AMTSBLATT - landkreis- AUSGABE 03 | 2015 AMTSBLATT DES LANDKREISES BAUTZEN AMTSBLATT Hamtske ¥¾opjeno

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AMTSBLATT - landkreis- AUSGABE 03 | 2015 AMTSBLATT DES LANDKREISES BAUTZEN AMTSBLATT Hamtske...

 • AU SGA B E 0 3 | 2 0 1 5 AMT S B L A T T D E S L ANDKR E I S E S B AU T Z EN

  AMTSBLATT Hamt s k e Ło p j e no wokr j e s a b ud y Š i n au sga b e 2 8 . mä r z 2 0 1 5

  … sind Feiertage oder Feste Aus- druck einer besonderen Phase im Verlauf eines Jahres. So ist es auch mit Ostern. Was das Lied „Stille Nacht“ für Weihnachten ist, ist Goethes „Osterspaziergang“ (Faust I) für das Frühjahr im Allgemeinen und das Osterfest im Speziellen.

  Vom Eise befreyt sind Strom und Bäche Durch des Frühlings holden, belebenden Blick, Im Thale grünet Hoffnungs-Glück; Der alte Winter, in seiner Schwäche, Zog sich in rauhe Berge zurück.*

  Nun war das zum wiederholten Male mit dem Winter so eine Sa- che. Skiliftbetreiber, Hoteliers und Gastronomen, die mit Winter- gästen rechnen, hatten es nicht ein- fach. Auf Grund des fehlenden Schnees konnten Umsatzziele nicht erreicht werden.

  Von dort her sendet er, fliehend, nur Ohnmächtige Schauer körnigen Eises In Streifen über die grünende Flur; Aber die Sonne duldet kein Weißes, Ueberall regt sich Bildung und Streben, Alles will sie mit Farben beleben; Doch an Blumen fehlts im Revier, Sie nimmt geputzte Menschen dafür.*

  Der März verwöhnte uns mit bestem Wetter. In den Städten und Gemeinden zog Leben auf Grund- stücken und Gärten ein. Die Men- schen können es kaum erwarten. Die gepflegten Ortsbilder, welche

  VonZeit zu Zeit -- Hdys a hdys

  BZ /B IW

  Mehr zumaktuellen ProgrammdesDeutsch-

  SorbischenVolkstheaters

  imApril undweitere Informationenfinden Sie im Innenteil.

  Theater plus im Innenteil

  2 rubrik monat 2015

  Lětuša inscenacija za naš publikum w Del- njej Łužicy, komedija »Smjaśe zakazane« z pjera Mira Gavrana, dožiwi sobotu, 25. apryla swoju premjeru w Hochozy. Kruch wobjednawa poćah mjez Borisom, swojej mandźelskej Miju a Ninu, přičimž žonje pozdatnje jedna wo druhej ničo njewěstej. Po tym pak, zo nochce Nina wja- ce rólu tajneje lubki hrać, počina Boris, so zaso intensiwnje wo swoju swójbu starać, štožMiju jenož njezadźiwa, ale zdobom na- pina. Što je mandźel cyłe lěta docyła činił? Bě woprawdźe prawidłownje na słužbnych jězbach? Poněčimwotkrywa sej potajnstwo po potajnstwje a steji njejapcy w durjach Niny… Kruch rozjimuje ze so smějacym wóčkom klasiski poćah w třiróžku z tójšto turbulencami. Wot Ingrid Hustetoweje zeserbšćenu hru Mira Gavrana, jedneho z najwuznamni- šich chorwatskich awtorow našeho časa, inscenuje Słowjenc Jaša Jamnik, kiž bě hižo 2005 kruch »Nowy muž pytany« samsne- ho spisowaćela na naše jewišćo přinjesł. Tuchwilu jako wuměłski nawoda Dźiwadła Swj. Jakuba w Ljubljanje skutkowacy, 1964 rodźeny režiser je tuž k druhemu razej z hosćom NSLDź a wjeseli so jara na nowe wužadanje: »Mějach tehdy rjany čas pola was. Zeznach wulkotnych ludźi a wuběr- nych hrajerjow a myslu sej, zo zwopra- wdźichmy jara wuspěsnu hru. A bě tež chě- tro překwapjace, režiju samsneho krucha ze samsnymi dźiwadźelnikami w třoch rěčach wjesć. Wulkotne to dožiwjenje. Běch tuž jara zbožowny přez nowe přepro-

