pon., Marija Majka CrkveNorbert, Neda, KlaudijeRobert, Lukrecija (kvatre)Vilim, Žarko, MedardEfrem,Kolumban,Vinko (kvatre)Dijana,Olivija,Biserka (kvatre)PRESVETO TROJSTVOJolanda, Ivan Fakundo, BosiljkoAntun Padovanski, AntonijaValerije, Rufin, Srećko TIJELOVO — BRAŠANČEVOZlatko, Justina, Franjo Regis Adolf, Laura, Bratoljub11.k.g., Marko i MarcelijanRomuald, Bogdan, GervazijeNaum Ohridski, SilverijeAlojzije Gonzaga, VjekoslavPaulin Nol., Toma More, Ivan F.Srce IsusovoSrce Marijino, Rođ. Ivana Krst.12.k.g., Vilim, AdalbertIvan i Pavao, David, ZoranĆiril Aleksandrijski, LadislavIrenej, Mirko, DobroslavPetar i Pavao ap., KrešimirRimski prvomučenici, Kajo

SNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNP

SRPANJ JULI

123456789

10111213141516171819202122232425262728293031

Aron,Šimun,Estera,Teobald13.k.g.,Oton, Oto, Višnja Toma ap., Hijacint, TomislavElizabeta Port., Ulrih, BertaĆiril i Metod,SlavenMarija Goretti,Dominika, MeriLukrecija, Klaudije, VilibaldAkvila i Priscila, Eugen14. k.g.,Marija Prop. Isusa P.Amalija, Ljubica, VeronikaBenedikt op., DobroslavMislav, Mohor, TanjaMajka Božja Bistrička, Henrik Kamilo de Lellis, Franjo Sol.Presveti Otkup., Bonaventura15. k.g., Gospa KarmelskaAleksije, Branko, HedvigaBruno, Rufina, Arnold Makrina, Zlata, Zora, AuraIlija prorok, Ilinka, MargaretaLovro Brind., Danijel, DanicaMarija Magdalena, Manda 16. k.g., Brigita ŠvedskaKristofor, Kristina, MirjanaJakov ap., Valentina, TeoJoakim i Ana, Anka Klement Oh., Natalija, Ljerka Nazarije, Viktor, VećeslavMarta, Blaženka, Beata17. k. g., Petar Kriz., RufinIgnacije L.,Vatroslav, Ognjen

PSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPS

RUJAN SEPTEMBER

123456789

101112131415161718192021222324252627282930

Egidije,Verena, BranimirKalista, Divna, Maksima 22. k.g., Grgur Vel., BudimirRuža Vit., Rozalija, Ida Majka Terezija, Lovro Just. Doris, Davor, ZaharijaMarko KriževčaninRođenje BDM — Mala GospaPetar Claver, Strahimir23. k.g.,Nikola T., PulherijaGospa Vel. Zavjeta, HijacintIme Marijino, Marija,MirjamIvan Zlatousti, Zlatko, LjuboUzvišenje sv. Križa, VišeslavŽalosna Gospa, Dolores Kornelije i Ciprijan 24. k.g., Rane sv. FranjeJosip Kupert., Sonja, IrenaJanuarije, Željko, Emilija Svjetlana,Andrija K. (kvatre)Matej ap. i ev., Mateo, JonaToma Vilanovski (kvatre)Lino, Konstancije, Pio (kvatre)25. k.g., Marija Otk., MirkoZlata, Kleofa, Aurelija Kuzma i Damjan, PavaoVI.p.Vinko Paulski, Berislav, KajVećeslav,Vjenceslav, LovroMihael,Gabrijel, Rafael, ark.Jeronim, Jerko, Honorije

NPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPU

LISTOPAD OKTOBER123456789

10111213141516171819202122232425262728293031

SČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČ

STUDENI NOVEMBER123456789

101112131415161718192021222324252627282930

SVI SVETIDušni dan, Duško, DušicaMartin iz Porresa, SilvijaKarlo Borom., Drago, Vital31.k.g., Srijemski muč., MirkoLeonard,Vedran, Sever Engelbert, Zdenka, AnđelkoGracija Kotorski, BogdanPosveta Lateranske bazilikeLeon Veliki, Lavoslav, Lav Martin Tour.,Viktorin,Davorin32.k.g., Jozafat K., MilanStanislav Kostka, StankoNikolaTavelićAlbert Vel., Leopold, Berto Margareta Škot., Gertruda Elizabeta Ug., Igor, ViktorijaPosv.bazilika sv. Petra i Pavla33.k.g., Agneza Asiš., JanjaFeliks, Edmund, SrećkoPrikazanje BDM, Gospa od Zd.Cecilija,Cilika,Filemon,SlavaKlement, Kolumban, BlagoKrševan, Prvoslav, AndrijaKatarina Aleksandr., KajaKRIST KRAL J Franjo A.F., Severin, VirgilijeJakov Markijski, DržislavIluminata,Svjetlana,SaturninAndrija ap.,Hrvoslav, Andreja

PSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSN

PROSINAC DEZEMBER

123456789

10111213141516171819202122232425262728293031

Natalija, Božena, MarijanBlanka, Živka, Vivian 1. došašća, Franjo KsaverskiBarbara, Ivan DamaščanskiKrispina, Dalmatin, Dragan Nikola biskup, Niko, NikšaAmbrozije, DobroslavBezgrješno začeće BDMValerija, Zdravka2. došašća, Gospa Lor., JulijaDamaz I. papa, DamirMaksencije, Spiridon, ŠpiroLucija, Luca, Jasna (kvatre)Ivan od Križa, OtonDrinske mučenice (kvatre)Zorka, Adela, Albina (kvatre)3. došašća, Materice Oček. poroda BDM., BosiljkoBenjamin, Urban, VladimirHrvatin, Patrik, EugenPetar Kanizije, SnježanFranciska K.C., Časlav, ZenonIvan Kent., Viktorija, Serval 4. došašća, Badnjak, OčićiBOŽIĆ — ROJ ENJE ISUSOVOStjepan mučenik, KrunoslavIvan ap. i ev., Ivo, JankoNevina dječica, Nevena Toma Becket, David, DavorTrpimir, Eugen, Tihomir, SabinSV. OBITEL J, Iseljenički dan

USČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČPSNPUSČ

KOLOVOZ AUGUST

123456789

10111213141516171819202122232425262728293031

SVIBANJ MAI

Alfons M. de Liguori, Vjera Gospa od Anđela, InesAugustin KažotićIvan Marija Vianney, PerpetuaGospa Snježna, NivesPreobraženje GospodinovoSiksto II.p. i dr., Darko, DonatDominik, Nedjeljko, Neda Edith Stein, Tvrtko, Roman Lovro, Krunoslava, LauraKlara, Jasna, SuzanaIvana Franciska de Chantal19. k.g., Poncijan i HipolitMaksimilijan Kolbe, AlfredUZNESENJE BDM — VEL.GOSPARoko, Stjepan UgarskiHijacint, Miron, LiberatJelena Križarica, JelkaIvan Eudes, Tekla20. k.g., Bernard, SamuelPioX., Agaton, MB VoćinskaBDM Kraljica, ReginaRuža Limska, Zdenko, Ružica Miroslav Bulešić, Bartol ap.Ljudevit, Josip Kal., PatricijaJadranko, Hadrijan, Branimir21. k.g., Monika, ČaslavAugustin, Tin, Gustav, ŽivkoGlavosijek Ivana Krstitelja Radoslava, Agil, RebekaRajmund, Rajko, Paulin

GOSPE FATIMSKA, MOLI ZA NAS!