  Die Texte dieser Seite können Sie in deutscher Sprache im Internet unter www.theater-bautzen.de nachlesen!

  smjaśe zakazane Delnjoserbska premjera inscenacije ducy po Delnjej Łužicy

  knježi běžny dialog a žortnu liniju a do- dawa hustohdy melodramatiski wotsćin. Miro dokładnje wě, što publikum lubuje.« Byrnjež stej sej słowjenšćina a serbšćina jara bliskej, je dźěło »z dwěmaj cuzymaj rě- čomaj w samsnym času druhdy chětro ćež- ke. Serbšćinu drje derje rozumju, njemóžu pak rěčeć, tak zo najhusćišo němčinu wuži- wamy, kotraž je dźě tež cuza rěč za mnje. Sym pak fascinowany wot hrajerjow, kotřiž su kmani w třoch rěčach hrać. A nic jenož to: Njepokazaja jenož linguistiske změny, ale w běhu kreatiwneho procesa zdobom

  wobkuzłaca hra a swjedźeń Wuspěšna prapremjera

  Nowa inscenacija Serbskeho dźěćaceho dźiwadła při NSLDź »W putach Čorneho pana« wuwabi na premjerje, runje tak kaž na wosebitym swjedźenskim zarjadowanju składnostnje 50. róčnicy załoženja ćělesa, dołho trajacy aplaws. Serbske Nowiny pisa- chu, zo »žnjejachu młodźi akterojo sylny přiklesk za zmištrowanje rěčnje naročne- ho, napjateho krucha« a chwalachu hudźbu a wuhotowanje. Awtorka hry Lubina Hajduk-Veljkovićowa měni: »Dźěći a mło- dostni su to jara derje činili a moje mysle hrajersce přesadźili.« Něhdźe sto wopyto- warjow narodninskeho swjedźenja běchu tohorunja zahorjeni a přihłosowachu Petrje-Mariji Bulankec-Wencelowej, ko- traž přirunowa wuwiće dźěćaceho dźi- wadła z nastaćom parlički. Wosebitu wus- tajeńcu wobdźiwajo bjesadowachu čiłje, hustohdy so w dopomnjenkach tepjo. Dalšej předstajeni sćěhujetej srjedu, 22. ap- ryla w 10 hodź. a srjedu, 29. apryla w 9.30 hodź., wobě w Budyskim Dźiwalde na hrodźe.

  2 serbske dźiwadło – sorbisches theater april 2015

  wupisanje za městno elewy w Činohrajnym studiju při NSLDź

  Za přichodnu hrajnu dobu wot septembra 2015 do awgusta 2016 su hišće požadanja móžne! Žadanja na přichodnych elewow su: 1. minimalna staroba 18 lět 2. wulki zajim za powołanje dźiwadźelni- ka abo dalše dźiwadłowe powołanje (na přikład režiser, dramaturg)

  3. jara dobre abo dobre znajomosće serb- skeje rěče (hornjo- abo delnjoserbsce)

  Za předrěčenje je trjeba: 1 róla w serbskej rěči 1 róla w němskej rěči 1 baseń 1 spěw

  Kóždy požadar dóstanje termin, zo by so w Budyskim dźiwadle předstajił a předrěčał. Pisomne požadanja sćelće prošu hač do 30.6.2015 na sćěhowacu adresu: Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin Seminarska 12 02625 Budyšin k rukomaj Madleńki Šołćic

  šenje do Budyšina.« Z awtorom Mirom Gavranom zwjazuja Jaša Jamnika dołholět- ne zhromadne nazhonjenja. »Zetkachmoj so před nimale 20 lětami k prěnjemu razej. Inscenowach jeho hruch ›Pacient dr. Freu- da‹ w Novej Goricy, z kotrymž běchmy tež z hosćom w Budyšinje. Z tym je ›Smjaśe za- kazane‹ hižo třeća hra Gavrana, w kotrejž režiju wjedu. Mje docyła njedźiwa, zo je ze swojimi kruchami po wšěm swěće tak wuspěšny, wšako je jara wobdarjeny spiso- waćel a mišter njewšědneje stawizny a zaji- mawych charakterow. Nimo toho wob-