2017KROATISCHER KATHOLISCHER KALENDER CROATIAN CATHOLIC CALENDER LE CALENDRIER CATHOLIQUE CROATE

n ALTÖTTING 25.06.2017.

Fatimska Gospo, pred tobom kleči,roneći suze, kažnjeni rod.Moli te žarom iskrenih riječi,spasi nam, spasi kršćanski rod.

Mnogo je bilo suza i mraka,bijede i ropstva, grijeha i zla.Marijo, tvoja desnica jakasvjetlo nek baci na naša tla.

Djevice, Majko, lik je tvoj bijelistao na gorsko fatimsko tlo,Boga donesi mir nam udijeli,kazni sotonu i uništi zlo!

Povijest fatimskog svetišta počinje 13. svibnja 1917. godine. Usred razaranja Prvoga svjetskog rata,u mjestu Cova da Iria, u blizini portugalske Fatime, Blažena Djevica Marija ukazala se malim pas tirima Luciji, Franji i Jacinti Marto. Gospa se u Fatimi ukazivala učestalo od 13. svibnja do 13. listopada 1917. Njezina ukazanja Crkva je službeno priznala, a katolici su joj nadjenuli imeGospa Fatimska. Ove se godine navršava 100 godina od Gospinih ukazanja u Fatimi.

Snim

ke: A

. Pol

egub

ić; w

ww

.obi

telj-m

alih

-mar

ija.c

om

26. k.g., Terezija od Dj. IsusaAnđeli Čuvari, Anđa, AnđelkoKandida,Maksimilijan,GerhardFranjo Asiški, Franka,FranciskaFlavijan,Velimir,Placid,MauroBruno, Fides, VericaBDM od Krunice, Ružica27.k.g., Zvonimir, DemetrijeDionizije, Ivan Leon.,AbrahamDanijel, Franjo Borg., LujoIvan XXIII. papa, EmilijanMaksimilijan, Serafin, VeljkoEduard, Edo, Slavko, TeofilKalist papa, Krasna, Divna28. k.g., Terezija Avil., TeklaMargareta M. A., HedvigaIgnacije Antiohijski,VatroslavLuka ev., Lukša, Svjetlan Ivan B., Pavao od Križa, IzakIrena, Vendelin, AdelaUršula, Hilarije, Zvjezdan29.k.g., Papa Ivan Pavao II.Ivan Kap., Severin, TeodorAntun M.Claret, Jaroslav Katarina Kotromanić, DarijaZvonimir, Radovan, DemetrijeFlorencije, Sabina, GordanaŠimun i Juda Tadej ap., Siniša30. k.g., Donat, DarkoMarcel, German, Lukan Alfons Rodr., Vuk,Wolfgang

� 1OO godina odGospinih ukazanja u Fatimi

www.fatima.pt

K 14.09.16 09:41 Seite 1

od zlata, povezane lan čićem u oblikuhrvatskog tropleta, a obogaćene do-datnim efektom bljeska. Na četiri veća

FRANKFURT AM MAIN

Hrvatski kat. kalendar za 2017.

Iz tiska je izašao jednolisni Hrvatski katolički kalendarza 2017. godinu, u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkogure da iz Frankfurta na Majni. Kalendar je posvećen

Gospi Fatimskoj u povodu 100 godina od Gospinih uka -zanja u Fatimi (1917.—2017.).

U kalendaru su istaknuti i hrvatski sveci i blaženici, adoneseni su i termini hodočašća Hrvata katolika u mari-janska svetišta u Njemačkoj i u Lurd u Francuskoj.

Daljnje obavijesti i narudžbe na telefon: 0049(0)69 9540480; fax. 0049 (0)69 95404824; E-mail: [email protected]

Snim

io: A

. Pol

egub

02u.27.qxp_02u.27 23.09.16 16:04 Seite 2

Page 28: lebendige gemeinde lebendige gemeinde

Vjera je pogodak u „sridu“!

01und28u.qxp_01und28 23.09.16 13:39 Seite 1