  Nowa hornjoserbska inscenacija na hłow- nym jewišću je zdobom jedyn z wjerškow serbskeho dźiwadła tuteje hrajneje doby. Jurja Kochowy kruch »Mój wuměrjeny kraj« žnjeješe na swojej premjerje po »dołhim wokomiku ćišiny, kotryž swěd- češe wo hłubokim zaćišću, kiž bě hra zawo- stajiła, přewšo dobry wothłós«, kaž Serbske Nowiny pisachu, a tójšto přihłosowanja za hrajerski wukon runje tak kaž za kritiske rozjimanje tež dźensa hišće aktualneho, dokelž njerozrisaneho problema wudoby- wanja brunicy w přećiwku k zachowanju Łužiskeje domizny. Nimo toho chwali wje- čornik wukon akterow, wosebje »kon- sekwentnje Slepjanski dialekt rěčaceho, kruchej wosebitu awtenticitu podawaceho« JanaMikana, podšmórnjejo tak »rěčnje na- ročne předewzaće«. Za Serbski rozhłós přeswědčichu tohorunja Jan Mikan kaž tež Lisa Jakštec, Marian Bulank a Torsten Schlosser, nimo toho wuzběhny so »zmuži- ty rozsud, slepjanšćinu nic jenož jako de- bjenku, ale jako nošacy element« nałožo- wać. We wobłuku inscenacije poskićimy srjedu, 22. apryla wosebite zarjadowanje.

  W Budyskim dźiwadle na hrodźe poka- zamy dokumentariski krótkofilm »cerne jagody« serbskeje wuměłče Maje Nage- loweje a Juliusa Günzela, k tomu přizamk- nje so podijowa diskusija. Hosćo wotewrjenja wustajeńcy »Wa(h)re SATKULA« dóstanu potuńšene lisćiki za poslednje předstajenje 5. meje, kotrež wu- hotujemy jako kombi-zarjadowanje z Bu- dyskim Serbskim muzejom.

  přiklesk kritiskemu kruchej »Mój wuměrjeny kraj« z poradźenej premjeru

  režija: Lutz Hillmann wuhotowanje a wideja:MiroslawNowotny dramaturgija:Madleńka Šołćic hraja JanMikan, Jurij Šiman j. h., Měrko Brankačk, Lisa Jakštec, Marian Bulank, Tomaš Cyž, Petra- Maria Bulankec-Wencelowa a Torsten Schlosser

  dalše předstajenja: 27. měrca, 19.30 hodź.; 19. apryla, 17 hodź.; 5. meje, 17 hodź.; wšitke na hłownym jewišću Budyskeho dźiwadła

  Ménage-à-trois: Anna-Maria Brankačkec, Měrko Brankačk a Lisa Jakštec (wotlěwa) šmjataja sow hrě »Smjaśe zakazane« přez plećiznu hwizdow, wobełhanjow a wěrnosćow.

  wulke, wot rěčneje wersije wotwisne rozdźěle w čućiwosći.« Wokomiknje skerje na komiskim polu skutkowacy, šěroki spektrum hudźby lubo- wacy a mjez druhim wot Charlesa Chapli- na, Frederica Fellinija, Frana Milčinskeho a Harolda Pintera wobliwowany Jamnik steji za jasne wašnje inscenowanja, zwuraz- njejo tak tež swoju wosobinsku dźiwa- dłowu agendu. Je sej wědomy, zo »njemóže a njesmě so jewišćo z kinom, telewiziju a druhimi elektroniskimi medijemi wubě- dźować. Dźiwadło měło so zaso na swoje korjenje dopominać, a to su hrajerjo, hry a lěpšina, zo je wšitko ›live‹. Dyrbimy přeco kóždy wot druheho wuknyć, dokelž su rozdźěle bohatswo swěta. To rěka za dźi- wadło: ćim wjetši je rozdźěl nastupajo me- todow, čim wjetša je šansa za wuwiwanje opulentneho dźiwadłoweho žiwjenja z do- brymi hrajerjemi a spokojenym publiku- mom.« Z nowej inscenaciju chce tomu přinošować a měri so tuž na »komediju z wysokim tempom, njewočakowanymi změnami a njewšědnymi situacijemi kaž tež elementami burleski a commedije dell’ arte.«

  režija: Jaša Jamnik j. h. wuhotowanje:Vasilija Fišer j. h. dramaturgija:Madleńka Šołćic hrajaAnna-Maria Brankačkec, Měrko Branka